مطالعات مجتمع جهانگردی (فاقد عکس، جدول و نقشه می باشد) 190ص

مطالعات مجتمع جهانگردی (فاقد عکس، جدول و نقشه می باشد) 190ص
قیمت : 10000 تومان

پيشگفتار
مفاهیم و مطالعات اولیه
1- مفاهيم و اشكال جهانگردي
1-1) اشکال جهانگردی
2-1) انواع جهانگردي و انگیزه جهانگردان
2- جهانگردي و صنعت توريسم
1-2) علل و انگيزه هاي جهانگردي و اهداف آن
2-2) جهانگردي واوقات فراغت
3-2) جهانگردی روستايي
4-2) جهانگردي و آب وهوا
5-2) تاريخچه و بررسي ، صنعت توريسم در ايران
6-2) اهداف توسعه صنعت توريسم در ايران
3) اوقات فراغت و تفريح
1-3) مفهوم اوقات فراغت وارزيابي آن
2-3) تفريح و اوقات فراغت بعنوان يك مسئله اجتماعي كنوني
3-3) پژوهش درمورد سير تاريخي تفريح درايران
4-3) فعاليتهاي تفريحي در قرون جديد
5-3) انواع تفريح
بررسی کالبدی آذربایجان
1) ساختار طبیعی
1-1) جغرافياي آذربايجان
2-1) تاريخ آذربايجان
2) ساختار مصنوع
1-2) جاذبه هاي توريستي استان آذربايجان شرقي
3) ساختمان اجتماعي
1-3) مردم شناسي آذربايجان
4) ساختار اقتصادي
1-4) سود حاصل ازجهانگردي وتاثير آن بر اقتصاد بومي منطقه
2-4) نقش توريسم در توسعه اقتصادي اجتماعي آذربايجان
5) ساختار فرهنگي وهنري
1-5) زبان مردم آذربايجان و مختصري ازتاريخچه تركي آذري
2-5) خط تركها
3-5) ادبيات باستاني آذربايجان
4-5) موسيقي آذربايجان
5-5) رقص
6-5) هنر نقاشي در آذربايجان
7-5) مروري بر تاريخچه هنرهاي نمايشي آذربايجان درايران
طراحي يك مركز تفريحي و توريستي
1-1) ساختار فضايي
2-1)اهداف در طراحي و ايجاد فضاهاي بسته و باز
2) عناصر والگوهاي معماري موثر در طراحي
1-2) آب
2-2) رابطه انسان و گياه
الف) نحوه باغسازي در طي تاريخ
ب) باغهاي ايراني
ج ) بررسي باغهاي ايراني در دوره هاي مختلف
د) انواع باغ و هندسه ايراني
3) تعيين ارزشها و قابليت هاي درياچه بعنوان كانون توريستي و تفرجگاهي
4) شكل گيري اكوتوريسم در محيط آبي
1-4) منابع طبيعي
2-4) منابع فرهنگي
3-4) مقياس توسعه
4-4) فعاليتها
5) عوامل لازم براي شكل گيري توريسم متمركز در حاشيه درياچه
1-5) منابع
2-5) فعاليتها
6) تعيين ظرفيت برد منطقه
1-6) عوامل زيست محيطي
2-6) عوامل اجتماعي
3-6) عوامل مديريت
7) ارزيابي پيامدهاي توريسم
8) مطالعه رفتار آراء و خصوصيات بازديد كنندگان
1-8) مشخصات اقتصادي – اجتماعي افرادي كه بالقوه مي توانند از مناطق تفرجگاهي استفاده كنند
2-8) مشخصات مربوط به تفرجگاهها
3-8) عوامل موثر در رابطه با استفاده كنندگان و منطقه تفرجگاهي
9) تعيين راههاي دسترسي و پياده روها ( تريلها) جهت مقاصد حفاظت و بهره وري
10) احداث سازه هاي دائمي و موقت و مشخصات آنها در زون توسعه فيزيكي
11) طرح ريزي توريسم يا راهنمايي مديريت ، حفاظت ، بهره وري پژوهش و نظارت پيوسته
