پروژه تجزیه و تحلیل سیستم کتابخانه آنلاین 140ص

پروژه تجزیه و تحلیل سیستم کتابخانه آنلاین 140ص
فرمت پروژه : فایل ورد + رشنال رز
قیمت : 16.000 تومان

مشاهده لیست تمامی پروژه های تجزیه و تحلیل

قيمت پروژه : 16.000 تومان


چکیده 9
مقدمه 10
فصل اول:  چشم انداز پروژه (VISION) 12
1-1- VISION چیست 13
1-2- موضوع پروژه 14
1-3- اهداف پروژه 14
1-4- انجام پروژه چه سودی دارد 14
1-5- ذینفعان پروژه 15
1-6- سابقه انجام پروژه های مشابه 15
1-7- معایب پروژه های گذشته 16
1-8- زبان برنامه نویسی 18
1-9- پایگاه داده 19
1-10-روش تحلیل سیستم 19
1-11- سیستم عامل مورد نیاز برای پیاده سازی 19
1-12- سایر نرم افزارهای مورد نیاز برای پیاده سازی سیستم 19
فصل دوم:  بررسی روند کار در یک کتابخانه 21
2-1- بررسی ACTOR های فیزیکی کتابخانه و شرح هر یک از آنها 22
2-2- بررسی USE CASE های فیزیکی کتابخانه 23
2-3- USE CASE DIAGRAM های فیزیکی کتابخانه 25
2-3-1- Use case Diagram مربوط به تقاضای عضویت 25
2-3-2- Use case Diagram مربوط به دریافت مدارک ثبت نام و صدور کارت 26
2-3-3- Use case Diagram مربوط به درخواست و تحویل کتاب 27
2-3-4- Use case Diagram مربوط به ثبت بازگشت کتاب 28
2-3-5- Use case Diagram مربوط به تمدید و لغو عضویت 29
2-3-6- Use case Diagram مربوط به گزارشات مدیریتی 30
2-4- سناریوی روند کار در کتابخانه 31
2-4-1- سناریوی درخواست عضویت 31
2-4-2-  سناریوی دریافت ارائه درخواست عضویت مراجعان به مدیر جهت بررسی (اکتور کارمند) 31
2-4-3-  سناریوی تائید درخواست /  رد درخواست (اکتور مدیر) 31
2-4-4- سناریوی درخواست مدارک جهت ثبت نام (اکتور کارمند) 31
2-4-5- سناریوی تحویل مدارک جهت ثبت نام (اکتور اعضا) 31
2-4-6- سناریوی بررسی و اعتبار سنجی مدارک تحویلی (اکتور کارمند) 32
2-4-7- سناریوی تائید اعتبار سنجی مدارک / عدم تائید اعتبار سنجی مدارک (اکتور کارمند) 32
2-4-8- سناریوی درخواست کد عضویت از مدیر برای عضو (اکتور کارمند) 32
2-4-9- سناریوی تخصیص کد عضویت به عضو (اکتور مدیر) 32
2-4-10- سناریوی صدور کارت عضویت برای درخواست کننده (اکتور کارمند) 32
2-4-11- سناریوی درخواست کتاب (اکتور اعضا) 33
2-4-12- سناریوی تحویل و ثبت تحویل کتاب (اکتور کارمند) 33
2-4-13- سناریوی بازگشت کتاب (اکتور اعضا) 33
2-4-14- سناریوی تحویل گیری و ثبت بازگشت کتاب (اکتور کارمند) 33
2-4-15- بررسی شمول جریمه دیر کرد (اکتور کارمند) 33
2-4-16- سناریوی پرداخت جریمه (اکتور اعضا) 34
2-4-17- سناریوی درخواست استفاده از سالن مطالعه (اکتور اعضا) 34
2-4-18- درخواست تمدید عضویت (اکتور اعضا) 34
2-4-19- سناریوی تمدید عضویت / لغو عضویت (اکتور کارمند) 34
2-4-20- ارائه گزارشهای مدیریتی به مدیر (اکتور کارمند) 34
فصل سوم:  بررسی توجیه پذیری طرح (تعداد عملیات  ، زمان و هزینه) 35
3-1- فهرست عملیات سنتی که حذف می شوند 36
3-2- فهرست عملیات سنتی که به عملیات سیستمی (نرم افزاری) تبدیل می شوند 37
3-3- فهرست عملیات سیستمی که اضافه شده اند 38
3-4- فهرست مرتب شده کلیه عملیات سیستمی 38
3-5- مقایسه تعداد عملیات سنتی و سیستمی در کتابخانه 39
3-5-1- مقایسه بر حسب تعداد عملیات 39
3-5-2- مقایسه از نظر زمان 40
3-5-3- مقایسه از نظر هزینه ها 41
3-5-3-1- هزینه های مربوط به روش سنتی 41
