پایان نامه مجتمع تجاری 194ص

پایان نامه مجتمع تجاری 194ص
قیمت : 14.000 تومان

مقدمه.
فصل اول
بازار.
نگرشی کوتاه بر کالبد فیزیکی بازار و تجارتخانه های ایرانی…
2-1- عناصر مختلف بازار.
1-2-1- راسته.
2-2-1- رسته.
3-2-1- دالان..
5-2-1- خانبار يا كالنبار.
6-2-1- تيم و تيمچه.
7-2-1- قيصريه يا قيصرا
8-2-1- دكان..
فصل دوم
پاساژ.
1-1-2- پاساژ نمونه ای از یک مکان تجاری..
2-1-2- تعریف پاساژ.
3-1-2- پاساژ، نسل دوم بازارچه.
4-1-2- رقابت موجب شکلگیری پاساژها شد.
5-1-2- پاساژها در اروپا
6-1-2- پاساژهای تهران..
2-2- مراکز خرید، عنصر مهم تشکیل دهنده فضای شهری..
1-2-2- رسيدن به بنا
1-1-2-2- انواع رسيدن به بنا
1-1-1-2-2- از جلو.
2-1-1-2-2- با زاويه.
3-1-1-2-2- به طريق مارپيچي…
2-2-2- رسش به بنا
3-2-2- ورودي..
1-3-2-2- مجتمع تجاري خاوران..
2-3-2-2- مجتمع تجاري زيست خاور.
2-3-2-2- بازار قسطنطنيه.
4-3-2-2- بازار گوهر شاد.
5-3-2-2- مجتمع تجاري تك..
6-3-2-2- مجتمع تجاري پروما
7-3-2-2- بازار بزرگ بين المللي ( سپاد ).
8-3-2-2- مجتمع تجاري وصال..
9-3-2-2- پاساژ پويا
10-3-2-2- مجتمع تجاری الماس شرق..
11-3-2-2- نمونه های خارجی…
فصل سوم
بررسی و تحلیل نمونه های خارجی و داخلی…
1-3- مجموعه (BERCY2).
1-1-3- پانل‌هاي فولادي پوشاننده.
2-1-3- ساختمان‌هاي پيانو.
3-1-3- شبكه‌ي سازه‌اي (بتن)
2-3- مجتمع زيست‌خاور
1-2-3- همجواریها
2-2-3- ورودی مجموعه.
3-2-3- فضاهای ارتباطی طبقه همکف…
4-2-3- فضاهای ارتباطی طبقه 1-
فصل چهارم
استاندارد ها و ضوابط مکان های تجاری..
4-1- تعريف كاربري تجاري..
2-4- كاربري تجاري..
1-2-4- تجاري رده محله.
2-2-4- تجاري رده ناحيه.
3-2-4- تجاري رده منطقه.
4-2-4- تجاري رده حوزه.
5-2-4- تجاري رده شهر و فراتر.
3-4- اراضي و مناطق تجاري..
4-4- ضوابط كلي طراحي ساختمانهاي عمومي…
1-4-4- وروديها
2-4-4- راهرو.
3-4-4- سطح شيبدار.
4-4-4- آسانسور.
5-4- ضوابط دسترسيها
1-5-4- كاربري تجاري مختلط مقياس محله.
2-5-4- كاربريهاي تجاري مختلط مقياس ناحيه و منطقه.
3-5-4- كاربري تجاري مختلط و مستقل منطقه و شهر.
6-4- تفكيك اراضي تجاري..
1-6-4- تفكيك اراضي تجاري مختلط..
2-6-4- تفكيك اراضي تجاري مستقل..
3-6-4- بررسي تراكم ساختماني تجاري مختلط در مراكز ناحيه و منطقه.
7-4- استانداردهاي طراحي مجتمع هاي تجاري..
1-7-4- ارتفاع طبقات..
2-7-4- دربهاي ورود.
3-7-4- دربهاي خروج.
4-7-4- ظرفيت كريدور.
5-7-4- پلكانها
6-7-4- نقاله مسافرتي…
7-7-4- آسانسور.
8-7-4- سطح شيبدار.
8-4- ساختمان هاي اداري در بخش واحد تجار.
1-8-4- روابط..
2-8-4- ساختار اداره.
1-2-8-4- استانداردهاي فضا
2-2-8-4- سرويس هاي اداري..
3-8-4- پاركينگ ها
1-3-8-4- پاركينگ بيرون خيابان..
2-3-8-4- پاركينگ هاي طبقاتي…
1-2-3-8-4- سطوح نيم طبقه.
2-2-3-8-4- طرح دال پوششي…
طرح شيب پاركينگ…
4-2-3-8-4- رامپ شيبدار خارجي…
4-8-4- بانك..
5-8-4- رستورانها
6-8-4- خرده فروشيها
7-8-4- فروشگاههاي مواد غذايي…
فصل پنجم
1-5- موقعيت استان گلستان..
1-1-5- ناحيه كوهستاني…
2-1-5- ناحيه كوهپايه و دامنه.
3-1-5- ناحيه دشتي…
2-5- آب و هوا
1-2-5- عناصر آب و هوا
1-1-2-5- ناهمواريها
2-1-2-5- توده هاي هوا
2-2-5- انواع آب و هوا
1-2-2-5- آب و هواي معتدل..
2-2-2-5- آب و هواي كوهستاني…
3-2-2-5- آب و هواي خشك و نيمه خشك..
2-2-5- دما
3-5- جغرافياي انساني استان..
1-3-5- تاريخچه ي سكونت..
2-3-5- سكونتگاه ها
1-2-3-5- سكونتگاه هاي شهري..
2-2-3-5- سكونتگاه هاي روستايي…
4-5- درآمد اقتصادي روستاييان..
5-5- تقسيمات سياسي استان..
6-5- منابع آب استان..
1-6-5- آب‌هاي سطحي…
2-6-5- رودهاي استان..
