پروژه تجزیه و تحلیل سیستم مدرسه غیر انتفاعی 90ص

پروژه تجزیه و تحلیل سیستم مدرسه غیر انتفاعی 90ص
فرمت پروژه : فایل ورد  +  رشنال رز
قیمت : 15.000 تومان

مشاهده لیست تمامی پروژه های تجزیه و تحلیل

قيمت پروژه : 15.000 تومان

 

چکیده    5
مقدمه   7
هدف سیستم جاری         7
زبان تحلیل سیستم         7
تاریخچة UML    8
ویژگیهای UML   11
فصل اول: Use Case Diagrams     14
1-1- Vision چیست         15
1-2- موضوع پروژه 16
1-3- اهداف پروژه  16
1-4- انجام پروژه چه سودی دارد      16
1-5- ذینفعان پروژه            17
1-6- سابقه انجام پروژه های مشابه            18
1-7- معایب پروژه های گذشته        18
1-8- زبان برنامه نویسی    20
1-9- پایگاه داده    20
1-10-روش تحلیل سیستم            21
1-11- سیستم عامل مورد نیاز برای پیاده سازی        21
1-12- سایر نرم افزارهای مورد نیاز برای پیاده سازی سیستم   21
1-2- Use case چیست؟   22
1-3- Actor چیست؟        22
1-4- دیاگرام use case چیست؟      23
1-5- ارتباطات بین use case ها چگونه است؟           23
1-6- شناسائی Actor های سیستم          23
1-6-1- Actor کاربر          24
1-6-2- Actor مدیر مدرسه غیر انتفاعی      25
1-6-3- Actor معلم          26
1-7-  شناسائی Use Case ها      27
1-7-1- Sing Up Use Case          28
1-7-1-1- سناریوی Sing Up Use Case      29
1-7-2- Sing In  Use Case           30
1-7-2-1- سناریوی Sing In Use Case        31
1-7-3- SignOut Use Case          32
1-7-3-1- سناریوی SignOut Use Case      33
1-7-4- Teacher Acception Use Case      34
1-7-4-1- سناریوی Teacher Acception Use Case  35
1-7-5- Teacher & Boss Mailbox Use Case        36
1-7-5-1- سناریوی Boss Mailbox Use Case         37
1-7-5-2- سناریوی User Mailbox Use Case          38
1-7-6- Lesson Definition & Exam Definition Use Case    39
1-7-6-1- سناریوی Lesson Definision Use Case    40
1-7-6-2- سناریوی Exam Definision Use Case      41
1-7-7- Teacher Marks & Marks View Use Case           42
1-7-7-1- سناریوی Teacher Mark Use Case         43
1-7-7-2- سناریوی View Marks Use Case           44
1-7-8-  Use Case    کلی سیستم            45
1-7-9-  Use Case    کلی سیستم (بخش اول)        46
1-7-10-  Use Case    کلی سیستم (بخش دوم)     47
فصل دوم: Class Diagram            48
2-1- نمودار Class کلی سیستم    49
2-1-1- کلاس کاربر           50
2-1-2- کلاس مدیر            50
2-1-3- کلاس معلم           50
2-1-4- کلاس صندوق پستی کاربران            51
2-1-5- کلاس تعریف امتحانات         51
2-1-6- کلاس گزارش امتحانات        51
2-1-7- کلاس تعریف دروس مدرسه  52
2-1-8- کلاس بانک سوالات            52
2-1-9- کلاس درخواست شرکت در آزمون      52
فصل سوم: Sequence Diagrams  53
3-1- نمودار توالی SignIn  54
3-2- نمودار توالی SignUp            55
3-3- نمودار توالی SignOut           56
3-4- نمودار توالی Question Bank 57
3-5- نمودار توالی Exam   58
3-6- نمودار توالی Exam Definition            59
3-7- نمودار توالی Teacher Acception       60
3-8- نمودار توالی Lesson Definision         61
3-9- نمودار توالی Be In Exam Request     62
3-10- نمودار توالی Boss MailBox            63
3-11- نمودار توالی Teacher MailBox        64
3-12- نمودار توالی Marks View   65
فصل چهارم: Collaboration Diagrams       66
4-1- نمودار همکاری SignIn           67
4-2- نمودار همکاری  SignUp        68
4-3- نمودار همکاری SignOut        69
4-4- نمودار همکاری Question Bank          70
4-5- نمودار همکاری Be In Exam Request 71
4-6- نمودار همکاری Exam Definition        72
4-7- نمودار همکاری Teacher Acception   73
4-8- نمودار همکاری Lesson Definision      74
4-9- نمودار همکاری Exam Registeration   75
4-10- نمودار همکاری Boss MailBox         76
4-11- نمودار همکاری Teacher MailBox    77
4-12- نمودار توالی Teacher Marks           78
فصل پنجم: Activity Diagrams     79
5-1- نمودار فعالیت SignUp           80
5-2- نمودار فعالیت برگذاری امتحانات           81
5-3- نمودار فعالیت Exam Definition          82
5-4- نمودار فعالیت Teacher Acception     83
5-5- نمودار فعالیت Lesson Definision        84
5-6- نمودار فعالیت Exam Registration       85
5-7- نمودار فعالیت Boss Mailbox 86
فصل ششم:  نیازمندیهای سیستم مدرسه غیر انتفاعی        87
6-1- نيازمنديهاي مساله جهت طراحي نرم افزار         88
6-1-1-اطلاعات پايه          88
6-1-2- عمليات مربوط به جستجو    88
6-1-3- گزارش‌ها  89
6-1-4-  امنيت و حدود دسترسي    90
6-1-5-بازسازی اطلاعات    90
فصل هفتم:  نمودار ER سیستم مدرسه غیر انتفاعی            91
7-1- نمودار کلی ER سیستم        92

مشاهده لیست تمامی پروژه های تجزیه و تحلیل

قيمت پروژه : 15.000 تومان

 

                       

                                   

                           

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


CAPTCHA Image
Reload Image