3-5-3-2- هزینه های مربوط به روش سیستمی 41
3-6- نتایج فاکتورهای بررسی شده 42
فصل چهارم:  بررسی USE CASE DIAGRAM منطقی کتابخانه 43
4-1- فهرست مرتب شده FUNCTIONALITY هایی که باید سناریو برای آنها تعریف شود 44
4-2- نمودار منطقی کلی USE CASE سیستم کتابخانه آنلاین 45
4-3- نمایش ارتباط اکتورهای سیستم در حالت کلی 46
4-4- نکاتی راجع به نوشتن سناریو برای USE CASE ها 47
4-4-1- Use case Diagram مربوط به ثبت نام ، ورود و خروج از سیستم 48
4-4-1-1- سناریوی Sing Up Use Case 49
4-4-1-2- سناریوی LogIn Use Case 50
4-4-1-3- سناریوی LogOut Use Case 51
4-4-2- Use case Diagram مربوط به فعالیتهای مدیر 52
4-4-2-1- سناریوی  Use Caseتعیین سطح دسترسی کاربران 53
4-4-2-2- سناریوی  Use Caseویرایش لیست کتابها 54
4-4-2-3- سناریوی  Use Caseمشاهده گزارشات مدیریتی 55
4-4-2-4- سناریوی  Use Caseایجاد گروه کتاب جدید 56
4-4-3- Use case Diagram مربوط به فعالیتهای اپراتور 57
4-4-3-1- سناریوی  Use Caseبروز رسانی وب سایت 58
4-4-3-2- سناریوی  Use Caseانجام امور پشتیبانی 59
4-4-3-3- سناریوی  Use Caseایجاد آرشیو 60
4-4-4- Use case Diagram مربوط به فعالیتهای کاربر و کاربر عادی 61
4-4-4-1- سناریوی  Use Caseآپلود کتاب 62
4-4-4-2- سناریوی  Use Caseدانلود کتاب 63
4-4-4-3- سناریوی  Use Caseجستجو 64
4-4-4-4- سناریوی  Use Caseمشاهده لیست کتابها 65
فصل پنجم:  نمودار CLASS کتابخانه ONLINE 66
5-1- نمودار اصلی CLASS سیتم 67
5-2- توضیحات متدهای نمودار کلاس اصلی سیستم 68
5-2-1- متد Insert () 68
5-2-2- متد Delete () 68
5-2-3- متد Update() 68
5-2-4- متد Select() 69
5-3- جزئیات و نام هر کلاس 69
5-3-1- کلاس کاربر 69
5-3-2- کلاس سطح دسترسی 69
5-3-3- کلاس سوابق مشاهده کتابها 70
5-3-4- کلاس ایجاد آرشیو 70
5-3-5- کلاس گزارش لینک معیوب 70
5-3-6- کلاس کتابها 71
5-3-6- کلاس موضوع کتابها 71
فصل ششم:  پیاده سازی پایگاه داده بر اساس CLASS DIAGRAM 72
6-1- نمودار ER ایجاد شد توسط SQL SERVER 73
6-2- نمایش جزئیات جداول پایگاه داده 74
6-2-1- جزئیات جدول tblBooks 74
6-2-2- جزئیات جدول tblDownloadRecordBooks 75
6-2-3- جزئیات جدول tblUsers 75
6-2-4- جزئیات جدول tblBookSubject 76
6-2-5- جزئیات جدول tblUserTypes 76
6-2-6- جزئیات جدول tblFileFormat 77
6-3- اسکریپتهای SQL برای تولید جداول 77
فصل هفتم:  نمودارهای توالی (SEQUENCE DIAGRAMS) 79
7-1- نمودار توالی ثبت نام در سیستم کتابخانه آنلاین 80
7-2- نمودار توالی ورود به سیستم 81
7-3- نمودار توالی خروج از سیستم 82
7-4- نمودار توالی انتشار کتاب 83
7-5- نمودار توالی ایجاد آرشیو جدید 84
7-6- نمودار توالی ایجاد موضوع جدید 85
7-7- نمودار توالی ویرایش لینکها 86
فصل هشتم:  نمودارهای همکاری (COLLABORATION DIAGRAMS) 87
8-1- نمودار همکاری ثبت نام در سیستم کتابخانه آنلاین 88
8-2- نمودار همکاری ورود به سیستم کتابخانه آنلاین 89
8-3- نمودار همکاری خروج از سیستم کتابخانه آنلاین 90
8-4- نمودار همکاری انتشار کتاب 91
8-5- نمودار همکاری ایجاد آرشیو جدید 92
8-6- نمودار همکاری ایجاد موضوع جدید 93
8-7- نمودار همکاری ویرایش لینکها 94
فصل نهم:  نمودارهای فعالیت (ACTIVITY DIAGRAMS) 95
9-1- نمودار فعالیت ورود به سیستم (LOGIN) 96
9-2- نمودار فعالیت خروج از سیستم (LOGOUT) 97
