کارآموزی حسابداری شرکت بیمه خدمات درمانی 85ص

کارآموزی حسابداری شرکت بیمه خدمات درمانی 85ص
قیمت : 7000 تومان

مقدمه
فصل اول : محل و موقعيت كارآموزي
تاريخچه سازمان
هدف از تشکيل سازمان
وظيفه دولت در قانون بيمه همگاني
وظيفه قانوني سازمان بيمه
تعاريف – کليات
چارت سازماني
فصل دوم : خدمات بيمه خدمات درماني
شرح خدمات بيمه خدمات درماني
بيمه شدگان
مدارک مورد نياز جهت صدور اوليه دفترچه و کارت

« مدارك مورد نياز جهت تعويض دفترچه و كارت »
« مدارك لازم جهت صدور المثني دفترچه و کارت بيمه »

« مدارك مورد نياز جهت تمديد دفترچه و كارت »
ضوابط در صندوق کارکنان دولت
بيمه روستائيان
بيمه ساير اقشار
خانواده معظم شهدا
جانبازان و آزادگان
بيمه دانشجويان
بيمه مددجويان و توانخواهان سازمان بهزيستي
روحانيون و طلاب محترم حوزه هاي علميه
بيمه زندانيان کشور و سربازان مامور در سازمان زندانها
صنوف وابسته به انجمن خانه سينما

ضوابط در صندوق کارکنان دولت
صندوق ساير اقشار
بيمه خويش فرمايان
بيمه بستري شهري
فصل سوم : حسابداري بيمه
حسابداري شركت‌ بيمه خدمات درماني
عنوان‌هاي حسا‌ب‌هاي كل
شرح حساب‌هاي كل و معين
حساب بيمه گزاران باربري
حساب بيمه گزاران گروهي اشخاص
حساب ساير بيمه گزاران
حساب بيمه مركزي ايران

حساب وام بيمه گزاران عمر
حساب سرمايه‌گذاري و مشاركت
حساب نمايندگان
حساب بازپرداخت سود و سرمايه بيمه عمر
حساب حق برگشتي
حساب كارمد پرداختي
حساب ذخاير فني
مقررات و نحوه محاسبه ذخاير فني شركت بيمه خدمات درماني
حسابداري شعب بيمه خدمات درماني
1- شعب با سيستم حسابداري متمركز
2- حسابداري شعب با سيستم غير متمركز

عناورين حساب‌هاي كل حسابداري شعبه در سيستم غير متمركز
عناوين حساب‌هاي كل حسابداري مركزي در سيستم‌ غير متمركز
حسابداري كل ( تمركز حساب ها )
صورت هاي مالي شركتهاي بيمه
صورتحساب سود و زيان
جدول صورت سود و زیان و سود انباشته
يادداشت هاي ضميمه صورتحساب سود و زيان
يادداشت 1 حق بيمه
يادداشت 2 كارمزد و كارمزد منافع
يادداشت 3 ‌خسارت سهم بيمه گران اتكائي
يادداشت 4 ‌حق بيمه اتكائي
يادداشت 5 كامرزد‌،‌ تخفيف و تمبر
يادداشت 6 خسارت پرداختي
يادداشت 7 ساير هزينه هاي بيمه اي
يادداشت 8 سهم صندوق خسارتهاي بدني
يادداشت 9 سود سپرده واگذاري اتكائي ـ سود سپرده قبولي اتكائي
يادداشت 10 ‌ذخائر فني در پايان دوره عملكرد ـ ذخائر فني در ابتداي دوره عملكرد
يادداشت 11 درآمد سرمايه گذاريها
يادداشت 12 هزينه هاي اداري و پرسنلي و ساير هزينه ها
يادداشت 13 ساير درآمد ها
يادداشت 14 مالليات

جدول صورتحساب مالی سود
يادداشت 15 ‌سود انباشته در ابتداي دوره و تعديلات طي دوره
يادداشت 16 ‌اندوخته قانوني و اندوخته سرمايه اي
يادداشت 17 ‌سود قابل تخصيص و سود انباشته در پايان دوره
نتيجه گيري
منابع

کارآموزی حسابداری شرکت بیمه خدمات درمانی 85ص
قیمت : 7000 تومان

                       

                                   

                           

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


CAPTCHA Image
Reload Image