مطالعات مركز آفرينش‌هاي هنري كودك و نوجوان 160ص

مطالعات مركز آفرينش‌هاي هنري كودك و نوجوان 160ص
قیمت : 14.000 تومان

بخش اول: مطالعات
فصل اول : معرفي طرح
بيان ضرورت مطالعه و طراحي1
اهداف كلي3
نتيجه گيري4
برنامه زمان بندي5
فصل دوم : مطالعات پايه (شناخت مخاطبين طرح)
فرهنگ6
تعريف فرهنگ6
كودك و فرهنگ 6
طبقه بندي اجتماعي7
گذشت زمان و رشد كودك7
استفاده از اوقات فراغت در جهت كسب فرهنگ8
اهداف فعاليت‌هاي مراكز فرهنگي9
فراغت9
منظور و مقصود از اوقات فراغت9
رابطه فراغت با نظام اجتماعي10
چگونگي گذراندن اوقات فراغت و نيازهاي فرهنگي جامعه ايران10
شناخت كودك12
رشد شناختي كودك12
شناخت كودك از ديدگاه روانشناسي12
عوامل پيدايش مفهوم كودك13
مفهوم نوجواني14
روانشناسي كودك15
مفاهيم بنيادي در روانشناسي رشد15
تعريف رشد15
تفاوت رشد و پرورش15
ماهيت و ويژگي‌هاي رشد در انسان16
عوامل موثر در رشد كودكان16
زمينه‌هاي رشد18
كارداني كودكان23
تعيين فعاليت‌هاي مناسب با ويژگي هاي هر سن24
خلاصه و نتيجه‌گيري بحث رشد شناختي24
روانشناسي كودك27
نيازهاي اساسي كودكان27
نيازهاي رواني كودك27
مراحل تحول رواني كودك28
خلاصه و نتيجه‌گيري مبحث روانشناسي30
پرورش كودك31
كودك و اجتماع31
هدف از پرورش كودك32
روش پرورش ديني و اخلاقي33
شرايط اجراي اصول و روشهاي صحيح تربيت33
ويژگي‌هاي ذهني شناختي كودك33
روانشناختي و روفتارهاي كودك34
كنجكاوي34
بازي35
تخيل35
تقليد و تلقين پذيري35
همانند سازي36
انطباق و سازگاري با محيط36
شرايط انطباق با محيط37
سرگرمي‌هاي كودكان37
تأثير سرگرمي هاي مفيد از زندگي 38
اجتماع كودكان39
تأمين امنيت و آسايش خاطر كودك39
اعتماد به نفس ،‌اميدواري‌،خوش بيني40
عادات انسان و دوران كودكي40
روش پرورش ذوق و قريحه هنر و زيبا شناسي در كودكان41
خلاصه و نتيجه‌گيري مبحث پرورش كودك42
كودك و آموزش43
اهداف آموزش43
آموزش و كودك43
آموزش و تربيت كودك43
عومل تأثير گذار در آموزش كودك45
محيط‌هاي مناسب آموزشي براي كودك45
نقد وبررسي نظام‌هاي آموزشي46
سيستم آموزشي سنتي (معلم محور)47
سيستم آموزشي رايج (موضوع محور)48
سيستم‌ آموزشي مدرن (شاگرد محور)49
مقايسه سيستم‌هاي آموزشي50
نگرشي جديد به سيستم آموزشي51
مدرسه بدون ديوار به عنوان مثالي از تغييرات نظام آموزشي51
مطالعه53
مطالعه و فرهنگ53
حس كنجكاوي در كودكان54
انتخاب كتاب براي كودكان و نوجوانان54
تأثيرعامل سن بر علايق و نيازهاي كودكان و نوجوانان در مطالعه54
خلاصه و نتيجه‌گيري مبحث آموزش و كودك55
كودك و نقاشي55
خط خطي كردن56
حركات عضلاني و اثر گذاري بر روي كاغذ56
مراحل تكامل خط خطي كردن57
نقاشي و زندگي عاطفي كودك57
رنگ58
ويژگي‌هاي هر رنگ58
رنگ و تخيلات59
نماد رنگ‌ها59
خلاقيت و تصاوير قالبي60
كودك و هنر انتزاعي60
كاهش نقاشي‌هاي خود به خودي61
آموزش هنري61
بيان آزاد و موضوع تحميلي61
طريق دخالت62
نقاش گروهي62
موسيقي و نقاشي62
خلاصه و نتيجه‌گيري مبحث نقاشي 63
كودك و بازي63
تعريف بازي63
بازي و ساخت شخصيت64
نظريه‌هاي مختلف در رابطه با بازي65
مرحله گذر از بازي به كار65
شرايط بازي 66
مفهوم هم بازي66
تأثيرات بازي بر كودك67
بازي‌هاي نمايشي68
ارزش بازي‌هاي نمايش براي كودكان69
ارزش عاطفي نمايش69
خلاصه و نتيجه‌گيري مبحث كودك و بازي 69
كودك و قصه‌گويي و داستان سرايي70
قصه گويي براي كودكان70
قصه‌گويي در كتابخانه كودك70
ارزش برنامه قصه گويي71
مفهوم قصه گويي71
دسته بندي شنوندگان قصه72
قصه گويي و داستان سرايي براي بچه‌هاي پيش دبستاني72
خلاصه و نتيجه‌گيري از مبحث كودك و قصعه گويي وداستان سرايي73
شعر و كودك73
موسيقي و كودك73
فصل سوم: مطالعات تطبيقي
مصاديق داخلي75
كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان شماره 2 تهران (عباسي)75
كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان شماره 15 تهران (باباييان)77
مصاديق خارجي79
مدرسه ويساچ ـ فلاخت Weissach-Flacht79
