مطالعات مجموعه گردشگری 240ص

مطالعات مجموعه گردشگری 240ص
قیمت : 13000 تومان

فصل اول : طرح مسئله
1-1-‌ ضرورت طرح پروژه1
1-2- روش مطالعه و تحقیق2
1-3- تجزیه و تحلیل امکان‌سنجی پروژه2
1-4- تعریف پروژه2
فصل دوم : شناخت
-1-2مقدمه4
-1-1-2 نگاهی نو به طراحی و سامان‌دهی طبیعت اطراف در عصر حاضر4
-2-1-2نگرش‌های اساسی در مورد رابطه انسان و طبیعت در مورد منظر4
-2-2اقامت5
-1-2-2بررسي تاريخ اقامت5
-2-2-2تعریف اماکن اقامتی (موقت) 6
-3-2-2بررسی در سطح ایران6
-3-2 نمونه هایی از بناهای قدیمی اقامتی6
عنوان صفحه

-1-3-2 ساباط6
-2-3-2کاربات6
-3-3-2کاروانسرا7
2-3-4- دسکره یا مهمانخانه7
-5-3-2 نتیجه گیری7
-4-2فضاي باز7
-1-4-2تعریف فضای باز7
-2-4-2تقسیم بندی فضاهای باز شهری8
-5-2فضای سبز9
-1-5-2تعاریف فضای سبز شهری9
-2-5-2تقسیم بندی فضای سبز شهری10
-3-5-2نتیجه گیری10
-6-2انواع طبقه بندی فضای باز و سبز شهری10
-7-2طبقه بندی منابع تفرجگاهی11
-1-7-2طبقه بندی کلاوسون11
عنوان صفحه

-1-1-7-2مناطقی که اساساً روی منابع طبیعی اتکاء دارند11
-2-1-7-2مناطقی که بر پایه دسترسی شکل گرفته اند11
-3-1-7-2خصوصیات مناطق سه گانه تفرجگاهی در طبقه بندی کلاوسون12
-8-2تعریف پارک14
-1-8-2انواع پارکها14
-2-8-2طبقه بندی پارکها بر حسب اندازه ها15
-3-8-2طبقه بندی پارکهای شهری16
-1-3-8-2پارکهای شهر در مقیاس همسایگی16
-2-3-8-2پارک شهری در مقیاس محله16
-3-3-8-2 پارک شهری در مقیاس ناحیه16
-4-3-8-2پارک شهری در مقیاس منطقه17
-4-8-2طبقه بندی گروه مطالعات برنامه ریزی شهری وزارت کشور17
-1-4-8-2پارک محله ای17
-2-4-8-2پارک های منطقه ای شهری18
-3-4-8-2پارکهای حاشیه ای (پارکهای خارج شهر) 18
عنوان صفحه

-4-4-8-2باغچه ها ، نوارهای سبز، کرتها و باغچه های جلو منازل18
-5-4-8-2کمربندهای سبز18
-9-2سیر تحول معماری منظر19
-1-9-2باغ‌های دوران باستان19
-2-9-2باغ‌سازی در قرون میانی (قرن 5 تا 15) 20
-3-9-2 باغ‌های رنسانسی: (در ایتالیا و فرانسه- قرن 15 تا قرن 17) 21
-4-9-2باغ و پارک در قرن 1822
-5-9-2پارک در قرن 1923
-6-9-2پارک در قرن 2024
-7-9-2نتیجه‌گیری24
-10-2باغسازي24
-1-10-2تعريف باغ24
-2-10-2انواع باغ و ويژگيهاي آن25
-3-10-2 باغ ايراني تاثير آن بر ديگر هنرها26
-4-10-2معرفی باغهایی با ارزش معماری27
عنوان صفحه

