مطالعات مترو (قطار درون شهری) 190ص

مطالعات مترو (قطار درون شهری) 190ص
قیمت : 15.000 تومان

فهرست مطالب
مقدمه1
فصل اول
-1-1تعريف موضوع طراحي
1–2 تعريف مكان طرح :
-3-1 تعريف متولي و مجري طرح
-1-3-1خلاصه اي از عملكرد قطار شهري اهواز
-2-3-1 مطالعات فاز صفر قطار شهري اهواز :
-3-3-1مطالعات فاز يك قطار شهري اهواز :
-4-3-1تهيه اسناد طرح و ساخت (EPC)
-5-3-1مطالعات نقشه برداري
:
-6-3-1مطالعات ژئوتكنيك :
-7-3-1مطالعات نحوه استقرار خط :
1-4- دلايل روگذر بودن ايستگاه زرگان
فصل دوم
2-1- معرفی سیستم مترو :
2-2) تاثیرات و ویژگی های سیستم مترو:
2-3) تاریخچه مترو:
2-4) شناخت اجزاء سیستم مترو:
الف) شبکه راه آهن:
ب) قطار
ج) ایستگاه:
2-5-تاریخچه ای از ایستگاه ها:
2-6- مبانی طراحی ایستگاه:
2-7-شناخت ویژگی های عمومی ایستگاه ها:
2-8- فلسفه طراحی:
2-9- اهداف طراحی ایستگاه ها:
2-10- ایستگاه به عنوان نشانه ای از شهر:
2-11- سازه در ایستگاه ها :
2-12- ایستگاه ها و شهر سازی:
2-13- ایستگاه و تاثیرات محیطی شامل:
2-14- انتخاب بستر طراحی : عوامل زیر را در برمی گیرد
2-15- ایستگاه المانی جدید در شهر سازی:
2-16- ایستگاه ها و و طراحی شهری
2-17- انواع ایستگاه ها:
فصل سوم :
3-1- عوامل موثر در فرم گيري يك ايستگاه قطار شهري
3-1-1- تراكم ايستگاه:
3-1-2 مشخصات فني قطار:
3-1-3- مدت توقف در ايستگاه:
3-1-4- مدت زمان بين دو حركت متوالي:
3-1-5- نحوه جايگزيني و وضعيت قرارگيري ايستگاهها نسبت به سطح گذر:
3-1-6- قوانين و استانداردها:
– مشخصات فضاهاي مختلف يك ايستگاه
3-2- فضاهاي كه مستقيماً در رابطه با مسافران است
3-2-1- وروديها و خروجيها
3-2-2 پله ها:
3-2-3- راهروها:
3-2-4- سالن اصلي
3-2-5-سكوها:
3-3-عوامل موثر در طراحي ايستگاهها (معيارهاي اصلي در طراحي):
3-3-1- بارگذاري جمعيتي- بار ترافيكي ايستگاه‌ها:
3-3-2-مشخصات اتوماسيون:
3-3-3-مشخصات طراحي هندسي خط (ارتفاع خط پروژه):
3-4-تقسيم بندي ايستگاهها از نظر شرائط هندسي معابر
و تقاطع‌هاي شهري (طرح تفصيلي):
3-5-مراحل مطالعاتي براي طراحي ايستگاهها:
3-6-مكان‌يابي ايستگاهها:
3-7-طراحي ايستگاهها :
3-7-1-معيارها مدنظر در طراحي ورودي و خروجي
ايستگاهها
3-7-2-ورودي ها و خروجي ها به سكوها :
3-7-3-فضاي عمومي يا سالن اصلي
3-8-روابط بين فضاهاي مختلف ، تراكم و ابعاد و اندازه
آنها :
3-9-مسير و محل هاي حركتي و توقف :
3-10-محاسبات ورودي و خروجي اصلي :
3-11-محاسبه پله ها :
3-12-محاسبه راهروها :
3-13-محاسبه دروازه (ورودي و خروجي):
3-14-محاسبه فضاي مكث و انتخاب مسير (فضاي كنترل شده):
3-15-محاسبه فضاهاي اداري:
3-16-محاسبه سكوها
3-17-سطوح مربوط به فضاهاي تاسياتي ويژه (UPS- LPS- TPS سيگنالينگ- مخابرات):
3-18-اطفاء حريق
3-19-ضوابط تاسيسات الكتريكي ايستگاهها:
3-19-1-سيستم روشنائي:
3-19-2-نوع و مشخصات چراغ‌ها:
3-19-3-حفاظت و كليدهاي كنترل روشنائي:
3-19-4-روشنائي ايمني:
3-19-5-لوله كشي و سيم كشي چراغ ها :
3-19-8-سيستم برق رساني و تابلوهاي برق :
3-19-7-ارتفاع نصب پريزها به شرح ذيل مي باشد :
3-19-6-پريزهاي برق :
3-19-9-تابلوهاي برق فشار ضعيف :
3-19-10-تابلوي اصلي روشنائي :
3-19-11-تابلوهاي فرعي روشنائي :
3-19-12-تابلوي DEWATERING POST :
3-19-13-كابل كشي ها :
3-19-14-مصارف برق :
3-19-15-سيستم زمين و صاعقه گير:
3-20-سيستم اعلام حريق:
3-25-استانداردها و ضوابط:
3-21-سيستم تلفن:
3-22-سيستم صوت:
3-23-سيستم تلويزيون مدار بسته:
3-24-سيستم ساعت مركزي:
3-25-استانداردها و ضوابط:
3-26-ضوابط و مباني سازه و ژنوتكنيك:
3-26-1-بارهاي وارده بر ايستگاهها:
3-26-2-ساير بارها:
3-27-ایستگاه مترو واترلو
3-28-ایستگاه مترو لیون
3-29-ایستگاه مترو گلشهر،کرج

