پروژه تجزیه و تحلیل سیستم توریسم آنلاین 140ص

پروژه تجزیه و تحلیل سیستم توریسم آنلاین 140ص
فرمت پروژه : فایل ورد + رشنال رز
قیمت : 16.000 تومان

مشاهده لیست تمامی پروژه های تجزیه و تحلیل

قيمت پروژه : 16.000 تومان

 

چکیده    6
مقدمه   7
هدف سیستم جاری         7
زبان تحلیل سیستم         7
تاریخچة UML    8
ویژگیهای UML   11
فصل اول: Use Case Diagrams     14
1-1- Use case چیست؟   15
1-2- Actor چیست؟        16
1-3- دیاگرام use case چیست؟      16
1-4- ارتباطات بین use case ها چگونه است؟           16
1-5- شناسائی Actor های سیستم          17
1-5-1- Actor کاربر          17
1-5-2- Actor مدیر           18
1-5-3- Actor مسافر        19
1-6-  شناسائی Use Case ها      21
1-6-1- Sing Up Use Case          22
1-6-1-1- سناریوی Sing Up Use Case      23
1-6-2- Sing In  Use Case           24
1-6-2-1- سناریوی Sing In Use Case        25
1-6-3- Define New Travel Service Use Case     26
1-6-3-1- سناریوی New Travel Service Use Case            27
1-6-4- Staff Employment Use Case        28
1-6-4-1- سناریوی Staff Employment Use Case    29
1-6-5- Boss & User Mailbox Use Case 30
1-6-5-1- سناریوی Boss Mailbox Use Case         31
1-6-5-2- سناریوی User Mailbox Use Case          32
1-6-6-  Use Case  رزرو / فروش بلیط          33
1-6-6-1- سناریوی Use Case رزرو / فروش بلیط        34
1-6-6-2- سناریوی Generate Reports Use Case    35
1-6-7-  Use Case  پرداخت وجه / دريافت تائيديه مسافر         36
1-6-7-1- سناریوی Use Case پرداخت وجه  37
1-6-8-  Use Case  درگاه اينترنتي بانك       38
1-6-8-1- سناریوی Use Case انجام تراكنش            39
1-6-8-2- سناریوی Use Case نمايش جزئيات حساب مشتري 40
1-6-9- Use Case  هاي مربوط به مشتري   41
1-6-9-1- سناریوی Use Case درخواست رزرو / لغو سرويس    42
1-6-9-2- سناریوی  Use Case مشاهده تورهاي موجود         43
1-6-9-3- سناریوی  Use Case ثبت نام در تورهاي مسافرتي   44
1-6-9-4- سناریوی  Use Case پرداخت وجه 45
1-6-9-5- سناریوی  Use Case درخواست اجاره خودرو           46
1-6-9-6- سناریوی  Use Case درخواست رزرو اتاق هتل توسط مشتری            47
1-71- نمودار Usecase كلي سيستم E-Tourism     48
فصل دوم: Class Diagram            49
2-1- کلاس کاربر  50
2-2- کلاس کارمند            50
2-3- کلاس مدیر   50
2-4- کلاس مسافر            51
2-5- کلاس گزارشات (مربوط به کلاس کارمند)           51
2-6- کلاس رزرو/صدور بلیط (مربوط به کلاس کارمند)   51
2-7- کلاس شرح وظائف (مربوط به کلاس مدیر)          52
2-8- کلاس اطلاعات تورها (مربوط به کلاس مدیر)       52
2-9- کلاس رزرو / خرید بلیط (مربوط به کلاس مسافر)  52
2-10- کلاس SignUp       53
2-11- کلاس LogIn          53
2-12- نمودار كلاس رزرو هتل          54
2-13- نمودار کلاس اجاره خودرو      54
2-14- نمودار کلی کلاس    55
فصل سوم: Sequence Diagrams  56
4-1- نمودار توالی مربوط به رزرو بلیط           57
4-2- نمودار توالی مربوط به استخدام کارمندان           58
4-3- نمودار توالی مربوط به پرداخت وجه بلیط            59
4-4- نمودار توالی مربوط به ایجاد تور جديد    60
4-5- نمودار توالی مربوط به Sign In 61
4-6- نمودار توالی مربوط به Sign Up           62
4-7- نمودار توالی مربوط به فروش بلیط         63
4-8- نمودار توالی مربوط به صندوق پستی    64
4-9- نمودار توالی مربوط به رزرو تور 65
4-10- نمودار توالی مربوط به درخواست تراكنش مالي 66
4-11- نمودار توالی مربوط به درخواست بررسي حساب كاربر   67
4-12- نمودار توالی مربوط به بررسي وضعيت پرداختهاي حسابها           68
4-13- نمودار توالی مربوط به درخواست ثبت نام در تور            69
4-14- نمودار توالی مربوط به خروج از سيستم           70
4-15- نمودار توالی مربوط به رزرو آنلاين بليط 71
4-16- نمودار توالی مربوط به درخواست لغو سرويس   72
4-17- نمودار توالی مربوط به درخواست كرايه اتومبيل  73
4-18- نمودار توالی مربوط به درخواست رزرو اتاق هتل 74
