مطالعات طراحی مجتمع كودكان بي سرپرست (تصاوير و جداول موجود نيست) 130ص

مطالعات طراحی مجتمع كودكان بي سرپرست (تصاوير و جداول موجود نيست) 130ص
قیمت : 8.000 تومان

بيان مسئله و ضرورت آن :
اهداف پروژه :
مباني نظري عام طرح :
فصل اول : پديده بي سرپرستي
1-1 بي سرپرستي ، عوامل و تبعات
1-2- بررسي پديده بي سرپرستي از ديدگاه جامعه شناسي
1-2-1- ساختار خانواده در ايران
1-2-2- نقش خانواده در زندگي افراد
1-2-3- عوامل مؤثر بر اجتماعي شدن و رشد شخصيت
1-2-3-1- اجتماعي شدن
1-2-3-2- ارتباط اجتماعي
1-2-3-3- اجتماعي شدن و رشد شخصيت
1-3- بررسي پديده بي سرپرستي از ديدگاه روانشناسي
1-3-1- رشد عقلي و احساسي كودكان
1-3-2- خصايص عمومي رشد عقلي
1-3-3- اساس بدني رشد عقلي
1-3-4- رشد ادراك حسي
1-3-5- احساس عاطفه در كودك
1-3-6- محبت
1-3-7-احتياجات عاطفي كودك و اهميت آنها
1-3-8- برخورد اجتماع با كودكان بدون خانواده
1-4-1- مقايسه محيط خانواده با پرورشگاه
1-4-2- مشكلات و معضلات كودكان در شبانه روزي ها
2-1- تاريخچه حمايت از كودكان بي سرپرست در جهان
2-1-1- ديدگاه هاي موجود در سرپرستي كودك
2-2- سيستم هاي مراقبتي موجود در جهان
2-2-1- خانه فرزندان
2-2-2- شبه خانواده هايي در مجموعه هاي بزرگ
2-2-3- روش فرنچ بورو
2-2-4- كيبوتس ها
2-2-5- دهكده كودكان SOS
3 – بناي همگاني :
4 – خانه دانش آموزان و كار آموزان :
1 – خانه كودكان استون :
نمونه ها :
2-3-4-1- اقامتگاه
2-3-4-2- خانه هاي گروهي
2-3-4-3- خدمات درماني
2-3-4-4- فوق برنامه
2-3-4-5- تحصيل
2-3-4-6- مركز مشاوره
2 – خانه كودكان بتانيان
3 – شهر بچه ها در وين
معمار : آنتن شوايگهوفر
4 – خانه كودكان مارين فلگ آلمان
5 – دهكده SOS در نيدركين آلمان
معمار : هارلد ديلمن
فصل سوم : پديده بي سرپرستي در ايران
3-1- تاريخچه حمايت از كودكان بي سرپرست در ايران
3-1-1- موسسات نگهداري از كودك پيش از انقلاب :
3-1-1-1- پرورشگاه هاي وابسته به شهرداريها :
3-1-2- سازمان بهزيستي كشور
3-1-2-1- خدمات حمايتي
3-1-2-2- برنامه نگهداري از كودكان بي سرپرست
3 -2- نمونه هاي موجودایران
-2-3-1- شيرخوارگاه آمنه
3-2-2- مجتمع خدماتي – حمايتي
شهيد قدوسي
3-2-3- شبانه روزي حبيب ابن مظاهر
3-2-4- واحد نرگس
3-2-5- واحد يبر
3-2-6- مجتمع شبانه روزي و شيرخوارگاه كرج
3 – فضاهاي عمومي مجموعه
فصل چهارم : راهكارها و نتيجه گيري
4-1- بررسي فضاهاي نگهداري گروهي براي كودكان
4-2- ارزش هاي ويژه مراكز نگهداري كودك
4-2-1- تجربه زندگي گروهي
4-2-2- برنامه ريزي و تمركز
4-2-3- محيط مناسب
4-2-4- قوانين و كنترل ها
4-2-5- گروه هاي همسالان
4-2-6- ارتباط با بزرگسالان
4-3- به حداقل رساندن آسيب ها در زندگي گروهي
معرفي پروژه
فصل پنجم : طراحي فضاهايي براي كودكان
5-1- ادراكات فضايي كودك
5-2- كشف روابط فضايي
5-1-2- تملک فضایی
5-1-3- رشد حواس و ادراكات كودك در محيط
5-2-معماري براي كودكان
5-2-1- دسته بندي معيارهاي كيفيت فضا
سازماندهي
زمان و مسير
جزء كل
فرم
هماهنگي و مقياس و .
نور
رنگ
علائم
5- 3- بررسي علايق ذاتي كودكان در چارچوب خواستهاي جامعه و روان كودك
5-3-1- تعريف بازي
5-3-2- انتخاب زمين و مكان مناسب محوطه بازي
5-3-3- وسايل و زمين بازي از بعد مصالح و ساختار
5-3-4- نماي زمين بازي و زاويه ديد محيط
5-3-5- خلوت گزيني
قوانين و ضوابط شيرخوارگاه ها :
6-5- استانداردها و معيارهاي طراحي يك مركز شبانه روزي نگهداري از كودكان
6-5-1- پلان ساختمانها
6-5-2- مكان
6-5-3- فضاهاي باز
6-5-6- واحدهاي مسكوني
6-5-6-1- چيدمان واحدهاي مسكوني
6-5-6-2- اتاق هاي خواب
6-5-6-3- تخت خواب ها
6-5-6-4- مبلمان اتاق خواب
6-5-6-5- حمام و دستشويي
6-5-6-6- نشيمن
6-5-6-7- فضا و تجهيزات داخلي براي بازي
6-5-6-8- اتاق غذاخوري
6-5-6-9- آشپزخانه
6-5-6-10- اتاق پشتيباني
6-5-6-11- انبار
6-5-6-12- اتاق مربي كودك
6-5-7- امكانات مركزي
امكانات فرهنگي و تفريحي
فضاهاي ورزشي و تفريحي
زمينبازي در فضاي باز
6-5-8- خدمات مركزي
آشپزخانه مركزي
بستر طراحي :
شناسايي ويژگيهاي طبيعي شهراسفراين :
موقعيت جغرافيايي شهر اسفراين
وپژگيهاي اقليمي شهر اسفراين :
مطالعات اقتصادي شهر اسفراين :
ويژگيهاي كالبدي شهر اسفراين :
گستردگي ( پراكندگي ) بافت شهري :
2-ي-2-2- محورهاي ارتباطي شهر
ب – محور شمال غربي – شرقي :
ج – محور رودخانه :
2-ي-3- چگونگي تقسيم نواحي و محلات
ج – محور رودخانه :
2-ي-3- چگونگي تقسيم نواحي و محلات
پيش بيني جمعيت شهر .
مبانی نظری عام پروزه
برنامه فیزیکی
فهرست منابع و مأخذ :

مطالعات طراحی مجتمع كودكان بي سرپرست (تصاوير و جداول موجود نيست) 130ص
قیمت : 8.000 تومان

                       

                                   

                           

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


CAPTCHA Image
Reload Image