کارآموزی حسابداری اداره مالیات استان قزوین 46ص

کارآموزی حسابداری اداره مالیات استان قزوین 46ص
قیمت : 4500 تومان

پیشگفتار
مقدمه

فصل اول – معرفی اداره مالیات استان
معرفی
وظایف سازمان

فصل دوم – حسابداری مالیات بر ارزش افزوده اقتصادی
بررسی حسابداری مالیات بر ارزش افزوده اقتصادی :
تعريف ماليات :
براساس قوانين مالياتي کشور انواع مالياتها به شرح زير مي باشد:
مالياتهاي مستقيم :
الف: ماليات بر دارائي :
ب : ماليات بر درآمد:
مالياتهاي غير مستقيم :
الف : ماليات بر واردات :
ب : ماليات بر مصرف و فروش :
نقش حسابداری مالیاتی در توسعه اقتصادی :
حسابداری مالیاتی ارزش افزوده :
1 – رویکردهای حسابداری:
2- رویکردهای مدیریت مالی:
3 – رویکرد تلفیقی:
4 – رویکرد اقتصادی:
تعریف ارزش افزوده :
الف) تهیه از روی صورت سودوزیان:
بازیهای سه گانه مدیران:
بازی سرمایه بکار گرفتهشده
بازرشدهای آینده:
بازی انتقال ریسک:
مالیات برارزش افزوده:
تعریف مالیات بر ارزشافزوده
عللاخذ مالیات ارزش افزوده
محاسن وعلل اخذ مالیاتعبارتنداز:
روشهای اخذ مالیات ارزش افزوده:
نرخمالیات×(خروجی ها – ورودیها)
چگونگی ثبت حسابداری مالیات ارزش افزوده :
1 – خريد مواد به مبلغ 1.000.000 ريال :
2 – فروش محصول توليدي به مبلغ 1.500.000 ريال :

فصل سوم – حسابداری مالیات بر درآمد
مقدمه
سود گزارش شده حسابداری در مقایسه با سود مشمول مالیات
تحت دو عنوان اصلی زیر طبقه بندی می شود:
1-تفاوت دائمی
2-تفاوت موقتی
1-تفاوت دائمی
2-تفاوت موقتی
الف: تفاوت های ناشی از زمان
در این خصوص چهار حالت می تواند وجود داشته باشد:
ب:تفاوتهای مبنی بر تعیین ارزش (ارزشیابی)
روش مبتنی بر ترازنامه
نظریات موافق و مخالف تخصیص مالیات
دلایل موافقین
1-اصل تطابق:
2-تداوم فعالیت
3-شیوه مدیریت:
دلایل مخالفین
1-قابل فهم نبودن:
2-هزینه نبودن مالیات
3-مربوط نبودن
5-تخصیص موردی مالیات:
6 -تنزیل مبالغ تخصیص یافته مالیات:
تحقیقات مشاهده ای
مالیات انتقالی به دوره های آتی و مبانی نظری
خالص زیان سنواتی
آیا اینها در واقع دارائی و بدهی هستند؟
مقایسه دیدگاه ”مقابله هزینه ها بادرآمد فروش“
ارائه نتایج تخصیص مالیات
1- تخصیص طی دوره مالیات
2-روش خالص مالیات

فصل چهارم – نتیجه گیری
نتیجه گیری

کارآموزی حسابداری اداره مالیات استان قزوین 46ص
قیمت : 4500 تومان

                       

                                   

                           

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


CAPTCHA Image
Reload Image