مطالعات کتابخانه کودکان 120ص

مطالعات کتابخانه کودکان 120ص
قیمت : 12000 تومان

مقدمه1
بیان ضرورت های طراحی1
بیان اهداف طراحی2
مبانی نظری عام طرح2
فصل اول/ مطالعات پایه3
اهمیت کتاب و کتابخانه و تأثیر در روند تکامل جامعه4
1-1 ) کتابخانه4
1-1-1- تعریف کتابخانه4
1-1-2- انواع کتابخانه ها5
1-کتابخانه های باستانی5
2.کتابخانه های یک اتاقه6
3. کتابخانه های عمومی6
ساختارهای موقت6
وابستگی تشکیلاتی و اداری7
4. کتابخانه های شاخه7
5.کتابخانه های بیمارستانی8
1-1-3- وظایف کتابخانه8
1-1-4- کتابخانه از نظر ساختار و تشکیلات9
1-1-4-1- بخش خدمات عمومی کتابداری:9
1-2) فضاهای مختلف یک کتابخانه9
الف- فضاهای عمومی کتابخانه (فضای مطالعه و تحقیق) (مربوط به مراجعین )9
1- به صورت باز10
2- به صورت بسته10
فضاهای مورد نیاز در سیستم بسته:10
جدول شماره 1- فضای لازم برای نگهداری کتاب ها و نیز فضای اضافی برای نشستن11
سالن مطالعه (سالن قرائت)12
بخش نشریات13
بخش سمعی و بصری13
ب- فضای مرتبط با کارکنان کتابخانه13
حوزه خدمات اداری14
ریاست14
محل استراحت کارمندان14
ج- انبار کتاب14
1-3) توجیه پذیری محل ساختمان کتابخانه15
1-3-1- جنبه های کاربردی15
1-3-2- ساختمان کاربردی16
1- 4) عناصر فرعی کتابخانه16
1-4-1- راهنما و نمادهای کتابخانه16
1-4-2- نشانه ها و نمادهای ارتباطی17
1-4-3- محل راهنماها17
1-4-5- راهنماهای ورودی کتابخانه18
1-4-6- راهنماهای داخل کتابخانه18
سیستم امانت19
پیشخوان ها19
راهنمای فهرست:19
1-5) انتخاب وسایل و تجهیزات کتابخانه20
1-6 ) حفاظت و ایمنی کتابخانه20
1-6-1- درهای کتابخانه20
1-6-2- پنجره های کتابخانه20
1-7 ) تاسیسات20
الف) گرما21
ب) تهویه21
1-7-1- سطح مناسب توصیه شده رطوبت21
جدول شماره 221
1-7-2- نور طبیعی22
نتیجه گیری مطالعات:22
فصل دوم/ مطالعات تکمیلی25
2-1 ) شناخت کودک از دیدگاه روانشناسی26
2-1-1- کودک و آموزش27
2-1-2- کودک ، معماری و فضا :27
نتیجه گیری:28
2-1-3- برخی احکام کالبدی در مورد طراحی برای کودکان:28
2-1-4- رعایت مقیاس کودکان در کلیه فضاها :28
2-2 ) کتابخانه های کودکان29
2-2-1- مقدمه29
2-2-2- سازمان و اصول خدمات31
2-2-2-1- مسئولیت خدمات31
2-2-3- ماهیت خدمات کتابخانه یی32
2-2-4- قوانین، مقررات و امور روزمره34
2-2-5- خوانندگان34
2-2-6- چیدن کتاب ها، راهنمایی و توصیه35
2-2-6-1- چیدن ورده بندی کتاب ها35
2-2-7- کاتالوگ ها، فهرست ها و کارهای نمایشی37
2-3 ) فعالیت های فرعی کتابخانه37
2-3-1- قصه گویی37
تصویر 138
2-3-2- سایر فعالیت های فرعی39
2-4 ) محل وتجهیزات40
2-4-1- ایجادمحیط مناسب40
2-4-2- موقعیت کتابخانه41
2-4-2- 1- رابطه بابخش های دیگرکتابخانه42
2-4-3- طرح کتابخانه ها43
2-4-3-1- تز ئین کتابخانه45
2-4-3-2- نمای کتابخانه49
2-4-3-3- پیشانی ساختمان50
2-4-3-4- ارتفاع سقف کتابخانه50
2-4-3-5- پوشش کف کتابخانه50
2-4-3-6- پنجره ها51
2-4-3-7- نور کتابخانه51
جدول شماره 352
2-4-3-8- رنگ کتابخانه52
2-4-3-8-1- دريافت رنگ ها:52
2-4-3-8-2- كودكان ورنگ ها:52
2-4-3-8-3- كودكان وروانشناسي رنگ ها53
2-4-3-8-4- فضای بچه هابايد چه رنگي باشد؟54
2-4-3-8-5- مفهوم رنگ ها:54
نتيجه گیری :56
2-5 ) فضاهای کتابخانه :57
2-5-1- ورود به کتابخانه57
2-5-1- 1- ورودی معلولین57
2-5-1-2- دهلیز57
2-5-1- 3- سالن ورودی57
2-5-1- 4- فضای رفت و آمد58
2-5-2- پوشش کف58
2-5-3- دستشوئی ها58
2-5-4- خروج اضطراری59
2-5-5- ناحیه فهرست عمومی59
