مطالعات طراحی دانشگاه(فاقد نقشه و شکل) 190ص

مطالعات طراحی دانشگاه(فاقد نقشه و شکل) 190ص
قیمت : 8.000 تومان

گام اول :‌پيشنهاد طرح پروژه
1- بيان مساله :
2- اهميت مساله
3- اهداف پروژه
4- مباني نظري عام طرح
5- روش تحقيق
گام دوم : شناخت
فصل اول :مطالعه پايه
1- نکاتي در مورد آموزش معماري
1-1 مقدمه
2-1 اهميت آموزش در معماري
1-2-1 اهداف و گرايشها
2-2-1 روشها و برنامه ها
3-2-1 محتوا و اطلاعات پايه
4-2-1 پژوهش
5-2-1مديريت آموزشي و پژوهشي
6-2-1 اساتيد و مدرسان
7-2-1 دانشجويان
8-2-1و 9-2-1 فضا و امكانات آموزشي و ارتباط آموزش معماري با نيازهاي اجتماعي
3-1 تأثير آموزش در معماري
4-1 نظريه اي بر مبحث آموزش معماري
5-1 مراحل آموزش
2 – تنوع علوم و دانشهاي معماري
1-2 بررسي حوزه هاي درسي معماري
2-2 کارشناسي ارشد معماري و حوزه هاي اصلي آن
3- نگاهي گذرا بر نحوه آموزش معماري در جهان
1-3- بوزار فرانسه
2-3 مدرسه معماري باهاوس
1-2-3 اهداف آموزشي باهاوس
3-3 دانشکده معماري لندن
4-3 مدارس معماري ايتاليا
5-3 آموزش معماري در آمريکاي شمالي ( روشها و متدها )
6-3- دانشگاه برکلي امريکا:
7-3- دانشگاه معماري A.A
1-7-3 دور پيش دانشگاهي :
2-7-3 سال اول :
3-7-3 دوره متوسطه :
4-7-3 دوره تخصصي:
8-3‌ دانشکده MIT
9-3 انستيتو شاهزاده ويلز
10-3 نتيجه‌گيري :
4- تاريخچه معماري در ايران
1-4 جايگاه معماري در ايران پيش از تأسيس دانشگاه
1-1-4 چگونگي ورود به حرفه معماري
2-4 جايگاه معماري در ايران پس از تأسيس دانشگاه
3-4 مدارس معماري ايران
1-3-4 دانشکده هنرهاي زيبا ( هنرکده مروي )
2-3-4 دانشکده ملي ( شهيد بهشتي )
3-3-4 دانشگاه علم و صنعت
5- گفتگو با صاحب نظران معماري در مورد سيستم آموزش معماري در ايران
1-5 حسين شيخ زين الدين، فوق ليسانس معماري، دانشگاه هنرهاي زيبا، دانشگاه تهران، 1348
2-5 ايرج کلانتري، فوق ليسانس معماري، دانشکده هنرهاي زيبا، دانشگاه تهران 1343
3-5- داراب ديبا، فارغ التحصيل رشته معماري از دانشگاه ژنو، دکتري معماري از بلژيک
4-5 دکتر ايرج اعتصامي :
5-5 دکتر هاي نديمي
6 – جمع بندي گفته هاي صاحبنظران و ارائه پيشنهادات و راهکارها:
1-6 دروس نظري :
2-6 دروس کارگاهي
3-6- نتيجه گيري
7 – دانشگاه :
1-7 نگاهي گذرا بر تاريخچه دانشگاه در جهان :
2-7 نگاهي بر آموزش عالي در ايران :
1-2-7 تاسيس دارالفنون
3-7 سياست هاي کلي آموزش
4-7 مراحل گوناگون برنامه‌ريزي کالبدي موسسات آموزش عالي بطور کلي
5-7 دانشگاه آزاد اسلامي
6-7 اهميت دانشگاه آزاد اسلامي مشهد
فصل دوم: مطالعات تكميلي
1ـ بررسي معيارهايي براي الگوي طراحي دانشكده معماري شهرسازي
-2 نيازهاي بناهاي آموزشي از لحاظ حدود آسايش
3-2 نكاتي در مورد نحوه طراحي اقليمي ساختمانهاي آموزشي
1-3-2- جلوگيري از اتلاف گرما در فصل پاييز و زمستان
2-3-2- استفاده حداكثري از تابش خورشيد در فصول سرد سال
3-3-2 جلوگيري از نفود مستقيم آفتاب در فصول گرم سال
4-3-2- تعيين جهت استقرار ساختمان
5-3-2 فرم کالبدي و سازماندهي پلان
6-3-2- فرم و ابعاد بازشوها
7-3-2 سايه‌بانها
4-2 نتيجه گيري
فصل سوم: مطالعات تطبيقي
1- بررسي نمونه‌هاي خارجي
1-1 دانشگاه هنر و معماري سين سيناتي ( ايالت اوهايو، سين سيناتي)
-1 دانشگاه هنر توکيو :
– طراح: Arata Isazaki
3-1 باهاوس، طراحي صنعتي – معماري:
2- بررسي نمونه‌هاي داخلي
1-2 دانشكده هنرهاي زيبا
