مطالعات ایستگاه آتش نشانی 130ص

مطالعات ایستگاه آتش نشانی 130ص
این مطالعات بسیار کامل و مرتب می باشد. هر فصل منابع و ماخذ جداگانه دارد. دارای بیش از 220پاورقی می باشد.
قیمت : 25000 تومان

پيشگفتار
چکیده
فصل اول: چارچوب پژوهش
مقدمه
-1-1علت انتخاب موضوع
اهداف پروژه:
2-1 پيش بيني تکنيکهاي مورد استفاده در پژوهش
نتيجه گيري:
منابع

فصل دوم: مطالعات محیطی
مقدمه
1-1-بلايا(حوادث)
2-1-1-تعريفي از لغت (بلايا)
2-1-2-انواع بلايا
2-1-3-افزايش بلايا و بررسي علل عمده ي آن
2-2-معرفي سازمان هاي امدادي
2-2-1-جمعيت هلال احمر
2-2-2-کميته امداد و نجات
2-2-3-کميته کاهش بلاياي طبيعي
2-2-4-ستاد حوادث غير مترقبه
جايگاه کنوني ستاد حوادث غير مترقبه‌
2-2-5-ستادهاي معين مستقر در منطقه آسيب ديده
2-2-6-مرکز فوريت هاي پزشکي – اورژانس
2-2-7-سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني
2-3-تاريخچه
2-3-1-سير تحول سازمان آتش نشاني در دنيا
کميته بين المللي پيشگيري و مبارزه با حريق
2-3-2- پيشينه تنظيم استانداردهاي ايمني در دنيا
2-3-3- آشنايي با چند نمونه از سازمان هاي خدمات ايمني کشورهاي دنيا
2-3-3-1-خدمات امدادي و آتش نشاني در آلمان
•تشکيلات
•وظايف
•ميزان پوشش دهي استاندارد و قابل قبول خدمات آتش نشاني
•زمان واکنش و شرکت در عمليات
2-3-3-2-خدمات امدادي و آتش نشاني در سوئد
•تشکيلات
•وظايف
•ميزان پوشش دهي استاندارد و قابل قبول خدمات آتش نشاني
•آموزش
2-3-3-3-خدمات امدادي و آتش نشاني در دانمارک
•وظايف
•فالک ها (مشارکت با بخش خصوصي):
•آموزش
2-4-سير تحول سازمان آتش نشاني در ايران
2-4-1-پيشينه مقررات ايمني در ايران
2-4-2- پيشينه ي آتش نشاني در ايران
سابقه مبارزه با آتش
تأسيس اولين آتش‌نشاني
شكل گيري اوليه آتش‌نشاني
آتش‌نشاني در مناطق ديگر
سازمان آتش‌نشاني و خدمات‌ايمني تهران بزرگ
تجهيز آتش‌نشاني به سيستم«جی پی اس »
2-4-3-پيشينه ي گروه امداد و نجات در ايران
2-4-4-پيشينه ي آموزش آتش نشاني در ايران
2-4-5-پيشينه ي آموزش درون سازماني (تربيت آتش نشانان)
2-4-6-پيشينه ي مانورهاي عملياتي – آموزشي
2-5-سازمان و تشکيلات آتش نشاني مشهد
2-5-1-سير تحول سازمان آتش نشاني در مشهد
2-5-2-سير تحول ايستگاه هاي آتش نشاني در مشهد
2-5-3- سير تحول تجهيزات آتش نشاني در مشهد
2-5-4-سير تحول عملکرد پرسنل آتش نشاني در شهر مشهد
•ميزان پوشش دهي استاندارد و قابل قبول خدمات آتش نشاني در شهر مشهد
2-6-موقعيت جغرافيايي
2-6-1-ايران
2-6-2-شناخت شهر مشهد
2-6-3-موقعيت جغرافيايي شهر مشهد
2-6-4-سابقه ي تاريخ منطقه ي خراسان و پيدايش شهر مشهد
2-6-5-چگونگي شکل گيري شهر مشهد
2-6-6-توسعه ي شتابان شهر
2-6-7-چشم انداز توسعه ي شهر
2-7-ويژگي هاي کالبدي شهر مشهد
2-8-ويژگي هاي اقليمي شهر مشهد
2-8-1-دما و رطوبت هوا
2-8-2-وزش باد
2-8-3-تابش آفتاب
2-8-4-جهت شيب و کانال ها
2-9-راهکارهاي اقليمي
2-9-1-انتخاب فرم ساختمان در رابطه با اقليم
2-9-2-انتخاب جهت استقرار ساختمان در رابطه با اقليم
2-9-3-اولويت تعيين شده بعنوان اهداف عمده طراحي اقليمي
2-9-4-خصوصيات كلي ،شرايط اقليمي نواحي گرم و خشك
2-10-موقعيت مشهد
2-11- موقعيت سايت در محله و ابعاد آن:
2-12-عکسهاي محوطه خيابانهاي اطراف:
2-13- تحليل گرافيکي سايت وعلل انتخاب آن:
2-13-1-همسايگي هاي سايت
2-13-2-محورهاي غالب سايت
2-13-3-دسترسي هاي پياده و سواره
2-13-4- عوامل اقليمي(خورشيد)
2-13-5- عوامل اقليمي(باد) و ديد و منظر و پوشش گياهي
نتيجه گيري
منابع و مآخذ
منابع اینترنتی:

