مطالعات طراحی مجتمع مسکونی با تاکید بر پیوند معمارانه بین زندگی خصوصی و زندگی جمعی 120ص

مطالعات طراحی مجتمع مسکونی با تاکید بر پیوند معمارانه بین زندگی خصوصی و زندگی جمعی 120ص
قیمت : 10000 تومان

فصل اول: معرفی پروژه 13
مقدمه 14
بیان مسئله 14
هدف 14
فصل دوم: مسکن 16
1- مسکن 17
1-1- مفهوم مسکن، سکونت و سکونتگاه 17
2-1- تعریف سازمان جهانی بهداشت از مسکن 17
3-1- اهداف کلی مسکن در کشورهای جهان سوم 18
4-1- سر‌مایه‌گذاری در بخش مسکن در ایران 20
5-1- مشکلات مسکن 22
2- کیفیت 24
1-2- انواع خانواده 24
2-2- روحیه جمعی در افراد 24
3-2- فرد گرایی و خانواده هسته‌ای بجای جمع‌گرایی 25
4-2- عوامل موثر در بررسی وضعیت مسکن 25
3- شاخص‌های اجتماعی 27
1-3- انواع شاخصهای اجتماعی مسکن 27
2-3- اهداف کلی اجتماعی مسکن 29
3-3- بررسی ابعاد کمی نیاز مسکن- شاخصهای کمی 30
4-3- بررسی ابعاد کیفی نیاز مسکن 30
5-3- رابطه همسایگی 34
فصل سوم: فضاهای عمومی و خصوصی 36
1- خانه‌های سنتی و معاصر 37
1-1- ویژگیهای سازمان فضایی خانه‌های تاریخی 37
2-1- ویژگیهای فضاهای سکونتی معاصر 40
3-1- الگوهای فضایی خانه‌های سنتی 43
4-1- سازمان فضایی خانه‌های معاصر 45
5-1- معیارهایی برای طراحی خانه معاصر 48
2- عرصه‌های عمومی و خصوصی 51
1-2- پیوستگی عرصه‌ها 51
2-2- عرصههای زندگی جمعی و خصوصی 51
3-2- پیوستگی عرصه‌های عمومی و خصوصی 53
4-2- نیازهای اساسی یک مجتمع مسکونی 54
3- عوامل کالبدی- محیطی 57
1-3- رابطه متقابل عوامل کالبدی- محیطی 57
دسته‌بندی عوامل کالبدی- محیطی 57
4- عرصه‌های فضاهای مسکونی 59
1-4- گروه‌بندی فضاهای مسکونی 59
2-4- مفاصل فضایی 60
3-4- پیوستگی عرصه‌ها در خانه 60
4-4- حوزه‌بندی خانه 61
5-4- قسمتهای تشکیل دهنده مسکن خانوار سنتی ایران 61
5- تناسب فضایی و عملکردی 68
1-5- بعد خانوار و زمان 68
2-5- حداکثر فضای مورد نیاز 69
3-5- تعیین ابعاد فضاهای مختلف 69
4-5- انطباق با شرایط مختلف 69
فصل چهارم: سلسله مراتب حریم 72
1- حریم و معماری مسکونی ایران 73
1-1- حریم 73
2-1- جایگاه حریم در میان نیازهای انسانی 75
3-1- سابقه تاریخی وجود حریم در معماری مسکونی ایران 77
4-1- درون‌گرایی در معماری مسکونی ایران 78
5-1- حیاط به عنوان حریم خانه 81
2- دلائل وجود حریم 84
1-2- حریم و جانوران 85
2-2- حریم و اسلام 85
3-2- حریم و خردهفرهنگ‌ها 88
4-2- حریم و تجسس 88
5-2- حریم بصری 89
6-2- حریم شنیداری 90
7-2- حریم و امنیت 92
8-2- حریم و مالکیت 94
9-2- حریم و قلمرو 95
10-2- حریم و قوانین 99
11-2- حریم و اقلیم 100
3- حریم و اجتماع 102
1-3- حیا شکل بروز حریم در رفتار 102
2-3- حریم و عوامل اجتماعی تعیین‌کننده آن 103
3-3- حریم و ارتقاء طبقاتی 105
4-3- آیا وجود حریم در همه جا لازم است؟ 106
4- حریم خصوصی 107
1-4- حریم خصوصی و خانه 110
2-4- حریم خصوصی و رفتار انسان‌ها 111
3-4- حریم خصوصی و طراحی محیط 121
5- نمونه‌هایی از سابقه تاریخی سلسله مراتب حریم در کشورهای مختلف 123
1-5- حریم به عنوان مفصلی بین فضاها 126
2-5- تأثیر معماری بر رفتار انسان‌ها نسبت به حریم دیگران 127
3-5- کنترل مشرفیت در واحدهای مسکونی 128
* توصیه‌هایی جهت طراحی 131
منابع
مطالعات طراحی مجتمع مسکونی با تاکید بر پیوند معمارانه بین زندگی خصوصی و زندگی جمعی 120ص
قیمت : 10000 تومان

                       

                                   

                           

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


CAPTCHA Image
Reload Image