هتل آب معدنی سرعین 132ص

هتل آب معدنی سرعین 132ص
قیمت : 13000 تومان

مقدمه. 1
اهداف طرح: 4
پیشینه تحقیق: 4
روش كار و تحقیق: 6
2-1-مطالعات تاریخی استان: 8
2-2- آثار تاریخی اردبیل: 9
2-3- جمعیت: 9
2-4- مطالعات فرهنگی: 9
2-5- مطالعات اقتصادی: 10
2-6- مطالعات كالبدی: 11
2-7- مواد و مصالح: 13
3-1- آب و هوا: 15
3-2- موقعیت جغرافیایی: 15
3-3- پستی و بلندی: 16
3-4- زمین شناسی: 17
3-5- باد: 17
بادهای شرقی : 17
بادهای غربی : 17
باد مغان یلی : 18
تابش خورشید: 18
4-1- تاریخچه آبهای معدنی: 22
4-2- آبهای گرم معدنی ایران: 22
4-3- چشمه های آبگرم معدنی سرعین: 24
4-3-1- نحوه به وجود آمدن چشمه های آب معدنی سرعین: 26
4-3-2- مشخصات چشمه های آبگرم معدنی سرعین: 26
4-3-3- چشمه های ویلادره: 28
5-1- فوائد ایجاد مراكز آبدرمانی: 30
5-2- روشهای متداول در مراكز آبدرمانی: 31
5-2-1- روش نوشیدن ( خوراكی ): 31
5-2-2-روش برون درمانی انفرادی: 32
5-2-2-1- حمامها: 32
5-2-2-2- دوشها: 33
5-2-2-3- ماساژها: 33
5-2-3- برون درمانی دسته جمعی: 34
5-3- برنامه زمانبندی درمانی در فضاهای آبدرمانی: 35
5-4- لوازم و دستگاههای آبدرمانی: 36
5-4-1- دوشهای آب پاش ( حمام با دوش افقی ): Column – Shower. 36
5-4-2- دوشهای پرتابی (حمام با دوش پرتابی): Jet shower. 37
5-4-3- وان جوشان ( حمام وان جوشان ): Gaseous Bath. 38
5-4-4- وان با دوش زیر آبی: Under water Massage Bath. 38
5ـ 4 ـ 5. حمام شستشوی داخلی: Purging Bath. 39
5-4-6- استخرهای تمرینی و جریان سریع: Jet Stream Pool 40
5-4-7- ائروسل یا حمام بخار: Affusion Unit Aerosol 41
5-4-8- آبفشان یا بخور: Spraying Inhalation Unit 42
5-4-9- حمام سونا: Sauna Bath. 42
5-4-10- ماساژ: Massage. 43
5-4-11- ژیمناستیک ( بدنسازی) Gyamnasiun Room… 44
5-4-12- مكانوتراپی: Mechanotherapy Room… 44
5-4-13- اتاق استراحت: Rest Room… 45
6-1- هتل: 47
6-2- هتل در یك تقسیم بندی كلی: 48
6-2-1- هتل مركز شهر: 48
6-2-2- هتل بین راهی: 48
6-2-3- هتل فرودگاه: 48
6-2-4- هتل تفریحی: 48
6-3- هتل و آب معدنی: 49
7-1- دلایل انتخاب پروژه: 62
7-1-1- جایگاه جهانگردی در دنیای امروز: 62
7-1-2- ایران، سرزمین جاذبههای جهانگردی: 62
7-1-3- سرعین: 63
7-2- دلایل شكل گیری مفهوم پروژه: 64
7-3- دلایل انتخاب سایت و تحلیل آن: 66
7-3-1- كاربری توریستی زمین: 66
7-3-2- نزدیك بودن به دو هتل موجود در شهر: 66
7-3-3- نزدیك بودن به چشمه آبگرم معدنی (گاومیش گلی): 67
7-3-4- دسترسی سریع به جاده اصلی: 67
7-3-5- امكان اشراف یه كوه سبلان: 68
7-3-6- عدم سستی زمین بجهت مسیر دفع آبهای معدنی: 68
7-4- مشخصات سایت و نحوه استقرار مجموعه: 68
7-4-1- وضعیت تابش خورشید: 68
7ـ4ـ2 . دید و منظر: 68
8-1- هسته اصلی: 75
8-1-1- اتاق خوابها: 75
8-1-1-1- اتاقهای خواب: 75
8-1-1-2- كریدور اصلی: 75
8-1-1-3- هال ورودی آسانسورها: 76
8-1-1-4- نشیمن: 76
8-1-1-5- بخش خانه داری و خدمات: 76
8-1-1-6- پلههای فرار: 77
8-1-1-7- آسانسور ورزشی: 77
8-1-2-لابی: 77
8-1-3- پیشخوان :(front office) 78
8-1-4- تریا: 78
8-1-5- نمازخانه و سرویسهای بهداشتی: 79
8-1-6- فروشگاهها: 79
8-1-7- بالابرها: (ارتباطات عمودی) 79
8-1-7-1- بالابر مسافرین : 79
8-1-7-2- بالابر تشریفاتی: 80
8-1-7-3- بالابر خدماتی : 80
8-1-7-4- بالابر اشپزخانه: 80
اداری: 80
رستورانها: 81
بخش بازی و بازیهای كامپیوتری: 81
بخش فرهنگی: 82
8-2-1- ورودی.. 82
