پروژه تجزیه و تحلیل وب سایت آنلاین برگزاری همایش ها و سمینار ها 100ص

پروژه تجزیه و تحلیل وب سایت آنلاین برگزاری همایش ها و سمینار ها 100ص
فرمت پروژه : فایل ورد + رشنال رز
قیمت : 15.000 تومان

 

فصل اول : چشم انداز پروژه (VISION) 10
1-1- مقدمه 11
1-2- VISION چیست 11
1-3- موضوع پروژه 11
1-4- اهداف پروژه 12
1-5- انجام پروژه چه سودی دارد 12
1-6- ذینفعان پروژه 13
1-7- سابقه انجام پروژه های مشابه 13
1-8- معایب پروژه های گذشته 14
1-9- زبان برنامه نویسی 14
1-10- پایگاه داده 15
1-11- روش تحلیل سیستم 15
1-12- سیستم عامل مورد نیاز برای پیاده سازی 15
1-13- سایر نرم افزارهای مورد نیاز برای پیاده سازی سیستم 15
فصل دوم : بررسی روند کار در یک وب سایت همایش و سمینار 17
2-1- مقدمه 18
2-2- بررسی ACTOR های فیزیکی وب سایت همایش و سمینار و شرح هر یک از آنها 18
2-3-رابطه ی GENERALIZATION بین اکتور های سیستم 19
2-5- USE CASE DIAGRAM های فیزیکی وب سایت سمینار 22
2-5-1- USE CASE DIAGRAM اصلی سیستم 22
2-5-2-USE CASE DIAGRAM مربوط به بخش مدیریت 23
2-5-3-USE CASE DIAGRAM مربوط به بخش کاربران 24
2-6- نکاتی راجع به نوشتن سناریو برای USE CASE ها 25
2-6-1- سناریوی Use Caseثبت نام در سیستم 27
2-6-2- سناریوی Use Case ورود به سیستم 32
2-6-3- سناریوی Use Case ویرایش مشخصات کاربری 37
2-6-4- سناریوی Use Caseایجاد گروه همایش و سمینار جدید 42
نمودار همکاری (COLLABORATION DIAGRAM) ایجاد گروه همایش و سمینار جدید 45
نمودار فعالیت (ACTIVITY DIAGRAM) ایجاد گروه همایش و سمینار جدید 46
2-6-5- سناریوی Use Caseایجاد همایش و سمینار جدید 47
نمودار توالی(SEQUENCE DIAGRAM ) ایجاد همایش و سمینار جدید 49
نمودار همکاری (COLLABORATION DIAGRAM) ایجاد همایش و سمینار جدید 50
نمودار فعالیت (ACTIVITY DIAGRAM) ایجاد همایش و سمینار جدید 51
2-6-6- سناریوی Use Caseویرایش همایش و سمینار 52
نمودار توالی(SEQUENCE DIAGRAM ) ویرایش همایش و سمینار 54
نمودار همکاری (COLLABORATION DIAGRAM) ویرایش همایش و سمینار 55
نمودار فعالیت (ACTIVITY DIAGRAM) ویرایش همایش و سمینار 56
2-6-7- سناریوی Use Caseجستجوی همایش و سمینارها 57
نمودار توالی(SEQUENCE DIAGRAM ) جستجوی همایش و سمینارها 59
2-6-8- سناریوی Use Case ثبت نام در همایش 62
2-6-9- سناریوی Use Case درخواست برگزاری همایش یا سمینار 67
2-6-10- سناریوی Use Case پرداخت وجه همایش یا سمینار 72
2-6-11- سناریوی Use Caseمدیریت کاربران 77
2-6-12- سناریوی Use Case بررسی درخواست های سمینار و همایش کاربران 82
2-6-13- سناریوی Use Case مدیریت درخواست های شرکت در همایش یا سمینار 88
3-1- مقدمه 95
3- 2- توضیحات متدهای نمودارهای کلاس وب سایت همایش و سمینار 97
3-3-نمودار اصلی CLASS سیستم 98
3-4-جزئیات و نام هر کلاس 99
3-4-1-کلاس کاربر 99
3-4-2-کلاس مدیر 99
3-4-3-کلاس بازدیدکننده 100
3-4-4-کلاس گروه همایش 100
3-4-5-کلاس همایش 101
3-4-6-کلاس درخواست های همایش 101
3-4-7-کلاس ثبت نام در همایش 102
3-4-8-کلاس پرداختی های کاربران 103
منابع 104

فهرست شکل ها
عنوان صفحه
شکل2 – 1- نمایش اکتور کاربر 19
شکل2 – 2- نمایش اکتورمدیر وب سایت 19
شکل2 – 3- مایش اکتور بازدیدکننده 20
شکل2 – 4- نمایش رابطه ی Generalization بین اکتور های سیستم 20
شکل2 – 5- نمایش Use case Diagram اصلی سیستم 23
شکل2 – 6- نمایش Use case Diagram مربوط به بخش مدیریت 24
شکل2 – 7 – نمایش Use case Diagram مربوط به بخش کاربران 25

