کارآموزی حسابداری فروش و خدمات آهن آلات 85ص

کارآموزی حسابداری فروش و خدمات آهن آلات 85ص
قیمت : 7000 تومان

خلاصه گزارش

فصل اول – معرفی شرکت خدمات و فروش آهن آلات
معرفی شرکت
تاریخچه شرکت

فصل دوم – حسابداری اموال
کنترل اموال
کلیات
کنترل
مال و انواع آن :
اقسام اموال
1- اموال غیر منقول :
2- اموال منقول :
دارائی مشهود
دارائی های جاری
دارائی های ثابت
تعریف مالکیت:
بخش دوم – سیستم کنترل اموال ماهیت
ورودی ها :
1- گزارش وضعیت اموال:
2- گزارش انحرافات :
اصول :
انواع کنترل اموال:
بخش سوم : کنترل اموال
وظایف واحدهای کنترل اموال
روش های کنترل اموال
حسابرسی اموال :
پیگیری حقوقی :
به طور کلی مراحل این فعالیت شامل :
تشریح فرآیند کنترل اموال :
الف- مرحله بررسی اولیه :
ب- مرحله شماره گذاری اموال :
شماره اموال :
تفاوتهای شماره اموال با کد کالا
1-گروه اثاثه ومنصوبات :
3-گروه ابزار آلات وتجهیزات :
4-گروه ماشین آلات:
5-وسائط نقلیه :
ج- فعالیت های مرحله تحویل و تحول :

فصل سوم – حسابداری پیمانکاری
مقدمه
شرح
چالشهاي عمده بيروني
مشكلات دروني

فصل چهارم – محاسبات پیمانکاری
تشخیص مالیات بر درآمد فعالیت های پیمانکاری :
انواع متداول قرارداد های بلند مدت از نقطه نظر مبلغ قرار دا بهشرح زیر است :
الف) قراردادمقطوع
‏ب)قرارداد هزینه به اضافه درصد سود (یا امانی)
کسر مالیات تکلیفی و مالیاتمقطوع
‏مفهوم ضریب مقطوع در تعیین درآمد ها مشمولمالیات
روش کار تکمیل شده :
نحوه ثبت :
ثبت روزنامه :
درآمد پيمان
مخارج پيمان
شناخت درآمد و هزينه هاي پيمان‌‌‌
افشا در صورت سود و زيان
انواعقراردادهاى پیمانکارى
قراردادمقطوع (۱۱)
قراردادامانى(١٢)
قراردادبراساس مواد و دستمزد( ۱۳)
ویژگیهاىصنعت پیمانکارى
الف-ضمانتنامهشرکت در مناقصه ((۹)):
ب -ضمانتنامهانجام تعهدات:((۱۰))
ج -ضمانتنامهپیش پرداخت:((۱۱))
د -ضمانتنامهحسن انجام کار :((۱۲))
مرحله ١ – مطالعات مقدماتى طرح
۱ ۱ -مطالعاتتحقیقاتى و بنیادى
۲-۱ مطالعاتشناسایى طرح
۳-۱- تهیه طرحمقدماتى
۴-۱-تهیه نقشهها ومشخصات اجرایى طرح
مرحله۲- انتخاب پیمانکار
۱-۲ دعوت ازپیمانکاران براى اجراى طرح
۲-۲ تسلیمقیمت پیشنهادى و ضمانتنامه
شرکت درمناقصه
۳-۲ انتخابپیمانکار
حسابدارى قراردادهاى بلندمدت پيمانکارى
روشهاى متداول حسابدارى قراردادهاى بلندمدتپيمانکارى
– روش درصد پيشرفت کار
– روش کار تکميل شده
مرحله ۲- انتخاب پیمانکار
۱-۲ دعوت از پیمانکاران براى اجراى طرح
۲-۲ تسلیم قیمت پیشنهادى و ضمانتنامه
-۲ انتخاب پیمانکار
۳-مرحله انعقاد قرارداد با پیمانکار
۱-۳ تسلیم ضمانتنامه انجام تعهدات
۲-۳ انعقاد قرارداد با پیمانکار
٣-۳ ابطال ضمانتنامه شرکت در مناقصه
۴-۳ تسلیم ضمانتنامه پیش پرداخت
۵-۳ اخذ پیش پرداخت
۴-مرحله شروع عملیات اجرایى
۱-۴ تاسیس و ایجاد کارگاه
۲-۴ تخصیص تنخواه گردان به کارگاه
۳-۴ مخارج اجراى طرح

فصل پنجم – نتیجه گیری
نتیجه گیری
منابع و ماخذ
کارآموزی حسابداری فروش و خدمات آهن آلات 85ص
قیمت : 7000 تومان

                       

                                   

                           

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


CAPTCHA Image
Reload Image