مطالعات خانه علوم و فناوري مشهد (باشگاه دانش‌پژوهان جوان)

مطالعات خانه علوم و فناوري مشهد (باشگاه دانش‌پژوهان جوان) 170ص
(همراه با فایلهای Autocad و تصویر)
قیمت : 15.000 تومان

مقدمه
روش تحقيق
ضرورت تحقيق
فرآيند مطالعات طراحي
بيان مسئله
بيان موضوع
بيان هدف
مباني نظري معماري پروژه

فصل اول مطالعات پايه
1ـ تحقيق و پژوهش 1
1ـ1ـ تحقيق و پژوهش 1
1ـ1ـ1ـ از نظر لغت 1
1ـ1ـ2ـ در اصطلاح 1
1ـ2ـ ضرورت‌هاي پژوهش 2
1ـ2ـ1ـ از نظر علمي 2
1ـ2ـ2ـ در جنبه مكتب‌شناسي 3
1ـ3ـ دامنه ضرورت‌ها 3
1ـ3ـ1ـ در جنبه حيات فردي 3
1ـ3ـ2ـ در جنبه اجتماعي 4
1ـ3ـ3ـ از نظر اخلاقي 4
1ـ3ـ4ـ از ديد اسلام 4
1ـ4ـ فوائد پژوهش 6
1ـ4ـ1ـ در جنبة فردي 6
1ـ4ـ2ـ در جنبة اجتماعي 6
1ـ4ـ3ـ در جنبة فرهنگي 7
1ـ5ـ نفس پژوهش و لذت آن 7
1ـ6ـ اهداف و مقاصد پژوهش 8
1ـ6ـ1ـ منظور از هدف 8
1ـ6ـ2ـ ضرورت و اهميت هدف در تحقيق 9
1ـ6ـ3ـ ويژگيهاي اهداف 9
1ـ6ـ4ـ دسته‌بندي اهداف 10
1ـ7ـ مشكلات و موانع تحقيق پژوهش 13
1ـ7ـ1ـ در رابطه با پژوهشگر 13
1ـ7ـ2ـ در رابطه با كادر تحقيق 15
1ـ7ـ3ـ در رابطه با منابع تحقيق 15
1ـ7ـ4ـ در رابطه با واقعيت‌هاي جامعه 15
1ـ8ـ انواع پژوهش از نظر عده پژوهشگران 16
1ـ8ـ1ـ تحقيق فردي 17
1ـ8ـ2ـ تحقيق گروهي 17
1ـ9ـ امكانات لازم براي پژوهش 17
1ـ9ـ1ـ در جنبه پژوهشگر 17
1ـ9ـ2ـ در جنبه مسأله پژوهش 17
1ـ9ـ3ـ امكانات در رابطه با واقعيت‌ها 17
1ـ9ـ3ـ1ـ امكانات اقتصادي 17
1ـ9ـ3ـ2ـ امكانات اجتماعي 18
1ـ9ـ3ـ3ـ امكانات سياسي 18
1ـ9ـ3ـ4ـ امكانات فرهنگي 18
1ـ9ـ3ـ5ـ امكانات مذهبي 18
1ـ9ـ3ـ6ـ امكانات ديگر 19
1ـ10ـ مراحل پژوهش 20
1ـ10ـ1ـ تعيين موضوع 20
1ـ10ـ2ـ تعيين مرز موضوع 21
1ـ10ـ3ـ تهيه اطلاعات 21
1ـ10ـ4ـ تدوين اطلاعات 21
1ـ10ـ5ـ تهيه فرضيه 21
1ـ10ـ6ـ بررسي مجدد فرضيه 21
1ـ10ـ7ـ تهيه اصل يا قانون 22
1ـ10ـ8ـ دستيابي به نظريه يا تئوري 22
1ـ10ـ9ـ نگارش و ارائه تحقيق 22
1ـ11ـ طرح پژوهش 22
1ـ11ـ1ـ طرح تحقيق 23
1ـ11ـ2ـ نكات مورد بحث در طرح 23
1ـ12ـ روش‌هاي كلي در پژوهش 25
1ـ12ـ1ـ روش‌هاي فلسفيـ مذهبي 25
1ـ12ـ2ـ روش‌هاي مطالعه‌اي 25
1ـ12ـ3ـ روش‌هاي تجربي 25
