مطالعات طراحی مرکز آفرینش های هنری 240ص

مطالعات طراحی مرکز آفرینش های هنری 240ص
قیمت : 15000 تومان

کران اول
پیشنهاد طرح پژوهش
•فصل اول پیشگفتار
•فصل دوم اهداف انتخاب پروژه
کران دوم – شناخت نگاره و نگارگری
•فصل اول مطالعات بنيادين پژوهش
1- نگارگری پيش از تاريخ در ايران
1-1- غار نگاره های لرستان- ميرملاس
1-2- غار نگاره های هميان- دوشه- لاخ مزار
1-3- ساختمان منقوش تپه زاغه
1-4- نقوش هفت تپه
1-5- نگاره های سفالين
1-6- نقش اندازی بر روی مهر
2- نگارگری در ايران قبل از ظهور اسلام
2-1- نگارگری دوره هخامنشيان
2-2- نگارگری دوره اشکانيان
2-2-1- ويژگی های نگارگری و هنر بعد از هخامنشيان
2-2-2- جايگاه نگارگری در هنر اشکانی
2-3- نگارگری در دوره ساسانيان
2-3-1- آثار و بقايای نقاشی دوره ساسانيان
2-3-2- نگارگری و کتاب سازی ساسانيان
2-3-3- مانی و نگارگری او
3- نگارگری در ايران پس از ظهور اسلام
3-1- مکتب بغداد( عباسی )
3-1-1-کتاب نگاره های مکتب بغداد
3-2- مکتب نگارگری سلجوقی
3-2-1-ويژگی های نگارگری دوره سلجوقيان
3-3- مکتب تبريز اول( ايلخانی )
3-3-1-ربع رشيدی و تاثير آن در نگارگری ايرانی
3-4- مکتب شيراز
3-5- مکتب هرات
3-5-1-شاهرخ و مکتب هرات
3-6- برآيند باشکوه( نخستين فرمانروايان دودمان صفوی)
3-6-1نگارگری در دوره صفوی( شاه اسماعيل دوم و سلطان محمد خدابنده )
3-6-1-شاه عباس اول
3-6-2-رخوت و رکود( آخرين پادشاه صفوی )
3-7- نفوذ شيوه های اروپايی( از افاغنه تا سلسله قاجار )
4- تذهيب
4-1- تعريف تذهيب
4-2- مکتب‌های تذهيب
4-3- پيشينه تذهيب
4-4- تذهيب ايرانی
5- مينياتور
5-1- تاريخچه مينياتور
5-2- مينياتور ايرانی
6- کاشی
6-1- تاريخچه کاشی
6-2- کاشی زرين فام- قرن 5 هجری- کاشان
6-3- کاشی معرق- مسجد شيخ لطف الله اصفهان
6-4- کاشی هفت رنگ- ايران و ترکيه
6-5- کاشی ايزنيک- قرن پنجم- ترکيه
7- دريافت منشا نگارگری
7-1- مروري كوتاه بر كاربردهاي خطي در نگاره‌هاي سده هفتم تا يازدهم
7-2- ريشه يابی مفهوم های ساختارهای فضايی در نگاره ها
7-2-1-حس مکان يا مکانيت
7-2-2-تداوم فضايی مثبت
7-2-3-همزمانی زمان- صورت
7-2-4-انسان در حد مقياس
7-3- مفهوم صور سنتی
7-3-1-باغ
7-3-2-تخت
7-3-3-رواق
7-3-4-دروازه
7-3-5-اتاق
7-3-6-مناره
7-3-7-گنبد
7-3-8-چارطاق
•فصل دوم مطالعات تطبيقی
1- فرهنگسرای دزفول( صميميت معماری اطرانی در جشن نور ورنگ و آجر )
•فصل سوم مطالعات زمينه
1- مطالعات پيرامون شهر مشهد
1-1- تاريخچه تحولات مشهد در دوره معاصر
1-2- تاريخچه شکل گيری شهر مشهد
1-3- تاريخچه خراسان
1-4- جمعيت کنونی شهر مشهد
1-5- شناخت فضاهای فرهنگی موجود
