مطالعات طراحي مجتمع تجاري ـ اداري 150ص

مطالعات طراحي مجتمع تجاري ـ اداري 150ص
قیمت : 12000 تومان

گام اول : پروپزال
1- بخش اول17
1- 1عنوان تحقيق : مطالعه و بررسی فضاهای تجاری17
1-2 گستردگی مشکل17
1-3 میزان آگاهی و یا خدمات ما در ارتباط مشکل چقدر است؟17
1-4 در زمینه تصویر تحقیق به موارد ذیل اشاره می کنیم:17
1-5 نتیجه یا نتایج تحقیق چگونه می تواند مفید باشد؟17
1-6 بیان اهداف18
1-7 منابع و پیشینه طرح18
2- بخش دوم18
2-1 مبانی نظری ساماندهی و نوسازی فضاهای سایت مورد نظر18
2-2 مبانی نظری طراحی مجتمعهای تجاری- اداری از منظر جایگاه شهری18
2-3 مبانی نظری طراحی مجتمعهای تجاری- اداری از منظر جایگاه معماری19
گام دوم :
1- مطالعات پايه20
1-1 فضای شهری20
1-1-1 تعریف فضای شهری20
1-1-2 از دیدگاه دکتر محمد توسلی20
1-1-3 از دیدگاه زوکر20
1-1-4 از دیدگاه یوچین راسکین20
1-1-5 از دیدگاه راب کریر21
1-2 ادارک فضای شهری21
1-2-1 ادراک فضایی21
1-2-2 معماری گذشته بهترین آزمایشگاه فراگیری وادراک فضاهای شهری21
1-2-3 رابطه زمان و فضا با ادراک فضائی21
1-3 فضای شهری وزندگی شهروندان22
1-3-1 جايگاه فضای شهری وزندگی شهروندان22
1-3-2 ویژگیهای فضاهای شهری مطابق با نیازهای انسانی22
1-3-3 تداوم حیات و پایداری فضاهای شهری23
1-4 فضای شهری و ساخت فضائی شهر23
1-4-1 تعریف ساخت فضائی شهر23
1-4-2 عناصر اصلی ساخت فضائی شهر23
1-5 میدان24
1-5-1معنی لغوی میدان24
1-5-2 تعریف میدان24
1-6 خیابان24
1-6-1 واژه شناسی خیابان24
1-6-2 خیابان – فضای شهری25
1-7 پیاده رو ،فضای عمومی شهری Pedestrian Way, Public Urban Space25
1-7-1 نقش حرکت پیاده و پیاده روی در ادراک فضای شهری25
1-7-2 تعریف پیاده راهها و گونه های مختلف شکل گیری آن25
1-7-3 ویژگیهای پیاده راهها25
1-7-4 سابقه تفکیک حرکت سواره از پیاده در دنیا25
1-7-5 جمعیت وفراگیری پیاده راهها26
1-7-6 جایگاه حرکت پیاده درشهرسازی گذشته و معاصر ایران26
1-8 شناخت بازار ایرانی26
1-8-1 تعریف بازار26
1-8-2 ریشه کلمه بازار27
1-8-3 پیشینه تاریخی بازار در ایران27
1-8-3-1 بازار از دوران کهن تا دوره ماد:27
1-8-3-2 بازار از دوران ماد تا آغاز دوران اسلامی28
1-8-3-3 دوره هخامنشیان28
1-8-3-4 دوره پارتیان28
1-8-3-5 دوره ساسانیان28
1-8-3-6 بازار در دوران اسلامی29
1-8-4 انواع بازار31
1-8-4-1 از نظر مقیاس عملکردی31
1-8-4-2 از نظر زمان عملکرد31
1-8-4-3 از نظر مکان جغرافیایی32
1-8-4-4 از نظر ریخت شناسی33
1-8-4-5 از نظر نوع عملکرد35
1-8-5 خصوصیات شهری بازار35
1-8-5-1 روند شکل گیری بازارهای شهری35
1-8-5-2 کارکردهای شهری بازار و همجواری با سایر عناصر شهری36
1-8-5-3 موقعیت قرارگیری بازار36
1-8-5-4 نحوه توسعه بازار اصلی در شهر37
1-8-6 عناصر تشکیل دهنده بازار37
1-8-6-1 فضاهای مربوط به انبار داری و نگهداری کالا37
1-8-6-2 فضاهای مربوط به کالا های تولیدی38
1-8-6-3 فضاهای مربوط به فعالیتهای تجاری38
1-8-6-4 فضاهای مربوط به فعالیتهای خدماتی42
1-8-6-5 فضاهای مربوط به فعالیتهای عمومی42