2-2- دانشکده معماري و شهر سازي دانشگاه علم و صنعت ايران – تهران
فصل چهارم: مطالعه زمينه
1- معرفي و شناخت شهر مشهد
1-1 مقدمه
2-1 تاريخچه رشد شهر مشهد
2- مطالعات كالبدي مشهد.
1-2 محورهاي ارتباطي شاخص شهر مشهد
2-2 نقاط شاخص شهر مشهد
3-2 وضعيت نحوه كاربري اراضي شهر مشهد
3- مطالعات جمعيتي مشهد
1-3 روند تحول جمعيت شهر مشهد
4- عوامل موثر در شكل گرفتن سكونت در حوزه شهر مشهد
5-موقعيت جغرافيايي و خصوصيات اقليمي و جوي شهر مشهد
1-5 مشخصات عمومي منطقه كشف رود و شهر مشهد
2-5 آب و هوا
1-2-5 جريانات هوا
2-2-5 درجه حرارت
3-2-5 رطوبت نسبي
4-2-5 زلزله
3-5 جهت استقرار ساختمان در اقليم مشهد
6- سايت پروژه
1-6 ملاكهاي انتخاب سايت پروژه
2-6 تجزيه و تحليل سايت قاسم آباد
1-2-6 خصوصيات سايت قاسم آباد
3-6 خصوصيتهاي زمين پروژه
1-3-6 موقعيت سايت
2-3-6 مشخصات هندسي سايت
3-3-6 ديد و منظر
4-3-6 دسترسي
7ـ سايت آناليز:
گام سوم: تحليل
فصل اول :جمع آوري نهايي اطلاعات
1- نتيجه‌گيري از مطالعات پايه
1-1- نتيجه‌گيري از مبحث نكاتي در مورد آموزش معماري
2-1- نتيجه‌گيري از مبحث بررسي حوزه هاي درسي معماري
3-1- نتيجه‌گيري از بحث ( نگاهي گذرا به نحوه آموزش معماري در جهان )
4-1- نتيجه‌گيري از مبحث ( تاريخچه معماري در ايران )
5-1- نتيجه‌گيري از مبحث گفتگو با صاحبنظران معماري در مورد سيستم آموزش معماري در ايران
2- نتيجه‌گيري از مطالعات تكميلي :‌
1-2 نتيجه‌گيري از مبحث طراحي اقليمي:
3- نتيجه‌گيري از مطالعات تطبيقي
4- نتيجه گيري از مطالعات زمينه
فصل دوم :‌تدوين چهارچوب كلي پروژه
تبيين و تدقيق نهائي اهداف و ارائه راهكارها:
2- تدوين مباني طراحي معماري پروژه
فصل سوم: برنامه فيزيكي پروژه و مطالعات برنامه ريزي
برنامه‌ريزي ساختار آموزشي و تشكيلات دانشكده
بررسي رشته هاي دانشكده :‌
2-1 بررسي ظرفيت پذيرش و تعيين جمعيت هدف :‌
1-2-1 براي محاسبه تعداد دقيق جمعيت هدف به اطلاعات زير نياز داريم:
برنامه فيزيكي پروژه:
1-2- نحوه تشكل فضايي يك دانشكده معماري و شهرسازي
1-1-2- فضاهاي آموزشي
1-1-1-2 كلاسهاي درس:
-1-1-2- آتليه ها :
3-1-1-2 كارگاهها :‌
2-1-2 فضاهاي كمك آموزشي
كتابخانه
سالن اجتماعات:
3-2-1-2 نمايشگاه و سالن قضاوت :‌
دفتر فني
سالن كامپيوتر و اينترنت
فضاهاي اداري:
دياگرام زير مربوط به بخش اداري اين دانشكده است.
فضاهاي خدماتي – رفاهي
نمازخانه :
تريا:
3-4-1-2 پاركينگ
تأسيسات مكانيكي و الكتريكي:
انبارها:
سرويسهاي بهداشتي :‌
7-4-1-2 فضاي باز فضاي باز ( حياط )
فصل چهارم: طرح جامع فيزيكي
دياگرام معرفي فضاهاي دانشكده معماري و شهرسازي
جدول اعداد، ارقام و مساحتهاي بخش آموزشي
بخش اداري
بخش رفاهي – خدماتي
جدول زير بناي دانشكده معماري و شهرسازي
گام چهارم: طراحي
فصل اول
‌ايده‌هاي طراحي ( Consept )
فصل دوم ( طرح نهايي )
توصيف معماري پروژه:
دياگرام افقي طبقه اول و نيم طبقه دوم
دياگرام افقي طبقه دوم و نيم طبقه سوم
دياگرام افقي طبقه زير زمين
توضيحات فني پروژه
الف ) سيستم سازه اي پروژه:
ب ) سيستم گرمايش و سرمايش
مطالعات طراحی دانشگاه(فاقد نقشه و شکل) 190ص
قیمت : 8.000 تومان

                       

                                   

                           

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


CAPTCHA Image
Reload Image