2ـ وضعيت علمي كشور 26
2ـ1ـ وضعيت علمي كشور 26
2ـ2ـ مشكلات و موانع ساختاري در نظام تحقيقاتي ايران 27
2ـ2ـ1ـ مشكلات مربوط به مديريت سياستگذاري و نيروي انساني 27
2ـ2ـ2ـ مشكلات مربوط به ساختار و تشكيلات تحقيقات 28
2ـ2ـ3ـ مشكلات مربوط به اطلاع رساني فرهنگ و آموزش 28
2ـ2ـ4ـ مشكلات مربوط به قوانين و مقررات 28
2ـ2ـ5ـ مشكلات مربوط به بهره‌برداري از منابع پژوهشي 28
2ـ3ـ نقاط قوت و ضعف بخش پژوهش در ايران 29
3ـ بررسي آماري پژوهش در ايران 30
3ـ1ـ بررسي آماري پژوهش در ايران و مقايسه آن در جهان 30
3ـ2ـ منابع مالي و انساني بخش پژوهش 31
3ـ3ـ بهره‌وري بخش پژوهش در ايران 32
3ـ4ـسياستها و خط‌مشي‌هاي بخش پژوهش در برنامه‌هاي توسعه ‌كشور 33
4ـ رابطه علم و تكنولوژي با پژوهش 35
4ـ1ـ رابطه علم و تكنولوژي با پژوهش 35
4ـ2ـ ضرورت امر پژوهش در توسعه علم و فن‌آوري 35
4ـ3ـ نياز به تربيت پژوهشگر 36
5ـ جوانان در جامعه امروز 37
5ـ1ـ جوانان در جامعه امروز 37
5ـ2ـ مفهوم نوجواني و جواني 38
5ـ3ـ مفهوم نياز و بررسي آن در جوانان 39
5ـ4ـ تقسيم‌بندي نيازها 40
5ـ4ـ1ـ نيازهاي فيزيولوژيك 40
5ـ4ـ2ـ نياز به امنيت (ايمني) 40
5ـ4ـ3ـ نياز به تعلق و عشق (وابستگي) 41
5ـ4ـ4ـ نياز به احترام 41
5ـ4ـ5ـ نياز به خود شكوفائي يا تحقق ذات يا كامل شدن 41
5ـ5ـ طبقه بندي نيازهاي جوانان 41
5ـ5ـ1ـ نيازهاي جسماني 42
5ـ5ـ2ـ نيازهاي رواني 42
5ـ5ـ3ـ نيازهاي زيستي 44
5ـ6ـ پيامدهاي عدم توجه به نيازهاي نوجوانان و جوانان 45
5ـ7ـ افراط و تفريط در برابر جوانان 47
5ـ8ـ انگيزه پيشرفت زمينه‌اي براي پژوهشگري جوانان 48
5ـ9ـ علاقه جوانان به مجهولات 49
5ـ10ـ نيازهاي نسل جوان 49
5ـ11ـ تعليم و تربيت در دوران جواني 50
5ـ12ـ تربيت مبتني بر ارزش‌شناسي در جوانان 52
5ـ13ـ لزوم رعايت حقوق جوانان و توجه به ميزان سن 54
5ـ14ـ هدف تعليم و تربيت جوانان 55
5ـ15ـ تصريح هدف غائي تربيت 56
5ـ16ـ دعوت اسلام به تعليم و تربيت 57
6ـ پويا و سازنده بار آوردن انسان 58
6ـ1ـ پويا و سازنده بارآوردن انسان 58
6ـ2ـ انسان فعال و انسان پذيرا 60
6ـ3ـ تأكيد بر حركت و تحول انسان از ديدگاه آيات قرآن 61