1-6- بررسی اجتماعی شهر مشهد
1-6-1-برخوردهای اجتماعی و فرهنگی
1-6-2- پديده مهاجرت روستاييان
1-6-3- پديده زوار
1-7- شناخت استخوان بندی شهر مشهد
1-7-1- استخوان بندی شهر مشهد و تاثيرات آن بر فرم کلی شهر
1-7-2- عوامل موثر در استخوان بندی شهر مشهد
1-8- شناخت مسائل اقليمی شهر مشهد
1-8-1- ويژگی آب و هوای مشهد و بررسی وزش باد در منطقه
1-8-2- جهت استقرار ساختمان در مشهد
2- مطالعات پيرامون شهر توس
2-1- پيشطنه تاريخی توس
2-2- پاژ
2-3- آرامگاه فردوسی
2-4- بنای هارونيه
2-5- مسجد مدرسه تابران توس
2-6- ارگ مرکزی( کهن دژ)
3- ضوابط و مقررات مصوب پيرامون شهر توس
3-1- مشخصات وضوابط عرصه اثر
3-2- حريم منظري شهر تاريخي توس
4- جايگاه اقتصادی، اجتماعی و گردشگری حوزه تاريخی توس
4-1- جايگاه اقتصادی
4-2- جايگاه اجتماعی
4-3- جايگاه گردشگری
5- ميزان وتحولات جمعيت كل منطقه توس
6- طرح تهيه شده برای منطقه خراسان بزرگ و ناحيه توس
6-1- چگونگی استفاده از مطالعات تاريخی برای برنامه ريزی های گردشگری
6-1-1-تاريخ
6-1-2-باستان شناسی
6-1-3-مردم شناسی
6-1-4-هنرهای سنتی
7- طبقه بندي اراضي ونحوه استفاده از زمين
8- شناخت راههای پيرامون حصار توس
فصل چهارم مطالعات تکميلی
1- سماع عارفان در نگاره ها و نگارگری ها
کران سوم- تجزیه و تحلیل طرح پژوهش
فصل اولتدوين مبانی نظری پروژه
1- ارکان بنيادين طرح نگاره ها
1-1- تعادل
1-2- زيبايی
1-3- هماهنگی
1-4- توازن
1-5- اندازه
1-6- حد و حريم
2- وحدت در کثرت
2-1- وجوه افتراق وحدت و همساني
2-2- تعريف وحدت
2-3- هدف از وحدت
2-4- وسيله وحدت
2-5- مبلغ وحدت
2-6- نتيجه وحدت
2-7- علل گرايش يا تبليغ وحدت
2-8- زمينه‌هاي وحدت
2-9- تضادهاي روند همسان سازي با وحدت
2-10-عامل وحدت
3- ويژگيهاي نظم معماري و شهر اسلامي (مأخوذ از تفكر اسلامي)
4- مرکزگرايی
5- تحليل نقاشی ايرانی انتخاب شده
6- تعيين اجزا برنامه فيزيکی
– لابی و فضاهای مرتبط با آن
– آمفی تئاتر مجموعه و فضاهای مرتبط با آن
– سالن موزه هنر و فضاهای مرتبط با آن
– آتلیه ها و فضاهای مرتبط
– نمایشگاه ها و فضاهای مرتبط با آن
– سالن رستوران و فضاهای مرتبط با آن
کران چهارم- طراحی پروژه
•فصل اول تحليل و آناليز سايت
•فصل دوم روند گذر از مبانی نظری به ايده ها و طراحی
•فصل سوم تبيين برنامه ها و اهداف طرح
مطالعات طراحی مرکز آفرینش های هنری 240ص
قیمت : 15000 تومان

                       

                                   

                           

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


CAPTCHA Image
Reload Image