طراحي خانه سالمندان 140ص

طراحي خانه سالمندان
مطالعات طراحي خانه سالمندان, رساله , نقشه اتوکد,پاورپوینت,پایان نامه,طرح نهایی,autocad,3dmax, رندر , مطالعات طراحي خانه سالمندان

طراحي خانه سالمندان 140ص

قیمت : 12.000 تومان

چکيده. . 1
فصل اول : معرفي . 2
شناخت مسأله3
اهميت و ضرورت مسأله4
اهداف و انتظارات 5
روش انجام تحقيق 6
فصل دوم : مباني نظري 7
2-1. سالمند و سالمندي. .8
2-1-1. مقدمه.8
2-1-2. پيري.9
2-1-2-1. مفهوم پيري. 9
2-1-2-2. مراحل پيري 9
2-1-2-3. نشانه هاي پيري 1
2-1-3. سالمندي فصل کمال شخصيت. 12
2-1-4. ديدگاه و نظراسلام راجع به سالمندان 13
2-1-4-1. سالمندان در قرآن. 13
2-1-4-2. سالمندان در احاديث و روايات 13
2-1-5. ديدگاههاي مختلف در مورد سالمندان. 14
2-1-5-1. سالمندي در فرهنگ و ادبيات ايراني 14
2-1-5-2. سالمندي در قانون جمهوري اسلامي ايران. 14
2-1-5-3. نظريه هاي مربوط به سالمند و خانواده. 15
2-2. خانه هاي سالمندان. 16
2-2-1. جايگاه سالمندان در اجتماع. 16
2-2-1-1. جايگاه اجتماعي سالمندان در گذشته 16
2-2-1-2. جايگاه اجتماعي سالمندان در جوامع امروز. 17
2-2-2. معضلات زندگي خانوادگي براي سالمندان و خانواده ها 18
2-2-2-1. اختلاف پير و جوان 19
2-2-2-2. دخالت ها19
2-2-2-3. سلب قدرت و استقلال از سالمندان 19
2-2-2-4. سوء رفتار با سالمندان 2
2-2-2-5. تغيير نقش ها در خانواده2
2-2-3. دلايل سپردن سالمندان به خانه هاي سالمندان 2
2-2-3-1. دلايل خانوادگي. 2
2-2-3-2. دلايل اقتصادي. 21
2-2-3-3. دلايل اجتماعي فرهنگي 21
2-2-4. مزايا و معايب خانه هاي سالمندان 22
2-2-5. ويژگي هاي جمعيتي 23
2-2-5-1. بررسي جمعيت سالمندان در جهان 23
2-2-5-2. بررسي جمعيت سالمندان در ايران. 24
فصل سوم : شناخت منطقه و اقليم شهر مشهد.25
3-1. خصوصيات شاخص شهر مشهد.27
3-1-1. اهميت مشهد از نظر تاريخي. 27
3-1-2. اهميت مشهد از نظر ملي و مذهبي 27
3-1-3. اهميت بين المللي مشهد. 27
3-1-4. کمبود فضاهاي وابسته به سالمندان در مشهد. 27
3-2. مطالعات جمعيتي شهر مشهد. 27
3-2-1. جمعيت کنوني شهر مشهد. 27
3-2-2. جمعيت آينده شهر مشهد 28
3-2-3. بررسي ساخت جمعيتي سالمندان شهر مشهد به تفکيک سن . 29
3-2-4. اهميت توسعه فضاهاي وابسته به سالمندان در شهر مشهد 29
3-3. مطالعات کالبدي 31
3-3-1. موقعيت جغرافيايي 31
3-3-2. وضعيت توپوگرافي. 31
3-3-3. وضعيت زلزله خيزي. 31
3-3-4. نقش وضعيت جغرافيايي در تعيين جهت گسترش شهر مشهد. 32
3-3-5. نقش وضعيت اقليمي در جهات توسعه آينده 32
3-4. مطالعات اقليمي 32
3-4-1. عوامل اقليمي شهر مشهد. 33
3-4-2. تأثير عوامل اقليمي بر بنا. 38
3-4-2-1. جهت استقرار ساختمان. 38
3-4-2-2. تعيين فرم بنا با توجه به اقليم منطقه. 4
3-4-2-3. تهويه.4
3-4-2-4. کيفيت رنگ و سطح مورد تابش 4
3-4-2-5. تأثير نوع و شکل پنجره 41
3-4-2-6. تأثير آلودگي صوتي 42
3-4-2-7. تأثير آلودگي هوا. 42
3-4-2-8. ملاحظات مربوط به استفاده از نوع مصالح 42
فصل چهارم : بررسي نمونه هاي مشابه.44
4-1. نمونه هاي داخلي 45
4-1-1. آسايشگاه کهريزک 45
4-1-2. سراي سلامتي مشهد . 52
4-2. نمونه هاي خارجي. 54
4-2-1. Guild house. 54
