پروژه تجزیه و تحلیل سیستم مدیریت کنفرانس و داوری مقالات 120ص

پروژه تجزیه و تحلیل سیستم مدیریت کنفرانس و داوری مقالات 120ص
فرمت پروژه : فایل ورد + رشنال رز
قیمت : 16.000 تومان

 

فصل اول : چشم انداز پروژه (Vision) 9
1-1- مقدمه 10
1-2- Vision چیست 10
1-3- موضوع پروژه 10
1-4- اهداف پروژه 11
1-5- انجام پروژه چه سودی دارد 11
1-6- ذینفعان پروژه 11
1-7- سابقه انجام پروژه های مشابه 12
1-8- معایب پروژه های گذشته 13
1-9- زبان برنامه نویسی 13
1-10- روش تحلیل سیستم 14
1-11- سیستم عامل مورد نیاز برای پیاده سازی 14
1-12- سایر نرم افزارهای مورد نیاز برای پیاده سازی سیستم 14
فصل دوم : بررسی روند کار در یک وب سایت مدیریت کنفرانس 15
2-1- مقدمه 16
2-2- بررسی Actor های فیزیکی وب سایت مدیریت کنفرانس و شرح هر یک از آنها 16
2-3-رابطه ی Generalization بین اکتور های سیستم 18
2-4- بررسی Use case های فیزیکی وب سایت همایش و سمینار 19
2-5- Use Case Diagram های فیزیکی آژانس مسافرتی 21
2-5-1- Use case Diagram اصلی سیستم 21
2-5-2-Use case Diagram مربوط به بخش مدیریتی مدیر وب سایت 22
2-5-3-Use case Diagram مربوط به بخش مدیریتی PChair 23
2-5-4-Use case Diagram مربوط به بخش مدیریتی Chair 24
2-5-5-Use case Diagram مربوط به بخش مدیریتی داوران 25
2-5-6-Use case Diagram مربوط به بخش مدیریتی ارسال کننده مقاله 26
2-6- نکاتی راجع به نوشتن سناریو برای Use Case ها 27
2-6-1- سناریوی Use Caseثبت نام در سیستم 29
2-6-2- سناریوی Use Case ورود به سیستم 35
2-6-3- سناریوی Use Caseایجاد PChair 41
2-6-4- سناریوی Use Caseمدیریت PChair 47
2-6-5- سناریوی Use Caseایجاد Chair 53
2-6-6- سناریوی Use Caseمدیریت Chair 60
2-6-7- سناریوی Use Caseایجاد کنفرانس 66
2-6-8- سناریوی Use Caseاعلام موضوع مرتبط با کنفرانس به PChair 72
2-6-9- سناریوی Use Caseتایید / عدم تایید موضوعات کنفرانس 78
2-6-10- سناریوی Use Caseارسال مقاله برای داوری 84
2-6-11- سناریوی Use Caseارسال مقاله 90
2-6-12- سناریوی Use Caseبررسی مقاله 96
2-6-13- سناریوی Use Caseثبت نمره مقاله 101
2-6-14- سناریوی Use Caseواریز مبلغ کنفرانس در صورت تایید مقاله 107
فصل سوم : نمودار Class 113
3-1- مقدمه 114
3- 2- توضیحات متدهای نمودارهای کلاس وب سایت مدیریت کنفرانس 116
3-3-نمودار اصلی Class سیستم 117
3-3-1- جزئیات و نام هر کلاس 118
3-3-1-1- کلاس کاربر 118
3-3-1-2- کلاس مسئول اصلی وب سایت 118
3-3-1-3- کلاس PChair 119
3-3-1-4- کلاس Chair 119
3-3-1-5- کلاس داور مقالات 119
3-3-1-6- کلاس ارسال کننده مقاله 120
3-3-1-7- کلاس کنفرانس 120
3-3-1-8- کلاس موضوعات کنفرانس 121
3-3-1-9- کلاس مقالات 121
3-3-1-10- کلاس مقالات ارسالی Chair 122
3-3-1-11- کلاس نمره مقاله ها 122

