مطالعات مجموعه توريستي تفريحي (جداول و تصاوير در متن موجود نمي باشد) 200ص

مطالعات مجموعه توريستي تفريحي (جداول و تصاوير در متن موجود نمي باشد) 200ص
قیمت : 8.000 تومان

مقدمه
1ـ طرح تحقيق
2ـ ضرورت تحقيق
3ـ روش تحقيق
1ـ انواع تحقيق :
2ـ روشهاي اساسي تفكيك تحقيق
3ـ گونه تحقيق :
4ـ مكانيسم تحقيق :
4ـ هدف تحقيق
1ـ اهداف كلي
2ـ اهداف اختصاصي
1- تفرجگاهها (تعاريف و مفاهيم)
الف ـ تفريح
ب : تفرج
ج : فعاليتهاي تفريحي
د: منابع تفرجگاهي
هـ : جمعيت
2ـ معناي مفهومي واژه پارك
3ـ تقسيم بندي پارك ها
( جمع بندي و نتيجه‌‌گيري از تعاريف بدست آمده)
4ـ مفاهيم ديگري مربوط به فضاي سبز و تفرجگاهها
پارك هاي طبيعي
الف : طبقه‌‌بندي پاركها بر حسب اندازه :
1ـ پاركهاي كوچك:
2ـ پاركهاي متوسط :
3ـ پاركهاي بزرگ :
4ـ پاركهاي شهري و منطقه‌‌ايي:
5ـ پاركهاي ملي :
ب : طبقه‌‌بندي پاركها بر حسب ويژگي اصلي :
ج : طبقه‌‌بندي پاركها بر اساس هدف :
(پاركهاي حاشيه ‌‌اي يا پاركهاي خارج شهر)
(ارزشها و كاركردهاي تفرج)
جايگاه فراغت و تفرج در حيات شهري
اوقات فراغت
تعريف :
مباني برنامه‌‌ريزي تفرج
تفريح به عنوان فعاليت دوران فراغت
(ضرورت فضاي سبز و پاركهاي جنگي در شهرها)
استانداردهاي فضاي سبز
1) جهانگردي و صنعت توريسم
پيش درآمدي در مقوله جهانگردي
جهانگردي چيست؟
اكوتوريسم
دهكده توريستي
جاذبه هاي توريستي
1) جاذبه هاي طبيعي
2) جاذبه هاي فرهنگي
1ـ بررسي توريسم در ايران
سير تاريخي توريسم در ايران :
سفر در ادبيات فارسي
توريسم و گفتگوي تمدنها
نگاهي به وضعيت توريسم در ايران :
وضعيت توريسم داخلي (ايرانگردي) در ايران:
2ـ بررسي توريسم در خراسان
1-2- جاذبه هاي صنعت جهانگردي استان خراسان
الف ـ جاذبه‌‌هاي طبيعي
ب ـ جاذبه هاي تاريخي و باستاني
اهم اين جاذبه ها عبارتند از :
ج ـ تأسيسات و تجهيزات توريستي
3ـبررسي توريسم در مشهد
1-3- توريسم در مشهد و نقش اقتصادي آن :
جدول شماره توليد ناخالص داخلي شهر مشهد در سال 1365 ( به قيمت ثابت سال 1353)
جدول شماره توليد ناخالص داخلي شهر مشهد در سال 1365 ( به قيمت ثابت سال 1353)
جدول شمارهشاغلان 6 ساله و بيشتر بر حسب بخشهاي فعاليت
2-3- روند توريسم از گذشته تا حال در شهر مشهد
جدول تركيب زائران و مسافران خارج شده از مشهد در سال 1365
جدول شماره مبدأ جغرافيايي زائرين و مسافران شهر مشهد در سال 1365
جدول توزيع سني شاغلان بر حسب گروههاي عمده شغلي
3-3- پيش بيني توريسم شهر مشهد تا سال 1395 :
جدول شماره نسبت شاغلين فروش و هتلداري به اضافه حمل و نقل و ارتباطات جمعيت در شهر مشهد در سالهاي 45، 55، 65
جدول شماره پيش بيني توريست شهر مشهد در سال 1395
4-3- كانونهاي توريستي تفريحي اطراف مشهد
الف ـ كانونهاي مربوط به جاذبه هاي طبيعي مشتمل بر :
ب ـ كانونهاي مهم مربوط به جاذبه هاي مذهبي و
فرهنگي :
ج ـ كانونهاي مهم مربوط به جاذبه هاي تاريخي و باستاني :
5-3- بررسي و تجزيه و تحليل كانونهاي توريستي تفريحي اطراف مشهد