فهرست نمودار ها
عنوان صفحه
نمودار2- 1- نمودار توالی ثبت نام در سیستم 29
نمودار2- 2- نمودار همکاری ثبت نام در سیستم 30
نمودار2- 3- نمودار فعالیت ثبت نام در سیستم 31
نمودار2- 4- نمودار توالی ورود به سیستم 34
نمودار2- 5- نمودار همکاری ورود به سیستم 35
نمودار2- 6- نمودار فعالیت ورود به سیستم 36
نمودار2- 7- نمودار توالی ویرایش مشخصات کاربری 39
نمودار2- 8- نمودار همکاری ویرایش مشخصات کاربری 40
نمودار2- 9- نمودار فعالیت ویرایش مشخصات کاربری 41
نمودار2- 10- نمودار توالی ایجاد گروه همایش و سمینار جدید 44
نمودار2- 11- نمودار همکاری ایجاد گروه همایش و سمینار جدید 45
نمودار2- 12- نمودار فعالیت ایجاد گروه همایش و سمینار جدید 46
نمودار2- 13- نمودار توالی ایجاد همایش و سمینار جدید 49
نمودار2- 14- نمودار همکاری ایجاد همایش و سمینار جدید 50
نمودار2- 15- نمودار فعالیت ایجاد همایش و سمینار جدید 51
نمودار2- 16- نمودار توالی ویرایش همایش و سمینار 54
نمودار2- 17- نمودار همکاری ویرایش همایش و سمینار 55
نمودار2- 18- نمودار فعالیت ویرایش همایش و سمینار 56
نمودار2- 19- نمودار توالی جستجوی همایش و سمینارها 59
نمودار2- 20- نمودار همکاری جستجوی همایش و سمینارها 60
نمودار2- 21- نمودار فعالیت جستجوی همایش و سمینارها 61
نمودار2- 22- نمودار توالی ثبت نام در همایش 64
نمودار2- 23- نمودار همکاری ثبت نام در همایش 65
نمودار2- 24- نمودار فعالیت ثبت نام در همایش 66
نمودار2- 25- نمودار توالی درخواست برگزاری همایش یا سمینار 69
نمودار2- 26- نمودار همکاری درخواست برگزاری همایش یا سمینار 70
نمودار2- 27- نمودار فعالیت درخواست برگزاری همایش یا سمینار 71
نمودار2- 28- نمودار توالی پرداخت وجه همایش یا سمینار 74
نمودار2- 29- نمودار همکاری پرداخت وجه همایش یا سمینار 75
نمودار2- 30- نمودار فعالیت پرداخت وجه همایش یا سمینار 76
نمودار2- 31- نمودار توالی مدیریت کاربران 79
نمودار2- 32- نمودار همکاری مدیریت کاربران 80
نمودار2- 33- نمودار فعالیت مدیریت کاربران 81
نمودار2- 34- نمودار توالی بررسی درخواست های سمینار و همایش کاربران 84
نمودار2- 35- نمودار همکاری بررسی درخواست های سمینار و همایش کاربران 86
نمودار2- 36- نمودار فعالیت بررسی درخواست های سمینار و همایش کاربران 87
نمودار2- 37- نمودار توالی مدیریت درخواست های شرکت در همایش یا سمینار 90
نمودار2- 38- نمودار همکاری مدیریت درخواست های شرکت در همایش یا سمینار 92
نمودار2- 39- نمودار فعالیت مدیریت درخواست های شرکت در همایش یا سمینار 93

نمودار3- 1- نمودار اصلی Class سیستم 98
نمودار3- 2- نمودار کلاس کاربر 99
نمودار3- 3- نمودار کلاس مدیر 99
نمودار3- 4- نمودار کلاس بازدیدکننده 100
نمودار3- 5- نمودار کلاس گروه همایش 100
نمودار3- 6 – نمودار کلاس همایش 101
نمودار3- 7- نمودار کلاس درخواست های همایش 101
نمودار3- 8- نمودار کلاس ثبت نام در همایش 102
نمودار3- 9- نمودار کلاس پرداختی های کاربران 103

فهرست جدول ها
عنوان صفحه
جدول 2- 1- جدول اصلی سناریو 26
جدول 2- 2- جدول سناریوی Use Caseثبت نام در سیستم 28
جدول 2- 3- جدول سناریوی Use Case ورود به سیستم 33
جدول 2- 4- جدول سناریوی Use Case ویرایش مشخصات کاربری 38
جدول 2- 5- جدول سناریوی Use Caseایجاد گروه همایش و سمینار جدید 43
جدول 2- 6- جدول سناریوی Use Caseایجاد همایش و سمینار جدید 48
جدول 2- 7- جدول سناریوی Use Caseویرایش همایش و سمینار 53
جدول 2- 8- جدول سناریوی Use Case جستجوی همایش و سمینار ها 58
جدول 2- 9- جدول سناریوی Use Case ثبت نام در همایش 63
جدول 2- 10- جدول سناریوی Use Case درخواست برگزاری همایش یا سمینار 68
جدول 2- 11- جدول سناریوی Use Case پرداخت وجه همایش یا سمینار 73
جدول 2- 12- جدول سناریوی Use Case مدیریت کاربران 78
جدول 2- 13- جدول سناریوی Use Case بررسی درخواست های سمینار و همایش کاربران 83
جدول 2- 14- جدول سناریوی Use Case مدیریت درخواست های شرکت در سمینار و همایش 89

پروژه تجزیه و تحلیل وب سایت آنلاین برگزاری همایش ها و سمینار ها 100ص
فرمت پروژه : فایل ورد + رشنال رز
قیمت : 15.000 تومان

 

                       

                                   

                           

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


CAPTCHA Image
Reload Image