مطالعات باغ کودک 140ص

مطالعات باغ کودک 140ص

خرید مطالعات : 14.000 تومان

• فصل اول
1- 1 . كودك و آموزش و پرورش
1-1-1 . كودك
2-1-1 . تاريخچه توجه به كودك و تعليم و تربيت وي
3-1-1 . آموزش و پرورش چيست
4-1-1 . آموزش و پرورش كودك
5-1-1 . آموزش و پرورش كودك در ايران
6-1-1 . لزوم آموزش و پرورش
7-1-1 . هدفهاي آموزش و پرورش
1- 7-1-1 . هدفهاي خودشناسي
2-7-1-1 . هدفهاي روابط انساني
3- 7-1-1 . هدفهاي پذيرش مسئوليت اجتماعي
8-1-1 . آموزش مسئوليت به كودكان
9-1-1 . عوامل تئوريك در نارسائي آموزش و پرورش كلاسيك
2-1 . رشد كودك
1-2-1 . هدف از مطالعة رشد
2-2-1. رشد و نيازهاي آن
3-2-1. ويژگي‌هاي رشد از ديدگاه صاحب‌نظران
1- 3-1. كودك و بازي
2-3-1. تعريف بازي
3-3-1. ويژگي‌هاي بازي
1- 3-1. نقش بازي در رشد و پرورش كودك
1- 4-3-1. بازي و رشد جسماني
2-4-3-1. بازي و تأثير آن بر هوش
3-4-3-1. بازي و رشد ذهني
4-4-3-1. بازي و ارزش آموزشي
5-4-3-1. بازي و رشد اجتماعي
6- 4- 3-1. بازي و رشد عاطفي
7- 4- 3-1. بازي و رشد تجارب و آموخته‌ها
8- 4- 3-1. بازي و رشد اخلاقي
5- 3-1. بازي و ارتباط آن با رشد
6-3-1. عوامل مؤثر در بازي
1-6-3-1. تأثير جنس
1- 1- 6- 3-1. استفاده از وسايل بازي از ديدگاه جنسيت
2- 6- 3-1. تأثير هوش
3- 6- 3-1. تأثير سن
4- 6- 3-1. تأثير محيط
7- 3-1. تحول بازي كودكانه
1- 7- 3-1. بازيهاي كنشي
2- 7- 3-1. بازيهاي تقليدي
3- 7- 3-1. بازيهاي دلخواه
4- 7- 3-1. بازيهاي دوران ابتدائي
5- 7- 3-1. بازيهاي پايان دوران كودكي
6- 7- 3-1. بازيهاي آزمون اراده
8- 3-1. اهميت بازي
9- 3-1. وسايل بازي
1- 9- 3-1. نكات ضروري در طراحي وسايل بازي
10- 3-1. زمين بازي
1- 10- 3-1. شن
2- 10- 3-1. آب
3- 10- 3-1. درخت‌كاري
4- 10- 3-1. زمين‌هايي با پستي و بلندي ، حيوانات و باغچه‌ها
5- 10- 3-1. زمينهاي بازي ، ماجراجوئي
4-1. كودك و رنگ
1- 4-1. رنگ از ديدگاه كودك
2- 4-1. رنگ و خصوصيات رواني و عاطفي كودك
3- 4-1. كودكان را در انتخاب رنگ آزاد بگذاريم
4- 4-1. دلايل انتخاب رنگ در كودكان از ديدگاه روانشناسي
5- 4-1. رنگ در نقاشي كودكان
6- 4-1. تأثير رنگ در تربيت و شخصيت‌پردازي كودك
7- 4- 1. معاني رنگ‌ها
8- 4-1. دلايل توجه به رنگ در فضاهاي كالبدي و وسايل آموزشي
1- 8- 4-1. خواص رنگ‌ها
2- 8- 4-1. پژوهش‌هاي انجام شده
3- 8- 4-1. كاربرد رنگ نامناسب در فضاهاي كالبدي و وسائل آموزشي
9- 4-1. چگونه از رنگ استفاده نمائيم
5-1.كودك و هنر
1- 5-1. نيازهاي اساسي كودكان
1- 1- 5-1. نيازهاي رواني
2- 1- 5-1. نيازهاي روحي و فطري
2- 5-1. كودكان و هنر
3- 5-1. كودكان و دنياي پردازش تخيلها
4- 5-1. هنر و نيازهاي رواني
