مطالعات مدرسه معماری 160ص

مطالعات مدرسه معماری 160ص
قیمت : 14000 تومان

فصل اول : بيان موضوع طراحي
1- عنوان
2- بيان مساله و ضرورت طراحي
3- بيان اهداف
4- مباني نظري عام طرح
فصل دوم: مطالعات پايه
1- آموزش عمومي
1-1- هدف از آموزش
1-2- تأثير آموزش بر فرهنگ
1-3- تأثير فرهنگ بر جامعه
1-3-1- ارزش‌ها و صورتهاي پايدار و كهن
1-3-2- ارزش‌ها و صورتهاي نيمه پايدار يا سبك
1-3-3- ارزش‌ها و صورتهاي زودگذر يا مد
1-4- وظايف مدرسه در مقابل فرهنگ
1-4-1- فهم ميراث فرهنگي
1-4-2- ارزش سنجي ميراث فرهنگي
1-4-3- توسعه و پيشرفت ميراث فرهنگي
2- آموزش و پرورش
2-1- تاريخچه آموزش و پرورش در ايران
2-1-1- سيستم آموزشي سنتي
2-2- مدرسه در تاريخ معماري ايران
2-2-1- قبل از ورود اسلام
2-2-2- بعد از ورود اسلام
2-2-2-1- مدارس در دوران اوليه سلجوق
2-2-2-2- مدارس ايراني در دوران ايلخاني
2-2-2-3- دوران طلايي مدارس ايراني
2-2-2-4- مدارس دوران صفويه
2-2-3- استخراج ويژگي‌هاي برجسته معماري ايراني در طراحي مدارس
2-2-4- مدرسه در تاريخ معماري ايران
2-2-4-1- بررسي تعدادي از مدارس قديمي ايران
2-2-4-1-1- مدرسه دارالفنون
2-2-4-1-2- مسجد مدرسه سپهسالار
2-2-4-1-3- مدرسه عليا»‌ي تون (فردوس)
2-2-4-1-4- مدرسه علميه عليا
2-2-4-2- آموزش و پرورش در دوران معاصر
2-2-4-2-1- ايجاد نوعي مقايسه بين شرايط امروز و ديروز
2-3- اهداف آموزش و پرورش در ايران
2-4- تلفيق آموزش با هنر و علمي شدن هنرها
2-4-1- پيدايش اولين هنرستان‌ها (مراكز فني حرفه اي) در ايران
2-4-2- اصول آموزش وپرورش در هنرستان‌ها
2-4-2-1- محتواي آموزش
2-4-3- اهميت و آموزش فني حرفه‌اي (هنرستان ها)
2-4-4- اهداف آموزش فني حرفه‌اي
2-5- نقد و بررسي نظام‌هاي آموزش و پرورش
2-5-1- سيستم آموزشي سنتي (معلم محور)
2-5-2- سيستم آموزش رايج (موضوع محور)
2-5-3- سيستم آموزشي مدرن (دانش‌آموز محور)
2-6- مقايسه سيستم‌هاي آموزشي و انتخاب شيوه آموزشي مناسب
3- هنر
3-1- وابستگي انسان امروز با موضوعات فرهنگي مثل هنر
3-1-1- تعريف فرهنگ
3-1-2- تعريف و منشا هنر
3-1-3- ارتباط فرهنگ- هنر- تمدن
3-2- فلسفه هنر- چيستي هنر
3-2-1- تعريف هنر در موضوع
3-3- انواع هنر
3-3-1- هنرهاي ديداري
3-3-2- هنرهاي شنيداري
3-3-3- هنرهاي گفتاري
3-3-4- هنرهاي آميخته
3-4- هنر زيبا و هنر كاربردي (دوگانگي كاذب)
3-5- تعريف هنرهاي تجسمي
4- نوجواني و جواني
4-1- تعريف جواني (بررسي روانشناختي گروه سني جوان)
4-1-1- مشخصه اصلي دوره جواني
4-1-2- سنين نوجواني و جوان
4-2- رشد جسمي و جنسي (بلوغ)
4-3- رشد و تغييرات تفكر در نوجوان و جوان
4-4- خلاقيت ويژگي مهم نوجوانان و جوانان
4-4-1- خلاقيت چيست؟
4-4-1-1- تفكر واگرا
4-4-1-2- تفكر همگرا