فصل دوم: مطالعات تكميلي
1ـ علم در آينه هنر 65
1ـ1ـ علم چيست؟ 65
1ـ2ـ علم در آينه معماري 67
1ـ3ـ معماري و الكترونيك 71
1ـ3ـ1ـ ناماديت 71
1ـ3ـ2ـ حسي بودن 71
1ـ3ـ3ـ چند رسانه‌اي بودن 72
2ـ معماري (مسئله يا پاسخ) 73
2ـ1ـ معماري (مسئله يا پاسخ) 73
2ـ2ـ انگاره‌هاي پنهاني ذهنيت 73
2ـ2ـ1ـ پايداري 74
2ـ2ـ2ـ پويايي 74
2ـ2ـ3ـ تغيير 74
3ـ تعاريف و ضوابط تأسيس مراكز تحقيقاتي 77
3ـ1ـ تعاريف و ضوابط تأسيس مراكز تحقيقاتي 77
4ـ ضرورت تأسيس باشگاه دانش‌پژوهان 78
5ـ معرفي باشگاه دانش‌پژوهان جوان 80
5ـ1ـ باشگاه دانش‌پژوهان جوان 80
5ـ2ـ كليات 80
5ـ3ـ وظايف 80
5ـ4ـ اركان و تشكيلات 81
5ـ5ـ عضويت 83
5ـ6ـ امور مالي 84
5ـ7ـ آيين‌نامة پذيرش عضو در باشگاه دانش‌پژوهان جوان 84
5ـ8ـ نمودار سازماني باشگاه دانش‌پژوهان جوان 86

فصل سوم: مطالعات تطبيقي
ـ مطالعات تطبيقي 87
1ـ مركز تكنولوژي مك كورميك تريبون 88
2ـ دانشگاه تكنولوژي و مجموعه آموزشي لاورنس 90
3ـ دانشگاه تكنولوژي چالمرز 92
4ـ دانشگاه تكنولوژي ماساچوست 94
5ـ مركز فرهنگي ژرژ پمپيدو 95

فصل چهارم: مطالعات زمينه
1ـ مطالعات شهر مشهد 97
1ـ1ـ مطالعات تاريخي شهر مشهد 97
1ـ2ـ پيدايش شهر مشهد 97
1ـ3ـ شناخت شهر مشهد 99
1ـ3ـ1ـ بررسي‌هاي كلي در مقياس شهر 99
1ـ3ـ1ـ1ـ موقعيت جغرافيايي شهر مشهد 100
1ـ3ـ1ـ2ـ شناخت استخوان‌بندي شهر مشهد 100
1ـ3ـ1ـ3ـ محورهاي شاخص شهر مشهد به لحاظ نقش ارتباطي و يا سيماي شهري 101
1ـ3ـ1ـ4ـ نقاط شاخص شهر مشهد 103
1ـ3ـ2ـ توسعه شهر مشهد در آينده 104
1ـ3ـ2ـ1ـ بررسي اجمالي گسترش غربي شهر 104
1ـ3ـ2ـ2ـ مساحت شهر و كاربريهاي اراضي طرح جامع (95ـ 70) 105
1ـ4ـ بررسي شرايط اقليمي 106
1ـ4ـ1ـ وزش باد 106
1ـ4ـ2ـ تابش آفتاب 106
1ـ4ـ3ـ بررسي وضعيت حرارتي هوا در شب و روز 107
1ـ4ـ4ـ مواقع گرم و مواقع سرد سال 108
1ـ4ـ5ـ خلاصه و نتيجه‌گيري 109
1ـ4ـ6ـ جهت استقرار ساختمان 109
1ـ5ـ بررسي‌هاي جمعيتي شهر مشهد 110
1ـ5ـ1ـ جمعيت شهر مشهد 110
1ـ5ـ2ـ جمعيت شناور شهر مشهد 111
2ـ مطالعات سايت طراحي 113
2ـ1ـ معرفي سايت 113
2ـ2ـ تجزيه و تحليل محدوده مورد نظر 113
2ـ2ـ1ـ روند شكل‌گيري محدوده در گذر تاريخ 113
2ـ2ـ2ـ بررسي موقعيت محدوده در شهر مشهد 114
2ـ2ـ2ـ1ـ موقعيت مكاني محدوده در شهر مشهد 114
2ـ2ـ2ـ2ـ موقعيت محدوده به لحا‌ظ اقتصادي 114
2ـ2ـ2ـ3ـ موقعيت محدوده به لحاظ جمعيتي 115
2ـ2ـ2ـ4ـ موقعيت محدوده به لحاظ حوزه اداري 115
2ـ2ـ2ـ5ـ موقعيت محدوده به لحاظ فضاي سبز 115
2ـ2ـ2ـ6ـ موقعيت محدوده به لحاظ تفريحي، فراغتي 115
2ـ2ـ3ـ شبكه دسترسي محدوده سايت 116