فصل سوم : مطالعات موضوعی
مقدمه
3-1-حوزه ي ايستگاه آتش نشاني
3-2-انواع ايستگاه هاي آتش نشاني
3-2-1-ايستگاه بزرگ (مادر)
3-2-2-ايستگاه متوسط
3-2-3-ايستگاه کوچک
3-3-طبقه بندي گروه هاي آتش نشاني
•تعريف گروه هاي آتش نشاني
3-3-1-گروه پيشرو
3-3-2-سري يک
3-3-3-سري دو
3-3-4-گروه پشتيباني
3-3-5-گروه هاي امداد و نجات
حوادث شهري که نياز به گروه هاي امداد و نجات مي باشد
3-4-تجهيزات آتش نشاني
3-4-1-آتش خاموش کن هاي دستي
3-4-2-مخزن آب
3-4-3-خودروهاي مجهز به موتور پمپ و لوله
3-4-4-نردبان هيدروليکي
3-4-5-اسنورکل
3-4-6-فوماتيک
3-4-7-گروه نجات
3-4-8-قايق هاي آتش نشاني
3-4-9-هلي کوپتر
3-4-10-وسايل و ماشين آلات مخصوص
3-6-مکان يابي ايستگاه هاي آتش نشاني
3-6-1-شرايط خصوصي مکان يابي ايستگاه ها
3-6-1-1-عوامل مؤثر در مکان يابي
-منطقه بندي شهر به لحاظ تصرفات کاربردي
-جمعيت
-شبکه ي ترافيک
-کيفيت ساختمان ها
3-6-1-2-ضوابط مکان يابي و استقرار ايستگاه هاي آتش نشاني
3-6-2-استانداردهاي مکان يابي و استقرار ايستگاه ها
3-6-2-1-استاندار اول «يک ايستگاه آتش نشاني براي هر 50000 نفر جمعيت»
3-6-2-2-استاندارد دوم «يک ايستگاه آتش نشاني براي هر 5 کيلومتر مربع»
3-6-3-شرايط عمومي مکان يابي ايستگاه ها و ضوابط آن ها
3-6-4-مکان هاي روي هم
3-6-5-مکان هاي خلا
3-7-بررسي خدمات رساني ايستگاه هاي شهر مشهد و مقايسه با استانداردها
3-8- ضوابط و استانداردهاي ايستگاه آتش نشاني
3-8-1-کليات
3-8-2-ساختمان اصلي ايستگاه
3-8-2-1-اتاق مخابرات
3-8-2-2-بخش مديريت
3-8-2-3-اتاق فرمانده
3-8-2-4-آسايشگاه (استراحتگاه و فضاي بهداشتي)
3-8-2-5-نشيمن
3-8-2-6-آشپزخانه
3-8-2-7-غذاخوري
3-8-2-8-فضاي آموزشي
3-8-2-9-فضاي سرپوشيده ي ورزشي
3-8-2-10-انبارها
3-8-2-11-نمازخانه
3-8-3-آشيانه ي وسايل نقليه ي عملياتي
3-8-3-1-کليات
3-8-3-2-ابعاد
3-8-3-3-فضاهاي جانبي
3-8-3-4-درب هاي آشيانه
3-8-3-5-محل شست و شو
3-8-3-6-مواد و مصالح
3-8-3-7-ورودي و خروجي
3-8-3-8-تهويه و نور
3-8-3-9-شيب
3-8-3-10-فضاهاي بهداشتي
3-8-3-11-ميله ي فرود
3-8-4-محوطه ي ايستگاه آتش نشاني
3-8-4-1-برج خشک کن و تمرينات
3-8-4-2-محوطه ي تمرينات عملياتي
3-8-4-3-توقف گاه وسايل نقليه ي شخصي
3-8-4-4-ايستگاه فوريت هاي پزشکي
3-8-4-5-فضاي باز ورزشي
3-8-5-تأسيسات خاص
3-8-6-توصيه ها
3-9-طرح ريزي ايستگاه آتش نشاني
3-10-مفهوم طراحي براي ايستگاه و انواع طرح
3-10-1- قرارگيري يک طرفه ي ماشين خانه
3-10-2-منطقه ي ماشين خانه ي سه طرف مسدود
3-10-3- منطقه ي ماشين خانه ي دو طرف مسدود
3-10-4- منطقه ي ماشین خانه ي دوطرف مسدود (ال شکل)
3-11-نمونه تشکيلات سازمان آتش نشاني : خدمات آتش نشاني در «مينه سوتا»
3-11-1-سطوح و مرتبه ي خدمات آتش نشاني
3-11-2-خدمات آتش نشاني بخش خصوصي
3-11-3-مشارکت سازمان هاي دولتي در خدمات آتش نشاني
3-12-نمونه ايستگاه هاي آتش نشاني
3-12-1-ايستگاه آتش نشاني ياتسوشيرو
3-12-2-ايستگاه آتش نشاني ویترا
3-12-3-ايستگاه آتش نشاني ترمينال غرب
3-12-4-بررسي خصوصيات مورفولوژيکي 7 ايستگاه آتش نشاني تهران
•ايستگاه شماره 1 تهران: خيابان حافظ- چهارراه حسن آباد. تأسيس 1311
•ايستگاه شماره 8 تهران: خيابان آزادي ميمنت- روبروي بيمارستان آزادي. تأسيس حدود 1355
•ايستگاه شماره 19 تهران: خيابان دماوند- سه راه تهران پارس- جنب ترمينال شرق. تأسيس 1360
•ايستگاه شماره 25 تهران: شهرک قدس- چهارراه سعادت آباد. تأسيس در بين جنگ ايران و عراق
•ايستگاه شماره 64 تهران: خيابان ولنجک- نبش خيابان 15. تأسيس 1380
تحليل و نتيجه گيري
منابع و مآخذ
منابع اینترنتی:

