پروژه تجزیه و تحلیل سیستم نشریه الکترونیکی 200ص

پروژه تجزیه و تحلیل سیستم نشریه الکترونیکی 200ص
فرمت پروژه : فایل ورد + رشنال رز
قیمت : 17.000 تومان

مشاهده لیست تمامی پروژه های تجزیه و تحلیل

قيمت پروژه : 17.000 تومان

 

چکیده
مقدمه
هدف سیستم جاری
زبان تحلیل سیستم
تاریخچة UML
ویژگیهای UML
فصل اول: Use Case Diagrams
1-1- Use case چیست؟
1-2- Actor چیست؟
1-3- دیاگرام use case چیست؟
1-4- ارتباطات بین use case ها چگونه است؟
1-5- شناسائی Actor های سیستم
1-5-1- Actor کاربر
1-5-2- Actor مدیر وب سایت
1-5-3- Actor بازدید کننده
1-6-  شناسائی Use Case ها
1-6-1- Sing Up Use Case
1-6-1-1- سناریوی Sing Up Use Case 24
1-6-2- Sing In  Use Case 25
1-6-2-1- سناریوی Sing In Use Case 26
1-6-3- News Group Definition Use Case 27
1-6-3-1- سناریوی News Group Definition Use Case 28
1-6-4- News Adding Use Case 29
1-6-4-1- سناریوی News Adding Use Case 30
1-6-5- Boss & User Mailbox Use Case 31
1-6-5-1- سناریوی Boss Mailbox Use Case 32
1-6-5-2- سناریوی User Mailbox Use Case 33
1-6-6- Voting Use Case 34
1-6-6-1- سناریوی Voting Use Case 35
1-6-6-2- سناریوی Voting Examination Use Case 36
1-6-7- Sending File Use Case 37
1-6-7-1- سناریوی Sending Files Use Case 38
1-6-8- File Editing Use Case 39
1-6-8-1- سناریوی File & Profile Editing Use Case 40
1-6-9- Maim Use Case 41
فصل دوم: Sequence Diagrams 42
2-1- نمودار توالی  (Sequence Diagram) 43
2-2- رسم نمودارهای توالی (Sequence Diagrams) 44
2-2-1- نمودار توالی مربوط به عملیات ثبت نام کاربر جدید (Sign Up) 45
2-2-2- نمودار توالی مربوط به عملیات ورود به سیستم کاربر خاص(Sign In) 46
2-2-3- نمودار توالی مربوط به عملیات ایجاد گروه خبری جدید(New News Group) 47
2-2-4- نمودار توالی مربوط به عملیات ثبت اخبار جدید(New News) 48
2-2-5-1- نمودار توالی مربوط به ایمیل باکس مدیر وب سایت(Boss Mailbox) 49
2-2-5-2- نمودار توالی مربوط به ایمیل باکس کاربر خاص(User Mailbox) 50
2-2-6-1- نمودار توالی مربوط به ارسال نظرات کاربران(User Voting) 51
2-2-6-2- نمودار توالی مربوط به مدیریت نظرات ( Voting Examination) 52
2-2-7-نمودار توالی مربوط به ارسال فایل (File Sending) 53
2-2-8-نمودار توالی مربوط به ویرایش پروفایل و فایلها (File & Profile Editing) 54
فصل سوم: نمودارهای کلاس Class Diagrams 55
3-1- نحوه رسم نمودارهای کلاس 56
3-2- شرح Object های مربوط به سیستم نشریه الکترونیکی 57
3-2-1- SignUp Form 57
3-2-2- User Information 57
3-2-3- Account Controller 58
3-2-4- News Group 59
3-2-5- News Group Form 59
3-2-6- News 59
3-2-7- News Definition Form 60
3-2-8- News Controller 60
3-2-9- User Mail Box 60
3-2-10- User Mail Box Controller 61
3-2-11- User Types 61
3-2-12- User Types Form 62
3-2-13- LoGin Form 62
3-2-14- User Login 63
3-2-14-  User Login Controller 63
3-2-15-  VotesTbl 63
3-2-15-  Rating 64
3-2-16-  Rating Form 64
3-2-17-  Visited Pages 65
3-2-18-  Visited Pages 65