12) ارتقاء سطح حفاظت و بهره وري پايدار
شناخت و بررسی منطقه
1) شناخت استان آذربايجان شرقي و شهر تبريز
1-1) استان آذربايجان شرقي
2-1) ويژگي هاي طبيعي تبريز
3-1) ويژگيهاي تاريخي شهر تبريز
4-1) شناخت ويژگيهاي شهر بستان آباد
2) بررسي و شناخت منطقه قوریگل
1-2) مشخصات عمومي درياچه قوریگل وحوزه آبخيز آن
2-2) وضعیت و شمای اکولوژیک دریاچه قوریگل
3) ارزيابي قابليت و توان درياچه قوريگل
1-3) ارزيابي قابليت و توان درياچه قوريگل بعنوان منبع آب
2-3) بررسي كيفيت آب قوريگل از نظر شرب و كشاورزي
4)ارزيابي قابليت و توان درياچه قوريگل براي آبزي پروري
5) قابليتها و توان هاي درياچه قوريگل از نظر توريسم و اكوتوريسم
6) مشخصات مورفولوژيك منطقه قوريگل
1-6) توپوگرافي
2-6) زمين شناسي
3-6) طرز تشكيل درياچه
4-6) شكل آبراهه
5-6) خاكشناسي
7) منابع آبي موجود حوزه آبخير قوريگل
8) منابع زيستي موجود حوضه آبخيز قوريگل
1-8) رستني ها
2-8) جانوران
9) ژئومورفولوژي منطقه
1-9) ارتفاع
2-9) شيب
3-9) جهت
10) حفاظت و مديريت درياچه قوريگل
1-10) عوامل تهديد كننده درياچه قوريگل
2-10) تعيين حدود حفاظتي درياچه
3-10) مديريت و تحقيق
11) مطالعه اجتماعي -اقتصادي منطقه
1-11) اراضي اطراف درياچه
2-11) حوزه زير پوشش طرح
3-11) شبكه ارتباطي
12) مطالعه درياچه قوريگل براي بهره وري پايدار
1-12) قابليتها و ارزشهاي بالقوه درياچه
13) خصوصيات اقليمي
1-13) موقعيت جغرافيايي و شرايط آب هوايي
2-13) شراط اقليمي در اراضي مورد نظر
14) اهداف عمدة طراحي اقليمي فضاها
15) سايت
1-15) ویژگیهای زمین مورد نظر
برنامه فیزیکی طرح
1) عوامل موثر در برنامه ريزي فيزيكي
2) روش تعيين ظرفيت و نوع فضاها
3) بررسي وضع موجود و آمار و ارقام جهت برنامه ريزي فيزيكي
4) برنامه ريزي كالبدي
برنامه ريزي نهايي طرح
1) فضاهای مورد نظر
1-1) مركز هنرهاي نمايشي
2-1) مركز موسيقي و رقصهاي سنتي
3-1) مركز ساخت و فروش صنايع دستي
4-1) مركز گردهم آيي‌ها و نمايشگاهها
5-1) مراكز تفريحي و ورزشي
6-1) بخش خدماتي مجموعه
7-1) بخش اقامتي مجموعه
8-1) بخش اداري مجموعه
2) جداول برنامه ريزي فيزيكي
طراحی معماری
1) ايده كلي طرح
2) روند شكل گيري CONCEPT طرح
3) هندسه و حس زيبايي شناسي طرح
4) آناليز زمين – امكانات و محدوديتها
6) عناصر و ابزار موردتوجه در سايت مورد نظر
7) روند طراحي از شروع تا رسيد به اتود نهايي
8) اصول طراحي در مقياس منطقه
9) اصول طراحي درمقياس زمین طرح
منابع و مأخذ
مطالعات مجتمع جهانگردی (فاقد عکس، جدول و نقشه می باشد) 190ص
قیمت : 10000 تومان

                       

                                   

                           

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


CAPTCHA Image
Reload Image