پروژه تجزیه و تحلیل سیستم مرخصی و پرسنلی 160ص

پروژه تجزیه و تحلیل سیستم مرخصی و پرسنلی 160ص
فرمت پروژه : فایل ورد + رشنال رز
قیمت : 16.000 تومان
 

مشاهده لیست تمامی پروژه های تجزیه و تحلیل

قيمت پروژه : 16.000 تومان


چکیده 8
مقدمه 9
فصل اول:  چشم انداز پروژه (VISION) 10
1-1- VISION چیست 11
1-2- موضوع پروژه 12
1-3- اهداف پروژه 12
1-4- انجام پروژه چه سودی دارد 12
1-5- ذینفعان پروژه 13
1-6- سابقه انجام پروژه های مشابه 13
1-7- معایب پروژه های گذشته 14
1-8- زبان برنامه نویسی 16
1-9- پایگاه داده 16
1-10-روش تحلیل سیستم 16
1-11- سیستم عامل مورد نیاز برای پیاده سازی 16
1-12- سایر نرم افزارهای مورد نیاز برای پیاده سازی سیستم 17
فصل دوم:  بررسی روند کار در هنگام صدور مرخصی 18
2-1- اکتورهای بخش فیزیکی سیستم صدور مرخصی 19
2-2- روند درخواست و صدور مرخصی 19
3-3- روند ثبت ورود و خروج پرسنل 20
فصل سوم:  امکان سنجی طرح (تعداد عملیات  ، زمان و هزینه) 21
3-1- فهرست عملیات سنتی که حذف می شوند 22
3-2- فهرست عملیات سنتی که به عملیات سیستمی (نرم افزاری) تبدیل می شوند 23
3-3- فهرست عملیات سیستمی که اضافه شده اند 24
3-4- فهرست مرتب شده کلیه عملیات سیستمی 24
3-5- مقایسه تعداد عملیات سنتی و سیستمی در نرم افزار مرخصی 25
3-5-1- مقایسه بر حسب تعداد عملیات 25
3-5-2- مقایسه از نظر زمان 26
3-5-3- مقایسه از نظر هزینه ها 27
3-5-3-1- هزینه های مربوط به روش سنتی 27
3-5-3-2- هزینه های مربوط به روش سیستمی 27
3-6- نتایج فاکتورهای بررسی شده 28
فصل چهارم:  بررسی USE CASE DIAGRAM منطقی سیستم مرخصی 29
4-1- فهرست مرتب شده FUNCTIONALITY هایی که باید سناریو برای آنها تعریف شود 30
4-2- نمودار منطقی کلی USE CASE سیستم ثبت مرخصی 31
4-3- نمایش ارتباط اکتورهای سیستم در حالت کلی 32
4-4- نکاتی راجع به نوشتن سناریو برای USE CASE ها 33
4-4-1- Use case Diagram مربوط به ثبت نام ، ورود و خروج از سیستم 34
4-4-1-1- سناریوی Register Use Case 35
4-4-1-2- سناریوی LogIn Use Case 36
4-4-1-3- سناریوی LogOut Use Case 37
4-4-2- Use case Diagram مربوط به فعالیتهای رئیس شعبه 38
4-4-2-1- سناریوی  Use Caseتعیین سطح دسترسی کاربران 39
4-4-2-2- سناریوی  Use Caseایجاد و ثبت و لغو مرخصی 40
4-4-2-3- سناریوی  Use Case ذخیره مرخصی  و سابقه ورود و خروج کاربر 41
4-4-3- Use case Diagram مربوط به فعالیتهای کارمند 42
4-4-3-1- سناریوی  Use Caseثبت ورود و خروج 43
4-4-3-2- سناریوی  Use Caseتغییر مشخصات کاربری 44
4-4-3-3- سناریوی  Use Caseدرخواست سوابق(ورود و خروج ، اضافه کار و مانده مرخصی) 45
4-4-3-4- سناریوی  Use Caseمشاهده سوابق ورود و خروج 46
فصل پنجم:  نمودار CLASS سیستم ثبت مرخصی 47
5-1- نمودار اصلی CLASS سیتم 48
5-2- توضیحات متدهای نمودار کلاس اصلی سیستم 48
5-2-1- متد Insert () 48
5-2-2- متد Delete () 49
5-2-3- متد Update() 49
5-2-4- متد Select() 49
5-3- جزئیات و نام هر کلاس 50
5-3-1- کلاس کاربر 50
5-3-2- کلاس کارمند 50
5-3-3- کلاس رئیس شعبه 50
5-3-4- کلاس ایجاد مرخصی 51
5-3-5- کلاس محاسبه مانده مرخصی 51
5-3-6- کلاس محاسبه اضافه کار 51
5-3-7- کلاس ثبت ورود و خروج 52
فصل ششم:  پیاده سازی پایگاه داده بر اساس CLASS DIAGRAM 53
6-1- نمودار ER ایجاد شد توسط SQL SERVER 54
6-2- نمایش جزئیات جداول پایگاه داده 55
6-2-1- جزئیات جدول tblMorakhasiType 55
6-2-2- جزئیات جدول tblMorakhasi 55
6-2-3- جزئیات جدول tblKarmandan 56
6-2-4- جزئیات جدول tblEnterExitRecords 57
6-2-5- جزئیات جدول tblUser 57