3-2-19-  Sended Files 66
3-2-20- Form Sended Files 66
3-3- رسم نمودار کلاس سیستم نشریه الکترونیکی 67
فصل چهارم: Activity Diagrams 68
4-1- نمودار فعالیت شماره 1 (ثبت نام ، ورود به سیستم) 69
4-2- نمودار فعالیت شماره 2 (تعریف گروه خبری جدید) 70
4-3- نمودار فعالیت شماره 3 (انتشار اخبار جدید) 71
4-4- نمودار فعالیت شماره 4 (بررسی ایمیل باکس) 72
4-5- نمودار فعالیت شماره 5 (ارسال نظرات) 73
4-6- نمودار فعالیت شماره 6 (مدیریت نظرات) 74
4-7- نمودار فعالیت شماره 7 (ارسال فایلهای ضمیمه) 75
4-8- نمودار فعالیت شماره 8 (ویرایش پروفایل) 76
فصل پنجم: Domain Diagram 77
5-1- نمودار Domain مربوط به سیستم نشریه الکترونیکی 78
فصل ششم: ER Diagram 79
6-1- مدلسازی معنایی 80
6-1-1- سه مفهوم معنايي موجود در روش ER 80
6-1-2- سه ضابطه در رابطه با تشخيص يك نوع موجوديت 80
6-2- نمودار ER سیستم نشریه الکترونیکی 81
فصل هفتم: Data Flow Diagrams 82
7-1- DFD سطح صفر (Context Diagram) 83
7-2- DFD سطح یک (عملیات ثبت نام) 84
7-3- DFD سطح یک (عملیات جستجو) 85
7-4- DFD سطح یک (عملیات عضویت در خبرنامه) 86
7-5- DFD سطح یک (عملیات ثبت نظرات) 87
فصل هشتم: طراحی پایگاه داده در SQL Server 88
8-1- نمودار ارتباط بین جداول پایگاه داده 89
8-2- شرح جداول و دستورات SQL مورد نیاز جهت ایجاد 90
8-2-1- جدول USERS 90
8-2-1-1- دستورات SQL Server جهت ایجاد جدول Users 90
8-2-2- جدول UserTypes 93
8-2-2-1- دستورات SQL Server جهت ایجاد جدول UserTypes 93
8-2-3- جدول VisitedPaes 94
8-2-3-1- دستورات SQL Server جهت ایجاد جدول VisitedPaes 94
8-2-4- جدول UserLogins 95
8-2-4-1- دستورات SQL Server جهت ایجاد جدول UserLogins 95
8-2-5- جدول Rating 96
8-2-5-1- دستورات SQL Server جهت ایجاد جدول Rating 96
8-2-6- جدول NewsDescripts 97
8-2-6-1- دستورات SQL Server جهت ایجاد جدول NewsDescripts 97
8-2-7- جدول NewsGroup 99
8-2-7-1- دستورات SQL Server جهت ایجاد جدول NewsGroup 99
8-2-8- جدول VotesTbl 100
8-2-8-1- دستورات SQL Server جهت ایجاد جدول VotesTbl 100
8-2-9- جدول UserMailBox 101
8-2-9-1- دستورات SQL Server جهت ایجاد جدول UserMailBox 101
8-2-10- جدول SendedFiles 102
8-2-10-1- دستورات SQL Server جهت ایجاد جدول SendedFiles 102
8-3-  Stored Procedures های مورد نیاز 103
8-3-1- Stored Procedure   چیست ؟ 103
8-3-2- نحوه ساخت Stored Procedure 103
8-3-3- Stored Procedure های نوشته شده برای پایگاه داده 103
8-3-3-1- Stored Procedure مربوط به جدول NewsDescripts 104
8-3-3-2- Stored Procedure مربوط به جدول NewsGroups 108
8-3-3-3- Stored Procedure مربوط به جدول Rating 111
8-3-3-4- Stored Procedure مربوط به جدول SendedFiles 115
8-3-3-5- Stored Procedure مربوط به جدول UserLogins 119
8-3-3-6- Stored Procedure مربوط به جدول userMailBox 123
8-3-3-7- Stored Procedure مربوط به جدولUsers 128
8-3-3-8- Stored Procedure مربوط به جدول UserTypes 134
8-3-3-9- Stored Procedure مربوط به جدول VisitedPages 136
8-3-3-10- Stored Procedure مربوط به جدول VotesTbl 138
