مطالعات موزه مردم شناسی 110ص + 30اسلاید

مطالعات موزه مردم شناسی 110ص + 30اسلاید
قیمت : 12.000 تومان

مقدمه الف
فصل اول : شناخت موضوع طراحي
1-1- علت انتخاب موضوع2
2-1- آشنايي با فرهنگ‌هاي كشور2
1-2-1- قوم لر2
1-2-1-1- شهرهاي مهم محل سكونت لرها2
1-2-1-2- زبان لري 2
1-2-1-3- انواع موسيقي در قوم لر 3
1-2-1-4- صنايع دستي استان لرستان 3
1-2-1-5- صنايع دستي شهري 3
1-2-2- قوم ترك 3
1-2-2-1- زبان تركي به دو دسته تقسيم مي‌شود3
1-2-2-2- سلسله‌هاي ترك تبار كه در ايران بعد از اسلام حكومت كردند4
1-2-2-3- صنايع دستي ترك‌هاي مقيم استان زنجان 4
1-2-2-4- شهرهاي ترك‌نشين ايران كه به زبان تركي آذربايجاني صحبت مي‌كنند4
1-2-2-5- صنايع دستي اردبيلي‌ها4
1-2-2-6- غذاهاي محلي استان اردبيل 4
1-2-2-7- سوغات 4
1-2-3- قوم كرد5
1-2-3-1- گونتيل كردي 5
1-2-3-2- صنايع دستي استان كردستان 5
1-2-3-3- مهمترين سوغات استان كردستان 5
1-2-3-4- صنايع دستي كرمانشاه 5
1-2-3-5- سوغات كرمانشاه5
1-2-4- قوم بختياري6
1-2-4-1- موسيقي 6
1-2-4-2- پوشش مردان بختياري 6
1-2-4-3- پوشش زنان بختياري 7
1-2-4-4- آداب سوگواري بختياري‌ها7
1-2-4-5- آداب برگزاري مراسم ازدواج و عروسي 7
1-2-5- خراسان جنوبي 7
1-2-5-1- صنايع دستي 7
1-2-5-2- بخش دامپروري 8
1-2-6- استان سمنان 8
1-2-6-1- صنايع دستي8
1-2-7- استان فارس 8
1-2-7-1- گويش اصلي 8
1-2-7-2- صنايع دستي 8
1-2-7-3- سوغات 8
1-2-8- استان سيستان و بلوچستان 9
1-2-8-1- مهم‌ترين صنايع دستي 9
سوزن دوزي 9
خامه دوزي9
1-2-8-2- صنايع سفالگري 9
1-2-8-3- زبان يا گويش رايج 9
1-2-9- شهرهاي شمالي كشور10
1-2-9-1- قوم گيلكي 10
1-2-9-2- زبان‌هاي رايج ديگر 10
1-2-9-3- فرآورده‌هاي كشاورزي گيلان 10
1-2-9-4- غذاهاي گيلاني 10
1-2-9-5- سوغات 10
1-2-10- استان مازندران 11
1-2-11- استان گلستان 11
1-2-11-1- زبان رايج 11
1-2-11-2- سوغات مهم 11
1-2-12- استان يزد 11
1-2-12-1- صنعت كشاورزي11
1-2-12-2- صنايع آنها 11
1-2-13- استان بوشهر 12
1-2-13-1- سوغات بوشهر 12
1-2-14- استان قم 12
1-2-14-1- سوغات 12
1-2-15- استان همدان 12
1-2-15-1- صنايع دستي 12
1-2-15-2- سوغات12
1-3- پيرامون موزه 13
1-3-1- تعريف موزه 13
1-3-2- معناي لغوي و اصطلاحي موزه 13
1-3-3- تاريخچه موزه 14
1-3-4- اهداف موزه 14
1-3-5- انواع موزه‌ها 15
1-3-5-1- موزه‌هاي تاريخي 15
1-3-5-2- موزه‌هاي تخصصي 16
1-3-5-3- موزه‌هاي علمي 16
1-3-5-4- موزه‌هاي فني و صنعتي 16
1-3-5-5- موزه‌هاي هنري 17
1-3-6- وضعيت موزه‌هاي بعد از انقلاب در ايران 17
1-3-7- موزه‌هاي معروف جهان و ايران 17
1-3-7-1- موزه ايران باستان 18
1-3-7-2- موزه آستان قدس مشهد 18
1-3-7-3- موزه‌ي مردم شناسي در تهران 18
1-3-7-4- موزه پارس در شيراز19
1-3-8- موزه‌هاي مردم شناسي دنيا 19
1-3-9- موزه‌ي مردم شناسي در ايران 19