فصل هفتم:  نمودارهای توالی (SEQUENCE DIAGRAMS) 58
7-1- نمودار توالی LOGIN 59
7-2- نمودار توالی LOGOUT 60
7-3- نمودار توالی REGISTER 61
7-4- نمودار اعلام اضافه کار توسط رئیس شعبه 62
7-5- نمودار توالی محاسبه و اعلام مرخصی مانده 63
7-6- نمودار توالی اعلام سوابق ورود و خروج توسط رئیس شعبه 64
7-7- نمودار توالی ایجاد مرخصی جدید 65
7-8- نمودار توالی ایجاد کارمند جدید 66
7-9- نمودار توالی تعیین سطح دسترسی 67
7-10- نمودار توالی ویرایش مشخصات کاربری 68
7-11- نمودار توالی ثبت ورود و خروج 69
7-12- نمودار توالی درخواست اعلام ذخیره مرخصی 70
7-13- نمودار توالی درخواست اعلام سوابق ورود و خروج 71
7-14- نمودار توالی درخواست مرخصی / لغو مرخصی 72
7-15- نمودار توالی لغو مرخصی 73
فصل هشتم:  نمودارهای همکاری (COLLABORATION DIAGRAMS) 74
8-1- نمودار همکاری LOGIN 75
8-2- نمودار همکاری LOGOUT 76
8-3- نمودار همکاری REGISTER 77
8-4- نمودار همکاری اعلام اضافه کار توسط رئیس شعبه 78
8-5- نمودار همکاری محاسبه و اعلام مانده مرخصی توسط رئیس شعبه 79
8-6- نمودار همکاری اعلام سوابق ورود و خروج پرسنل توسط رئیس شعبه 80
8-7- نمودار همکاری ایجاد مرخصی جدید 81
8-8- نمودار همکاری ایجاد کارمند جدید 82
8-9- نمودار همکاری ایجاد سطح دسترسی 83
8-10- نمودار همکاری ویرایش مشخصات کاربری 84
8-11- نمودار همکاری ثبت ورود و خروج 85
8-12- نمودار همکاری درخواست اعلام ذخیره مرخصی 86
8-13- نمودار همکاری درخواست اعلام سوابق ورود و خروج 87
8-14- نمودار همکاری درخواست مرخصی / لغو مرخصی 88
8-15- نمودار همکاری لغو مرخصی 89
فصل نهم:  نمودارهای فعالیت (ACTIVITY DIAGRAMS) 90
9-1- نمودار فعالیت ورود به سیستم (LOGIN) 91
9-2- نمودار فعالیت خروج از سیستم (LOGOUT) 92
9-3- نمودار فعالیت ثبت نام کارمند جدید در سیستم (REGISTER) 93
9-4- نمودار فعالیت محاسبه و اعلام اضافه کار توسط رئیس شعبه 94
9-5- نمودار فعالیت محاسبه و اعلام مانده مرخصی توسط رئیس بخش 95
9-6- نمودار فعالیت اعلام سوابق ورود و خروج توسط رئیس شعبه 96
9-7- نمودار فعالیت ایجاد مرخصی جدید 97
9-8- نمودار فعالیت ایجاد کارمند جدید 98
9-9- نمودار فعالیت ایجاد سطح دسترسی 99
9-10- نمودار فعالیت ویرایش مشخصات 100
9-11- نمودار فعالیت ثبت ورود و خروج 101
9-12- نمودار فعالیت درخواست اعلام ذخیره مرخصی 102
9-13- نمودار فعالیت درخواست اعلام سوابق ورود و خروج 103
9-14- نمودار فعالیت درخواست مرخصی / لغو مرخصی 104
9-15- نمودار فعالیت لغو مرخصی 105
فصل دهم:  نمودار اجزا (DEPLOYMENT DIAGRAM) و DOMAIN 106
10-1- نمودار DEPLOYMENT 107
10-2- نمودار DOMAIN 108
فصل يازدهم:  نمودار STATE MACHINE 109
نمودار STATE MACHINE سيستم مرخصي 110
فصل دوازدهم:  نمودار COMPONENT 111
نمودار كامپوننت اصلي سيستم 112
فصل سيزدهم:  طراحی و کد نویسی بخش واسط کاربر 113
فرم ورود به سيستم 114
فرم اصلي برنامه سيستم مرخصي 116
فرم ثبت مشخصات كارمندان 123
فرم ثبت اطلاعات ورود و خروج 132
فرم صدور احكام 140
فرم ثبت نوع حكم 148
فرم ثبت تعطيلات سال 152
فرم ثبت تعطيلات سال 157
فرم مشاهده سريع وضعيت 162
فصل چهاردهم:  جمع بندی ، نتیجه گیری و پیشنهادات 163
جمع بندی 164
نتیجه گیری 166
پیشنهادات 167
منابع 168

مشاهده لیست تمامی پروژه های تجزیه و تحلیل

قيمت پروژه : 16.000 تومان

 

                       

                                   

                           

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


CAPTCHA Image
Reload Image