فهرست شکل ها
عنوان صفحه
شکل2- 1- نمایش اکتور کاربر 16
شکل2- 2- نمایش اکتور مسئول اصلی وب سایت 16
شکل2- 3- نمایش اکتور PChair 17
شکل2- 4- نمایش اکتورChair 17
شکل2- 5- نمایش اکتور ارسال کننده مقاله 17
شکل2- 6- نمایش اکتور داور مقالات 17
شکل2- 7- نمایش رابطه ی Generalization بین اکتور های سیستم 18
شکل2- 8- نمایش Use case Diagram اصلی سیستم 21
شکل2- 9- نمایش Use case Diagram مربوط به بخش مدیریتی مدیر وب سایت 22
شکل2- 10- نمایش Use case Diagram مربوط به بخش مدیریتی PChair 23
شکل2- 11- نمایش Use case Diagram مربوط به بخش مدیریتی Chair 24
شکل2- 12- نمایش Use case Diagram مربوط به بخش مدیریتی داوران 25
شکل2- 13- نمایش Use case Diagram مربوط به بخش مدیریتی ارسال کننده مقاله 26

فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار2- 1- نمودار توالی ثبت نام در سیستم 32
نمودار2- 2- نمودارهمکاری ثبت نام در سیستم 33
نمودار2- 3- نمودار فعالیت ثبت نام در سیستم 34
نمودار2- 4- نمودار حالت ثبت نام در سیستم 35
نمودار2- 5- نمودار توالی ورود به سیستم 38
نمودار2- 6- نمودار همکاری ورود به سیستم 39
نمودار2- 7- نمودار فعالیت ورود به سیستم 40
نمودار2- 8- نمودار حالت ورود به سیستم 41
نمودار2- 9- نمودار توالی ایجاد PChair 44
نمودار2- 10- نمودار همکاری ایجاد PChair 45
نمودار2- 11- نمودار فعالیت ایجاد PChair 46
نمودار2- 12- نمودار حالت ایجاد PChair 47
نمودار2- 13- نمودار توالی مدیریتPChair 50
نمودار2- 14- نمودار همکاری مدیریتPChair 51
نمودار2- 15- نمودار فعالیت مدیریتPChair 52
نمودار2- 16- نمودار حالت مدیریتPChair 53
نمودار2- 17- نمودار توالی ایجاد Chair 57
نمودار2- 18- نمودار همکاری ایجاد Chair 58
نمودار2- 19- نمودار فعالیت ایجاد Chair 59
نمودار2- 20- نمودار حالت ایجاد Chair 60
نمودار2- 21- نمودار توالی مدیریتChair 63
نمودار2- 22- نمودار همکاری مدیریتChair 64
نمودار2- 23- نمودار فعالیت مدیریتChair 65
نمودار2- 24- نمودار حالت مدیریتChair 66
نمودار2- 25- نمودار توالی ایجاد کنفرانس 69
نمودار2- 26- نمودار همکاری ایجاد کنفرانس 70
نمودار2- 27- نمودار فعالیت ایجاد کنفرانس 71
نمودار2- 28- نمودار حالت ایجاد کنفرانس 72
نمودار2- 29- نمودار توالی اعلام موضوع مرتبط با کنفرانس به PChair 75
نمودار2- 30- نمودار همکاری اعلام موضوع مرتبط با کنفرانس به PChair 76
نمودار2- 31- نمودار فعالیت اعلام موضوع مرتبط با کنفرانس به PChair 77
نمودار2- 32- نمودار حالت اعلام موضوع مرتبط با کنفرانس به PChair 78
نمودار2- 33- نمودار توالی تایید / عدم تایید موضوعات کنفرانس 81
نمودار2- 34- نمودار همکاری تایید / عدم تایید موضوعات کنفرانس 82
نمودار2- 35- نمودار فعالیت تایید / عدم تایید موضوعات کنفرانس 83
نمودار2- 36- نمودار حالت تایید / عدم تایید موضوعات کنفرانس 84
نمودار2- 37- نمودار توالی ارسال مقاله برای داوری 87
نمودار2- 38- نمودار همکاری ارسال مقاله برای داوری 88
نمودار2- 39- نمودار فعالیت ارسال مقاله برای داوری 89
نمودار2- 40- نمودار حالت ارسال مقاله برای داوری 90
نمودار2- 41- نمودار توالی ارسال مقاله 93
نمودار2- 42- نمودار همکاری ارسال مقاله 94
نمودار2- 43- نمودار فعالیت ارسال مقاله 95
نمودار2- 44- نمودار حالت ارسال مقاله 96
نمودار2- 45- نمودار توالی بررسی مقاله 98
نمودار2- 46- نمودار همکاری بررسی مقاله 99
نمودار2- 47- نمودار فعالیت بررسی مقاله 100
نمودار2- 48- نمودار حالت بررسی مقاله 101
نمودار2- 49- نمودار توالی ثبت نمره مقاله 104
نمودار2- 50- نمودار همکاری ثبت نمره مقاله 105
نمودار2- 51- نمودار فعالیت ثبت نمره مقاله 106
نمودار2- 52- نمودار حالت ثبت نمره مقاله 107
نمودار2- 53- نمودار توالی واریز مبلغ کنفرانس در صورت تایید مقاله 110
نمودار2- 54- نمودار همکاری واریز مبلغ کنفرانس در صورت تایید مقاله 111
نمودار2- 55- نمودار فعالیت واریز مبلغ کنفرانس در صورت تایید مقاله 112
نمودار2- 56- نمودار حالت واریز مبلغ کنفرانس در صورت تایید مقاله 113