1-3-10- موزه‌هاي موجود در تهران 20
1-4- آشنايي با غرفه‌ها 21
1-4-1- غرفه زندگي 21
1-4-2- سفالگري 21
1-4-3- غرفه آرايش 22
1-4-4- غرفه ساخته‌هاي چوبي 22
1-4-5- غرفه شيشه 22
1-4-6- غرفه اشياء سنگي22
1-4-7- غرفه قلم كار 22
1-4-8- غرفه نمد 23
1-4-9- غرفه منبت كاري و خاتم كاري 23
1-4-10- غرفه خرامين، قلمدان، و عقد نامه‌ها 24
1-4-11- قلمدان سازي 24
1-4-12- غرفه درويش 24
1-4-13- غرفه ساز 25
1-4-14- غرفه روشنايي 25
1-4-15- غرفه عقد 26
1-4-16- غرفه حمام 26
1-4-17- غرفه قهوه خانه 27
1-4-18- غرفه كلاه‌ها و سر پوش‌ها27
1-4-19- غرفه پاپيچ‌ها 28
1-4-20- غرفه پوشاك 28
1-4-21- غرفه پاپوش‌ها 28
1-4-22- غرفه مربوط به بافندگي 29
1-4-23- غرفه صنايع دستي 29
1-4-24- غرفه سفر 30
1-4-25- غرفه گليم‌ها و جاجيم‌ها 31
1-4-26- غرفه زيور آلات 31
1-5- نقش و ليست عملكردهاي مورد نياز در موزه 32
1-5-1- مضمون موزه 32
1-5-2- گروه بندي فعاليت‌هاي موزه‌اي 32
1-5-3- فعاليت‌هاي اداري 32
1-5-4- فعاليت‌هاي فرهنگي 32
1-5-5- فعاليت‌هاي خدماتي – رفاهي 33
1-5-6- فعاليت‌هاي خدماتي – پشتيباني 33
فصل دوم : شناخت بستر طرح
2-1- مطالعات جغرافيايي 35
2-1-1- موقعيت استان 35
2-1-2- موقعيت شهرستان 36
2-1-2-1- زبان‌هاي گفتاري 36
2-1-2-2- مذهب 36
2-1-2-3- ارتفاع از سطح دريا 37
2-1-2-4- طول و عرض جغرافيايي 37
2-1-2-5- شيب زمين 37
2-1-2-6- موقعيت استقرار 37
2-1-2-7- آب و هوا 37
عوامل جغرافيايي 38
كوير يا دشت 38
رشته كوه البرز38
بادهاي مرطوب و باران زاي غربي 38
اقليم ارتفاعات شمالي 38
اقليم كوهپايه 39
اقليم نيمه خشك و خشك 39
منابع آب 40
2-2- مطالعات تاريخي 40
2-2-1- وجه تسميه تهران 40
2-2-2- تاريخچه شهر تهران 41
تحولات بعد از 1300 هجري شمسي را مي‌توان به 4 دوره تقسيم نمود45
دوره اول (1300 تا 1320 ) 45
دوره دوم ( 1320 تا 1332 ) 46
دوره سوم ( 1332 تا 1357) 46
دوره چهارم از سال 1357 تا كنون 46
تفريحگاه و گردشگري 47
2-2-3- تاريخچه موزه و تاريخچه موزه در جهان 48
2-2-4- تاريخچه موزه در ايران 49
2-3- مطالعات اقليمي 50
2-3-1- مشكلات عمده اقليم گرم و خشك 50
2-3-2- شكل شهر 50
2-3-3- اقليم و ساختمان 50
فرم ساختمان در رابطه با اقليم 51
2-3-4- تابش آفتاب 52
2-3-5- دما 53
2-3-6- رطوبت 53
2-3-7- باد 53
2-3-8- بارندگي 54
2-3-9- اقليم و معماري 55
نكات مهم در مورد پوشش خارجي ساختمان‌ 55
2-4- مطالعات اجتماعي – فرهنگي و اقتصادي موزه 56
2-4-1- اثرات اجتماعي – فرهنگي موزه 56
2-4-1-1- گسترش مناسبات فرهنگي بين اقوام 56
2-4-1-2- اثرات اقتصادي موزه 56
2-5- مطالعات كالبدي57
2-5-1- موقعيت موزه در شهر 57
2-5-2- شبكه‌هاي ارتباطي برون شهري 57
2-5-2-1- فرودگاه 57
2-5-2-2- راه آهن 58
2-5-3- فرم كلي شهر تهران 58
2-5-4- ويژگيهاي معماري بومي 59
سايه‌بانهاي متحرك و ثابت 59

