مطالعات بیمارستان 230ص

مطالعات بیمارستان 230ص

خرید مطالعات : 16.000 تومان

 

مقدمه :1
پيش گفتار:2
بخش اول:3
شکل هاي ساختمان :5
1-1 سايت8
1-1-1-توصيف شهر تهران (اقليم-تاريخ)8
سير تحول كاربري خدمات درماني8
سير تحول استخوانبندي شهر تهران9
موقعيت استقرار شهر و بستر طبيعي آن :10
ارتفاع و شيب تهران :10
توسعه ي شهر11
2-1-1 زلزله:12
بررسي احتمالي رويداد گسلش زمين لرزه اي :12
حريم گسل زمين لرزه اي :13
گسل شمال تهران :13
3-1-1 اقليم18
جاگيري ساختمان:19
جاگيري ساختمان و طرح سايت :20
پوشش گياهي – بادشکن :21
پوشش گياهي – سايه درختان :23
جاگيري ساختمان و طرح سايت :23
فرم ساختمان :24
فرم باز يا بسته ؟25
راهبردهاي طراحي ساختمان هاي باز :26
توصيه هاي عمومي :26
ترکيب معماري :28
ارتباط ساختمان با زمين :30
چيدمان عملکردي فضاهاي داخلي (مناطق حرارتي) :30
آفتابگيري و کنترل تابش :31
آفتاب و سايه :32
اندود و پوشش :35
شيشه :36
طرح بازشوها :36
جهت گيري جنوبي :37
جهت گيري شمالي :38
جهت گيري شرقي-غربي :39
1-2 دسترسي ها41
جانمايي سايت در بافت :42
موقعيت:42
مساحت:43
2-1 بافت منطقه44
3-1 استفاده از زمين در حال حاضر44
4-1 ديد و منظر44
بخش دوم: برنامه ريزي فيزيکي45
1-2 جاگيري ساختمان در سايت45
برسی سایت:45
جهت تابش خورشید:46
جهت وزش باد:46
دسترسی به سایت:47
ورودی های سایت:47
نمونه هاي شکل گيري بناي بيمارستان (شماي کلي پلان) .49
معيارهاي برنامه ريزي و طراحي بيمارستان :49
بخش سوم:برنامه ريزي فيزيکي54
1-3- ورودي و لابي :60
ورودي اصلي:60
2-3 داروخانه:61
3-3-فضاهاي مراقبتي :63
4-3-عملکرد و ساختار :63
5-3-طرح کلي اتاق ها :63
6-3-گروه هاي پرستاري:64
7-3-واحدهاي مرطوب (توالت و دستشويي):65
8-3-کلينيک هاي روزانه(جراحي بيماران سرپايي):66
9-3-سوانح و اورژانس (A&E):69
10-3-تعيين حدود:70
11-3-آزمايشگاه :73
12-3-راديولوژي :75
13-3-پاتولوژي-سردخانه محل جنازه ها :75
14-3-آشپزخانه:76
1-14-3-تدارک غذا:76
15-3-رختشويي خانه:77
16-3-بخش جراحي77
1-16-3-عملکرد و طرح کلي:77
2-16-3-فضاهاي اصلي عمل جراحي78
3-16-3-امکانات قبل از عمل:79
امکانات پس از عمل80
17-3-بخش هاي بستري :83
1-17-3-فضاهاي مراقبتي:83
2-17-3-بخش هاي مراقبت:83
3-17-3-فضاي درمان مخصوص پزشکي داخلي85
4-17-3-زنان و زايمان85
5-17-3-نوزادان و کودکان87
18-3- راهروها، درها، پله ها، آسانسورها88
19-3- فضاهاي تدارکاتي :89
20-3- استانداردها92
بخش چهارم:143
بيمارستان شهداي گمنام :146
برسی نمونه های خارجی:147
بخش پنجم: مقدمات طراحي176
دیاگرام ها182
دیاگرام مسیر های ارتباطی پلان ها:185
بخش ششم: مصالح ساختماني188
پلان زير زمين 205
پلان طبقه همكف207
پلان طبقه اول209
پلان طبقه دوم211
پلان طبقه سوم213
پلان طبقه چهارم215
نماي شرقي بيمارستان217
نماي جنوبي بيمارستان218
نماي شمالي بيمارستان219
نماي غربي بيمارستان220
برش ب- ب221
برش آ – آ222
بخش هشتم: عکس های ماکت223
منابع :230
مطالعات بیمارستان 230ص

خرید مطالعات : 16.000 تومان

                       

                                   

                           

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


CAPTCHA Image
Reload Image