4-19- نمودار توالی مربوط به ثبت درخواست خريد بليط            75
فصل چهارم: Collaboration Diagrams       77
5-1- نمودار همکاری مربوط به رزرو بلیط        78
5-2- نمودار همکاری استخدام کارمند جدید   79
5-3- نمودار همکاری مربوط به پرداخت وجه بلیط         80
5-4- نمودار همکاری مربوط به ایجاد سرویس جدید     81
5-5- نمودار همکاری مربوط به Sign In         82
5-6- نمودار همکاری مربوط به Sign Up       83
5-7- نمودار همکاری مربوط به صدور بلیط      84
5-8- نمودار همکاری مربوط به صندوق پستي            85
5-9- نمودار همکاری مربوط به رزرو تور          86
5-10- نمودار همکاری مربوط به تعريف كارمند جديد     87
5-11- نمودار همکاری مربوط به درخواست تراكنش مالي         88
5-12- نمودار همکاری مربوط به بررسي حساب كاربر  89
5-13- نمودار همکاری مربوط به بررسي واريزهاي حسابها        90
5-14- نمودار همکاری مربوط به شرح وظائف كارمندان 91
5-15- نمودار همکاری مربوط به درخواست ثبت نام در تور         92
5-15- نمودار همکاری مربوط به درخواست خروج         93
5-16- نمودار همکاری مربوط به درخواست تراكنش مالي         94
5-17- نمودار همکاری مربوط به درخواست لغو سرويس           95
5-18- نمودار همکاری مربوط به درخواست رزرو اتومبيل            96
فصل پنجم: Activity Diagram       97
5-1- نمودار فعالیت مربوط به رزرو/فروش بلیط 98
5-2- نمودار فعالیت مربوط به استخدام کارمند جدید    99
5-3- نمودار فعالیت مربوط به پرداخت وجه      100
5-4- نمودار فعالیت مربوط به تعریف تور جدید 101
5-5- نمودار فعالیت مربوط به ثبت نام کاربر جدید         102
5-6- نمودار فعالیت مربوط به ایمیل باکس مدیر و کاربران           103
5-7- نمودار فعالیت مربوط به رزرو/فروش بلیط 104
5-8- نمودار فعالیت مربوط به ورود به سیستم            105
5-9- نمودار فعالیت مربوط به مشاهده تورهاي موجود  106
5-10- نمودار فعالیت مربوط به مشاهده ليست متقاضيان استخدام        107
5-11- نمودار فعالیت مربوط به درخواست تراكنش مالي           108
5-12- نمودار فعالیت مربوط بررسي موجودي حساب   109
5-13- نمودار فعالیت مربوط بررسي واريزي حسابها     110
5-14- نمودار فعالیت مربوط به درخواست پرداخت وجه اينترنتي 111
5-15- نمودار فعالیت مربوط به درخواست ثبت نام در تور جديد   112
5-16- نمودار فعالیت مربوط به درخواست خروج از سيستم       113
5-17- نمودار فعالیت مربوط به درخواست رزو خودرو     114
5-18- نمودار فعالیت مربوط به درخواست رزو هتل       115
5-19- نمودار فعالیت مربوط به درخواست لغو سرويسها           116
فصل ششم: StateChart Diagram            117
6-1- نمودار وضعیت مربوط به ورود به سیستم            118
6-2- نمودار وضعیت مربوط به ثبت نام           119
6-3- نمودار وضعیت مربوط به ثبت سرویس جدید        120
6-4- نمودار وضعیت مربوط به ثبت سرویس جدید        121
فصل هفتم: Entity Relation Diagram (ERD)         122
5-1- نمودار ER سیستم رزرو و فروش بلیط قطار        123
فصل هشتم: Data Flow Diagrams (DFD)           124
6-1- نمودار DFD سطح صفر سيستم E-Tourism    125
6-2- نمودار DFD سطح یک          126
6-3- نمودار DFD سطح 2 ( عملیات ثبت نام)           127
6-4- نمودار DFD سطح یک (عملیات رزرو/خرید)       128
6-5- نمودار DFD سطح 2(عملیات تعویض / رفع عیب)           129
6-6- نمودار DFD سطح 3 (ناشی از عملیات درخواست صدور)            130
6-7- نمودار DFD سطح 3 (ناشی از عملیات صدور بلیط)        131
6-8- نمودار DFD سطح 3 (ناشی از عملیات صورتحسابها)     132
فصل نهم: طراحی Data Base       133
9-1- نمودار مربوط به ارتباط بین موجودیتهای سيستم E-Tourism        134
9-2- کدهای SQL جهت تولید جدول فوق در SQL Server      135
جمع بندی          141
نتیجه گیری         142
پیشنهادات         143
منابع     144
کتابها     144
وب سایتها          144

مشاهده لیست تمامی پروژه های تجزیه و تحلیل

قيمت پروژه : 16.000 تومان

 

                       

                                   

                           

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


CAPTCHA Image
Reload Image