فصل سوم : برنامه فيزيكي طرح
3-1- فضاهاي بخش موزه 61
3-1-1- گالري‌ها 61
3-1-2- فضاهاي نمايشگاهي 61
3-1-3- فضاهاي خدماتي موزه 66
3-2- فضاهاي اداري 66
3-2-1- مدير عامل 66
3-2-2- رؤسا ، سرپرستان، منشي، پذيرش 67
3-2-3- كاركنان عالي رتبه و كارشناسان 68
3-2-4- كارمندان دفتري 69
3-3- فضاهاي فرهنگي 69
3-3-1- سالن آمفي تئاتر ( سالن چند منظوره)69
آكوستيك 71
اتاق كنترل نور 72
اتاق كنترل صدا 73
آپاراتخانه 73
3-3-2- فضاهاي آموزشي75
3-3-3- كتابخانه 75
عمق‌هاي مختلف قفسه‌ها 75
شرايط محيطي 76
3-3-4- نمازخانه 76
3-4- فضاهاي خدماتي – رفاهي 76
3-4-2- رستوران 77
3-4-3- آشپزخانه 77
3-4-4- آبدارخانه 78
3-4-5- انتشارات 79
3-4-6- سايت كامپيوتر 79
3-4-7- كافي شاپ 79
3-5- فضاهاي خدماتي – پشتيباني 79
3-5-1- انتظامات 80
3-5-2- تأسيسات 80
3-5-3- پاركينگ 81
3-5-4- محوطه و فضاي سبز81
3-5-5- سرويس‌هاي بهداشتي 82

فصل چهارم : تجزيه و تحليل سايت
4-1- آناليز سايت 84
4-1-1- وضع موجود 84
4-1-2- ديد شمال به سايت 84
4-1-3- ديد جنوب به سايت 84
4-1-4- ديد شرق به سايت 84
4-1-5- ديد غرب به سايت 85
4-1-6- ورودي 85
4-1-7- جهت تابش خورشيد 85
4-1-8- بادها 86
4-1-9- آلودگي صوتي 86
4-1-10- كاربري‌ها 87
4-2- روند طراحي 87
فصل پنجم : نمونه‌هاي مشابه
5-1- نمونه‌هاي مشابه ايراني 91
5-1-1- موزه هنرهاي معاصر 91
5-1-2- موزه مردم شناسي دزفول 95
5-1-2-1- آشنايي با موزه 95
5-1-2-2- آشنايي با سازمان موزه 99
5-2- نمونه‌هاي خارجي 101
5-2-1- موزه حيات و محيط زيست York country ، كارولنياي جنوبي 101
5-2-2- موزه يهوديان برزيل 106