8-2-2-گالری.. 82
8-2-2-1.سالن اصلی.. 82
8-2-2-2.قسمت پشتیبانی.. 82
8-2-3- سینما(سالن كنفرانس و گردهمایی) 83
8-2-3-1.سالن اصلی.. 83
8-2-3-2- انبار. 83
8-2-3-3- فضاهای پشت صحنه. 83
8-2-3-4- پشتیبانی.. 83
8-2-3-5- اتاق پرو‍‍‍‍‍ژكسیون. 83
اتاق آرشیو. 83
اتاق برق.. 83
8-2-3- 8- اتاق استراحت پرسنل.. 83
كتابخانه، سمعی بصری و سایت كامپیوتری.. 83
8-2-4-1.سالن اصلی.. 84
8-2-4-3–كتابخانه. 84
8-2-4-4- سمعی بصری.. 84
8-2-4-5- سایت كامپیوتری.. 84
فضای پشتیبانی.. 84
بالابرها (ارتباط عمودی) 84
بخش ورزشی.. 85
8-3-1- هال اصلی.. 85
8-3-1-1- ورودی اصلی.. 85
8-3-1-2- محل سایت كامپیوتری.. 85
8-3-1-3- در بخش طبقات اتاق خوابها در مورد آن توضیح داده شد . 85
8-3-1-4- اطلاعات… 85
8-3-2- آبدرمانی.. 85
8-3-2-1- فضای ورودی.. 86
8-3-2-2-محل تحویل كفش و حوله و فروش مایو. 86
8-3-2-3- انبار مخصوص كفش و حوله تمیز. 86
8-3-2-4- رختكن و كمد. 86
8-3-2-5- سرویسهای بهداشتی.. 86
8-3-2-6- هال تقسیم. 86
بالابرها 86
بخشهای آبدرمانی.. 86
8-3-4-1-دوشها 86
8-3-4-2- اتاق آب افشان (بخور) 87
8-3-4-3- اتاق حمام بخار (ائروسل) 87
8-3-4-4- حمام سونا 87
8-3-4-5- كابین دوش افقی.. 87
كابین دوش پرتابی.. 87
حمام وان جوشان. 87
حمام وان دوش زیر آبی.. 87
حمام دوش درون زدا 87
جكوزی خوابیده 87
جكوزی خوابیده 87
حوضچه ارتباطی با استخر. 87
8-3-4-13.استخرها 88
5.پرسنل.. 88
8-3-5-1. كریدور خدماتی.. 88
8-3-5-2.هال تقسیم بخش خدماتی.. 88
8-3-5-3. اتاق استراحت پرسنل.. 88
8-3-5 -4. سرویسهای بهداشتی پرسنل.. 88
8-3-5-5. اتاق كمكهای اولیه. 88
8-3-5-6. انبار. 88
فضاهای ذیل در طبقه دوم آبدرمانی قرار دارند: 88
8-3-6- فضاهای جانبی.. 88
8-3-6-1.اتاق ماساژ. 88
8-3-6-2.اتاق مكانوتراپی.. 88
8-3-6-3.فضای استراحت… 88
8-3-6-4.اتاق بدنسازی.. 88
خدماتی- پشتیبانی.. 88
8-4-1. ورودی خدماتی.. 88
8-4-1-1- قسمت نگهبانی و كارت زنی.. 89
8-4-1-2- محوطه بارنداز. 89
8-4-2- تاسیسات مكانیكی و برق.. 89
8-4-3-كارگاههای خدماتی.. 89
8-4-4- فضای پرسنل.. 89
8-4-4-1- رختكن – دوش و سرویسهای بهداشتی.. 89
8-4-4-2. غذا خوری.. 90
8-4-5-آشپزخانه اصلی.. 90
8-4-5-1.سالن طبخ.. 90
8- 4- 5-2- فضای ظرفشویی.. 90
8 -4- 5- 3 – بالا بر آشپزخانه. 90
8-4-6- انبار و سردخانه. 90
8-4-6-1- انبار. 90
8-4-6-2- سردخانه. 90
8-4-7- رختشویخانه. 90
8-4-7-1. شوت و اتاقك محلفه كثیف… 90
8ـ4ـ7ـ2. اتاق مسئول. 91
8ـ4ـ7ـ3.خشكشویی.. 91
8ـ4ـ8. خانه داری.. 91
8ـ4ـ8ـ1. انبار ملحفه تمیز. 91
8ـ4ـ8ـ2.اتاق خانه دار. 91
8ـ4ـ8ـ3. اتقا وسایل گمشده 91
8ـ4ـ8ـ4. اتاق تحویل روپوش… 91
8-4-9- بالاتر خدماتی.. 91
8-4-10- پاركینگها 91
8-4-10-1- پاركینگ داخلی.. 91
8-4-10-2.پاركینگهای محوطه. 92
سازه 108
تأسیسات… 109
10-2-1- سیستم تهویه مطبوع. 109
10-2-2- تنظیم هوا 110
10-2-3- موتور خانه بخش آبدرمانی.. 110
میزان مصرف آب معدنی فضاهای آب درمانی.. 110
توضیح آب سرد و گرم معدنی.. 111
جنس و مشخصات لوله ها 112
محافظت چشمه. 112
سیستمهای دیگر. 114
مواد و مصالح.. 115
11-1- فضایابی اولیه. 118
11-2- عوامل تاًثیر گذار بر روند شكل گیری.. 120

منابع و مآحذ. 124
هتل آب معدنی سرعین 132ص
قیمت : 13000 تومان

                       

                                   

                           

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


CAPTCHA Image
Reload Image