نمودار3- 1- نمودار اصلی Class سیستم 118
نمودار3- 2- نمودار کلاس کاربر 119
نمودار3- 3- نمودار کلاس مسئول اصلی وب سایت 119
نمودار3- 4- نمودار کلاس PChair 120
نمودار3- 5- نمودار کلاس Chair 120
نمودار3- 6- نمودار کلاس داور مقالات 120
نمودار3- 7- نمودار کلاس ارسال کننده مقاله 121
نمودار3- 8- نمودار کلاس کنفرانس 121
نمودار3- 9- نمودار کلاس موضوعات کنفرانس 122
نمودار3- 10- نمودار کلاس مقالات 122
نمودار3- 11- نمودار کلاس مقالات ارسالی Chair 123
نمودار3- 12- نمودار کلاس نمره مقاله ها 123

فهرست جدول ها
عنوان صفحه
جدول 2- 1- جدول اصلی سناریو 29
جدول 2- 2- جدول سناریوی ثبت نام در سیستم 31
جدول 2- 3 – جدول سناریوی ورود به سیستم 37
جدول 2- 4- جدول سناریوی ایجاد PChair 43
جدول 2- 5- جدول سناریوی مدیریت PChair 49
جدول 2- 6- جدول سناریوی ایجاد Chair 55
جدول 2- 7- جدول سناریوی مدیریت Chair 62
جدول 2- 8- جدول سناریوی ایجاد کنفرانس 68
جدول 2- 9- جدول سناریوی اعلام موضوع مرتبط با کنفرانس به PChair 74
جدول 2- 10- جدول سناریوی تایید / عدم تایید موضوعات کنفرانس 80
جدول 2- 11- جدول سناریوی ارسال مقاله برای داوری 86
جدول 2- 12- جدول سناریوی ارسال مقاله 92
جدول 2- 13- جدول سناریوی بررسی مقاله 97
جدول 2- 14- جدول سناریوی ثبت نمره مقاله 103
جدول 2- 15- جدول سناریوی ثبت نمره مقاله 109

پروژه تجزیه و تحلیل سیستم مدیریت کنفرانس و داوری مقالات 120ص
فرمت پروژه : فایل ورد + رشنال رز
قیمت : 16.000 تومان

 

                       

                                   

                           

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


CAPTCHA Image
Reload Image