1-2-6-5- روداترك..
2-2-6-5- گركان رود.
3-2-6-5- رود قره‌سو.
3-6-5- درياچه‌ها
7-5- جنگل‌ها و مراتع استان..
8-5- مخاطرات طبيعي…
1-8-5- سيل..
2-8-5- خشك سالي…
3-8-5- حركات دامنه‌اي (لغزش) و فرسايش….
9-5- جمعيت استان..
1-9-5- رشد جمعيت در استان..
2-9-5- مهاجرت‌هاي داخلي استان..
10-5- گردشگري در استان..
1-10-5- جاذبه‌هاي جهانگردي در استان گلستان..
1-1-10-5- پارك ملي گلستان..
2-1-10-5- تپه‌ي باستاني تورنگ تپه‌ي گرگان..
3-1-10-5- برج قابوس‌بن و شمگير.
4-1-10-5- پارك جنگلي ناهار خوران گرگان..
5-1-10-5- آبشار لووه.
6-1-10-5- خليج و شبه جزيره‌ي ميانكاله.
7-1-10-5- آبشار كبودوال..
فصل ششم
1-6- پيشينة تاريخي شهرستان گنبد كاوس….
2-6- موقعيت جغرافيايي شهر و اطراف آن..
3-6- عوامل طبيعي- عوامل زميني- وضع توپوگرافي و شيبهاي اصلي مؤثر در طرح جامع
4-6- مسائل كلي زمين شناسي…
1-4-6- جنس خاك..
2-4-6- زلزله.
3-4-6- آب‌هاي زيرزميني…
5-6- اطلاعات و آمار.
1-5-6- جمعيت ادواري شهرستان گنبد كاووس….
فصل هفتم
1-7- سبک رازی در معماری اسلامی ایرانی…
1-1-7- معماري..
2-1-7- نيارش….
2-7- برج قابوس نماد فرهنگ، عظمت وشکوه ایرانی…
1-2-7- برج قابوس ( مقبره قابوس بن وشمگير ).
2-2-7- گنبد قابوس….
3-2-7- مختصري درمورد شهر جرجان..
4-2-7- گنبد قابوس در زمان كميسيون ايران و روس….
5-2-7- مشخصات بنا
6-2-7- تعميرات بنا
7-2-7- مصالح بنا
8-2-7- نحوة اجراي ساختمان اين بنا
9-2-7- شيوه معماري بنا
10-2-7- اصطلاحات و تعاريف…
3-7- آسيب شناسي بافت..
1-3-7- ساماندهي بافت و جداره شهري..
1-1-3-7- رفتار پياده‌ها
2-3-7- اهميت مسئله.
1-2-3-7- اختصاص درصد قابل ملاحظه‌اي از سطح شهرها به خيابان..
2-2-3-7- خيابان به عنوان عنصر اصلي فرم شهر.
3-2-3-7- خيابان‌ها محل اتصال و ارتباط فضاها و فعاليتهاي شهري به يكديگر.
4-2-3-7- خيابانها به عنوان نهاد فرهنگي…
5-2-3-7- خيابان مهمترين وسيله و ابزار طراحي شهري..
3-3-7- عناصر موجود در فضاها (عناصر ثابت و عناصر متحرك).
1-3-3-7- عناصر ثابت..
2-3-3-7- عناصر متحرك..
4-3-7- ثبت الگوهاي رفتاري..
5-3-7- نتايج حاصله از بررسي سايت پروژه.
6-3-7- تفسير نتايج..
7-3-7- تأثير عوامل اقليمي- محيطي…
8-3-7- ضوابط و ايده‌هاي كلي طراحيDesign Guidelines
1-8-3-7- نياز به طراحي…
2-8-3-7- حفظ تحرك و جنب‌وجوش….
3-8-3-7- توجه به جنبه‌هاي چند عملكرد فضاها
4-8-3-7- تعريف فضاها
5-8-3-7- ناسازگاري فعاليتها
6-8-3-7- اولويت دادن به پياده‌ها
7-8-3-7- استفاده از ابزار طراحي…
8-8-3-7- توجه به طراحي كل هر فضا
9-8-3-7- زون‌بندي (منطقه بندي).
10-8-3-7- تأمين وسايل شهري لازم در مكانهاي مناسب..
11-8-3-7- رفتار شناسي سايت پروژه.
فصل هشتم
1-8- آلترناتيوهاي پيشنهادي در روند طراحی…
1-1-8- زيبائي Beauty.
2-1-8- وحدت Unity.
3-1-8- هويت Identity.
4-1-8- هماهنگي Harmony.
5-1-8- نظم Order.
1-5-1-8- آشفتگي…
2-5-1-8- ساختاريافتگي…
3-5-1-8- شكل يافتگي…
6-1-8- ماندگاري Durability.
7-1-8- پايداري Sustainability.
2-8- سايت آناليز و شكل‌گيري كانسپت اوليه.
3-8- مباني نظري پروژه.
1-3-8- نمود مباني نظري پروژه.
4-8- قرارگيري سايت پروژه در بافت شهري گنبد و ميزان اهميت آن..
5-8- لزوم وجود قسمت اداري و پاركينگ طبقاتي و خصوصيت آنها
6-8- تدقيق برنامه فيزيكي…
1-6-8- بخش تجاري..
2-6-8- بخش اداري..
3-6-8- بخش خدماتي…
منابع.
سايت‌هاي اينترنتي…
پایان نامه مجتمع تجاری 194ص
قیمت : 14.000 تومان

                       

                                   

                           

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


CAPTCHA Image
Reload Image