مطالعات تحليل مكاني و فضايي تغييرات كاربري اراضي شهري (مطالعه موردي) منطقه 15 شهرداري تهران 136ص

مطالعات تحليل مكاني و فضايي تغييرات كاربري اراضي شهري (مطالعه موردي) منطقه 15 شهرداري تهران 136ص
قیمت : 8000 تومان

چكيده 1
مقدمه 2

فصل اول : كليات تحقيق 9-3
1-1طرح مساله و بيان ضرورت آن 3
1-2سوالات اصلي تحقيق 5
1-3اهداف تحقيق 5
1-4فرضيه 6
1-5روش تحقيق 6
1-6پيشينه و سابقه انجام 7
1-7مسائل و مشكلات تحقيق 9

فصل دوم: مفاهيم و پيشينه‌ي مطالعات كاربري زمين 31-10
2-1 مقدمه 10
2-2 مفاهيم تحقيق 10
2-2-1 محتواي طرح كاربري زمين 10
2-2-2 مفهوم زمين 11
2-2-3 ناحيه 11
2-2-4 محله‌ها و ناحيه‌هاي شهري 11
2-2-5 برنامه‌ريزي 11
2-2-6 برنامه‌ريزي شهري 12
2-2-7 منطقه 12
2-2-7-1 انواع مناطق 12
2-2-8 برنامه ريزي كاربري اراضي شهري 13
2-2-9 فرايند برنامه‌ريزي كاربرد اراضي 13
2-2-10 اصول طبقه‌بندي كاربري اراضي شهري 15
2-2-11 تعريف مديريت 15
2-2-12 مديريت شهري 16
2-3 محتوا و روش تهيه طرح‌هاي جامعه و تفصيلي در ايران 16
2-3-1 طرح هادي شهري 16
2-3-2 طرح جامع شهر 16
2-3-3 طرح تفصيلي 17
2-4 پيشينه مطالعات كاربري زمين 17
2-4-1 پيشينه مطالعات كاربري زمين در دنيا 17
2-4-3 پيشينه‌ي مطالعات كاربري زمين در ايران 21
2-4-2 كاربري زمين در قاره‌هاي مختلف جهان 20
2-4-4 پيشينه‌ي برنامه‌ريزي كاربري زمين در منطقه 15 24
2-5 نظريه هاومدل‌هاي توزيع كاربري اراضي 27
2-5-1 نظريه نوگراها 27
2-5-2 نظريه سلامت روان 29
2-5-3 نظريه‌هاي مبتني بر اقتصاد شهر 30
2-6 نتيجه‌گيري 30

فصل سوم : مطالعات اكولوژيكي 65-32
3-1 مقدمه 32
3-2 موقعيت طبيعي 32
3-2-1 موقعيت جغرافيايي 33
3-2-2 ويژگيهاي عمومي زمين شناسي منطقه 15 35
3-2-3 آبهاي زيرزميني 36
3-2-4 زلزله خيزي 36
3-2-5 مهمترين گسله‌ ها در گستره تهران و پيرامون منطقه 37
3-2-6 ژئومورفولوژي 38
3-2-6-1 توپوگرافي و شيب منطقه 38
3-2-6-2 موقعيت منطقه از نظر سيل گرفتگي و آب گرفتگي 38
3-2-2 مطالعات آب و هوا شناسي 40
3-2-2-1 آب و هوا 40
3-2-2-2 ميزان بارش 40
3-2-2-3 رطوبت نسبي 41
3-2-2-4 روزهاي يخبندان 41
3-2-2-5 روزهاي باراني 42
3-2-2-6 درجه حرارت 42
3-2-2-7 باد 42
3-3 مطالعات تاريخي و بررسي روند گسترش كالبدي منطقه 43
3-3-1 عوامل مهم و تاثير گذار بر روند تحولات كالبدي منطقه 48
3-4 مطالعات جمعيتي منطقه 51
3-4-1 مقدمه 51
3-4-1-2 روند تحولات جمعيت 51
3-4-1-3 توزيع سني و جنسي جمعيت 52
3-4-1-4 پراكندگي و تراكم نسبي جمعيت 53
3-4-1-5 ميزان باسوادي و سطح سواد جمعيت 54
3-4-1-6 مهاجرت در منطقه 55
3-4-2 ويژگيهاي اقتصادي 56
3-4-2-1 وضع فعاليت جمعيت 56
3-4-3 پيش‌بيني جمعيت منطقه 59
3-5 تاسيسات زيربنايي 60
3-5-1 شبكه جمع آوري فاضلاب 60
3-5-2 قنوات 60
3-5-3 سيستم دفع آبهاي سطحي 60
3-5-4 مخابرات 61
3-5-4 گاز و فرآورده‌هاي نفتي 61
3-5-6 خطوط انتقال نيرو و شبكه توزيع 62
3-5-7 شبكه آبرساني 62
3-6 نتيجه‌گيري 62