قصر كودكان من ـ ماتسوزاكاMatsuzaka83
فصل چهارم: مطالعات معماري
مقدمه87
فضا87
هويت فضا88
فضاي كودك90
محيط‌هاي مناسب براي كودك90
كودك ،‌معماري ،‌فضا91
ايجاد محيط مناسب براي كتابخانه كودكان92
پيشگفتاري از فضاي داخل93
فضا سازي كودك، ‌هيجان و تنوع94
نشانه‌هاي فضايي94
عوامل انعطاف پذيري در فضاي كودك95
مالكيت95
ارتباط و پيوستگي95
عناصر طراحي داخلي در فضاي كودك96
عناصر اصلي96
ديوار 96
ستون97
كف97
سقف99
تزئينات فضاي كودك و عناصر فرعي طراحي داخلي99
تزيين كتابخانه99
مبلمان101
قفسه101
پنجره103
درها106
پله 107
ساختار و فرم فضا108
فضا و فعاليت108
فعاليت و چيدمان109
انعطاف پذيري در فضا110
درك بصري110
آسايش بصري111
رنگ112
طبيعت و معماري112
فصل پنجم: استانداردها
تناسب انساني و نقش آن در طراحي114
فضاهاي كودكان114
اندازه‌هاي بدن كودكان114
وسايل ويژه فضاهاي كاري115
معرفي اجزا و وسايل مورد استفاده در كتابخانه كودك118
اصول طراحي119
جهت يابي119
دسترسي119
ضوابط طراحي فضاي باز و محوطه119
ضوابط فضاهاي داخلي كودكان120
مشخصات زمين بازي كودكان120
عناصر تشكيل دهنده فضاي بازي كودكان120
اصول طراحي زمين‌هاي بازي كودكان120
تقسيم بندي فضاها121
كتابخانه‌ها121
آمفي تئاتر112
ايمني در مقابل سوانح غير طبيعي123
ضوابط و استانداردهاي كلي فضاها124
آيين كار ايمني درهاي مدارس124
آيين كار ايمني پنجره‌هاي فضاي كودكان125
ايين كار ايمني كريدورها و راهروها125
آيين كار اصول ايمني در برابر آتش (مبحث فرار)126
آيين كار اصول كلي مكان يابي و تأمين بهداشت ساختمان‌هاي آموزشي127
عوامل آسيب زا در ساختمان مدارس129
روش‌هاي نوين در طراحي مدارس و فضاهاي آموشزي129
ضوابط فضاهاي آموزشي130
فصل ششم: برنامه ريزي فيزيكي
تعريف استاندارد132
كاربري هاي مقياس محله وناحيه132
كاربري‌هاي مقياس منطقه132
اهداف و سياست‌هاي كلي برنامه‌ريزي133
ارتقاء سطح علوم و فرهنگ كودكان134
بالا بردن فرهنگ مطالعه در جامعه134
آموزش و برنامه‌ريزي اوقات فراغت كودكان134
تلاش در تقويت هنجار سازي رفتاري در كودكان135
حفظ و اعتلاي فرهنگ و آداب و رسوم و سنن‌ ملي و قومي135
خودكفايي نسبي طرح135
تعيين اهداف عملياتي136
فضاها و عملكردهاي پيشنهادي136
اهداف فرهنگي136
فضاها و فعاليت‌هاي آموزشي137
اهداف آموزشي137
فضاها و فعاليت‌هاي آموزشي137
اهداف اداري137
فضاها وفعاليت‌هاي اداري137
اهداف خدماتي تفريحي138
فضاها و فعاليت‌هاي خدمات تفريحي138
اهداف تجاري138
فضاها و فعاليت‌هاي تجاري138
برنامه فيزيكي138
فضاهاي فرهنگي 138
فضاهاي آموزشي141
فضاهاي اداري143
فضاهاي خدماتي تفريحي143
تدقيق برنامه فيزيكي144
جدول برنامه فيزيكي145
فصل هفتم: مطالعات زمينه
مطالعات تاريخي ـ اجتماعي شهر مشهد148
چگونگي پيدايش شهر مشهد148
مطالعات اقليمي و جغرافيايي148
ارتفاع از سطح دريا148
طول وعرض جغرافيايي148
دما و رطوبت هوا149
وزش باد149
تابش آفتاب 149
بافت مجموعه150
جهت استقرار ساختمان151
عمده‌ترين ويژگي‌هاي اقليمي براي ساختمان‌هاي آموزشي151
جلوگيري از اتلاف حرارت151
بهره گيري از انرژي خورشيدي151
جهت استقرار ساختمان152
ابعاد بازشوها152
مصالح ساختماني153
جلوگيري از گرم شدن هواي كلاس153
بخش دوم :طراحي
فصل اول: تحليل سايت
مكان يابي154
معيارهاي مكان يابي محله154
معيارهاي مكان يابي سايت در محله155
معيارهاي مكان يابي جهت دسته بندي شهر به محلات155
دلايل انتخاب سايت155
سايت آناليز156
موقعيت سايت در منطقه156
نحوه رسيدن به سايت157
درجه بندي گذرهاي پيرامون سايت158
هم جواري ها159
اقليم160
آلودگي صوتي161
قابليت سنجي و جانمايي كلي162
منابع و مأخذ172
مطالعات مركز آفرينش‌هاي هنري كودك و نوجوان 160ص
قیمت : 14.000 تومان

                       

                                   

                           

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


CAPTCHA Image
Reload Image