1-8-6-6 فضاهای ارتباطی42
1-8-7 برخی از خصوصیات فضایی و کالبدی بازارها43
1-8-8 ویژگیهای بنیادی کالبد شکل بازار ایرانی44
1-8-8-1 شباهت به بازارهای قرار گرفته در مسیر راههای تجاری44
1-8-8-2 بازار به مثابه شهر سرپوشیده44
1-8-8-3 ساختار ارگانیک44
1-8-8-4 منظره های سازماندهی شده45
1-8-8-5 بام به مثابه عنصری مستقل45
1-8-8 معماری بازار46
1-8-9 عوامل موثر در نحوه استقرار فعالیتهاي بازار47
1-8-9-1 خصوصیات فضایی و موقعیت شهری راسته ها و فضاهای گوناگون بازار47
1-8-9-2 جاذبه و کشش مراکز و راسته های تخصصی47
1-8-9-3 همگرایی فعالیتهای سازگار47
1-8-9-4 واگرایی فعالیتهای ناسازگار47
1-8-9-5 امنیت و ارزش اقتصادی کالاها و نظارت و کنترل48
1-8-9-6 تاثیر وطن و مذهب بازرگانان و تولید کنندگان در نحوه تجمع آنان48
1-8-10 نقش و کارکردهای سنتی بازار48
1-8-10-1 کارکرد تجاری48
1-8-10-2 کارکرد اجتماعی49
1-8-10-3 کارکرد سیاسی50
1-8-10-4 کارکرد مذهبی- فرهنگی50
1-8-10-5 کارکرد کالبدی و شبکه ارتباطی51
1-8-10-6 کارکرد خدماتی52
1-8-11 سایر ویژگیهای بازار53
1-8-11-1 نحوه اداره بازار53
1-8-11-2 نحوه برقراری نظم و امنیت بازار53
1-8-11-3 بعضی از قوانین و مقررات بازارها53
1-8-12 مسائل بازارهای امروز54
1-8-12-1 وضع موجود بازارهای مهم ایران و مقایسه آنها با گذشته54
1-8-12-2 تغییرات شهری و تاثیرگذاریهای کالبدی بر بازار54
1-8-12-3 عدم هماهنگی بازارها با شرایط زمان و مکان54
1-8-13سخن پایانی:56
1-9 شناخت فضاهاي تجاري معاصر56
1-9-1 مراکز تجاری در شکل جدید56
1-9-1-1 بازارهای جدید57
1-9-1-2 منطقه بندی57
1-9-2 مرکز خرید58
1-9-2-1 شکل گیری مراکز خرید58
1-9-2-2 پیشرفتها و تحولات مراکز خرید59
1-9-2-3 مشخصات اصلی یک مرکز خرید60
1-9-2-4 مراکز خرید در پایان هزاره دوم61
1-9-3 انواع فروشگاه ها62
1-9-3-1 سوپر مارکت62
1-9-3-2 مغازه های بین راه (convenience stotie)62
1-9-3-3 فروشگاههای زنجیره ای63
1-9-3-4 فروشگاههای چند قسمتی63
1-9-4 پاساژ64
1-9-4-1 پیشینه پاساژها64
1-9-4-2 تکامل پاساژها64
1-9-4-3 پاساژ در اروپا64
1-9-4-4 پاساژهای تهران65
1-10 شناخت فضاهای اداری (فضاهای جنبی پروژه)65
1-10-1 سابقه تاریخی سازمانهای اداری:65
1-10-2 سابقه تاریخی سازمانهای اداری در ایران:65
1-10-3 ساختمان های اداری66
1-10-4 مرور و چکیده مطالب67
2- مطالعات تكميلي68
2-1 گام اول طراحی فضاهای شهری : نحوه ترکیب توده و فضای عمومی68
2-1-1 مفهوم توده ساختمانی و فضا68
2-1-2 فضای خارجی – فضای داخلی68
2-1-3 اصل هم پیوندی عناصر شهری و واحد های مسکونی68
2-2 مراکز رفع مایحتاج مردم در فضای شهری69
2-2-1 طراحی تاسیسات مراکز رفع مایحتاج69
2-2-1-1 تعریف69
2-2-1-2 میزان ارتباط مراکز با یکدیگر در فضای شهری69
2-2-1-3 نحوه توزیع و پراکنش مراکز با توجه به شدت مراجعه افراد70
2-2-1-4 مراتب مختلف مراكز رفع مايحتاج و ارزيابي تاسيسات و تجهيزات شهري مورد نياز71
2-3 مغازه ها در طول یک خیابان مسکونی : خیابان خرید72