5- 5-1. هدف تدريس هنرهاي زيبا
6- 5-1. نقاشي كودكان
1- 6- 5-1. ارزش نقاشي
2- 6- 5-1. از رئاليسم اتفاقي تا رئاليسم هوشمندانه
3- 6- 5-1. مرحلة عمليات عيني
4- 6-5-1. شناخت كودكان از راه تفسير نقاشي‌هايشان
5- 6- 5-1. تفسير نقاشي چيست
6- 6-5-1. رابطه نقاشي با شخصيت كودك
7- 5-1. تئاتر و هنرهاي نمايشي :
1- 7- 5-1. تئاتر براي بچه‌ها
2- 7- 5-1. تئاتر به‌وسيلة بچه‌ها
3- 7- 5-1. تئاتر سازنده (خلاق)
8- 5-1. موسيقي :
9- 5-1. آواز :
1- 9- 5-1. روند تكامل آوازخواني :
6-1.كودك و فضا
1- 6-1. كودك و دريافت فضا
2- 6 -1. چگونه مي‌توان فضائي مناسب براي كودكان طراحي كرد
1- 2- 6-1. رهيافتهاي طراحي براي كودكان
2- 2- 6-1. خصوصيات فضاي مناسب براي كودكان
3- 6-1. دريافت حسي و هوشي فضاي معماري
1- 3- 6-1. كودك و فضاهاي ساخته‌شده
2- 3- 6-1. درك و توجه كودك به فضا
3- 3- 6-1. نياز به تملك فضا
7-1.كودك و كامپيوتر
1- 7-1. نقش كامپيوتر در آموزش كودكان
2- 7-1. كودكان پيش‌دبستاني و كامپيوتر
3- 7-1. كامپيوتر و رشد اجتماعي _ احساسي كودكان
4- 7-1. تأثير برنامه‌هاي كمك‌آموزشي كامپيوتري در پيشرفت درسي
5- 7-1. تأثير كامپيوتر در پيشرفت زبان و تكلم
6- 7 -1. تأثير كامپيوتر در فراگيري مفاهيم رياضي
7- 7-1. مزايا و معايب استفاده از كامپيوتر مراكز پيش‌دبستاني و دبستاني
8- 7-1. نكاتي كه بايد مربيان و معلمان در استفاده كودكان از كامپيوتر به آن توجه داشته باشند .
8-1.شناخت برخي مفاهيم در ارتباط با كودكان
1- 8-1. هوش
2- 8-1. خلاقيت كودكان
1- 2- 8-1. شكوفا كردن خلاقيت كودكان
1- 1- 2- 8-1. تشويق كودك
2- 1- 2- 8-1. بيدار كردن تفكر خلاق
3- 1- 2- 8-1. ايجاد كنجكاوي
4- 1- 2- 8-1. تشويق به بازي و سرگرمي
5- 1- 2- 8-1. تشويق به خيال‌پردازي
6- 1- 2- 8-1. تشويق بر بيان احساس خود
7- 1- 2- 8-1. از بين بردن افكار منفي
3- 8-1. درك كودك از پرسپكتيو
4- 8-1. درك كودك از زمان
5- 8-1. راست _ چپ
6- 8-1. شكل و فرم
7- 8-1. حركت و سر و صدا
8- 8-1. ارتباط كودك پيش‌دبستاني با سايرين (بزرگسالان و كودكان )
9- 8-1. خودآگاهي
10- 8-1. ادراك فضا
11- 8-1. آداب و رسوم فرهنگ كودكان
12- 8-1. استدلال و قضاوت كودكان
13- 8-1. سرگرمي‌هاي كودكان
14- 8-1. ورزش كودكان
•فصل دوم (در این فصل اسم نمونه ها موزه هستش اما در رابطه با بازی و محیط های بازی کودکان هستش)
oنمونه كارهاي مشابه
1-2 . موزة كودكان هوستون
s Museum of Houston’Children
1- 1- 2 . تاريخچه موزه
2- 1- 2 . نمايشگاههاي موزه كودكان هوستون در سال 1993
گالري آغاز
The Begining Gallery
دهكده بازاري در تايوان
2-2 . موزه كودكان بوستون s Museum’Boston Children
3- 2 . موزه كودكان هيوگو در ژاپن Hyogo

