مطالعات مرکز همایش های مشهد با رویکرد اصول پایدار در معماری ایران 310ص

مطالعات مرکز همایش های مشهد با رویکرد اصول پایدار در معماری ایران 310ص
قیمت : 15000 تومان

حوزه اول پیشنهاد طرح تحقیق
پیشگفتار
طرح موضوع واهمیت آن
چیستی پروژه
حوزه دوم شناخت
بخش اول مطالعات پایه
فصل اول شناخت مراکز همایش
شناخت مراکز همایش
تاریخچـه احداث فضاهای اجتماعی
در دوران معاصـر
تعریف مراکز همایش شهـری
وظایف مراکز برگزاری همایش های شهر
ویـژگی های مراکز برگزاری همایش های شهر
سیتی هال
تعریف سیتی هال
تاریخچـه و منطق تمرکز تجهیـزات خدماتی در شهر
ضرورت ایجاد مرکز همایش های مردمی در شهـر مشهـد
تجزیه و تحلیل کلی پراکنـدگی ادارات، سازمانهای دولتی و عمومی در شهر مشهد
طرح ایجاد مجتمـع های اداری خدماتی
محاسن ایجاد مجتمـع اداری ـ خدماتی
کاربـری های مستقـر
فصل دوم بررسی تعاریف ـ و ضوابط عملکـردی کیفی، فضاهای مرکز همایش
انواع گردهم آیی و تعاریف آن
کنفـرانس Conference
کنوانسیـون
سمینار Seminar
سمپوزیوم (Symposium)
میـزگرد (Round Table)
فوروم (Forum)
مجمع (Assembly)
کارگاه آمـوزشی (Workshop)
سخنـرانی (Lecture)
کمیسیـون (Commission)
کمیتـه (Committee)
مناظـره
انستیتـو (Institute)
جلسـه
گروه بنـدی گردهمائی ها
الف) گروه اجلاس های بستـه
ب) گروه اجلاسهای باز
انواع مراکز اجتماعات و استانـداردهای موجود
تالار اجتماعات
مراکز برگـزاری گردهمایی
تالار و اصـول و معیارهای کلی در طراحی آنها
اکوستیک در تالارها
حجم
فرم
پخشایی
حـدود تقـریبی حجم سالن ها
حجم مناسب فضاهای مختلف در مراکز گردهمایی به ازاء هر نفر شرکت کننده
فصل سوم نیازهای فضایی ولازمه های کلی مراکز گردهمایی
فرمهای مربوط به سطوح زیر بنا
تنـوع بهره گیـری از فضا و قدرت در نوع سالنهای اجتماع
سالنهائی که اختصاصاً برای برگزاری کنفرانس و کنگره طرح می شوند
سالنهای هنری چندمنظوره
تغییرات در ابعاد سالن
پیش بینی انجام تغییرات در نحوه چیدن و نوع صندلی ها
طراحی ادیتوریومها
پلان های مستطیل شکل
پلان های بادبـزن شکل
پلانهای شش ضلعی
پلانهای مدور و بیضوی
سالنهای نمایشگاهی
شکلهای نمایشی پلانها
الف ـ سالنهای با صحنه مرکزی
ب ـ سالنهای به شکل قطاع دایره (با زاویه مرکزی گسترده تا 135 درجه)
پ ـ سالنهای به شکل قطاع دایره (با زاویه مرکزی 90 درجه)
ت ـ سالنهای شش ضلعی (با زاویه صفحه 60 درجه)
ث ـ سالنهای مستطیل شکل
ج ـ سالنهای بادبزن شکل
معیـارهای طراحی
معیارهای مربوط به پخش صدا بدون استفاده از تجهیـزات صوتی
الف ـ توانائی های شخصی سخنـران
ب ـ فرم پلان و حجم تالار و چگونگی استقرار حضار
پ ـ مشخصات و ویژگی های آکوستیکی محیط
تقویت و تعدیل صدا به کمک وسائل و تجهیـزات صوتی
روابط بین سالن و صحنه
ارتفاع شاخص دیـد به سکو
ارتفاع صحنه یا سکو
تراز چشم ناظر
فاصله قائم بین تراز متوسط چشمان ناظر و بالاترین نقطه روی سر
حداکثر زاویه قائم دید رو به بالا
حداکثر زاویه قائم دید رو به پائین
جزئیات طراحی ردیف صندلی ها
شیب کف سالن
خطوط منظر
زاویه دید به پرده نمایش
فاصله دیـد
زاویه قائم دیـد
معیارهای مربوط به مشاهـده تصاویر تلویزیونی
سکو یا صحنـه
سقف ادیتوریوم و تأسیسات و تجهیـزات آن
ملزومات مربوط به مسائل آکوستیک
ملزومات مربوط به نورپردازی و روشنائی
ملزومات مربوط به تهویه مطبوع
ملزومات مربوط به کنترل حریق
ملزومات مربوط به نمایش بر روی پرده
ملزومات مربوط به دید حضار
ملزومات مربوط به سقف صحنه برای نمایشهای بزرگ
جایگاه
گنجایش جایگاه
آرایش جایگاه
جزئیات مربوط به صندلیها و نحوه چیـدن آنها
صندلیهای ثابت و دائمی
