مطالعات بیمارستان 140ص

مطالعات بیمارستان 140ص
این پروژه فاقد عکس می باشد

قیمت : 10.000 تومان

چکیده 1
مقدمه: 2
فصل اول: اقليم و طراحي
-1-1 بخش اول : خورشيد 4
-1-1-1 منشأ انرژي خورشيدي 4
-2-1-1 تشعشعات خورشيدي 5
-3-1-1 تشعشعات و جو زمين 7
-4-1-1 شدت تشعشعات بر يك سطح 8
-5-1-1 بازتاب، انتقال و جذب 11
-6-1-1 نمودارهاي خورشيدي 13
-1-6-1-1-1 نمودار خورشيدي استوان هاي 14
-2-6-1-1-1 نقاله خورشيدي 16
-7-1-1-1 جسم انساني 17
-1-7-1-1-1 بدن چگونه خود را خنك م يكند؟ 19
-2-7-1-1-1 تامين آسايش گرمايي 20
-2-1 بخش دوم : اقليم 25
-1-2-1 بررسي شرايط اقليمي مناطق مختلف ايران 25
نواحي مركزي (دشت هاي فلات: 31
خصوصيات كلي بافت شهري: 31
كليات فرم بنا در اين مناطق: 32
معماري اقليمي خان هها: 32
-2-2-1 موقعيت استان زنجان در كشور 33
-3-2-1 موقعيت سايت در شهر 33
فصل دوم:فرايند طراحي
-1-2 بخش اول: شناخت مسئله 37
-1-1-2 آشنايي با بيمارستان 37
-2-1-2 موقعيت فعلي بيمارستا نها 37
-3-1-2 نحوه تاسيس و اداره بيمارستا نها 38
-4-1-2 انواع بيمارستان 45
-5-1-2 ظرفيت بيمارستان ها در كشور 46
-6-1-2 معيارهاي برنامه ريزي و طراحي بيمارستان 48
-2-2 بخش دوم : چهارچوب مباني نظري 51
-1-2-2 فضاي معماري 51
-2-2-2 سياليت فضايي 51
-3-2-2 مباني رنگ 52
1-3-2-2 چشم انسان چگونه رنگ ها را م يبيند؟ 52
-2-3-2-2 رنگ هاي اوليه 53
-3-3-2-2 كمپوزيسيون (تنظيم رنگ ها و فضا) 54
-4-3-2-2 تضاد سطوح رن گها در يك فضا 57
-5-3-2-2 عوامل رنگ و اثرات رنگ 64
-6-3-2-2 تأثير رنگ در فضاهاي بيمارستان 67
-4-2-2 ادراك حسي و بصري 70
-1-4-2-1 عوامل رواني و اجتماعي 71
-2-4-2-2 روان شناسي محيط 74
-3-4-2-2 بهداشت محيط 75
فصل سوم :بررسي ساختار و ويژگي هاي طراحي
-2-3 بخش سوم: روند طراحي 76
-1-3-2 شروع طراحي 76
-2-3-2 طراحي پلان به حجم 77
-3-3-2 نتيجه گيري مطالعات و طراحي 77
-1-3 ايده ها 79
-1-1-3 بررسي اولين طرح 79
-2-1-3 بررسي دومين طرح 79
-2-3 بخش دوم : جمع بندي مرحله بررسي ايد هها 79
-3-3 ساختار طراحي بيمارستان 80
-1-3-3 معرفي سيستم سازه 80
-2-3-3 معرفي سيستم تاسيسات: 86
-3-3-3 سيستم تأمين آب: 87
-5-3-3 گازهاي طبي: 93
-6-3-3 سيستم تصفيه هوا 97
-7-3-3 سيستم تهويه مطبوع: 100
-8-3-3 سيستم آكوستيك: 106
-9-3-3 ايمني در برابرآتش و دود: 107
-10-3-3 ايمني در برابر زلزله: 108
-11-3-3 ايمني بيماران در برابر خطرات فيزيكي داخل بخش. 108
فصل چهارم:استانداردها و ضوابط طراحي
-1-4 كليات و نظرهاي كلي 112
-2-4 طراحي بناي بيمارستان: 115
-3-4 شكل بنا: 118
-4-4 راهروها، درها، پل هها، آسانسورها 119
-5-4 فضاهاي مراقبتي، عملكرد و ساختار، طرح كلي اتا قها و ايستگاه پرستاري: 121
-6-4 فضاي مراقبت و تجهيز اتاق بيماران: 122
فصل پنجم نمونه هاي بيمارستاني
-1-5 بيمارستان آموزشي شهيد صدوقي يزد: 126
-2-5 بيمارستان امام خميني 131
-3-5 بيمارستان آموزشي 400 تختخوابي دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه 132
(Houston,Tenas) Denton A.Cooley -4-5 بيمارستان 135
(Su ffoik,Virginia) Louise obici -5-5 بيمارستان 136

نتيجه گيري: 138
فهرست منابع: 139

مطالعات بیمارستان 140ص
این پروژه فاقد عکس می باشد

قیمت : 10.000 تومان

                       

                                   

                           

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


CAPTCHA Image
Reload Image