فصل چهارم : بررسي و تحليل تغييرات كاربري زمين در منطقه 15 126-66
4-1 مقدمه 66
4-2 تقسيمات داخلي منطقه 67
4-3 استانداردهاي كمي شهرسازي 68
4-4 كاربري زمين در منطقه 15 70
4-4-1 كاربري مسكوني 73
4-4-2 كاربري تجاري 75
4-4-3 كاربري آموزشي 78
4-4-4 كاربري بهداشتي و درماني 80
4-4-5 كاربري اوقات فراغت 83
4-4-5-1 كاربري فرهنگي – مذهبي 83
4-4-5-2 كاربري ورزشي 87
4-4-5-3 فضاي سبز شهري 87
4-4-6 اراضي خدمات پذيرايي و جهانگردي 91
4-4-7 كاربري اداري ، انتظامي ، نظامي 92
4-4-8 كاربري تاسيسات و تجهيزات شهري 94
4-4-9 كاربري حمل و نقل 96
4-4-10 كاربري صنعتي 98
4-4-11 كاربري شبكه 102
4-4-12 كاربري مسيل و حريم مسيل 102
4-4-13 كاربري اراضي باير 103
4-4-14 كاربري حريم شبكه برق 104
4-5 ارزيابي سطوح و سرانه 106
4-6 بررسي اجمالي از تغييرات كاربري اراضي منطقه 15 109
4-6-1 بررسي تغييرات كاربري‌هاي مختلف منطقه 15با تاكيد بر كميسيون ماده پنج 109
4-6-2 بررسي تراكم ساختماني در كاربريها 116
4-7 نيازمندي‌هاي كنوني زمين در نواحي شش گانه منطقه 15 116
4-8 تحليلي از عوامل اقتصادي بر تغييرات كاربري اراضي 117
4-8-1 تحليلي از قيمت اراضي و تغييرات كاربري درنواحي مختلف 117
4-9 تحليلي از نقش مديريت شهري در تغييرات كاربري اراضي 118
4-10 نتيجه‌گيري 131-122

فصل پنجم : نتيجه‌گيري و آزمون و فرضيات 127
5-1 آزمون و فرضيات تحقيق 127
5-1-1 فرضيه اول 127
5-1-2 فرضيه دوم 127
5-2 نتايج تحقيق 128
5-3 امكانات و فرصتها ( پيشنهادها ) 131
منابع وماخذ فارسی………………………………………………………………….132.
منابع وماخذانگلیسی ………………………………………………………………..135
چكيده انگليسي ………………………………………………………………………. 136

