کارآموزی حسابداری حقوق و دستمزد شرکت بهشاد 85ص

کارآموزی حسابداری حقوق و دستمزد شرکت بهشاد 85ص
قیمت : 8000 تومان

مقدمه
فصل اول ـ کلیات
شركت كشت و صنعت بهشاد خراسان
تاريخچه تاسيس و فعاليت شركت بهشاد
اهداف كارخانه
ظرفيت كارخانه
نمودار سازماني
پلان شركت بهشاد
فصل دوم ـ سيستم حقوق و دستمزد
اهميت سيستم حقوق و دستمزد
تعريف سيستم حقوق و دستمزد
داده هاي مربوط به سهم نيروي كار عبارتند از
كنترل داخلي سيستم حقوق و دستمزد ‌
دايره كارگزيني
دايره ثبت اوقات كار
دايره حقوق و دستمزد
دايره پرداخت
حسابداري هزينه حقوق و دستمزد
درآمد كاركنان ‌
مزد
حق السعي
مزد ثابت
پاداش
كسور مربوط به درآمدكاركنان ‌
حق بيمه سهم كاركنان
ماليات حقوق و دستمزد
ساير كسور‌
تعيين مبلغ خالص قابل پرداخت
مدارك سيستم حقوق و دستمزد
ليست حقوق و دستمزد
ثبت هزينه حقوق و دستمزد دردفاتر
حق بيمه سهم كارفرما‌
صورت حساب حقوق و دستمزد
كارت مشخصات حقوق و دستمزد
كارت مجموع در آمد كاركنان
تفاوت بين كاركنان و پيمانكاران
نكات كلي واصولي درطراحي سيستم ها
الف پرسنل واجد شرايط
ب تعيين مسئوليت ها
ج‌ تفكيك مسئوليت براي عمليات مربوط به هم ‌
د تفكيك عمليات از حسابداري
ه ‌ بكارگيري شيوه هاي كنترل وحفاظت
و مميزي مستقل ‌
ويژگي هاي اطلاعات وارده به سيستم ‌
كنترلهاي داخلي سيستم حقوق و دستمزد ‌
1. صدور چك عهده حساب بانكي واحد
2. پرداخت نقدي
3. واريز حقوق به حساب بانكي كاركنان
روش ثبت درحسابها‌
بازنشستگي و پس انداز كاركنان ‌
تأثير طرحهاي تشويق دستمزد
ماليات حقوق و دستمزد
فصل سوم ـ آشنايي با برخي از اصطلاحات حقوق و دستمزد
آشنايي با برخي از اصطلاحات
كنترل دستمزد
دستمزد مستقيم
دستمزد غير مستقيم
زمان عادي انجام كار
زمان استاندارد انجام كار
دواير كنترل كننده حقوق و دستمزد ‌
دايره كارگزيني
2. دايره زمان سنجي ‌
.دايره برنامه ريزي توليد‌
4. دايره ثبت اوقات كار
5. دايره حسابداري حقوق و دستمزد ‌
6. دايره حسابداري بهاي تمام شده
اطلاعات لازم براي محاسبه حقوق ودستمزد
حقوق پايه
ساعات كار عادي
ساعات كار اضافي (اضافه كاري )
مثال
نوبت كاري
پاداش
مثال ‌
مرخصي استحقاقي ‌
طرحهاي تشويقي دستمزد
كارآموزي
اوقات تلف شده
تنظيم ليست حقوق و دستمزد ‌
كسورحقوق و دستمزد ‌
1. ماليات حقوق و دستمزد
2. حق بيمه هاي اجتماعي
صندوق اجراء ( اجرائيات )
كسور توافقي
بدهي كارگر به شركت تعاوني يا به اشخاص ‌
مساعده يا پيش پرداخت حقوق و دستمزد ‌
ثبتهاي حسابداري مربوط به حقوق و دستمزد ‌
مثال
محاسبات مربوط به ثبت ليست حقوق و دستمزد
آرتيكل مربوط به تسهيم هزينه حقوق و دستمزد
محاسبات مربوط به تسهيم هزينه حقوق ودستمزد به قسمتهاي مختلف
آرتيكلهاي مربوط به پرداخت حقوق و دستمزد . كسور مربوط و هزينه هاي وابسته به آن چنين است
پرداخت نقدي دستمزد ايام مرخصي
الف حداقل مزد ومزاياي
ب نحوة افزايش مزد در ( درمورد كارگراني كه قبل از سال 1383 اشتغال به كارداشته اند و حقوق بيش از حداقل مزد دريافت ميكرده اند. )
ج نحوه محاسبه مزد و فوق العاده يك ساعت اضافه كاري
مثال
فصل چهارم ـ نتيجه گيري
نتيجه گيري
پيشنهادات
فصل پنجم ـ فرم ها
کارآموزی حسابداری حقوق و دستمزد شرکت بهشاد 85ص
قیمت : 8000 تومان

                       

                                   

                           

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


CAPTCHA Image
Reload Image