4-2-2. مجتمع مسکوني hough. 56
فصل پنجم : برنامه فيزيکي. 58
5-1. ظرفيت سنجي مجموعه. 59
5-1-1. ظرفيت سنجي بخش نگهداري روزانه.6
5-1-2. ظرفيت سنجي بخش نگهداري هفتگي. 6
5-1-3. ظرفيت سنجي ساير فضاها 6
5-2. استانداردها. 62
5-2-1. فضاي نگهداري . 62
5-2-1-1. فضاي نگهداري روزانه62
5-2-1-2. فضاهاي نگهداري هفتگي79
5-2-2. فضاهاي اجتماعي.72
5-2-2-1. فضاهاي آموزشي 72
5-2-2-2. فضاهاي فرهنگي – مذهبي.73
5-2-2-3. فضاهاي ورزشي81
5-2-2-4. فضاهاي فراغتي.82
5-2-3. فضاهاي رفاهي.85
5-2-3-1. تريا85
5-2-3-2. رستوران86
5-2-4. فضاهاي اداري87
5-2-4-1.فضاهاي اداري – مديريتي 87
5-2-4-2. فضاهاي اداري – دفتري.88
5-2-4-3. فضاهاي اداري – عمومي 89
5-2-5. فضاهاي خدماتي. 9
5-2-5-1. رخشويخانه. 9
5-2-5-2. انبارها. 9
5-2-5-3. تأسيسات. 9
5-2-6. فضاهاي ارتباطي 9
5-2-6-1. ارتباطات افقي ( راهروها ) 9
5-2-6-2. ارتباطات عمودي.91
5-2-7. فضاهاي باز.92
5-2-7-1. فضاهاي باز عمومي93
5-2-7-2. فضاهاي باز باغباني. 95
5-2-7-3. فضاهاي باز ورزشي. 96
5-2-7-4. فضاهاي باز فرهنگي 96
5-2-7-5. فضاهاي باز خدماتي 96
5-3. توصيه هاي کلي در طراحي 96
5-3-1. نورپردازي مناسب جهت ارتقاء عملکرد بينايي در سالمندان 96
5-3-2. رنگ آميزي مناسب جهت ارتقاء عملکرد بينايي در سالمندان. 99
5-3-3. شرايط آسايش 11
5-3-4.کفپوش هاي مناسب. 11
5-3-5- مبلمان و اثاثيه ثابت.12
5-3-6. ايمني.13
5-3-7. مسيرها در فضاي باز 13
5-3-8. سطوح پياده روي در فضاي باز 13
5-3-9. امنيت در فضاي باز 14
5-4. جدول ريز فضاها14
5-5. دياگرام هاي فضايي( روابط عملکردي ) 112
فصل ششم : نتايج مطالعات (مدخل طراحي). 118
6-1. نتايج فصل اول و دوم119
6-2. نتايج فصل چهارم. 12
6-2-1. عوامل اقليمي شهر مشهد 12
6-2-2. تأثير عوامل اقليمي بر بنا 12
6-3. آناليز سايت و تعيين قابليت اراضي 122
6-3-1. ابعاد زمين. 122
6-3-2. گذرهاي اطراف سايت 122
6-3-3. کاربري هاي مجاور سايت. 123
6-3-4. ديد و منظر 124
6-3-5. آلودگي صوتي 124
6-3-6. عوامل اقليمي مؤثر در سايت 125
6-4. ديدهاي اطراف سايت 126
6-5. جانمايي عناصر اصلي پروژه با توجه به زمينه 129
6-5-1 . حوزه مناسب قرارگيری نگهداری روزانه 129
6-5-2. حوزه مناسب قرارگيری نگهداری هفتگی.129
6-5-2. حوزه مناسب قرارگيری کاربری هاي آمفی تئاتر، ورزشی، و نمازخانه.129
6-5-2. حوزه مناسب قرارگيری کتابخانه. 13
6-5-2. حوزه مناسب قرارگيری اداری13
6-5-2. حوزه مناسب قرارگيری کاربری رفاهی، فراغتی وپزشکی 13
6-5-2. حوزه مناسب قرارگيری خدماتی. 13
6-5-2. حوزه مناسب قرارگيری فضاهای بازی فکری کودکان131
6-5-2. حوزه مناسب قرارگيری مسيرهای پياده روی.131
6-5-2. حوزه مناسب قرارگيری فضاهای گلکاری و باغبانی132
6-5-2. حوزه مناسب قرارگيری فضای باز. 132
6-5-2. حوزه مناسب قرارگيری فضاهای ورزشی132
6-5-2. حوزه مناسب قرارگيری پارکينگ132
مراجع 135

طراحي خانه سالمندان 140ص

قیمت : 12.000 تومان

                       

                                   

                           

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


CAPTCHA Image
Reload Image