فصل پنجم: تحليل
1ـ طبقه‌بندي اطلاعات 118
2ـ تحليل اطلاعات 121
3ـ مباني نظري طراح 124
4ـ مباني طراحي معماري پروژه 126
5ـ برنامه‌ريزي فيزيكي پروژه 128
5ـ1ـ مباني برنامه‌ريزي فيزيكي 128
5ـ1ـ1ـ بررسي جمعيت هدف (گروه‌هاي مخاطب) 128
5ـ1ـ2ـ رايزني با اساتيد و مسئولان مختلف 128
5ـ1ـ3ـ بررسي نمونه‌هاي مشابه پژوهشي 128
5ـ1ـ4ـ اساسنامه باشگاه 128
5ـ1ـ5ـ استاندارد‌هاي موجود 129
5ـ2ـ طرح جامع فيزيكي 129
5ـ2ـ1ـ حوزه‌بندي فضاها 129
5ـ2ـ1ـ1ـ اداري 129
5ـ2ـ1ـ2ـ علمي ـ پژوهشي 129
5ـ2ـ1ـ3ـ‌ اقامتي‌ 130
5ـ2ـ1ـ4ـ خدماتي 130
5ـ2ـ1ـ5ـ ارتباطي 130
5ـ2ـ2ـ ابعاد، اندازه و استانداردهاي فضاهاي اصلي مجموعه 131
5ـ2ـ2ـ1ـ آزمايشگاه‌ها 131
5ـ2ـ2ـ1ـ1ـ طبقه‌بندي 131
5ـ2ـ2ـ1ـ2ـ روش‌ها يا گرايش‌ها 131
5ـ2ـ2ـ1ـ3ـ اصول طراحي 131
5ـ2ـ2ـ1ـ4ـ فضاي لازم براي هر نفر 132
5ـ2ـ2ـ1ـ5ـ مدول‌هاي طراحي 132
5ـ2ـ2ـ1ـ6ـ توزيع سرويس‌ها 133
5ـ2ـ2ـ1ـ7ـ سيستم‌هاي دفع مواد زايد 134
5ـ2ـ2ـ1ـ8ـ انباري 134
5ـ2ـ2ـ1ـ9ـ نيازهاي ويژه 134
5ـ2ـ2ـ1ـ10ـ فضاهاي مرتبط 135
5ـ2ـ2ـ1ـ11ـ روكار سطح 135
5ـ2ـ2ـ2ـ كلاس‌ها‌ 136
5ـ2ـ2ـ2ـ1ـ فضاي مورد نياز 136
5ـ2ـ2ـ2ـ2ـ شكل استاندارد اتاق 136
5ـ2ـ2ـ3ـ كتابخانه 137
5ـ2ـ2ـ3ـ1ـ بررسي روابط داخلي در كتابخانه 137
5ـ2ـ2ـ3ـ2ـ ورودي در كتابخانه 138
5ـ2ـ2ـ3ـ3ـ قسمت مطالعه در كتابخانه 138
5ـ2ـ2ـ3ـ4ـ فضاي امانات كتابخانه 138
5ـ2ـ2ـ3ـ5ـ نورگيري در كتابخانه 139
5ـ2ـ2ـ3ـ6ـ تهويه در كتابخانه 139
5ـ2ـ2ـ3ـ7ـ حفاظت در مقابل آتش‌سوزي 139
5ـ2ـ2ـ3ـ8ـ استاندارد فضاي كتابخانه 140
5ـ2ـ2ـ4ـ ساختار اداري 140
5ـ2ـ2ـ5ـ سالن‌هاي سخنراني 141
5ـ2ـ2ـ5ـ1ـ شكل اساسي 141