فهرست جداول
جدول 2-1 الگوي توزيع كاربريهاي پيشنهادي طرح جامع شهر تهران براي
منطقه15 شهرداري تهران 27
جدول 3-1 پراكندگي و تراكم نسبي نواحي شش گانه منطقه 15 54
جدول 3-2 ميزان باسوادي جمعيت در نواحي شش گانه منطقه 15 در سال 1385 55
جدول 3-3 توزيع جمعيت ده ساله و بالاتر ساكن نواحي شش گانه منطقه 15
شهرداري بر حسب وضع فعاليت و اشتغال آنان در سال 85 57
جدول 3-4 اندازه مشخصه‌هاي وضع فعاليت و اشتغال جمعيت نواحي
شش گانه منطقه 15 در سال 85 58
جدول 4-1: وسعت ، جمعيت و تعداد محلات ناحيه هشت گانه منطقه 15 68
جدول 4-2: استانداردهاي كمي شهرسازي در جهان و ايران 69
جدول 4-3: سطوح و سرانه و درصد كاربريهاي مختلف منطقه 15 72
جدول 4-4: وضعيت كاربري مسكوني در سطح ناحيه شش گانه منطقه 15 74
جدول 4-5: سطوح و سرانه و درصد كاربري تجاري در نواحي شش گانه منطقه 15 76
جدول 4-6: سطوح و سرانه و درصد كاربري آموزشي و آموزش عالي در ناحيه شش گانه منطقه 15 78
جدول 4-7: سطوح و سرانه و درصد كاربري بهداشتي و درماني در ناحيه شش گانه منطقه 15 81
جدول 4-8 : سطوح و سرانه و درصد كاربري فرهنگي در ناحيه شش گانه منطقه 15 84
جدول 4-9: سطوح و سرانه و درصد كاربري مذهبي در ناحيه شش گانه منطقه 15 85
جدول 4-10: سطوح و سرانه و درصد كاربري ورزشي در ناحيه شش گانه منطقه 15 87
جدول 4-11: سطوح و سرانه و درصد كاربري فضاي سبز و پارك در ناحيه شش گانه منطقه 15 89
جدول 4-12: سطوح و سرانه و درصد كاربري فضاي سبز و پارك در ناحيه شش گانه منطقه 15 92
جدول 4- 13: سطوح و سرانه ودرصد كاربري اداري – انتظامي درناحيه شش گانه منطقه 15 93
جدول 4-14: سطوح و سرانه و درصد كاربري نظامي در ناحيه شش گانه منطقه 15 93
جدول 4-15: سطوح و سرانه و درصد كاربري تاسيسات و تجهيزات شهري در ناحيه شش گانه منطقه 15 96
جدول 4-16: سطوح و سرانه و درصد كاربري حمل و نقل در ناحيه شش گانه منطقه 15 98
جدول 4-17: سطوح و سرانه و درصد كاربري صنعتي و كارگاهي در ناحيه شش گانه منطقه 15 99
جدول 4-18:سطوح و سرانه و درصد كاربري شبكه در ناحيه شش گانه منطقه 15 102
جدول 4-19: سطوح و سرانه و درصد كارقبري مسيل و حريم مسيل در ناحيه شش گانه منطقه 15 103
جدول 4-20: سطوح و سرانه و درصد كاربري باير در ناحيه شش گانه منطقه 15 104
جدول 4-21: سطوح و سرانه و درصد كاربري حريم شبكه در ناحيه شش گانه منطقه 15 104
جدول 4-22: سرانه‌هاي پيشنهادي كاربريهاي شهري بر حسب منطقه‌اي 106
جدول 4-23: سطوح و سرانه‌هاي استاندارد و مورد نياز منطقه 15 در وضع موجود 108
جدول 4-24: آمار كاربريهاي منطقه 15 شهر تهران سالهاي 1385 – 1375 109
جدول 4-25: آمار كاربريهاي دهه گذشته كميسيون ماده 5 منطقه 15 تهران ناحيه (1) سال 85-1375 110
جدول 4-26: آمار كاربريهاي دهه گذشته كميسيون ماده 5 منطقه 15 تهران
ناحيه (2) سال 85-1375 111
جدول 4-27: آمار كاربريهاي دهه گذشته كميسيون ماده 5 منطقه 15 تهران ناحيه (3) سال 85-1375 112
جدول 4-28: آمار كاربريهاي دهه گذشته كميسيون ماده 5 منطقه 15 تهران ناحيه (4) سال 85-1375 113
جدول 4-29 :آمار كاربريهاي دهه گذشته كميسيون ماده 5 منطقه 15 تهران ناحيه (5) سال 85-1375 114
جدول 4-30: آمار كاربريهاي دهه گذشته كميسيون ماده 5 منطقه 15 تهران ناحيه (6) سال 85- 1375 115
جدول 4-31: اولويت بندي كاربري در سطح نواحي منطقه 15 117
فهرست نقشه‌ها
نقشه 3-1: موقعيت منطقه 15 در شهر تهران 34
نقشه 3-2: گسترش تاريخي منطقه 15 شهر تهران 50
نقشه 4-1:پراكندگي كاربري شهري منطقه 15 شهر تهران 71
نقشه 4-2: پراكندگي كاربري مسكوني منطقه 15 شهر تهران 74
نقشه 4-3: پراكندگي كاربري آموزشي منطقه 15 شهر تهران 79
نقشه 4-4: پراكندگي كاربري بهداشتي و درماني منطقه 15 شهر تهران 82
نقشه 4-5: پراكندگي كاربري مذهبي منطقه 15 شهر تهران 86
نقشه 4-6: پراكندگي كاربري فضاي سبز و پارك منطقه 15 شهر تهران 90
نقشه 4-7: پراكندگي كاربري صنعتي منطقه 15 شهر تهران 101
مطالعات تحليل مكاني و فضايي تغييرات كاربري اراضي شهري (مطالعه موردي) منطقه 15 شهرداري تهران 136ص
قیمت : 8000 تومان

                       

                                   

                           

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


CAPTCHA Image
Reload Image