فصل سوم
1-3 . سايت پيشنهادي
1-1-3 . ويژگيهاي مورد نظر براي سايت مجموعه
2-1-3 . امكانات فرهنگي تفريحي آموزشي منطقه 2 تهران
3-1-3 . مطالعات آماري
4-1-3 . موقعيت بوستان گفتگو
5-1-3 . تحليل سايت
1- 5-1-3 . موقعيت ، وسعت راههاي مجاور و امكانات دسترسي
2- 5-1-3 . وضعيت توپوگرافي
2-3 .مطالعات اقليمي
1-2-3 . مشخصات جغرافيايي شهر تهران
2-2-3 . موقعيت طبيعي جغرافيايي
3-2-3 . مشخصات اقليم منطقه
1- 3- 2-3 . دما
2- 3- 2- 3 . ميزان بارش
3- 3- 2- 3 . رطوبت نسبي
4- 3-2- 3 . روزهاي يخبندان
5- 3-2- 3 . روزهاي باراني
6- 3- 2- 3 . تابش خورشيد
7- 3-2- 3. باد
1- 7- 3- 2- 3 . تأثير وزش باد در جهت گيري ساختمان

فصل چهارم
طرح پيشنهادي باغ كودك
1- 4. معرفي باغ كودك و نحوة فعاليت آن
1- 1- 4 . باغ كودك مكمل آموزشهاي كلاسيك
2- 1- 4 . افراد در چه سنيني به مجموعه مراجعه مي‌كنند
3- 1- 4. مجموعه در چه زمان‌هائي فعاليت مي‌كند
2- 4 . طرح پيشنهادي
1- 2- 4 . فضاهاي داخل بنا
فضاي كودكان نوپا:
گالري هنري كودكان
آشنايي با تاريخ
آشنائي با جغرافيا
آشپزخانه كودك
نمايشگاه گل و گياه
فضاي بازي
استوديويي تلويزيوني
لباسهاي محلي
كودك جهاني
بدن انسان
ايستگاه موسيقي
گالري هنر نوجوانان
توانائيهاي جسمي
كارگاه ساختماني
ايستگاه شيمي
ايستگاه فيزيك
ايستگاه كامپيوتر
سالن اجتماعات
كتابخانه
قسمت أموزشي
نمايشگاه موقتي
كافه تريا
مركز مشاوره
كمكهاي اوليه
مديريت و روابط عمومي
2- 2- 4 . فضاهاي درون سايت
پلانتاريوم
فضاي بازي كودكان
آمفي تئاتر روباز
باغ روي بام
فضاي نواختن موسيقي
نقاشي روي ديوار
رمپ دوچرخه سواري
3- 4 . ايده هاي اصلي و فرآيند طراحي پروژه
هدف از طرح اين فضا :
تصویر 1-4 . ایده های طراحی .
تصویر 2-4 . ایده های طراحی .
تصویر 3-4 . ایده های طراحی (قرار گرفتن سطوح منحنی بروی هم .)
تصویر 4-4 . ایده گرفتن از بازی MAZE در طراحی.
تصویر 5-4 . ایده های طراحی.
تصویر6-4 . چگونگی حرکت در سایت.
4- 4 . جدول برنامه فيزيكي
فهرست منابع و مآخذ .
مطالعات باغ کودک 140ص
این مطالعات دارای نقشه نیز می باشد.

خرید مطالعات : 14.000 تومان

                       

                                   

                           

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


CAPTCHA Image
Reload Image