فهرست تصاوير
عنوان صفحه
فصل اول : شناخت موضوع طراحي
شكل 1-1- غرفه زندگي 21
شكل 1-2- غرفه نمد 23
شكل 1-3- غرفه ساز 25
شكل 1-4- غرفه عقد 26
شكل 1-5- غرفه حمام 26
شكل 1-7- غرفه قهوه‌خانه 27
شكل 1-8- غرفه پوشاك 28
شكل 1-9- غرفه بافندگي 29
شكل 1-10- غرفه صنايع دستي 29
شكل 1-11- غرفه سفر 30
شكل 1-12- غرفه گليم و جاجيم 31
شكل 1-13- غرفه زيور آلات 31
فصل دوم : شناخت بستر طرح
شكل 2-1- موقعيت استان 35
شكل 2-2- موقعيت شهر تهران 36
شكل 2-3- منابع آب 40
شكل 2-4- تهران قديم 42
شكل 2-5- تهران قديم 43
شكل 2-6- دروازه شاهزاده عبدالعظيم 45
شكل 2-7- دركه تهران 45
شكل 2-8- اقليم تهران 48
شكل 2-9- اقليم تهران 48
فصل سوم : برنامه فيزيكي طرح
شكل 3-1- مبلمان مدير 67
شكل 3-2- مبلمان منشي 67
شكل 3-3- مبلمان كارمند دفتري 68
شكل 3-4- مبلمان كاركنان68
فصل چهارم : تجزيه و تحليل سايت
شكل 4-1- ورودي 85
شكل 4-2- جهت تابش خورشيد 85
شكل 4-3- بادها 86
شكل 4-4- آلودگي صوتي 86
شكل 4-4- كاربري‌ها 87
شكل 4-5- ارتباط فضايي 87
شكل 4-6- لكه گذاري 87
شكل 4-7- شكل گيري ايده 188
شكل 4-8- شكل‌گيري ايده 288
شكل 4-9- شكل‌گيري ايده 389
فصل پنجم : نمونه‌هاي مشابه
شكل 5-1- 94
شكل 5-2- 94
شكل 5-3- موزه مردم شناسي 96
شكل 5-4- موزه مردم شناسي 96
شكل 5-5- موزه مردم شناسي 97
شكل 5-6- موزه مردم شناسي 97
شكل 5-7- موزه مردم شناسي 98
شكل 5-8- موزه مردم شناسي 98
شكل 5-9- آشنايي با سازمان موزه 99
شكل 5-10- پلان مجموعه 100
شكل 5-11- مقطعي از مجموعه 100
شكل 5-12- نما 100
شكل 5-13- موزه حيات وحش كارولنياي جنوبي 102
شكل 5-14- برش موزه 103
شكل 5-15- پرسپكتيو 103
شكل 5-16- سايت پلان 104
شكل 5-17- پرسپكتيو104
شكل 5-18- پرسپكتيو105
شكل 5-19- پلان موزه 105
شكل 5-20- پلان موزه 107
شكل 5-21- سايت پلان 107
شكل 5-22- گالريها 108
شكل 5-23- گالريها 108
شكل 5-24- نماي داخلي 109

فهرست جداول
عنوان صفحه
فصل دوم : شناخت بستر طرح
جدول 2-1- ميانگين دما از سال 1380 الي 1386 53
جدول 2-2- ميانگين رطوبت سال 1380 الي 1386 53
جدول 2-3- ميانگين وزش باد سال 1380 الي 1386 53
جدول 2-4- ميانگين بارش سال 1380 الي 1386 54
فصل سوم : برنامه فيزيكي طرح
جدول 3-1- غرفه‌ها 65
جدول 3-2- آكوستيك 71
جدول 3-3- آشپزخانه 77
جدول 3-4- آبدارخانه 78
جدول 3-5- آبدارخانه 80
مطالعات موزه مردم شناسی 110ص + 30اسلاید
قیمت : 12.000 تومان

                       

                                   

                           

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


CAPTCHA Image
Reload Image