-11-2خاور دور31
-12-2معرفی باغسازي در ايران34
-1-12-2 باغسازي دوره صفويه34
-2-12-2نمونه های باغهای ایران34
-13-2خصوصيات باغ ايراني45
-1-13-2هندسه باغ ايراني47
-2-13-2ابعاد تمثيلي گردش آب و تقسيم هندسي باغ ايراني47
-3-13-2ساير خصوصيات باغ ايراني48
-4-13-2آب در باغ49
-5-13-2گياهان در باغ ايراني52
-6-13-2پوشش گياهي باغهاي ايراني53
-14-2مباحث نظري54
-1-14-2اوقات فراغت54
-2-14-2تعاریف ارائه شده از اوقات فراغت54
-3-14-2 مقایسه مفهوم « اوقات فراغت » با چند واژه دیگر55
عنوان صفحه

-4-14-2نقش و كاركرد اوقات فراغت56
-5-14-2آثار و نتايج اوقات فراغت56
-15-2تفريح و تفرج57
-1-15-2تعریف واژه تفریح57
-2-15-2تعریف تفرج58
-3-15-2منابع تفرجگاهی58
-4-15-2پیش بینی تقاضای تفرجگاهی58
-5-15-2رابطه جمعیت و تفرج59
-6-15-2الگوی بهینه بررسی مسائل تفرجگاهی60
-16-2توریسم و جهانگرد61
-1-16-2تعاریف و مفاهیم واژه ها واصطلاحات جهانگردی (گردشگری) 62
-2-16-2توسعه فرهنگ گردشگری و گذران اوقات فراغت63
-1-2-16-2تئوریهای جهانگردی63
-4-16-2اهمیت جهانگردی و توریسم در جهان64
-5-16-2ارزشهای فرهنگی و جهانگردی65
عنوان صفحه

-6-16-2ارزشهای اقتصادی و جهانگردی65
-7-16-2بررسي تاثير جهانگردی بر عوامل مختلف66
-8-16-2اهداف توسعه جهانگردی67
-9-16-2موانع توسعه جهانگردی67
-10-16-2جهانگردی پایداری و توسعه آن68
-11-16-2نتایج69
فصل سوم : مطالعات پايه
بررسی استان خراسان70 -1-3
-1-1-3پيشينه تاريخي70
-2-3 جغرافياي طبيعي خراسان71
-1-2-3 موقعیت71
-2-2-3 پستي وبلنديها 72
-3-3 آب و هوای استان خراسان72
بادها73-1-3-3
-2-3-3 تنوع آب و هوايي استان خراسان74
عنوان صفحه

-4-3تقسيمات كشوري74
-5-3جمعيت استان75
-1-5-3جمعيت و اهميت آن 75
-2-5-3رشد جمعيت76
-3-5-3تراكم جمعيت77
-4-5-3سواد77
-5-5-3زمينه هاي اشتغال77
-6-5-3مسكن78
صنایع دستی78 -7-5-3
80 جاذبه های تاریخی و معماری استان خراسان رضوی -6-3
بناهای یادبود تاریخی82 -7-3
بناهای یادبود مذهبی82 -8-3
فرهنگ و هنر83 -9-3
معرفی چند بنای تاریخی مشهد84 -10-3
بررسی کلان شهر مشهد86 -11-3
عنوان صفحه

86 تاريخچه شکل گيري شهر -1-11-3
موقعيت جغرافيايي 88 -12-3
جهت و نوع توسعه شهر88 -1-12-3
89 عوامل موثر در تعيين جهات گسترش -2-12-3
مطالعات زمين‌شناسي و زلزله‌شناسي92 -13-3
اقليم93 -14-3
دماي هوا 93-1-14-3
تابش آفتاب94 -2-14-3
ميزان بارندگي95-3-14-3
رطوبت نسبي95-4-14-3
وزش باد95-5-14-3
توصيه هاي اقليمي96 -6-14-3
نقش شهر مشهد در استان خراسان96 -15-3
وضعيت فرهنگي 97-16-3
پوشش گياهي98-17-3
عنوان صفحه