مبانی مربوط به اندازه های بدنی انسان
وضعیت
وزن
ارتفاع
پشتی صندلی
عرض صندلی
عمق صندلی
شیب صندلی
دسته صندلی
زیردستی جهت نوشتن
راحتی صندلی
صندلیهای ثابت ادیتـوریوم
استانـدارد میزها و ترتیب چیدن آنها به شکلهای مختلف
ملزومات صحنه در سالنهای چندمنظوره
کلیات
طراحی موقعیت صحنه یا سکو
انواع صحنه یا سکو
صحنـه مرکزی
صحنه انتهائی
پیش صحنه
تطبیق پذیـری صحنه
بیرون صحنـه
تراز هم سطح با کف صحنه اصلی
تراز هم سطح با کف جایگاه
تراز پائین تر از کف سالن
تراز هم سطح با کف زیرزمین و انبارها
صحنه های قابل برچیده شدن
ابعاد صحنـه ها
ابعاد صحنه برای اجزای تئاتر و نمایشهای معمولی
ابعاد صحنه برای اجرای کنسرت های گروهی
اداره کردن صحنـه
سیتم تعلیق
صحنه هابا سکوهای بالا و پائین شونده
جابجائی افقی صحنه
ملزومات عمومی صحنه ها
پرده ایمنی
پرده پیش صحنه
پرده های صحنه
استفاده از دکورهای پیش ساخته
روش نمایش چنـدتصویری
اندازه و چگونگی تصاویر
شیـوه های نمایش بر روی پرده
الف ـ پروژکسیون مستقیم
ب ـ پروژکسیون غیرمستقیم
پ ـ پروژکسیون از پشت پرده
اتاق پروژکسیون
پرده های نمایش
الف ـ پرده های یکراست
ب ـ پرده های جمع شونده
پ ـ پرده های قابل حمل
مشخصات و جنس پرده ها
فصل چهارم بررسی فضاهای جمعی و سابق آنها در ایران و جهان
ويژگي‌هاي عام فضاهاي جمعي
ساختمان‌ها و فضاهاي همگاني ايران در دوره بعد از اسلام
كاروانسراهاي ايران
پيشينه تاريخي
ويژگي‌هاي معماري كاروانسراهاي ايران
ميادين
ميدان، فضايي شهري براي گفت و گو
نتيجه
ميدان‌هاي پياده شهري
تاريخچه مختصري از ميادين سنتي در ايران
تاريخچه مختصري از ميادين اروپايي
آگوارا
فوروم
پياتزا
انواع ميدان
ميدان‌هاي عمومي
ميدان‌هاي تجاري
ميدان حكومتي
ميدان‌هاي نظامي
ميدان‌هاي محله‌اي
ميدان‌هاي ارتباطي
ميدان ورزشي
بررسي نمونه‌هايي از ميادين ايراني
ميدان نقش جهان
ميدان امام خميني در همدان
حرم مطهر امام رضا (ع)
بازار
مقدمه
مشخصات كاربردي عناصر متشكله بازارها و مراكز محله
بازار مكان بنيادهاي جمعي
نقش بازار در شهرهاي ايران (هسته اجتماعي- فرهنگي)
بازار و توان فرهنگي آن
بازار و محيط اقتصادي شهرها
خصوصيات فضايي معماري معاصر
فضاهاي همگاني در هم‌جواري‌هاي معماري معاصر ايران
فصل پنجم بررسی اجمالی اصول پایدار درمعماری ایران
مقدمه
رابطه فرهنگ ومعماري
معماريتاثير عوامل فرهنگي بر فرم
الف- اهميت مفهوم شكل يا فرم در فرهنگ معماري
ب عوامل فرهنگي موثر در شكلگيري فضاي معماري
ج بازتاب فرهنگ در صورت فضايمعماري
مباني فرهنگ ايران و تاثير آن برمعماري
مفهوم سير از ظاهر به باطن در معماري اسلاميايران
عوامل بنيادي معماري در ايران
اصل سير از كثرت به وحدت
اصل سير از ظاهر به باطن
اصل فراوري و انتظاع از طبيعت
اصل ساماندهي اهداف كاركردي ، سازه اي و كالبدي
شفافيت ( گسترة پهنة ديد )
هندسه
هندسه علمي
هندسه شهودي
انعكاس
اصل درون گرايي در عين برونگرايي
درون گرايي
تقارن
تقارن به مثابه اصلي زيبا شناختي
تقارن به عنوان اصلي در ساخت و ساز
مركزيت
محور گرايي
سياليت ( گسترش پهنة ديد )
تباين يا نا همگوني
تعادل و توازن
سلسله مراتب، تداوم (سلسله مراتب دسترسی) (اصل رده‌بندی فضايی)
اصول و روشهای طراحي شهري
فضاي خارجي ، فضاي داخلي
اصل سادگي و فضاي محصور در شهر ايراني
خصوصيت ايستايي و پويايي فضاي محصور
اصل مقياس و تناسب
اصل فضاهاي متباين
اصل قلمرو
اصل تركيب ( كمپوزيسيون )
آگاهي از فضا
بخش دومنمونه های تطبیقی
مقدمه
مرکز فرهنگی ژورژ پمپیدو
سیتی هال لندن
مجموعه تالار شهر جدید توکیو
تالار شهر بوستون
نمونـه های داخلی
سیتی هال تهران
تالار شهر تبریز

