مطالعات تئاتر شهر 110ص

مطالعات تئاتر شهر 110ص
قیمت : 11.000 تومان

-مقدمه
-طرح مسئله
-ضرورت مسئله
-چکیده پروژه
-روش تحقیق
1-فصل اول:مطالعات اولیه(شناخت تئاتر و فضای مکانی آن)
1 بازشناسي نمايش و هنرهاي نمايشي
– چيستي هنر نمايش
2 شناخت هنر نمايش در ايران
– تاريخچه
3 اولين گروههاي تئاتري
– شركت فرهنگ
– تئاتر ملي
– كمدي ايران
– كانون ايران جوان
-كلوپ موزيكال
-كمدي اخوان
4 دورة فترت و علت ايجاد آن دوره
5 پيدايش ادارة هنرهاي دراماتيك و هنرستان آزاد هنرهاي دراماتيك
6 گونه هاي مختلف نمايش به لحاظ محتوي
– نمايش هاي مذهبي
– نمايش هاي ملي و محلي
7 از لحاظ نحوه اجراء
-نمايش هاي سيار
2-فصل دوم:مطالعات پایه(شناخت مشهد وبررسی تئاتردر آن)
1 شناخت ريشه واژه تئاتر
2 خاستگاه هنر تئاتر در تاريخ
– مناسك آييني
– تقليد
– بازي
– سحر و جادو
2 بررسي تئاتر در دوره معاصر
– ظهور مكاتب جديد در تئاتر معاصر
– تحولات عناصر كالبدي در دوره معاصر
3ايران
– هنرهاي نمايشي در ايران
– تعزيه و شبيه
4 نقش فضاهاي اجراي نمايش در نظام شهري ايران
5 نقش و جايگاه اجتماعي تئاتر در ادوار مختلف
6 نقش و جايگاه اجتماعي تئاتر در ايران
7 شناخت
– بررسي تاريخي
– عوامل مؤثر در شكل گيري سكونت در حوزه مشهد
– بررسي جمعيتي
– جمعيت كنوني شهر مشهد
– بررسي فضاهاي فرهنگي
– شناخت فضاهاي فرهنگي موجود
– استنتاج
– وضعيت نمايش در مشهد
– تاريخچه نمايش در مشهد
– سالنهاي نمايش در مشهد
8 ساختار و ويژگيها
– موقعيت جغرافيايي شهر مشهد
– بررسيهاي كلي در مقياس شهر
– بررسيهاي تاريخي و روند شكل گيري مشهد
– روند تاريخي رشد شهر
– نقطه آغازين 203-995 ه.ق
– دوران صفويه 995-1110 ه.ق
– دوران قاجاريه
– دوران رضاشاه
– بررسي كالبدي شهر مشهد از نظر نقاط و محورهاي شاخص شهر
– محورهاي شاخص شهر مشهد
– محورهاي شاخص به لحاظ نقش ارتباطي و يا سيماي شهري در مشهد
– نقاط شاخص شهر مشهد
– بررسيهاي جمعيتي شهر مشهد
– جمعيت كنوني شهر مشهد
– جمعيت آينده شهر مشهد
– توريسم و زائر در شهر مشهد
– تعداد زائران
– وسيله مسافرت زائران
– تركيب سني زائران و مسافران
– اهداف مسافرت به مشهد
9- مكانيابي
– حوزه بندي اراضي شهر به لحاظ عوامل مؤثر در مكانيابي
– بررسي تاريخي
– سابقه كالبدي
– استمرار زماني در خاطرات جمعيتی
– بررسي تنوع فضاي گمشده
– بررسي كالبدي
10 بررسي جمعيتي
– زوار
– بررسي حوزه نفوذ كاركردي
3-فصل سوم:مطالعات کالبدی(ضوابط،و مقررات و مکانیابی)
1هنر های نمایشی سنتی در ایران
– قبل از اسلام
– بعد از اسلام
– عناصر کالبدی فضاهای اجرای نمایش در ایران و جایگاه این فضاها در نظام شهری
2 تحولات کالبدی معماری تئاتر در دوران مختلف
– کالبد معماری تئاتر
– موقعیت تئاتر در کالبد شهری
3 تئاتر شهر
-اهداف و تعریف پروژه
4 انواع سالنهای تئاتر
– انواع سالن تئاتر از نظر گنجایش
– انواع تئاتر از نظر نوع فعالیت
الف-نمایشنامه های معمول
ب-نمایشنامه های مجلل و تاریخی
ث-اپراهای بزرگ
ج- اپراهای کوچک و محلی کمدی موزیکال ونمایشهای عوام با موسیقی
د-نمایشهای توام با رقص و آواز(واریته)و جنگهای نمایشی
و-رقص
ز-کنسرت ها
5 انواع سالن تئاتر از نظر ارتباط تالار با صحنه
– سالن تئاتر با صحنه قاب عکسی
– سالن تئاتر با صحنه مرکزی
– سالن تئاتر با صحنه رو باز
– انواع دیگر سالن تئاتراز نظر ارتباط تالار با صحنه
6 مقررات مربوط به طراحی تئاتر ها
– زمان ورد شنوندگان
– پارک اتومبیل،راه های سرپوشیده
– ورودی ها
– رختکن ها
– پلکانها
– محل تمرین
– خطوط دید
– تعیین منحنی دید
– آدیتوریم
– ظرفیت نشیمن و ترازهای کف
– سن های گردان 1
– سن خانه
– در ها
– محوطه زیر سقف
– پرده ضدآتش
– قرابت جدید یا مدرن
– ترکیب سن “آرنا” و “پیپ-شو”

4-فصل چهارم:مطالعات تطبیقی(بررسی نمونه های داخلی و خارجی)
1 بررسي نمونه اي از مجموعه هاي نمايشي در خارج از ايران
– سالن موسيقي kobe دانشگاه كوب
– تماشاخانه همپستد Hampstead Theater راب بنت Rab bennetts
– مركز هنرهاي نمايشي شوستر Schuster Performing arts center
– سزار پلي cesar pelli
2 بررسي نمونه هايي از مجموعه هاي نمايشي در ايران
– بزرگترين تماشاخانه ايران
– ايران امروز
– تئاتر شهر تهران
– تالار وحدت تهران

5-فصل پنجم:برنامه فیزیکی
مطالعات تئاتر شهر 110ص
قیمت : 11.000 تومان

                       

                                   

                           

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


CAPTCHA Image
Reload Image