بررسی‌های جمعیت شهر مشهد99 -18-3
تعداد جمعیت و میزات رشدآن99 -1-18-3
ترکیب جنسی و سنی جمعیت100 -2-18-3
توسعه کالبدی شهر و آثار جمعیتی آن100 -19-3
تعداد زائر و مسافر و آثار جمعیتی آن101-1-19-3
عوامل افزایش زائر و مسافر102 -2-19-3
بررسی روند توریسم در مشهد102-20-3
102 توریسم در مشهد و نقش اقتصادی آن -1-20-3
بررسی خصوصیات توریسم در مشهد103 -2-20-3
نوسان تعداد مسافران و زائران105 -3-20-3
پیش‌بینی توریسم شهر مشهد تا سال1395106-4-20-3
پیش‌بینی توریسم ویژه مناطق تفریحی و گردشگری107-5-20-3
بررسی خطوط کلی توسعه آینده شهر مشهد107 -21-3
کانون‌های مهم توریستی تفریح اطراف مشهد108-22-3
معرفی جاذبه‌های طبیعی واقع در منطقه ییلاقات مشهد108 -23-3
عنوان صفحه

جاذبه های توریستی شهر مشهد108-24-3
نام و آدرس تعدادی از پارکهای شهر مشهد109 -25-3
نگاهی به تاریخ شاندیز111-26-3
ساختار شهری شهر شاندیز112-1-26-3
-2-26-3منظر و ارتباط فضایی113
-3-26-3ارگان‌ها و نهادهای دولتی تاثیرگذار114
سایر ارگان‌ها و نهادهای دولتی تاثیرگذار116 -4-26-3
تنگناها و محدودیت‌ها117-5-26-3
فقدان تعریف حقوقی و تشکیلاتی117-6-26-3
فقدان برنامه کالبدی و فضایی شهری117-7-26-3
فقدان معرفی، تبلیغ و ترویج118-8-26-3
امکانات و قابلیت‌ها119-9-26-3
تهیه طرح‌های ویژه گردشگری119-10-26-3
مشکلات و محدودیت‌ها119 -11-26-3
توان‌ها و قابلیت‌‌ها120-12-26-3
عنوان صفحه

الگوها، فعالیت‌ها و روندهای گردشگری سوران121 منابع و جاذبه‌های گردشگری : -27-3
ترکیب گردشگران122-28-3
الگوها و رفتارهای گردشگری123-29-3
طرح‌های توسعه124-30-3
فصل چهارم : مطالعات تکمیلی
گردشگري به عنوان يک سيستم127-1-4
عناصر اصلی سيستم گردشگري128-2-4
اصول بین المللی گردشگری130 -3-4
بررسی ونقد طرح برنامه ملی توسعه گردشگری ایران134 -4-4
طرح توسعه ملي گردشگري ايران135-5-4
انواع گردشگری135-6-4
گردشگری روستايی137-7-4
گردشگري شهري138-8-4
گردشگري درطبيعت (طبيعت گردي) 140 -9-4
گردشگری پايدار143-10-4
عنوان صفحه

اصول گردشگری پايدار144-11-4
گردشگري فرهنگي145-11-4
اکوتوريسم147-12-4
گردشگري و تكنولوژي148-13-4
انواع جاذبه ها گردشگري152-14-4
شاخصهای کیفی طراحی منظر154-15-4
طراحی محیط و منظر154 -1-15-4
-2-15-4برنامه‌ریزی تفرجی155
-3-15-4بستر طراحی و امکان سنجی و محدودیتها156
-4-15-4پوشش گیاهی156
-5-15-4پوشش گیاهی منطقه158
-6-15-4انتخاب گیاهان برای استقرار در طراحی( الف)158
-7-15-4انتخاب گیاهان برای استقرار در طراحی(ب)160
-8-15-4بافت161
-9-15-4معرفی و انتخاب گیاهان قابل رشد در سایت161
عنوان صفحه