2-3-1 تعریف72
2-3-2 نحوه توزیع و پر اکنش کاربری تجاری در طول یک خیابان مسکونی72
2-3-3 نحوه ارتباط فضای تجاری با سایر فضا های عبوری و خدماتی72
2-3-4 تجهیز و طراحی خیابانهای خرید با امکان عبور وسایط نقلیه73
2-3-5 معماری شهری خیابانهای خرید ، معماری هماهنگ75
2-3-6 چکیده مطالب77
2-4 اصول مکانیابی مراکز خرید78
2-4-1 مقدمه:78
2-4-2 دسترسی:78
2-4-3 پتانسیل فروش( بررسی اقتصادی):78
2-4-4 تحلیل جمعیتی منطقه:79
2-4-5 میزان درآمد منطقه:79
2-4-6 موقعیتن و وضعیت فروشگاههای موجود:79
2-5 ایجاد جذابیت برای مراجعه کنندگان:79
2-5-1 مقدمه:79
2-5-2عوامل بصری:80
2-5-2-1 نماد بیرونی:80
2-5-2-2 نماد داخلی:80
2-5-3 عوامل غیر بصری:82
2-5-3-1 ارائه خدمات:82
2-5-3-2 عرضه کالا با قیمت مناسب:83
2-5-3-3 جداسازی انواع ترافیک:83
2-5-3-4 بررسی وضعیت عبور و مرور:83
2-5-3-5 ترافیک داخلی- پارکینگ ها:83
2-5-3-6 عوامل موثر در طراحی بهینه روش نمایش کالا:84
2-5-3-7 عوامل محیطی86
2-5-3-8 چکیده مطالب86
2-6 استاندارد هاي طراحي فضاهاي تجاري87
2-6-1 موقعیت87
2-6-2 مسیر دسترسی87
2-6-3 تخصیص فضا:88
2-6-4 نواحی فروش:88
2-6-5 ارتفاع طبقات :88
2-6-6 شبکه سازه ای:88
2-6-7 گذرگاه:88
2-6-8 حرکت در میان طبقات فروشگاه:89
2-6-9 ورودی و خروجی ها:91
2-6-10 فضاهای فرعی:91
2-6-10-1 مکان قرارگیری:91
2-6-10-2 سرویسهای بهداشتی:91
2-6-10-3 قسمتهای خدماتی و تاسیساتی:91
2-6-11 ارتباطات عمودی:91
2-6-11-1 آسانسورها:91
2-6-11-2 پله های برقی:92
2-6-11-3 پلکان:92
2-6-12 کالاهای تجاری – نمایش – انبار92
2-6-12-1 توزیع کالا :92
2-6-12-2 کالاهای اضافی :93
2-6-12-3 حمل کالا :93
2-6-12-4 ویترینها :93
2-6-12-5 محل های انباری و بسته بندی :93
2-6-13 فضا های پارک و گاراژها93
2-6-13-1پارکینگ93
2-6-13-2 نحوه استقرار و ابعاد توقف گاههای زیر زمینی:94
2-6-13-3 ابعاد مختلف گاراژ:94
2-6-13-4 عرضهای پیشنهای برای زوایای مختلف در پارکینگ:94
2-6-14 پنجره ها (ویترین ها):95
2-6-15 بوفه و چایخانه:95
2-6-16 استانداردهای طراحی رستوران:95
2-6-16-1 احتیاجات فضای رستوران ( بدون در نظر گرفتن فضاهای پخت و پز):95
2-6-16-2 پیشخوان جهت پیش غذا:96
2-6-16-3 سرویس کافه:96
2-6-16-4 کافه تریا یا سلف سرویس:96
2-10-16-5- سرویس کافی شاپ:96
2-6-16-6 رستوران ویژه:96
2-6-16-7 رستورانهای مرسوم( کلاسیک):96
2-6-16-8 رستوران یا میز سلف سرویس:96
2-6-16-9 سایر احتیاجات:97
2-7 استانداردهای و عوامل موثر در طراحی بهینه فضاهای اداری:97
2-7-1 عوامل کیفی:97
2-7-2 عوامل کمی (استانداردها):98
2-7-3 فضاهای مورد نیاز:98
3- مطالعات تطبيقي99
3-1 اهمیت تجاری تبریز و دلائل شکل گیری بازار:99
3-1-1 بازار تبریز، به مثابه بزرگترین مجموعه آجری جهان99
3-1-2 الگوهای بازار:100
3-1-2-1 راسته :100
3-1-2-2 سرا :100
3-1-2-3 تیمچه:100
3-1-2-4 دالان:100
3-1-2-5 سبزه میدان :101
3-1-2-6 مجموعه ها :101
3-1-2-7 فضاهای خدماتی بازار:101
3-1-2-8 حسینیه :101
3-1-2-9 زورخانه :102
