پروژه تجزیه و تحلیل سیستم ویدیو کلوپ 85ص

پروژه تجزیه و تحلیل سیستم ویدیو کلوپ 85ص
فرمت پروژه : فایل ورد + رشنال رز
قیمت : 15.000 تومان

مشاهده لیست تمامی پروژه های تجزیه و تحلیل

قيمت پروژه : 15.000 تومان


مقدمه   5
نرم افزار ویدئوکلوپ           5
روشهای پیاده سازی نرم افزار         13
نمودارهای UML 14
فصل اول: شرح سيستم    16
1- شرح سیستم موجود    17
1 ـ 2 ـ شرح وضعیت ویدئو کلوپ       17
1 ـ 2 ـ 1 ـ نيروي‌ انساني‌ موجود      17
1 ـ 2 ـ 2 ـ نوع خدمات        17
1 ـ 2 ـ 3 ـ سيستم‌ كدگذاري‌ فیلمها 18
1 ـ 2 ـ 4 ـ تجهيزات‌ سخت افزاري موجود در ویدئو کلوپ            18
1 ـ 2 ـ 5 ـ فرايند صدور درخواست فیلم و تحويل           18
1-2-6- سیستم گزارشدهی: هیچگونه سیستم گزارشگیری و گزارشدهی به علت عدم وجود یک سیستم مدون وجود ندارد.   18
1-3 – نيازمنديهاي پیاده سازی سیستم ویدئو کلوپ    19
الف)نیازهای نرمال            19
ب) نیازهای مورد انتظار     19
كاربران سيستم ویدئو کلوپ           20
ذينفعان نرم افزار  21
فصل دوم: بررسی ارتباطات بین جداول و متغيرهاي سیستم    22
مدل پایگاه داده رابطه ای (Relational Database Model)       24
Data Dictionary: بررسی موجودیتهای نرم افزار       27
مشخصات موجوديتها و فيلدهاي جدول Costumers    27
مشخصات موجوديتها و فيلدهاي جدول FilmsMoshakhasat    28
مشخصات موجوديتها و فيلدهاي جدول HistoryTahvil            28
مشخصات موجوديتها و فيلدهاي جدول Resaneh       28
مشخصات موجوديتها و فيلدهاي جدول Subject        29
فصل سوم: رسم نمودارهای Data Flow Diagrams  30
نمودار فیزیکی فروشگاه ویدئو کلوپ  31
نمودارContextx Diagram1           32
نمودارContextx Diagram2           33
نمودارDFD زمینه ای فروشگاه ویدئو کلوپ    34
نمودار سطح 1 DFD فیزیکی نرم افزار ویدئو کلوپ      35
نمودار سطح 2 DFD فیزیکی نرم افزار ویدئو کلوپ (عملیات کرایه دادن)  36
نمودار سطح 2 DFD فیزیکی نرم افزار ویدئو کلوپ (عملیات پردازش پرداخت)       37
فصل چهارم:  نمودار جریان مستندات           38
6-1 – نمودار جریان مستندات         39
فصل پنجم: زبان برنامه نویسی       41
اهداف طراحی زبان           43
تاریخچه  43
ویژگی‌ها 44
سیستم یکپارچه شده      45
انواع داده            45
Boxing و EnBoxing        46
ویژگی‌های جدید در C# 2.0           46
کلاسهای partial 46
Genericها         47
کلاس های static 47
یک شکل جدید از تکرار کننده با استفاده از سازنده توابع          47
Delegateهای ناشناس    48
Delegate covariance and contravariance            48
نوع داده Nullable            48
فصل ششم: نمودار Use Case و سناریو      50
6-1- Use case چیست؟   51
6-2- Actor چیست؟        52
6-3- دیاگرام use case چیست؟      52
6-4- ارتباطات بین use case ها چگونه است؟           52
6-5- شناسائی Actor های سیستم          53
6-5-1- Actor کاربر          53
6-5-2- Actor مسئول ویدئو کلوپ   54
6-5-2- Actor مشتری ویدئو کلوپ  55
6-5-2- Actor تایمر          55
6-6-  شناسائی Use Case ها      56
6-6-1- نمودار USE CASE اصلی سیستم  57
6-6-2- نمودار USE CASE نمایش لیست فیلمها و کرایه فیلم 58
6-6-2-1- سناریوی Use Case نمایش لیست فیلمها  59
6-6-2-2- سناریوی  Use Case اجاره فیلم به مشتری            60
6-6-3- نمودار USE CASE نمایش لیست بازکشت فیلم صورت وضعیت و محاسبه دیرکرد 61
6-6-3-1- سناریوی  Use Case بازکشت فیلم توسط مشتری   62
6-6-3-2- سناریوی  Use Case ارائه صورت وضعیت    63
6-6-3-3- سناریوی  Use Case محاسبه دیرکرد         64
6-6-4- نمودار USE CASE درج فیلم جدید  65
6-6-4-1- سناریوی  Use Case درج فیلم جدید          66
فصل هفتم: Class Diagram         67
7-1- نمودار Class اصلی سیستم ویدئو کلوپ           68
7-2- نمودار Class های مربوط به کاربر         69
7-2- نمودار Class مربوط به فیلمها  70
7-3- نمودار Class مربوط به تح.یل و بازگشت فیلم     71
فصل هشتم: SequEnce Diagram 72
8-1- نمودار توالی Return Video   73
8-2- نمودار توالی درخواست تعویض فیلمها   74
8-3- نمودار توالی تحویل فیلم به مشتری     75
8-4- نمودار توالی Product Definition        76
8-5- نمودار توالی درج فیلم جدید    77
9-6- نمودار توالی SignOut           78
فصل نهم: Collaboration Diagram            79
10-1- نمودار همکاری بازگشت فیلم            80
9-2- نمودار همکاری تعویض فیلم    81
9-3- نمودار همکاری درج فیلمهای جدید       82
9-4- نمودار همکاری کرایه دادن فیلم            83
9-5- نمودار همکاری ایجاد جریمه ها            84

مشاهده لیست تمامی پروژه های تجزیه و تحلیل

قيمت پروژه : 15.000 تومان

 

                       

                                   

                           

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


CAPTCHA Image
Reload Image