-10-15-4ترکیب عملکردی درختان162
-16-4گذرها در طراحی سایت162
-17-4 آب در طراحی سایت164
-18-4«آب» در طراحی فضای سبز164
-19-4اشکال استفاده از آب در معماری و شهرسازی165
-20-4نگرش‌های گوناگون انسان نسبت به آب166
ویژگی‌های خاص خط، فرم، رنگ و بافتی167-21-4
تکنیک‌‌های استفاده از آب168-22-4
مبلمان و المان‌های سایت 170-23-4
نتیجه‌گیری172 -24-4
فصل پنجم : ضوابط طراحی منظر
-1-5ضوابط طراحی پارک و فضای سبز173
-1-1-5ضوابط شهرسازی 173
-2-1-5ضوابط اجرایی173
-3-1-5 ضوابط مربوط به شهرسازی173
عنوان صفحه

-2-5تعیین ابعاد و اندازه فضاها174
-3-5ضوابط گذرها174
-4-5ضوابط کف سازی 175
-5-5ضوابط تجهیزات 181
-6-5بخش خدماتي 186
-1-6-5رستوران مجموعه186
-2-6-5 اغذيه 187
-3-6-5تريا 187
-4-6-5چايخانه 187
-5-6-5فضاهاي لازم چايخانه‌ سنتي188
-6-6-5 رستوران سنتي 188
-7-6-5 كيوسكهاي فروش تنقلات 189
-8-6-5نگهباني و اطلاعات 190
-9-6-5سرويسها 190
-10-6-5 پاركينگ 190

عنوان صفحه

 -11-6-5اداري191
-7-5 بخش فرهنگي 192
-1-7-5 حداقل مساحت مورد نياز فضاهاي رفاهي خدماتي 192
-2-7-5 حداقل مساحت مورد نياز فضاهاي تجاري 194
-3-7-5 حداقل مساحت مورد نياز فضاهاي اداري194
-8-5 درك ارزشهاي بصري مناظر195
-1-8-5پوشش گياهي مجموعه 195
-2-8-5ارزيابي پوشش گياهي 196
-3-8-5طراحي مبلمان در فضاي سبز198
-4-8-5سكوهاي نشيمن در فضاي سبز199
-5-8-5 تدوین برنامه فیزیکی 200

عنوان صفحه

فصل ششم : مطالعات تطببقی
نمونه‌ پارک‌های داخلی203 -6
-1-6 باغ سنگی (پارک جمشیدیه، تهران) 203
-2-6 طراحی فضاهای عمومی و بناها204
-3-6 حرکت آب207
-4-6 مصالح208
-5-6 پارک گلدن گیت210
-6-6 باغ‌ها212
-7-6 یادبودها214
مجسمه ها و المانها 217 -8-6
فصل هفتم : مطالعات کالبدی
7-1- بررسی سایت و تجزیه و تحلیل آن 218
7-1-1مشخصات سایت218
7-1-2- محل قرار گیری سایت218
7-1-3- آنالیز سایت انتخابی218
7-1-4- آنالیز سایت سوران(بررسی ساختاری) 219

فصل هشتم : فرآیند طراحی پروژه
-1-8چگونگی شکل گیری ساختار ( مبانی برنامه ریزی طرح )229
اصول ساختار فضایی در طرح و برنامه‌ریزی پیش از طرح229-2-8
تعریف فضا و درک فضایی1 229 -1-2-8
زبان الگوهای رفتاری (دستیابی به الگوهای رفتاری برای طراحی) 231 -2-2-8
شناسایی تمایلات رفتاری مخاطبین سایت سوران234 -3-8
شکل گیری ساختار و ایده 236 -4-8
-1-4-8 نقش ایده در طراحی 237
نقش ایده در طراحی تفرجگاه238 -2-4-8
در جستجوی ایده239-3-4-8
شناسایی استفاده کنندگان از منبع تفرجگاه سوران240-5-8
نتیجه گیری241-6-8
اصول و مباني نظري پروژه242-1-6-8
آناليز ايده اصلي243-2-6-8
منابع و ماخذ 244
مطالعات مجموعه گردشگری 240ص
قیمت : 13000 تومان

                       

                                   

                           

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


CAPTCHA Image
Reload Image