9-3- نمودار فعالیت ثبت نام کاربر جدید در سیستم (SIGNUP) 98
9-4- نمودار فعالیت ارسال کتاب جدید (UPLOADBOOKS) 99
9-5- نمودار فعالیت عملیات پشتیبانی (SUPPORTING) 100
9-6- نمودار فعالیت ایجاد آرشیو جدید (CREATING ARCHIVE) 101
9-7- نمودار فعالیت ایجاد موضوع کتاب جدید (CREATING NEW SUBJECT) 102
9-8- نمودار فعالیت انجام عملیات جستجو (SEARCHING) 103
فصل دهم:  نمودار اجزا (DEPLOYMENT DIAGRAM) 104
10-1- نمودار DEPLOYMENT 105
فصل یازدهم:  طراحی و کد نویسی بخش واسط کاربر 106
11-1- MASTER PAGE در ASP.NET 2.0 107
11-2- MASTER PAGE چيست 107
11-3- نحوه اضافه نمودن یک MASTERPAGE به پروژه 108
11-4- شرح صفحات پروژه کتابخانه آنلاین 109
11-4-1- طراحی لایه داده (Data Layer) 109
11-4-2- طراحی صفحه Master 111
11-4-2-1- لینکهای اصلی 111
11-4-2-2- اطلاعات سیستمی 112
11-4-2-3- ورود به سیستم 113
11-4-2-3- نمایش Source Code صفحه Master به صورت کامل 114
11-4-3- طراحی صفحه Default.aspx 116
11-4-3-3- نمایش Source Code صفحه Default.aspx به صورت کامل 116
11-4-4- طراحی صفحه Register.aspx 118
11-4-4-1- نمایش Source Code کامل صفحه Register.aspx 119
11-4-5- طراحی صفحه AdvancedSearch.aspx 120
11-4-5-1- نمایش Source Code کامل صفحه AdvancedSearch.aspx 120
11-4-6- طراحی صفحه votes.aspx 122
11-4-6-1- نمایش Source Code کامل صفحه votes.aspx 122
11-4-6-2- نمایش Source Code کلاس مربوط به ارسال ایمیل 123
11-4-7- طراحی صفحه EditUsers.aspx 124
11-4-7-1- نمایش کد SQL مربوط به Select 124
11-4-7-2- نمایش کد SQL مربوط به Delete 124
11-4-7-3- نمایش کد SQL مربوط به UpDate 124
11-4-8- طراحی صفحه EditProfile.aspx 125
11-4-8-1- نمایش Source Code مربوط به صفحه EditProfile.aspx 125
11-4-9- طراحی صفحه ShowArchives.aspx 127
11-4-9-1- نمایش Source Code مربوط به صفحه ShowArchives.aspx 127
11-4-10- طراحی صفحه BookGroups.aspx 129
11-4-10-1- نمایش Source Code مربوط به صفحه BookGroups.aspx 129
11-4-11- طراحی صفحه EditBookLists.aspx 131
11-4-11-1- نمایش کد SQL مربوط به Select 131
11-4-11-2- نمایش کد SQL مربوط به Delete 131
11-4-11-3- نمایش کد SQL مربوط به UpDate 131
11-4-12- طراحی صفحه BookUpload.aspx 132
11-4-12-1- نمایش Source Code مربوط به صفحه BookUpload.aspx 132
11-4-13- طراحی صفحه CreatArchive.aspx 135
11-4-13-1- نمایش Source Code مربوط به صفحه CreatArchive.aspx 135
11-4-14- طراحی صفحه BookDetails.aspx 137
11-4-14-1- نمایش Source Code مربوط به صفحه BookDetails.aspx 137
11-4- بررسی USERCONTROL های به کار برده شده 138
11-4-1-  کنترل ucPageVisitCounter.ascx 138
11-4-2-  کنترل ucMainAdminChecker.ascx 138
11-4-3-  کنترل ucOperatorChecker.ascx 139
11-4-4-  کنترل ucCommonUserChekerl.ascx 139
فصل دوازدهم:  جمع بندی ، نتیجه گیری و پیشنهادات 140
جمع بندی 141
نتیجه گیری 142
پیشنهادات 142
منابع 144

مشاهده لیست تمامی پروژه های تجزیه و تحلیل

قيمت پروژه : 16.000 تومان

 

                       

                                   

                           

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


CAPTCHA Image
Reload Image