3-1-3 آسیب های بازار:102
3-1-4 آسیبهای شهری:102
3-1-5 مسائل و مشکلات بازار:102
3-1 -6 اقدامات انجام شده به منظور حفظ و نگهداری بازار:103
3-2 شناخت تیپولوژی مجتمعهای تجاری- اداری تهران (مطالعه تطبیقی فضاهای تجاری معاصر)103
3-2 -1 مقدمه:103
3-2-2 مجتمع تجاری اداری ایران زمین:103
3-2-3 مجتمع تجاری قائم:104
3-2-4 مرکز خرید ونک:106
3-2-5 مجتمع تجاری برج آرین:107
3-2-6 مرکز خرید آفریقا:107
3-2-7 مجتمع تجاری میلاد نور:107
3-2-8 مجتمع تجاری گلستان:107
3-2-9 مرور و چکیده مطالب:108
3-2-10 مجتمع تجاری گلستان تجربه ای موفق در احیای فضای کالبدی بازار110
3-2-11مرکز خرید فونف ، مونیخ FUNF HOFE SHOPPING CENTER , MUNHCH110
4- مطالعات زمينه114
4-1 آشنايی با شهر بجنورد114
4-1-1 موقعيت و مشخصات جغرافيايي114
4-1-2موقعيت و مشخصات سايت114
4-1-3 مطالعات اقليمي115
4-1-3-1 توده هاي هوايي موثر براقليم منطقه115
4-1-3-2 دما115
4-1-3-3 بارش116
4-1-3-4 رطوبت نسبي116
4-1-3-5 يخبندان117
4-1-3-6 فشار هوا117
4-1-3-7 جمع بندي دما و بارش118
4-1-3-8 باد :118
4-1-3-9 تفسير جدول بيوكليماتيك محيط آسايش انساني119
4-1-3-10 جمع بندي اصول اقليم :119
4-1-3-11 محيط آسايش :120
4-2 زمين شناسي و هيدروژئولوژي دشت بجنورد120
4-2-1 لرزه خيزي121
4-3 استراتژی طراحی اقلیمی در شهر بجنورد:121
4-3-1 شکل و نحوه قرارگیری ساختمان به منظور کاهش تلاطم باد در ساختمان122
4-3-2 شکل و جهت دادن به بدنه ساختمان به منظور کاهش اثر آفتاب در ساختمان124
4-3-3 استفاده از فضای زیر بام شیبدار به عنوان فضای حائل بین داخل و خارج125
4-3-4 استفاده از مواد منعکس کننده حرارت بر روی سطوح مقابل آفتاب126
4-3-5 جهت تهویه در داخل پوسته ساختمان از بام ودیوار دو جداره استفاده شود127
4-3-6 استفاده از مواد با ظرفیت حرارتی زیاد جهت ذخیره کردن حرارت خورشید128
5- برنامه فیزیکی130
5-1 مبانی برنامه ریزی130
5-1-1 تعیین جمعیت مخاطب(گروه هدف):130
5-1-2 بررسی اقتصادی:130
5-2 طرح جامع فیزیکی131
5-2-1 برنامه ریزی فیزیکی- فضایی به روش کیفی131
5-2-1-1 پیمون واحدهای تجاری:131
5-2-1-2 انعطاف واحدهای تجاری:131
5-2-2 برنامه ریزی فیزیکی- فضایی به روش کمی132
5-2-2-1 تنوع فضاهای ساختمان132
5-3 پیشنهاد سازه و تاسیسات پروژه132
5-3-1 مصالح سازه ای مناسب:132
5-3-2 سیستم سازه ای مناسب:132
5-3-3 سیستم سقف مناسب:133
5-3-4 سیستم فونداسیون مناسب133
5-3-5 سیستم دیوار حائل مناسب:133
5-4 پیشنهاد تاسیسات مکانیکی:134
5-4-1 تاسیسات مکانیکی بخش تجاری و اداری :134
5-4-2 سيستم گرمايشي و سرمايشي134
5-4-3 سیستم آبرسانی و اطفا حریق:135
5-4-4 سیستم آب باران و دفع فاضلاب:136
5-4-5 تخلیه هوای آلوده:136
منابع و ماخذ
مطالعات طراحي مجتمع تجاري ـ اداري 150ص
قیمت : 12000 تومان

                       

                                   

                           

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


CAPTCHA Image
Reload Image