فصل چهارم: روند طراحی و مداخله
4-1- برنامه ي فيزيکي
4-1-1- بخش اداري
4-1-2- بخش خوابگاهي
4-1-3- آشيانه
4-1-4- ساير فضاها
4-1-5- محوطه
4-1-6- جمع زيربنا
4-2- ارائه آلترناتيوها
4-2-1آلترناتيو شماره 1
4-2-2آلترناتيو شماره 2
4-2-3 آلترناتيو شماره 3
4-3مقايسه و ارزيابي آلترناتيوها
4-5- ارائه مدارک
نتيجه گيري
منبع

چکیده
آتش نشاني يکی از ارگـان هاي دولتي مي باشـد و از زير مجمـوعه هاي شهرداري محسوب مي شود که بودجه آن نيز از طريق شهرداري تأمين مي گردد. آتش نشاني خدمات وسيعي همچون اطفاء حريق، کمک رساني در هنگام بروز حوادثي همچون سيل و زلزله و همچنين آموزش به عموم را ارائه مي دهد و هر چند به ظاهر يک مؤسسه بدون در آمد مي باشد، چنانچه از تجهيزات و توان کافي برخوردار باشد مي تواند از تلفات و خسارات جاني و مالي بسياري جلوگيري کند. پس عملکرد خوب و بالاي يک مرکز آتش نشاني مستلزم اين است که تجهيزات کافي در اختيار داشته باشد. بنابراين ارتباط خوب فضاها در يک مرکز آتش نشاني به همان اندازه اهميت دارد که افراد کارآزموده و تجهيزات کافي و مدرن براي چنين مرکزي داراي اهميت مي باشد.
مطالعات ایستگاه آتش نشانی 130ص
این مطالعات بسیار کامل و مرتب می باشد. هر فصل منابع و ماخذ جداگانه دارد. دارای بیش از 220پاورقی می باشد.
قیمت : 25000 تومان

                       

                                   

                           

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


CAPTCHA Image
Reload Image