بخش سوم مطالعات زمینه

بازشناسی شهر مشهـد
چگونگی پیدایش شهـر مشهـد
سلسله مراتب رشـد تاریخی شهر مشهـد
موقعیت جغرافیایی شهـر مشهـد
مطالعات اقتصادی
مطالعات جمعیتی
عوامل اصلی رشد جمعیت شهر مشهـد
نقاط و عناصـر شاخص شهر مشهـد
تغییرات کالبـدی در قرن حاضر
ساختار کالبـدی در قرن حاضر
الگوی توسعـه شهـر مشهـد
مطالعات اقليمي و بررسيهاي محيطي شهر مشهد
موقعیت جغرافیایی شهر مشهد
دما
رطوبت نسبی
تجزیه و تحلیل بارندگی
وزش باد
تابش آفتاب
شرایط حرارتی در فضای آزاد
پیشنهادات ماهانی
پیشنهادات انجمن معماران آمریکا
پیشنهادات طراحی در مشهد
جهت استقرار ساختمان
جهت استقرار ساختمانهای یک طرفه
جهت استقرارساختمانهای دو طرفه
بافت مجموعه
الگوی اشغال زمین
انتخاب مصالح ساختمانی
عوامل موثر در مکانیابی پروژه
دلایل انتخاب سایت
از دیدگاه عملکردی و کارایی
همجواری
جوابگویی به نیازهای گروه های ذینفع
مساحت
مقیاس دانه بندی
مناسب مکانی
انطباق با کاربری اراضی شهر ی
دسترسی به شبکه معابر
هماهنگی با جهت توسعه شهر
خوانایی سایت
حوزه سوم تجزیه وتحلیل
تبیین برنامه ها و اهداف پروژه
شناسایی جمعیت مخاطب
تبیین کلیت فعالیت ها وفضاهای پروژه
تدوین مبانی نظری پروژه
مبانی نظری عام
مبانی نظـری خاص پروژه
تعیین اجزاء وتدقیق برنامه فیزیکی
فضای شهری و مردمی
فضاهای مؤثـر در ایجاد یک فضای اجتماعی زنـده و پویا
فضای شهـری روباز (میدان یک فضای همگانی)
فضاهای شهری سربسته
فضای همگانی سرپوشیده
سـرسـرا (فضای اطلاع رسانی)
فروشگاه مرکـز
تریا
رستـوران
نمایشگاه ها
نمایشگاه دائمی مرکز
نمایشگاه های موقت (عناصـر جامعـه مدنی مرکز)
سالنهای سخنـرانی
تالار
چیـدمان تالار
صنـدلی
بالکن
راهروهای تالار
صوت و اکوستیک در تالار
حجـم
فرم
طنین
نورپـردازی تالار
خروجی ها و ورودی های سالن
سالن انتظار یا لابی
نکاتی در مورد طراحی سالن انتظار
سالن گردهمایی شهـری
اتاق مترجمین
اتاق خبرنگاران
اتاق کنترل
فضای مختص تشریفات
فضای مخصوص فیلم برداری
سالن با ظرفیت اندک
سالنهای چنـدمنظـوره
فضاهای همگانی در جهت تقویت عناصـر جامعـه مدنی
حوزه مربوط به ارگانهای غیـردولتیNGO
فضای مربوط به احزاب سیاسی
فضای پاسخگـویی مسئولان
کتابخانـه مرکز
قفسه باز
قسمت مطالعه
قسمت قفسه بسته
بخش اینترنت
حـوزه اداری مرکز
مدیـریت مرکز «بخش روابط عمومی»
حـوزه معاونت امور اداری و مالی
حـوزه معاونت فنی
بخش خدمات
سرویس های بهـداشتی
پارکینگ
نمازخانـه
حوزه چهارم طراحی
تحلیل وآنالیز سایت
تجزیه وتحلیل زمین طرح
هندسه زمین طرح
سیستم های دسترسی
محورهای دید مطلوب
دیداز خارج از سایت به درون سایت
دید از درون سایت به خارج سایت
کاربری های مجاور سایت
ابعاد و شیب زمین
نتایج سایت آنالیز
ملاحظات معماری مجموعه
ملاحظات سازه ای مجموعـه
ملاحظات تأسیساتی مجموعـه
ارائه برنامه فیزیکی
این مطالعات فاقد منابع می باشد
مطالعات مرکز همایش های مشهد با رویکرد اصول پایدار در معماری ایران 310ص
قیمت : 15000 تومان

                       

                                   

                           

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


CAPTCHA Image
Reload Image