فصل چهارم

-1-4 موقعيت خوزستان
-2-4موقعيت شهرستان
4–3 وجه تسمیه
-4-4مطالعات جغرافيايي
-1-4-4 زمين‌شناسي
-5-4مطالعات جمعيتي
-6-4مطالعات اقـليمي
-1-6-4 تابش آفتاب :
-2-6-4زاويه تابش آفتاب و درصد روزهاي آفتابي
-3-6-4دما :
-4-6-4رطوبت نسبي
-5-6-4باد
-6-6-4بارندگي
-7-6-4بارشهاي جوي :
-8-6-4درجـه حـرارت
-9-6-4روزهاي يخبندان
-10-6-4فشار هوا
-11-6-4ميزان وضوح ديد
-7-4اقلیم و انسان
-1-7-4تعادل حرارتی بین انسان و محیط
-2-7-4تاثیر دمای هوا بر انسان
4-3-7-تاثیر رطوبت هوا بر انسان
-4-7-4منطقه آسایش
-8-4اقلیم و ساختمان
-1-8-4تابش آفتاب و تاثیر آن بر ساختمان
-2-8-4تاثیر تابش آفتاب برسطوح ساختمان
-3-8-4تاثیر تابش آفتاب در گرمای داخلی ساختمان
-4-8-4تاثیر ارتفاع سقف در دمای داخلی ساختمان
-5-8-4جلوگیری از تابش
-6-8-4تاثیر رطوبت بر ساختمان
-7-8-4راه های نفوذ رطوبت به ساختمان
-8-8-4تاثیر باد بر ساختمان
-9-4نتيجه گيري
-10-4مطالعات تاریخی
-11-4گسترش شهر اهواز
-12-4شبكه كاربري دسترسي به اراضي بافت شناسي
-13-4ويژگيهاي معماري بومي :
-1-13-4نمونه‌هايي از معماري آجري اهواز
4-14-شناخت وضع موجود و پیشنهادی طرح تفصیلی سایت مورد نظر:
-14-41- نقشه موقعیت سایت در اهواز
-14-42-نقشه کوریدورهای پیش بینی شده برای قطار شهری اهواز
-14-43-نقشه مسیر خط 2 قطارشهری اهواز:
-14-44-نقشه مسیر ریل در حوزه ایستگاه شماره 1
و موقعیت آن نسبت به ایستگاه بعدی و دپو
4-14-4-مقطعی از مسیر روگذر ریل و بلوار پاسداران تاایستگاه زرگان
-14-45- نقشه موقعیت و کاربری های اطراف سایت
4-14-6-نقشه شبکه معابر اطراف سایت
4-14-7-تصاویری از سایت و اطراف آن :
4-15- ساختار اقتصادي و اجتماعي
4-15-1- دگرگونيهاي جمعيتي
4-15-2- مهاجرت
4-15-3- ساختار سني و ترکيب جمعيت :
4-15-4-ويژگيهاي اجتماعي – اقتصادي و پيش بيني آتي جمعيت شهر اهواز
4-16-ترافيک :
4-16-1- بخش (1) :
4-16-2-بخش (2)
4-16-3-بخش (3) :
4-16-4-بخش (4) :
4-16-5-بخش ( 5) :
4-16-6-بخش ( 6 ) :
4-16-7-بخش ( 7 )
4-16-8-بخش (8 ) :
4-16-9-بخش ( 9 )
4-16-10-بخش ( 10 )
4-17-مقررات ترافيک و مديريت بهره برداري
4-17-1- ترافيک وسايط نقبيه ريلي L.R.T :
4-17-2- ترافيک ساير وسايط نقليه :
4-18-عبور و مرور عابران پياده

فصل پنجم
5-1- تجزیه وتحلیل سایت پروزه
5-1-1- راهکارهای اقلیمی :
5-2-کاربری های اطراف :
5-2-1-کاربری های صنعتی :
5-2-2- کاربری های مسکونی :
5-2-3- کاربری های تجاری :
5-3- دسترسی ها ومعابر :
5-3-1- معابر درجه 1 :
5-3-2- معابر درجه 2 :
5-3-3- معابر درجه 3
6-3- لکه گذاری وجانمایی فضا های کلی در سایت
6-4-انتخاب فرم:
فصل ششم
6-1 شکل ، کارکرد و معنا در طرح ایستگاه ها:
6-2 نقش ایستگاه در سیما و کالبد شهر
6-2-1 خطوط عبور قطار
6-2-2- تاثیرات ایستگاه ها بر کالبد شهر
6-3-نقش اجتماعی ایستگاه
6-4- نقش فرهنگی ایستگاه مترو
6-5-حرکت در معماری
6-5-1-حرکت و پویایی در ایستگاه های ریلی
6-6- بخشهاي مختلف مجموعه و برنامه فيزيكي
6-6-1- بخش ايستگاه مترو
جداول 6 – 1 برنامه فيزيكي بخش ايستگاه
جدول 4-4. سطح كلي بخش‌هاي مختلف مجموعه
6-7-معرفی طرح :
6-7-1 سازه :
6-7-2 تاسیسات :
مطالعات مترو (قطار درون شهری) 190ص
قیمت : 15.000 تومان

                       

                                   

                           

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


CAPTCHA Image
Reload Image