مطالعات مجتمع مسکونی 180ص

مطالعات مجتمع مسکونی 180ص
قیمت : 13000 تومان

مقدمه1
فصل اول : سکونت و فراغت
مقدمه6
1-1- تعاریف7
1-1-1- تعاریف و مفاهیم مسکن7
1-1-2- مفهوم سکونتگاه در برابر مسکن11
1-1-3- محیط مسکونی11
1-2- پیشینه سکونت و زندگی جمعی12
1-2-1- سیر تاریخی اسکان انسان12
1-3- نگاه های مختلف به مسکن15
1-3-1- ابعاد اجتماعی مسکن15
1-3-2- ابعاد اقتصادی مسکن17
1-3-3- مسکن حداقل 18
1-3-4- طبقه بندی نیازها19
1-3-5- محیط مسکونی21
1-3-6- محیط اجتماعی21
1-3-7- محیط کالبدی22
1-3-8- محیط پیرامون مسکن22
1-4- بررسی سکونت در دیدگاههای معاصر غرب24
1-4-1- والترگروپیوس24
1-4-2- لوکوربوزیه و معماران جهانی26
1-4-3- منشور آتن و سکونت در شهرهای مدرن27
1- 5- فراغت32
1-5-1- تعریف فراغت32
1-5-2- ویژگی های فراغت33
1-5-2-1- رهایی از وظایف34
1-5-2-2- جهت نگرفتن34
1-5-2-3- لذت ارضاء شادمانی34
1-5-2-4- سرگرمی 35
1-5-2-5- فراغت و شخصیت35
1-5-2-6- حق انتخاب35
1-5-2-7- نداشتن انیگیزه و نفع اقتصادی35
1-5-3- کارکردهای اوقات فراغت36
1-5-4- کاربردهای اوقات فراغت37
1-5-5- عوامل شکل دهنده اوقات فراغت38
1-5-6- اوقات فراغت و انواع آن39
1-5-7- اوقات فراغت و گذر زمان42
1-5-8- برنامه ریزی اوقات فراغت42
1-5-9- اصول برنام ریزی اوقات فراغت43
1-5-10- و آنچه باید به انجام رسانید44
1-5-11- عمده فعالیت های پیش بینی شده برای بهره وری از اوقات فراغت46
1-5-12- معماری و فراغت48
فصل دوم – حریم و خانه
2-1- حریم و خانه49
2-1-1- مفهوم خانه49
2-1-2- زمینه های اجتماعی52
2-1-3- معنادار بودن کالبد بنا53
2-1-4- فضا در معماری مسکن56
2-1-5- اقلیم و معماری57
2-1-6- همجواری و مقیاس های آن58
2-2- حریم و معماری مسکونی ایران65
2-1-2- سابقه تاریخی وجود حریم در معماری مسکونی ایران65
2-2-2- درون گرایی در معماری مسکونی ایران66
2-2-3- حیاط به عنوان حریم خانه70
2-2-4- حریم و قلمرو74
2-2-5- آیا وجود حریم در همه جا لازم است79
2-2-6- تیپولوژی مسکن های شهری79
2-2-7- اصل قلمرو در محیطهای مسکونی81
فصل سوم : مطالعات تطبیقی
3-1-1- مجتمع مسکونی فیروزه84
3-1-1-1- بررسی ویژگی های کالبدی , فضایی مجموعه85
3-1-1-2- موقعیت شهری و کالبدی بافت پیرامون و بالافصل86
3-1-1-3- نظام دسترسی های و الگوی حرکت سواره و پیاده87
3-1-1-4- بررسی نحوه همگنی مجموعه با بافت اطراف و محیط87
3-1-1-5- بررسی واحدهای مسکونی و فضاهای درونی آن90
3-1-1-6- بررسی ویژگی های اجتماعی , اقتصادی ساکنان91
3-1-1-7- ارتباط اجتماعی ساکنین92
3-1-1-8- جمع بندی93
3-1-1-9- بررسی پلان معماری بلوک های فاز 4 مجتمع مسکونی فیروزه93
3-1-2- مجتمع مسکونی هبیتات موشه سفدی100
3-1-3- خانه های رکو103
3-1-3-1- خانه های رکو (1) 83-1978103
3-1-3-2- خانه رکو(2) 93-1985154