1) شانديز
2) طرقبه
3) زشك
4) كنگ
5) نقندر
6) ابرده
7) جاغرق
8) پارك وكيل آباد
9) كوهستان پارك شادي
10) بندگلستان
11) بند فريمان
12) سد طرق
13) سد كارده
14) بزنگان كل بي بي (درياچه بزنگان)
15) اخلمد
16) چشمه گيلاس (گُلسْب)
17) چشمه سبز
18) شاهان گرماب
19) غار مغان
20) آرامگاه فردوسي
21) بقعه هارونيه
22) خواجه اباصلت
23) خواجه مراد
24) خواجه ربيع
25 ) كلات نادر
4ـ بررسي توريسم در منطقه مغان
نقش مناطق روستايي در چگونگي گذران اوقات فراغت ساكنين شهرها
الف ـ محيط هاي شهري :
ب ـ محيطهاي روستايي:
ويژگيهاي اماكن ييلاقي و توريستي :
1-4- مناسبات شهر و روستا از ديدگاه توريسم
1-1-4- روابط فضايي ـ مكاني كلان شهر مشهد و مغان:
الف ـ روابط اقتصادي :
ب ـ روابط فرهنگي :
ج ـ تبادلات جمعيتي :
2-4- نقش مشهد در موقعيت‌‌يابي توريستي دره مغان :
3-4- بررسي خصوصيات كلي بازديدكنندگان دره مغان :
الف ـ شغل :
ب ـ نسبت جنسي بازديدكنندگان :
ج ـ نوع وسايل نقليه بازديدكنندگان:
د ـ منشأ جغرافيايي بازديدكنندگان :
هـ مدت توقف و دفعات سفر به دره مغان :
و ـ انگيزه سفر :
1-كشاورزي
2ـ صنايع:
3ـ خدمات:
8ـ4ـ اثرات توريسم بر محيط زيست درة مغان:
جدول« ميزان كلي آلوده كننده‌‌هاي هوا در منطقة»
4ـ4 اثرات اجتماعي توريسم:
5 ـ4ـ نگاهي به وضعيت اجتماعي بازديدكنندگان درة مغان:
ميزان وكيفيت تماسهاي(مردم دره و بازديدكنندگان)
6ـ4ـ وضعيت فعلي روستاي مغان زمينة توريسم
خلاصة مطلب
نتيجه:
موقعيت جغرافيايي استان خراسان
1ـ استان خراسان از نقطه نظر منطقه‌‌ايي و فرا منطقه‌‌ايي
تحولات جمعيت استان خراسان در سرشماريها
وسعت و موقعيت جغرافيايي شهرستان مشهد :
جدول شماره تحولات جمعيتي شمال استان خراسان
2ـ برررسيهاي جغرافيايي استان
1-2- موقعيت جغرافيايي
2-2- ارتفاعات خراسان به دو منطقه كوهستاني ، شمالي و جنوبي تقسيم مي‌‌شود.(نقشه شماره 1)
3 ـ نقش شهر مشهد در استان خراسان :
3-3- دشتهاي استان خراسان
1-دشتهاي واقع بين كوهها
2- دشتهاي كويري
3- دشت منطقه سرخس
4-3- منابع آب طبيعي و حوضه آبريز
منابع آب طبيعي (رودخانه‌‌ها)
5-3- اقاليم حياتي استان خراسان
آب و هواي استان خراسان
بادها
الف ـ بادهاي شمالي و شمال شرقي :
ب ـ بادهاي غربي :
ج ـ بادهاي جنوبي و كويري:
د ـ بادهاي صدو بيست روزه سيستان :
4ـ اوضاع و احوال فرهنگي ـ اجتماعي استان خراسان
1- لهجه و زبان
2- ايلات و عشاير
3- اديان و مذهب شيعه
5 ـ بررسي‌‌هاي جمعيتي شهر مشهد
1- تعدد جمعيت و ميزان رشد آن :
جدولتحولات جمعيتي شهر مشهد (1375-1335)
جدولتغييرات جمعيت شهر مشهد نسبت به شهرهاي ديگر از سال 1319 تا 1365
2-توسعه كالبدي شهر و آثار جمعيتي آن
3- مهاجرت و نقش آن در افزايش جمعيت شهر مشهد
2- تعداد زائران
3- نوسان تعداد مسافران و زائران
جدول تركيب زائران و مسافران در فصول بهار و تابستان 1375 (ارقام به هزار نفر)
جدولنوسانات تعداد زوار در بهار سال 1375