4-4-2- ويژگي‌هاي نوجوان خلاق
4-4-3- خلاقيت و محيط اجتماعي
4-5- روحيات جوان
4-5-1- خود و خودانگاره
4-5-2- عزت نفس
4-5-2-1- تفاوت عزت نفس در دختران و پسران
4-5-2-2- عوامل موثر در عزت نفس
4-5-3- شخصيت و عوامل تاثير گذار برآن
4-5-4- هويت و عوامل شكل دهنده آن
4-5-4-1- دستيابي به هويت
4-5-4-2- تعليق هويت
4-5-4-3- توقف هويت
4-5-4-4- پراكندگي هويت
4-5-5- وضعيت هويت در سنين مختلف
4-5-5-1- هويت جنسي
4-5-5-2- هويت اجتماعي و فرهنگي
4-6- عواطف در جوانان
4-7- نيازهاي جوانان
4-7-1- نيازهاي كمبود
4-7-2- نيازهاي رشد
4-7-3- نيازهاي رواني نسل جوان و تبعات عدم ارضاي آنها
4-8- علايق جوانان
4-9- نظام‌هاي فرهنگي- اجتماعي موثر در رشد نوجوانان و جونان
4– تاثير شرايط اجتماعي و اقتصادي بر وضعيت نوجوانان و جوانان
4– جايگاه جوان در جامعه
فصل سوم : مطالعات تكميلي
1- مقررات ساختماني در سايت با كاربري آموزشي
1-1- تراكم ساختماني در كاربري آموزشي
1-1-1- مقررات ساختماني در حوزه زمينهاي آموزشي با كاربري آموزشي
1-1-2- پاركينگ در كاربري آموزشي
2- اركان و اصول طراحي فضاي آموزشي
2-1- مكان يابي فضاي آموزشي
2-1-1- كاربري‌هاي سازگار
2-1-2- كاربري‌هاي ناسازگار
2-1-3- قرارگيري مركز آموزشي در سايت شهر با توجه به ضوابط و اولويتهاي همجواري و دسترسي
2-1-4- تحليل و پيشنهادات همجواريها
2-1-5- مكان يابي با توجه به فرم و شكل زمين
2-1-6- شرايط محيطي
2-1-7- اوضاع طبيعي زمين
2-2- جهت يابي فضاي آموزشي
2-3- دسترسي به فضاي آموزشي
2-3-1- شعاع دسترسي
2-3-2- عوامل كاهش شعاع دسترسي
2-4- ايمني واحدهاي آموزشي
2-4-1- ايمني در مقابل سوانح طبيعي
2-4-2- ايمني در مقابل سوانح غير طبيعي
2-4-2-1- حريق
2-4-2-2- خطوط انتقال و توزيع برق
2-4-3- ايمني در ارتباط با حوادث داخلي مدرسه
2-4-4- رعايت عقب نشيني جلوي ورودي مدارس
2-5- ساختار و سازمان دهي محيط در مدرسه
2-6- تناسبات انساني و نقش آن در طراحي
2-6-1- ابعاد و اندازه‌هاي وسايل مدرسه
2-7- خصوصيات فيزيكي مدارس
2-7-1- انواع سازماندهي مدارس
2-7-1-1- سازماندهي مرکزي
2-7-1-2- سازماندهي خطي
2-7-1-3- سازماندهي شعاعي
2-7-1-4- سازماندهي مجموعه‌اي يا گروهي
2-7- خصوصيات فيزيكي مدرسه
2-7-2- ظرفيت مدارس
2-7-3- تعداد طبقات مدارس
2-7-4- مساحت و حداقل سطح زير بناي مورد نياز
2-7-6- ظرفيت و سرانه فضاها
2-7-6-1- فضاهاي بسته و سرپوشيده
2-7-6-2- فضاهاي محوطه
2-7-7- سازمان دهي و ساخت كلاس
2-7-7-1- سازمان اجتماعي كلاس
2-7-7-2- سازمان دهي محيط فيزيكي (انواع چيدمان در كلاس)
2-8- خصوصيات محيط درس
2-8-1- نورگيري كلاس‌ها
2-8-1-1- استفاده از نور طبيعي
2-8-1-2- استفاده از نور مصنوعي