5ـ2ـ2ـ5ـ2ـ ابعاد كمينه براي صندلي‌ها 141
5ـ2ـ2ـ5ـ3ـ انواع ترتيب صندلي‌ها 141
5ـ2ـ2ـ6ـ نمايشگاه 141
5ـ2ـ2ـ6ـ1ـ عملكرد نمايشگاه 142
5ـ2ـ2ـ6ـ2ـ نحوه نورپردازي در نمايشگاه 142
5ـ2ـ2ـ6ـ3ـ مسيرهاي حركت 143
5ـ2ـ2ـ7ـ سلف سرويس 144
5ـ2ـ2ـ8ـ مجموعه اقامتي 146
5ـ2ـ2ـ8ـ1ـ خصوصيات استفاده‌كنندگان 146
5ـ2ـ2ـ8ـ2ـ فضاهاي تشكيل‌دهنده مجموعه اقامتي 147
5ـ2ـ2ـ8ـ3ـ طبقات تشكيل‌دهنده فضاي اقامتي (اتاق‌خوابها) 147
5ـ2ـ2ـ8ـ4ـ اتاق‌خوابها 149
5ـ2ـ2ـ8ـ5ـ تيپ‌بندي اتاق ميهمانان 149
5ـ2ـ2ـ8ـ6ـ تجهيزات اتاق ميهمانان 150
5ـ2ـ2ـ8ـ7ـ ورودي اصلي 150
5ـ2ـ2ـ8ـ8ـ ورودي خدماتي 150
5ـ2ـ2ـ8ـ9ـ لابي 150
5ـ2ـ2ـ8ـ10ـ فضاهاي خدمات و پشتيباني 152
5ـ2ـ3ـ ريزفضاها 154
5ـ2ـ4ـ تدقيق برنامه فيزيكي 155
6ـ جدول سازگاري فضاها 165
7ـ دياگرام ارتفاعي 166
8ـ دياگرام روابط عملكردي 167
9ـ سازه و تأسيسات 170
9ـ1ـ سازه 170
9ـ2ـ تأسيسات 170
9ـ2ـ1ـ آبرساني 171
9ـ2ـ2ـ اطفاء و اعلام حريق 171
9ـ2ـ3ـ گرمايش و سرمايش 171
9ـ2ـ4ـ برق رساني 171
10ـ قابليت سنجي اراضي 172
10ـ1ـ قابليت استقرار توده و فضا در نقاط مختلف سايت 172
10ـ2ـ قابليت تنظيم و استقرار وروديهاي سواره، پياده و خدمات 172
10ـ3ـ قابليت استقرار و تركيب كاربريها و عملكردها در سايت 172
ـ كلام آخر
ـ كتابنامه
مطالعات خانه علوم و فناوري مشهد (باشگاه دانش‌پژوهان جوان) 170ص
(همراه با فایلهای Autocad و تصویر)
قیمت : 15.000 تومان

                       

                                   

                           

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


CAPTCHA Image
Reload Image