پروژه تجزیه و تحلیل سیستم حسابداری صنعتی 100ص

پروژه تجزیه و تحلیل سیستم حسابداری صنعتی 100ص
فرمت پروژه : فایل ورد + رشنال رز
قیمت : 15.000 تومان

مشاهده لیست تمامی پروژه های تجزیه و تحلیل

قيمت پروژه : 15.000 تومان

 

نرم افزار حسابداری صنعتی            6
مخاطبین نرم افزار حسابداری صنعتی          6
مقدمه   7
تفاوتهاي حسابداري صنعتي با حسابداري مالي        7
فصل اول: وبژگیهای نرم افزار حسابداری صنعتی          9
1-1- مشخصات فنی نرم افزار حسابداری صنعتی       10
1-2- مزایای استفاده از این سیستم            10
1-3- نیازمندیهای سیستمی (نرم افزاری و سخت افزاری)        11
1-3-1- نیازمندیهای نرم افزاری        11
1-3-1- نیازمندیهای سخت افزاری    11
فصل دوم: جدول انتظارات نرم افزار حسابداری صنعتی 12
2-1- نيازمنديهاي مساله جهت طراحي نرم افزار حسابداری صنعتی       13
2-1-1- ثبت اطلاعات پايه در بخش ثبت         13
2-1-2- عمليات مربوط به جستجو ، نگهداري سوابق   15
2-1-3- گزارش‌ها  16
2-1-4-  امنيت و حدود دسترسي    17
2-1-5-بازسازی اطلاعات    17
فصل سوم: پارامترهای حسابداری صنعتی    18
1)تعيين سرفصل ها          19
2) سند زدن        19
3)گزارش گيري     19
گزارش گیری        22
دفتر روزنامه         22
تراز نامه ها         23
ترازنامه كل          23
تراز نامه معين     23
تراز نامه تفصيلي 24
صورت حساب ها 24
گزارش از زیر سرفصل ها    25
اسناد دریافتی     25
اسناد پرداختی    26
فصل چهارم:    بررسی Use Case Diagrams و Actor ها      27
4-1- شناسایی Actor ها 28
4-2- شناسایی Use Case ها       30
4-3- نمایش ارتباط اکتورهای سیستم در حالت کلی   31
4-4- نکاتی راجع به نوشتن سناریو برای Use Case ها           33
نمودار UseCase کلی حسابداری صنعتی    34
UseCase های مشترک بین کاربران            35
سناریوی Use Case ورود به سیستم          36
سناریوی  Use Caseخروج از سیستم         37
UseCase های مدیر سیستم حسابداری صنعتی      38
سناریوی  Use Caseارائه گزارش به مدیریت  39
UseCase های کارمند حسابداری   40
سناریوی  Use Caseثبت حسابها (ثبت اسناد)         41
سناریوی  Use Caseگزارش حساب صنعتی 42
UseCase های انباردار      43
سناریوی  Use Caseبرآورد قیمت    44
UseCase های مسئول تعمیرات و نگهداری   45
سناریوی  Use Caseبرآورد استهلاک           46
UseCase مربوط به هزینه یابی مدیر حسابدرای صنعتی         47
سناریوی  Use Caseهزینه یابی توسط مدیر حسابداری صنعتی           48
UseCase مربوط به برآورد فروش توسط مدیر حسابدرای صنعتی           49
سناریوی  Use برآورد فروش توسط مدیر حسابداری صنعتی      50
فصل پنجم:    بررسی Activity Diagrams   51
نمودارActivity مربوط به ارائه گزارش به مدیر عامل توسط مدیر حسابداری          52
نمودارActivity مربوط به محاسبه و ثبت گزارش استهلاک        53
نمودارActivity مربوط به برآورد فروش           54
نمودارActivity مربوط به برآورد قیمت تمام شده         55
نمودارActivity مربوط به ثبت اسناد توسط اپراتور حسابداری    56
نمودارActivity مربوط به تسهیم قیمت         57
نمودارActivity مربوط به هزینه یابی            58
نمودارActivity کلی سیستم         59
فصل ششم:    بررسی Class Diagram      60
نمودارClass کلی سیستم حسابداری صنعتی          61
نمودارClass مربوطه به بخش جزئیات اسناد حسابداری           62
شرح نمودار کلاس            63
کلاس کاربر         63
کلاس نوع کاربر    64
کلاس مشاهده گزارشات توسط مدیر کل      64
کلاس ثبت جزئیات اسناد توسط کارمند حسابداری     64
کلاس مدیر حسابداری (ایجاد گزارشات)        65
کلاس گزارشات    65
کلاس انباردار (ثبت جزئیات مراکز هزینه ها)   66
کلاس اقلام         66
کلاس ثبت ارزش جاری دارائیها توسط مدیر تعمیرات و نگهداری  67
کلاس دارائیهای جاری       67
کلاس دفتر کل     68
کلاس دفتر معین  68
کلاس دفتر روزنامه (اسناد تفصیلی) به همراه کلاس جزئیات اسناد        69
فصل هفتم:    بررسی Sequence Diagram 70
نمودار Sequence ورود به سیستم  71
نمودار Sequence خروج از سیستم 72
نمودار Sequence برآورد استهلاک   73
نمودار Sequence برآورد فروش        74
نمودار Sequence ورود کالای جدید توسط انباردار       75
نمودار Sequence ایجاد دفاتر          76
نمودار Sequence ارائه گزارش به مدیر          77
نمودار Sequence هزینه یابی         78
نمودار Sequence  گزارش حساب صنعتی    79
نمودار Sequence  مقایسه و تسهیم قیمتها 80
نمودار Sequence  ثبت جزئیات سند بدهکار بستانکار 81
فصل هشتم :    بررسی Collaboration Diagram    82
نمودار Collaboration   ورود به سیستم      83
نمودار Collaboration   خروج از سیستم     84
نمودار Collaboration   برآورد استهلاک       85
نمودار Collaboration   برآورد  فروش           86
نمودار Collaboration   برآورد قیمتها           87
نمودار Collaboration   ایجاد دفاتر  88
نمودار Collaboration   هزینه یابی 89
نمودار Collaboration   ارائه گزارش به مدیریت          90
نمودار Collaboration   گزارش حساب صنعتی          91
نمودار Collaboration   مقایسه و تسهیم قیمتها      92
نمودار Collaboration   ثبت جزئیات سند بدهکار بستانکار      93
فصل نهم :    بررسی Package Diagram    94
نمودار Package کلی سیستم حسابداری صنعتی     95
نمودار Package بدون کلاسهای مورد استفاده          96
نمودار Package زیر سیستم گزارشات به همراه کلاسهای مورد استفاده           97
نمودار Package زیر سیستم حسابداری به همراه کلاسهای مورد استفاده         98
نمودار Package زیر سیستم تعمیرات و نگهداری به همراه کلاسهای مورد استفاده          99
نمودار Package زیر سیستم انبارداری به همراه کلاسهای مورد استفاده            100
فصل دهم :    بررسی  Deployment Diagram         101
نمودار Deployment اصلی سیستم            102

مشاهده لیست تمامی پروژه های تجزیه و تحلیل

قيمت پروژه : 15.000 تومان

 

                       

                                   

                           

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


CAPTCHA Image
Reload Image