جدولمتوسط مدت اقامت زائران و مسافران مشهد در بهار و تابستان 1375
تاريخچه و وجه تسميه دهستان طرقبه
– موقعيت حدود جغرافيايي
1- 2- منطقه مورد مطالعه :
2-2- عوامل سازنده آب و هواي منطقه :
3-2- ميزان بارش :
جدول ميانگين بارندگي ماهيانه در منطقه طرقبه (ميلي متر)
4-2- درجه حرارت:
جدول رژيم حرارتي دهستان طرقبه
5-2- رژيم تبخير :
جدول رژيم تبخير در دهستان طرقبه
7-2- جهت وزش باد
8-2- ژئومورفولوژي :
9-2- منابع آب :
الف : منابع آب سطحي :
جدول حجم آب ساليانه طرقبه متوسط 10 ساله (ميليون مترمكعب)
1ـ رودخانه كنگ :
جدول آبدهي متوسط سالانه و ماهانه رودخانه كنگ (2) متوسط 10 ساله مترمكعب بر ثانيه
جدول آبدهي متوسط سالانه و ماهانه رودخانه جاغرق متوسط 10 ساله مترمكعب به ثانيه
ب ـ منابع آب زيرزميني :
انواع منابع زيرميني عبارتند از :
11-2- خاك و پوشش گياهي :
12-2- رابطه عوامل طبيعي و توريسم :
الف ـ اقليم (اعتدال آب و هوا)
ب ـ توپوگرافي كوهستاني:
ج ـ پوشش گياهي :
دـ شبكه آب‌‌هاي روان :
3ـ ويژگيهاي انساني
1-3- تعداد و توزيع جمعيت :
3-3- تراكم جمعيت :
تراكم نسبي جمعيت:
4-3- آموزش و سواد :
جدول ميزان سواد دهستان طرقبه در مقايسه نقاط روستايي شهرستان مشهد
5-3- تغييرات و رشد جمعيت :
6-3- نقش توريسم در تغييرات جمعيتي دره مغان :
تغييرات فصلي جمعيت
جدول متوسط تعداد افراد بازديدكننده منطقه طرقبه بر حسب فصول و ايام هفته
4ـ بررسي اوضاع اقتصادي منطقه
1-4- كشاورزي :
الف ) زراعت
جدول وسعت اراضي تحت كشت كشاورزي در دهستان طرقبه (هكتار)
ب ـ باغداري
ج ـ دامداري
2-4- صنايع :
الف ـ صنايع روستايي
ب ـ صنايع دستي
رابطه توريسم و صنايع دستي
3-4- خدمات
جدول توزيع جمعيت فعال 10 سال به بالاي دهستان طرقبه در مقايسه با شهرستان مشهد بر حسب بخشهاي اقتصادي
الف ـ خدمات روستايي
ب ـ خدمات توليدي و مصرفي
جمع بندي و نتيجه :
مطالعات تطبيقي
مركز تفريحي ديزين
محاسن و معايب مجموعه وررشي ديزين
– اقامتگاه اسكي فلين
مجموعه اوتاكا
«غار چيست»
1ـ غارهاي طبيعي
الف ـ غارهاي تشكيل شده در اثر نفوذ آب در طبقات آهكي
ذخاير ديگر غارـ استالاگتيتها، هليكتيتها و استالاگميتها
تاريخ گذاري گذشته
آزمونهاي راديو كربن
عمره كره زمين
راهروها، چاهها، تالارها
1ـ راهروها:
ج ـ دره‌‌هاي عميق (كاتيونها
د ـ راهروهاي شكل گرفته از مجراهاي متعدد:
2ـ چاهها:
3ـ تالارها:
كارست
نظام زه‌‌كشي در كارست:
آب و هواي غارها:
محاسبات آب وهوايي:
رطوبت:
جريانهاي هوا:
وزش باد در غار:
ب: تشكيل غارها در اثر زلزله يا چين خوردگي زمين
غار اسپهبد خورشيد
ج ـ غارهاي تشكيل شده از آبشارها وامواج
غارهاي زير آبي
دـ غارهاي آتشفشاني يا گدازه‌‌اي
غارهاي آتشفشاني معروف جهان
غارهاي آتشفشاني ايران
غار ايوب
چاه ارازه
هـ ـ غارهاي بادي و يخي
غارهاي يخي
1ـ ركوردهاي غارهاي ايران
الف ـ طويلترين غارهاي ايران
1ـ غار قوري قلعه
2ـ غار چاه و زمه (كلهرود)
ب ـ عميق‏ترين غارهاي ايران
1ـ غار پرو(751)متر
3ـ غار كوروش:
