مطالعات مركز علمي و آموزشي براي كودكان پيش از دبستان 125ص

مطالعات مركز علمي و آموزشي براي كودكان پيش از دبستان 125ص
قیمت : 12.000 تومان

مقدمه
بيان موضوع و طرح مسأله
بيان ضرورت و اهميت مسأله
اهداف تحقيق
نتيجه گيري
برنامه زمان بندي
بخش اول : مطالعات پايه
فصل اول : روانشناسي كودك (برخورد روانشناسانه با موضوع)
روانشناسي رشد
روانشناسي كودك
شناخت كودك از ديدگاه روانشناسي
روانشناسي رشد
مفاهيم بنيادي در روانشناسي رشد
مراحل رشد كودك
تقسيم بندي دوران كودكي
ويژگي كودكان 4-3 ساله
ويژگي كودكان 5-4 ساله
ويژگي كودكان 6-5 ساله
نتيجه گيري
فصل دوم : نگاهي به آموزش و پرورش (شناخت تكنولوژي آموزشي)
شناخت و تحليل سيستم هاي مختلف آموزشي
اهداف آموزش
روش هاي آموزش
نقد و بررسي نظام هاي آموزشي
سنتي (معلم محور)
رايج (موضوع محور)
مدرن (دانش آموز محور)
نگاهي به آموزش و پرورش پيش از دبستان در جهان امروز
اهداف آموزش و پرورش در كودكستان ها و مراكز آموزشي ـ تربيتي پيش از دبستان
انتخاب شيوه آموزش مناسب
نتيجه گيري
فصل سوم : ابزارهاي آموزشي
بازي
تعريف بازي
اهميت و هدف بازي
عوامل موثر در بازي
خصوصيات بازي
انواع بازي از جهت محتوا و كاربرد
مراحل رشد و انواع بازي در آن ها
نقاشي
تعريف نقاشي كودكان
مراحل نقاشي كودكان
چرا كودكان نقاشي مي كشند
قصه ـ قصه گويي
رسانه هاي آموزشي
ويژگي يك رسانه آموزشي مطلوب
طبقه بندي قراردادي رسانه هاي آموزشي
نتيجه
بخش دوم : مطالعات زمينه
ضوابط مكان يابي
الف) ضوابط اجتماعي بافت
ب ) ضوابط كالبدي بافت
مختصري در باب شهر مشهد
چگونگي پيدايش شهر مشهد
شناخت كلي شهر مشهد
مطالعات جمعيتي
توسعه كالبدي شهر و آثار جمعيتي
مطالعات جغرافيايي
خصوصيات اقليمي منطقه مشهد
دما و رطوبت
باد
وضعيت حرارتي هوا در شب و روز
نتيجه گيري
بخش سوم : مطالعات تكميلي
فصل اول : فضا
روش آموزش و پرورش در دوره پيش از دبستان
نقش معماري در پرورش فكري كودكان
فضا
ميزان درك كودك از فضا
كشف روابط فضايي كودك
نياز به تملك فضا
غني سازي فضا براي رشد همه جانبه حواس كودك
معيار هاي كيفيت فضا
سازمان دهي
زمان و مسير
جزء ـ كل
فرم
تأثير شرايط محيطي بر كودكان
نور و روشنايي
سروصدا
تهويه
شرايط حرارتي
تأثير شرايط كالبدي بر كودكان
رنگ
فرم
مقياس
جنس
تزئينات
مبلمان آموزشي
اندازه مدرسه و مهد كودك
فصل سوم : عمده ترين ويژگي هاي اقليمي در مورد ساختمانهاي آموزشي
ويژگي هاي اقليمي در مورد ساختمان هاي آموزشي
موارد حائز اهميت در طراحي اقليمي ساختمان هاي آموزشي
ويژگي هاي اقليمي
نيازهاي حرارتي
جهت استقرار ساختمان
فرم كالبدي و سازماندهي پلان
اندازه پنجره ها
اندازه سايه بان
مصالح ساختماني و رنگ سطوح خارجي
سيستم مكانيكي
فصل چهارم : ايمني
ايمني در محوطه
نرده هاي ايمني
ايمني در مسيرهاي حركت
ايمني در راهروها
ايمني در مسير پله ها
ايمني پوشش كف
ايمني درها
ايمني پنجره ها
ايمني در فضاي بهداشتي
ايمني تجهيزات
فصل پنجم : ابعاد و استانداردها
تناسبات انساني و نقش آن در طراحي فضاي آموزشي
اندازه هاي بدن كودكان پيش از دبستان
معرفي فضاها در مراكز آموزشي
فصل ششم : اصول طراحي
بخش چهارم : مطالعات تطبيقي
بررسي مهد كودك Adharshila Vatika
بررسي مهد كودك Sunshine Kindergarta
بررسي باشگاه كودك و آينده
بخش پنجم : طراحي
معرفي حوزه هاي برنامه فيزيكي
سايت آناليز
منابع و مآخذ
مطالعات مركز علمي و آموزشي براي كودكان پيش از دبستان 125ص
قیمت : 12.000 تومان

                       

                                   

                           

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


CAPTCHA Image
Reload Image