مطالعات مجموعه تجاری 110ص

مطالعات مجموعه تجاری 110ص
قیمت : 11000 تومان

1-1- تعريف بازار 37
واژه شناسي بازار: 39
انواع بازار1 40
1 -2-1 شكل ساختماني بازار 40
– بازار چند محوري 41
بازار منظومه‎اي (بازارهاي مركزي خرده فروشي با خانهاي پيراموني) 42
بازار صليبي (با دو محور اصلي متقاطع) 42
– بازار بين المللي 43
– بازار شهري 43
بازارچه ها 44
بازار بيرون شهري (حومه) 44
1-2-3- اقليم 44
– بازارهاي مناطق سرد و كوهستاني 45
– بازارهاي مناطق گرم و مرطوب 45
– بازارهاي مناطق مرطوب و پر باران 45
1-2-4- انواع بازار با توجه به توليدات و نيازهاي مردم 46
– بازار فصلي 46
– بازار زيارتي 46
– بازار صحرايي 46
بازارچه‎هاي بين راهي 47
1– 3 – پيـدايـش بـازار1 47
1-3-1- رونـد شكـل گيـري فضـاي كالبـدي بـازار 48
1-3-2- اجزاي بازار در معماري اسلامي ايران 50
مجموعه هاي سرپوشيده (تيمچه، قيصريه، بوستان) 51
تيمچه 51
ميدان 51
چهار سو(چهار سوق ): 52
1-3-3- بررسـي مراكز خريـد معاصر 52
دورنـماي تـاريـخي 52
1-3-4- تـولد مراكـز قدرتـمند تجـاري (power center) 54
1-3-5- ايـجاد خـرده فـروشي در جـوار بزرگراهـها 55
1-4- شناخت انواع مراكز تجاري 56
1-4-1- تسـهيـلات تجـاري: 56
1-4-3- مراكـز خريـد جامـع: 57
1-4-4-POWER CENTER : 57
1-4-6- مراكـز خريـد منطقـه‎اي: 58
1-4-7- فضـاهـاي تجـاري سنـتي ناحيـه‎اي بافـرم مركـزي ويـادركنـارخيـابانهـاي اصلـي: 58
1-4-8- تجـمع فروشـگاهـهاي همگـون: 58
1-4-9- بـازارهـاي مـوقتـي: 59
1-4-11- مراكــز LIFE STYLE: 59
1-5-1- مراكـز تجـاري محلـه‎اي: 60
1-5-2- مراكـز تجـاري در جـوار خيـابانـها: 60
1-5-3-پـاسـاژها: 61
1-5-4- مجـموعه‎هـاي تجـاري: 61
1-6- نـتيـجه گيـري: 62
2-1- مباحث اوليه در طراحي مراكز خريد امروزي 63
2-1-1- تعييـن محـل مجمـوعـه 64
2-1-2- بـررسـي اقـتصـادي 64
2-1-3- بررسـي وضعيـت عبـور و مـرور 65
2-1-4- ترافيـك داخـلي- پـاركيـنگ ها 65
2-1-5- عـلائـم راهـنـمايـي 66
2-1-6- اصـول طراحـي 66
توسط مسئول فروش 67
به روش سلف – سرويس 67
2-1-9- شـكـل پـلان 68
2-1-10- طراحـي نمـاي خـارجـي 68
2-1-11- اجـزاء اصلـي مجـموعـه 68
2-1-13- حيـاط هـاي مـركـزي 69
2-1-14- بـازارچـه هـا 69
2-1-16- نـورپـردازي مـجـمـوعـه 70
2-1-18- تهـويـه مطبـوع 71
2-1-19- كـاربـرد رنـگ و كارهـاي هنـري 71
2-1-20- عـلامت گذاريـها و طـرح هـاي گرافيـكي 72
2-2- بررسي استانداردها و معيارهاي طراحي 72
استانداردهاي بخش هاي داخلي فروشگاه: 73
– پلكان ها: 78
پله برقي: 79
2-3- بـررسـي فـضاهـاي واحـدهـاي تجـاري 82
الگوهاي ويترينهاي باز براي قفسه بندي 84
الگوي استقـرار واحدهـاي تجـارتي و روابط بيـن اجـزاء آن 85
الگوهـاي واحدهـاي تجـارتي با راهـرو سرپوشيـده 86
واحـدهاي فـروش مـواد غذايـي 88
واحـدهـاي بهـداشـتي 89
واحـدهـاي پـوشـاك 89
واحـدهـاي تجـارتي، طبـخ و ارائـه غـذاي گـرم 89
واحـد نـانـوايـي 91
2-4-مبانـي نظـري طراحـي بـازار 92
2-5- نتيجه گيري 99
2-5-1- شدت و دوام شرايط حرارتي 99
شرايط حرارتي در فضاي آزاد 99
شرايط حرارتي در فضاي بسته 100
2-5-2- جهت استقـرار بناهـا 100
جهت استقرار ساختمان هاي يك طرفه 100
3-1- نمايشگاه بين المللي مشهد 104
3-2- مجتمع تجاري الغدير 106
3-3- مجتمع تجاري مدرس 107
3-4- مجتمع اداري- تجاري SIP (فرانك ويليامز) 108
3-5- پروژه مرکز خريد BERCY 2 109
3-6- مركز خريد sampo mall 119
4-1- روند پيدايش شهر مشهد 127
4-2- گسترش شهر مشهد 128
4-3- پيش بيني گسترش شهر 128
4-4- امور مربوط به بخش مسكن 128
قيمت زمين ، مسكن و اجاره بهاء 129
4-5- تاثير مذهب بر اقتصاد شهر مشهد 129
4-6- كالبد شهري 129
چگونگي سهم بندي اراضي در شهر مشهد 130
4-7- هسته هاي تجاري شهر 130
4-8- ويژگي هاي اقليمي 130
دما و رطوبت هوا 131
وزش باد 131
تابش آفتاب 131
5-1- كانسبت كلي طرح 133
ميدان عنصري وحدت بخش در پلازهاي تجاري: 133
1 – آتريوم و فضاي تفريحي : 138
4 – مجتمع فرهنگي تجاري : 139
5 – برج تجاري : 139
6-1- اهداف پروژه : 141
6-2- موضوعات مطرح شده در پروژه : 141
طراحي شهري 141
معماري 141
6-3- برنامه ريزي فيزيكي 142
تجاري كلان (فرهنگي) 142
5-پلازاي تجاري: 143
نكته 143
منابع
مطالعات مجموعه تجاری 110ص
قیمت : 11000 تومان

                       

                                   

                           

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


CAPTCHA Image
Reload Image