مطالعات بیمارستان – طراحی مرکز درمانی بهداشتی شهری 200ص

مطالعات بیمارستان – طراحی مرکز درمانی بهداشتی شهری 200ص
قیمت : 12000 تومان

مقدمه
پيش گفتار
تئوري و عمل
کليات بيمارستان
اظهارنظرهاي کلي
تقسيم بندي و تعيين حدود
دوره کاربري
اقتصاد
قوانين طراحي
پيوستگي

بخش اول – مفاهيم طراحي
شکل هاي ساختمان
1-1 سايت
1-1-1 توصيف شهر تهران (اقليم-تاريخ)
سير تحول كاربري خدمات درماني
سير تحول استخوانبندي شهر تهران
موقعيت استقرار شهر و بستر طبيعي آن
مكان استقرار شهر تهران از شمال به جنوب به 3 منطقه اصلي قابل تفكيك است
ارتفاع و شيب تهران
توسعه ي شهر
2-1-1 زلزله
بررسي احتمالي رويداد گسلش زمينلرزه اي
حريم گسال زمين لرزه اي
گسلش شمال تهران
3-1-1 اقليم
منظر و فضاي سبز
طراحي سايت و جانمايي ساختمان در آن
جاگيري ساختمان
جاگيري ساختمان و طرح سايت
پوشش گياهي – بادشکن
پوشش گياهي – سايه درختان
جاگيري ساختمان و طرح سايت
آب نماها و حوض ها
گياهان مجاور پوسته ساختمان
بام سبز
فرم باز يا بسته ؟
راهبردهاي طراحي ساختمان هاي باز
توصيه هاي عمومي
راهبردهاي طراحي ساختمان هاي بسته
ترکيب معماري
مسائل عمومي در طراحي بازشوها عبارتند از
ارتباط ساختمان با زمين
چيدمان عملکردي فضاهاي داخلي (مناطق حرارتي)
آفتابگيري و کنترل تابش
آفتاب و سايه
شيشه
جهت گيري جنوبي
جهت گيري شمالي
جهت گيري شرقي-غربي
1-2 دسترسي ها
جانمايي سايت در بافت
موقعيت
مساحت
3-1 بافت منطقه
بافت منطقه
4-1 استفاده از زمين در حال حاضر
5-1 ديد و منظر
6-1 توسعه مجموعه در آينده

بخش دوم – برنامه ريزي فيزيکي
1-2 جاگيري ساختمان در سايت

بخش سوم برنامه ريزي فيزيکي
مقدمه
مراکز پزشکي، بهداشتي و مطب هاي جمعي
مراکز پزشکي، بهداشتي و مطب هاي جمعي
-1 ورودي و لابي
2-ورودي بيماران سوانح
داروخانه
فضاهاي مراقبتي
عملکرد و ساختار
طرح کلي اتاق ها
گروه هاي پرستاري
واحدهاي مرطوب (توالت و دستشويي)
کلينيک هاي روزانه(جراحي بيماران سرپايي)
سوانح و اورژانس (A&E)
تعيين حدود
3-آزمايشگاه
راديولوژي
پاتولوژي-سردخانه محل جنازه ها
4-آشپزخانه
تدارک غذا
5-رختشويي خانه
6-بخش جراحي
تمرکز مزايا و معايب
عملکرد و طرح کلي
سازمان دهي بخش جراحي
فضاهاي اصلي عمل جراحي
امکانات پس از عمل
7-بخش هاي بستري
فضاهاي مراقبتي
بخش هاي مراقبت
1-7 فضاي درمان مخصوص پزشکي داخلي
2-7 زنان و زايمان
3-7 معالجات اورولوژي
4-7 درمان چشم
5-7 اعصاب و روان
6-7 پوست
7-7 درمان گوش و حلق و بيني (ENT)
8-7 نوزادان و کودکان
8- راهروها، درها، پله ها، آسانسورها
9- فضاهاي تدارکاتي
8- استانداردها
نمونه چند بيمارستان ساخته شده
بيمارستان دکتر علي شريعتي
بيمارستان شهداي گمنام

بخش چهارم – مقدمات طراحي
حجم هاي پيشنهادي
حجم هاي منتخب
حجم نهايي

بخش پنجم – تحقيق سازه هاي بيمارستاني
سازه هاي بيمارستاني

بخش ششم – مصالح ساختماني

بخش هفتم – طرح نهايي
پلان آکس بندي
پلان فونداسيون
تيرريزي طبقه همکف
تيرريزي طبقه اول
تيريزي طبقه دوم
تيريزي طبقه سوم
تيرريزي طبقه چهارم
تيرريزي طبقه پنجم
تيريزي طبقه ششم و هفتم
تيرريزي طبقه هشتم
تيرريزي بام
نماي غربي
نماي شرقي
نماي جنوبي
نماي شمالي
پلان طبقه همکف
پلان طبقه اول
پلان طبقه دوم
پلان طبقه سوم
پلان طبقه چهارم
پلان طبقه پنجم
پلان طبقه ششم و هفتم
پلان طبقه هشتم
پلان زيرزمين اول
پلان زيرزمين دوم
پلان زيرزمين سوم و چهارم
مقطع آ-آ
مقطع ب_ب
مطالعات بیمارستان – طراحی مرکز درمانی بهداشتی شهری 200ص
قیمت : 12000 تومان

                       

                                   

                           

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


CAPTCHA Image
Reload Image