4ـ غار مورگان:
5ـ غار ماريز:
ج ـ ساير ركودهاي غارهاي ايران
2ـ ركوردهاي غارهاي جهان
غارشناسي در ايران
الف: ركورد تعدادياز طويلترين غارهاي جهان تا 1998.
ب ـ ركورد تعدادي از عميق‏ترين غارهاي جهان تا سال 1989
ج ـ ركورد تعدادي از چاههاي عمودي
د ـ ركورد عمق از نظر تاريخ اكتشاف
هـ ـ ركوردهاي غواصي در غار
و ـ بزرگترين تالارهاي زيرزميني
الف ـ از نظر سطح فضا
ب ـ از نظر حجم
زـ ركوردهاي غارهاي غير سنگ آهكي
1ـ كنگلومرا
2ـ گچ وتوف
3ـ گرانيت، كنايس
4ـ ماسه سنگ، كوارتزيت-
5ـ جيپس (GYPSUM) ـ
6ـ لاوا(گدازه آتشفشاني)، بازالت ـ
7ـ نمك (SALT) ـ
3ـ معرفي دو نمونه از طويلترين و عميقترين غارهاي جهان
الف ـ غار ماموت
ب ـ غار ژان برنارد
راهنماهاي طراحي
ـ انتخاب سايت
طراحي و طبقاتي كردن سايت
سازه‌‌ها و بهبود سايت
راهنمايي‌‌هايي براي برف و اتومبيل
جاده‌‌ها:
پاركينگ‌‌هاي روباز
راهنمايي‌‌هايي براي برف و عابرين پياده
الف- حفاظت عابرين
اهداف طرح
الف- اهداف كلي
ب- اهداف اختصاصي
راهبردهاي كلي طراحي
امتيازات ويژه در منطقه طرح
الف- شرايط آب و هوايي خاص
ب- شرايط جغرافيايي خاص
ج- امكان اجراي ورزشهاي زمستاني
د- تأسيسات موجود در فضاي مناسب
5- نزديكي راه و امكان دسترسي به شهر
و- جمعيت
ر- ايجاد اشتغال
مشخصات فيزيكي دره مغان
الف- قابليت اراضي طرح
ب- محدوديت اراضي طرح
تجزيه و تحليل سايت:
مسيرهاي دسترسي به سايت
برنامه فيزيكي طرح
تدوين برنامه فيزيكي طرح
الف ـ هويت موجود و سابقه دره مغان
ب ـ علاقه و نظر مردم
ج ـ نيازهاي شهر مشهد و زائران
دـ بازدهي اقتصادي
ه ـ امكانات موجود در محدوده و پيرامون
4-9- هويتهاي طرح
1- هويت فرهنگي
نكات مثبت:
نكات منفي:
نتيجه گيري:
2- هويت اداري و خدماتي
نكات مثبت:
نكات منفي:
نتيجه گيري:
3- هويت اقتصادي
نكات مثبت:
نكات منفي:
نتيجه گيري
4- هويت زيست محيطي
نكات مثبت:
نكات منفي:
نتيجه گيري:
5- هويت علمي و آموزشي
نكات مثبت:
نكات منفي:
نتيجه گيري:
6- هويت تفريحي ـ پذيرائي
نكات مثبت:
نكات منفي:
نتيجه گيري
7- هويت ورزشي
نكات مثبت:
نكات منفي:
نتيجه گيري
معرفي عناصر تشكيل دهنده سايت
معرفي عناصر مورد نياز در سايت انتخابي
ـ شاله ها
ـ پيست اسكي
ـ انواع پيست هاي اسكي
ـ تقسيمات پيست اسكي
ـ مشخصات فيزيكي پيست اسكي
ـ رستوران پيست اسكي
ـ ايستگاه تله كابين
ـ نكات فني و ايمني سيستم هاي بالابر
ـ انواع سيستم هاي بالابر
1- تله فريك
2- تله كابين
3- تله اسكي
4- تله سيژ
5- ترانسپورت هوايي
ـ مركز درماني
ـ مدرسه اسكي
ـ فروشگاههاي مجموعه
ـ فروشگاه لوازم ورزشي
ـ فروشگاه مواد غذايي
ـ فروشگاه نان و شيريني
ـ پاركينگ ها
ـ كلبه كوهنوردي
مطالعات مجموعه توريستي تفريحي (جداول و تصاوير در متن موجود نمي باشد) 200ص
قیمت : 8.000 تومان

                       

                                   

                           

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


CAPTCHA Image
Reload Image