فصل چهارم : ضوابط و استانداردهای طراحی
4-1- مسکن106
4-1-1- مسکن 106
4-1-2- ورودی 108
4-1-2-1- وسایل فضای راهرو110
4-1-2-2- روشنایی 111
4-1-2-3- مصالح111
4-1-3- آشپزخانه113
4-1-3-1- اقسام قفسه آشپزخانه121
4-1-3-2- مصالح122
4-1-3-3- تهویه123
4-1-3-4- روشنایی124
4-1-4- فضای نشیمن , محل گردهمایی125
4-1-4-1- ابعاد اتاق گردهمایی126
4-1-4-2- انواع طرحهای اتاق نشیمن127
4-1-5- غذاخوری132
4-1-5-1- محل قرار گرفتن غذاخوری در ساختمان136
4-1-5-2- مصالح138
4-1-6- اتاق خواب والدین138
4-1-6-1- ابعاد اتاق خواب 144
4-1-6-2- تخت خواب و قفسه های اتاق خواب145
4-1-6-3- روشنایی146
4-1-6-4- مصالح146
4-1-7- فضای مخصوص کودکان146
4-1-7-1- تغییر و تبدیل فضای ویژه کودک149
4-1-7-2- وسائل اتاق کودک149
4-1-7-3- روشنایی 150
4-1-7-4- مصالح 151
4-1-8- فضاهای بهداشتی152
4-1-8-1- محل قرار گرفتن فضای بهداشتی در ساختمان161
4-1-8-2- ابعاد فضای بهداشتی161
4-1-8-3- توالت ایرانی162
4-1-8-4- روشنایی163
4-1-8-5- مصالح163
4-1-9- راه پله164
4-1-10- بالکن164
2-4- ضوابط ساخت و ساز مجتمع مسکونی درمحدود طرح166
4-2-1- ضوابط ساختمانی مجتمع های مسکونی در منطقه 12 شهرداری مشهد167
منابع171

مقدمه :
نياز اساسي هر فرد به مسكن، آن را به صورت موضوعي حياتي در آورده است. از سوي ديگر لزوم فراواني نسبي، دامنه پراكندگي وسيع و كيفيت هاي متصور بر آن محملي براي دل مشغوليهاي بسياري از طراحان شده است وبصورت فرايندي تخصصي چهره نموده است.
بناهاي مسكوني بيشترين درصد فضاهاي زيست يك شهر را در بقر مي گيرند و به همين نسبت در ارتباط با موضوعات ديگر، مي توانند حائز اهميت فراينده اي باشند.
در كنار الزامات جبري ملازم با اين موضوع، عوامل پركنش و جذابيت هاي عميقي نيز نهفته است.
مسكن كانون سرآغازهاي پرشور و گذران هاي سرشار از حس هايي است كه در نوع خود يگانه اند.
كالبدي كه به دلبستگيهاي انساني امان مي دهد و آن را فراز مي آورد.
در اين پروژه سعي بر اين بوده است كه بر مبناي شناخت محيطي (كمي و كيفي) و موضوعي (مسكن) متناسب يا شرايط موجود وواقعيت عظيم شهري تاثير گذار مسكن متعادل و معقولي انديشيده شود كه با تحولات و تغييرات پرشتاب شهر مشهد همخوان بوده يا در روند آن مكثي قابل تامل باشد.
شهر مشهد مركز سياسي ، اداري وسيعترين استان كشور است و حدود 30% كل جمعيت استان را در خود جاي داده است. اين شهر با جمعيتي در حدود2 ميليون نفر، پس از تهران دومين شهر بزرگ كشور و بزرگترين شهر در نيمه شرق ايران است و حرم مطهر حضرت رضا(ع)، يكي از مهمترين زيارتگهاي شيعيان جهان، در آن قرار دارد.
مشهد با اين موقعيت ممتاز، از يك سو مظهر و مصداق عدم تعادل موجود در ساختار توزيع جمعيت و فعاليت در سطح استان است و از سوي ديگر، خود به عنوان يك شهر بزرگ كه در آينده نيز ناگريز در معرض رشد و توسعه سريع قرار دارد، دچار كمبودها و مشكلات و مسائلي است كه همه شهرهاي بزرگ كشور با آنها دست به گريبان هستند.
با توجه به موارد مذكور، در اين پروژه سعي بر اين بوده كه تا حد امكان در چارچوب اصول شناخته شده معماري ايراني و صورتبندي هاي آشنا فضاهاي خاص انگيزه شهري گذشته اين سرزمين ، مجموعه اي طراحي شود كه با تراكمي معقول و تعادلي پويا بين توسعه فزاينده افقي و عمودي پيشنهادي بوجود آورد تا در كنار ارائه فضاهاي مطلوب زيستي، ايده هايي در جهت حفظ محيط زيست و نيز تسهيل ارائه خدمات شهري (با تمركز گرايي) نيز بر آنها مترتب باشد.
در سازماندهي كل مجموعه تقويت سينماي شهري، تشديد حسن شهروندي، و ايجاد تعلق خاطر به محيط زندگي جهت افزايش هرچه بيشتر حس مشاركت مدنظر قرار گرفته است و در همه اين موارد ديدي زيبايي شناسانه كه با سيماي پرشتاب شهرهاي امروزي متناسب باشد، لحاظ شده است.
مطالعات مجتمع مسکونی 180ص
قیمت : 13000 تومان

                       

                                   

                           

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


CAPTCHA Image
Reload Image