فصل نهم: زبان برنامه نویسی مورد استفاده 142
9-1- مروری بر پایه محیط ASP.NET 143
9-2- نکات مهم در مورد ASP.NET 143
9-3- یادگیری از تاریخچه ASP 145
9-3-1- پیدایش ASP 145
9-3-2- چرا ASP مورد نیاز بود؟ 147
9-3-3- چرا از ابتدا ASP بکار گرفته نشد؟ 149
9-3-4- نیاز به مدل جدید ASP 151
9-5- آشنائی با زبان #C 154
9-5-1-مطرح شدن بعنوان يك استاندارد صنعتی 155
9-6- #C چيست ؟ 157
9-7-كد مديريت يافته 158
9-8- روش يادگيری #C 159
9-9- خلاصه 160
فصل دهم: برنامه زمانبندی  و گزارشات اجرای پروژه 161
10-1- برنامه زمانبندی 162
10-1-1- برنامه زمانبندي فني (Technical Schedule) 162
10-1-2- برنامه زمانبندي ايده آل (Ideal Schedule) 162
10-2- گزارش شماره 1 – گزارش روند پیشرفت پروژه تا تاریخ 22/08/1387 163
10-2-1- جدول شرح فعالیتهای پروژه 163
10-2-2- نمودار گانت فعالیتهای پروژه 164
10-2-3- نمودار مقایسه ای میزان پیشرفت پروژه 165
10-3- گزارش شماره 1 – گزارش روند پیشرفت پروژه تا تاریخ 03/09/1387 166
10-3-1- جدول شرح فعالیتهای پروژه 166
10-3-2- نمودار گانت فعالیتهای پروژه 167
10-3-4- نمودار مقایسه ای میزان پیشرفت پروژه 168
فصل یازدهم: Source Code 170
11-1- Source Code  مربوط به کنترل VisitesCount1.ascx 171
11-2- Source Code  مربوط به کنترل UseFulLinks.ascx 172
11-3- Source Code  مربوط به کنترل RightLiker.ascx 173
11-4- Source Code  مربوط به کنترلforlogin2.ascx 174
11-5- Source Code  مربوط به کنترلPageCounter1.ascx 175
11-6- Source Code  مربوط به صفحه Default2.aspx 176
11-7- Source Code  مربوط به صفحه m101.aspx (ارسال نشریات) 177
11-8- Source Code  مربوط به صفحه RegUser.aspx (ثبت نام کاربر جدید) 180
11-9- Source Code  مربوط به کلاس FirstClass.cs 183
11-10- Source Code  مربوط به کامپوننت ADMchekher.ascx 184
11-11- Source Code  مربوط به کامپوننت akharin10taii.ascx 184
11-12- Source Code  مربوط به کامپوننت evot.ascx 185
11-13- Source Code  مربوط به کامپوننت frviraiesh.ascx 187
11-14- Source Code  مربوط به کامپوننت khoshamad.ascx 188
11-15- Source Code  مربوط به کامپوننت latestNewsUC.ascx 189
11-16- Source Code  مربوط به کامپوننت nwsGRPedt.ascx 190
11-17- Source Code  مربوط به کامپوننت us1FulLinks.ascx 192
11-18- Source Code  مربوط به کامپوننت whosend.ascx 193
11-19- Source Code  مربوط به کامپوننت evotEDT.ascx 194
11-20- Source Code  مربوط به کامپوننت frviraieh2.ascx 196
11-21- Source Code  مربوط به کامپوننت magazineAjza.ascx 198
11-22- Source Code  مربوط به کامپوننت magazineGroupDef.ascx 200
11-23- Source Code  مربوط به کامپوننت majalleNumSubj.ascx 201
11-24- Source Code  مربوط به کامپوننت majalleNumSubj.ascx 202
11-25- Source Code  مربوط به کامپوننت pgFileUpload.aspx 203

مشاهده لیست تمامی پروژه های تجزیه و تحلیل

قيمت پروژه : 17.000 تومان

 

                       

                                   

                           

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


CAPTCHA Image
Reload Image