2-8-2- اهميت عامل رنگ در فضاهاي آموزشي
2-8-2-1- مباني رنگها
2-8-3- صوت
2-8-3-2- آلودگي صوتي توسط وسايل نقليه
2-8-3-3- روش‌هاي كنترل سر و صدا
2-8-4- شرايط مناسب هوا در فضاهاي داخلي
2-9- خروجي‌هاي مدارس
2–راهروهاي پله
2– راهرو ها
2– نرده‌هاي حفاظ پله
2– درها
2– فضاهاي واحد آموزشي
2–1- فضاهاي بسته يا سرپوشيده
2–2- فضاهاي باز و محوطه
2– نكاتي در طراحي فضاهاي اموزشي
2-16- اصول كلي در طراحي هنرستانها
2-17- آشنايي بارشته نقشه كشي معماري
2-18- اصول مربوط به طراحي فضاهاي ورزشي در مدارس
چکيده فصل سوم ( مطالعات تكميلي )
فصل چهارم : مطالعات تطبيقي
1- بررسي نمونه‌هاي داخلي
1-1- هنرستان دخترانه پاپلي خلعتبري، تهران
1-2- دانشکده هنر‌هاي زيبا
2- بررسي نمونه‌هاي خارجي
2-1- دانشگاه پل
2-2- مدرسه هنر و معماري فلوريدا
فصل پنجم : مطالعات زمينه
مطالعات زمينه
1-1- ويژگي‌هاي شهر مشهد
1-1-1- مطالعات جغرافيايي و اقليمي
1-1-2- خصوصيات اقليمي
1-1-3- تقسيمات اقليمي و تيپولوژي معماري
1-1-4- ويژگي‌هاي معماري در مناطق گرم و خشك
1-2- اثرات اقليمي در طراحي فضاهاي آموزشي
1-2-1- ضرورت توجه به بحث طراحي اقليمي در ساختمان‌هاي آموزشي
1-3- عمده‌ترين ويژگي‌هاي اقليمي براي ساختمانهاي آموزشي در شرايط آب و هوايي مشهد
1-4- فرم كالبدي و سازمان دهي پلان
1-5- ابعاد و اندازه پنجره‌ها
1-6- عمق سايه بان
1-6-1- ضريب سايه بان (c)
1-7- تهويه مورد نياز
1-8- مصالح ساختماني و رنگ سطوح خارجي
1-8-1- تاثير رنگ خارجي
1-9- گياهان و فضاي سبز
1– پيشنهاد سيستم سرمايش و گرمايش مكانيكي مناسب
2- مطالعات جمعيتي شهر مشهد
2-1- جمعيت كنوني شهر مشهد
2-2- جمعيت شناور شهر مشهد 0
2-3- جمعيت آينده شهر مشهد 0
فصل ششم : معرفي سايت پروژه
1ـ عوامل مهم و تأثير گذار در مكان يابي سايت آموزشي
2ـ معرفي سايت
2-1- بررسي منطقه پروژه
2-1-1- وضعيت فيزيكي زمين (ابعاد و اندازه‌هاي سايت)
2-1-2- موقعيت مكاني به لحاظ كاربري‌هاي اطراف
2-1-3- دسترسي‌هاي پيرامون سايت و وضعيت ترافيكي آن
2-1-4- ترافيك
2-1-5- تراكم ساختماني در محدوده سايت
3- سايت آناليز
3-1- تحليل دسترسي‌ها و درجه بندي معابر
3-2- بررسي كاربري‌هاي اطراف و تراكم طبقاتي
3-3- بررسي گره‌هاي ترافيكي و آگوستيك
3-4- بررسي وضعيت تابش
3-5- ديد و منظر از بيرون سايت به درون
4- عكس‌هاي سايت
فصل هفتم : برنامه فيزيك طرح
برنامه فيزيكي طرح
فصل هشتم : مباني طراحي معماري پروژه
1- مباني نظري خاص طرح
منابع
مطالعات مدرسه معماری 160ص
قیمت : 14000 تومان

                       

                                   

                           

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


CAPTCHA Image
Reload Image