2-5-5-1- بخش فهرست نویسی59
2-5-6- سمعی و بصری59
2-5-7- سیستم امانت60
2-5-8- نمایشگاه60
2-5-9- نصب دستگاه های بالابرنده61
2-5-10- اتاق تکثیر و کپی61
2-5-11- بخش نشریات61
2-5-12- سالن مطالعه62
2-5-13- رئیس کتابخانه62
2-5-14- فضا برای هر کارمند62
جدول شماره 462
2-5-14-1- محل و تعداد کارکنان مورد نیاز و رابطه آن با جمعیت62
2-6 ) وسایل و تجهیزات63
2-6-1- قفسه کتاب63
تصویر 564
2-6-2- روشنایی قفسه های کتاب64
تصویر 664
2-6-3- قفسه نمایش کتاب64
2-6-4- قفسه مجلات65
2-6-5- میزها65
2-6-5-1- میز مطالعه65
میز مطالعه تک نفره66
میز مطالعه چهار نفره66
2-6-5-2- میز امانت66
2-6-5-3- میز نمایش کتاب67
تصویر 767
2-6-5-4- میز کتابدار67
2-6-6- صندلی ها68
جدول شماره 568
2-6-7- چیدمان فضای مطالعه68
2-6-8- چید مان فضای نگهدارنده کتاب69
2-6-9- برگه دان ها69
2-7 ) نور و حرارت70
2-8) ترکیب مجموعه71
2-9) تسهیلات معلولین73
فصل سوم/ مطالعات تطبیقی74
3-1 )نمونه های خارجی75
3-1-1- کتابخانه خائومه فوستر75
تصویر 8نقشه طبقه همکف76
تصویر 9 نقشه طبقه اول76
تصویر 10 نقشه طبقه دوم77
تصویر 11 نقشه زیرزمین77
تصویر 1278
تصویر 1378
تصویر 1479
تصویر 1579
تصویر 1680
تصویر 1780
تصویر 1881
تصویر 1981
3-1-2- كتابخانه شيكاگو82
بخش هاي كتابخانه82
كارت كتابخانه83
برنامه ی بازديد عمومي83
3-1-3- کتابخانه جدید شهر دنور (1993 )83
طرح83
فضای ورودی84
قسمت کتاب های تصویری84
بخش غیر داستان84
بخش داستان85
غرفه برنامه ها85
اتاق کاردستی85
اتاق سمعی بصری و کامپیوتر85
3-1-4- کتابخانه کودکان مونترال86
مجموعه ها86
خدمات دهی86
عضویت88
امانت کتاب88
خدمات امدادی88
خدمات به کودکان با نیازهای خاص :88
مامان غازه88
3-2 ) نمونه داخلی89
3-2-1- کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی89
آمفی تئاتر90
ورودی کتابخانه90
نتیجه گیری:91
فصل چهارم/ مطالعات زمینه92
4-1 ) بررسی وضعیت موجود کتابخانه های کشور93
4-1-1- سالنامه آماری استان خراسان رضوی 138793
جدول شماره 6 – کتابخانه ، کتاب ، اعضاء و مراجعه کنندگان به کتابخانه ها93
4-2 ) ضوابط و مقررات کاربری فرهنگی94
4-2-1- نورگیری فضاها94
4-2-2- ضوابط زیرزمین94
4-2-3- ضوابط پارکینگ95
4-2-4- ضوابط پلکان95
4-2-5- ضوابط آسانسور95
4-2-6- ضوابط آتش نشانی95
4-2-7- ضوابط و مقررات زلزله96
4-2-8- مقررات محدودیت ارتفاع96
4-2-9- ضوابط و مقررات خاص96
4-3 ) بررسی اقلیم97
4-3-1- مشخصات اقلیمی مشهد97
4-3-2- توپوگرافی :98
4-3-3- جهت استقرار ساختمان در رابطه با عوامل اقلیمی98
4-3-4- تابش آفتاب99
4-3-5- دما100
4-3-6- بارندگی101
4-3-7- وزش باد101
تصویر 24 – میزان و زاویه وزش باد شهر مشهد102
4-3-8- رطوبت102
4-3-9- درجه حرارت102
4-3-10- تهویه103
4-3-11- سایه بان های طبیعی103
4-3-12- کیفیت رنگ و سطح مورد تابش103
4-3-13- پیشنهادات و توصیه های اقلیمی در ارتباط با طرح پروژه104
4-4 ) اهداف مطالعات اقلیمی104
4-4-1- هندسه سایت104
4-4-2- دسترسی به سایت :105
4-4-3- عوامل فرهنگی105
4-4-4- سایت آنالیز106
4-5 ) تعیین اجزاء و عناصر پروژه:112
طبقه همکف112
طبقه اول112
زیرزمین112
فضای باز112
5- 5 )برنامه فیزیکی 113
منابع
مطالعات کتابخانه کودکان 120ص
قیمت : 12000 تومان

                       

                                   

                           

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


CAPTCHA Image
Reload Image