مطالعات پارك و مجتمع تفريحي آبي 160ص

مطالعات پارك و مجتمع تفريحي آبي 160ص – فایل WORD
همراه این مطالعات یک فایل PDF با عنوان مطالعات مجموعه تفریحی توریستی پارک آبی نیز که شامل 120صفحه می باشد ارسال می شود.
قیمت : 16000 تومان

فصل اول : مطالعات عمومی 12
1-1 سنجش وضع موجود 12
1-2- شناخت کلی سازمان فضایی جزیره 12
1-2-1 پهنه های مهم کالبدی- عملکردی جزیره قشم 13
1-2-2- معرفی پهنه های اقامتی در جزیره: 13
1-2-3- معرفی پهنه های گردشگری در جزیره: 13
1-2-4- معرفی پهنه های تجاری در جزیره: 14
1-2-5- معرفی پهنه های صنعتی در جزیره: 15
1-3- شبکه های ارتباطی: 15
1-4- لبه ها و نشانه ها (در مقیاس کل جزیره): 16
1-5- معرفی پهنه های موجود در حوزه فراگیر سایت: 17
1-5-1 معرفی پهنه های سکونتی: 17
1-5-2- معرفی پهنه های تجاری: 17
1-5-3- معرفی پهنه ها و عناصر شاخص گردشگری: 18
1-5-4 معرفی پهنه های صنعتی: 18
1-6 جمع بندی: 18
1-7- بررسی گزارش طرح راهبردی گردشگری در جزیره قشم 19
1-7-1 کلیات 19
1-8-تحلیل: 21
1-9 -جمع بندی 21
1-9-1 -تدوین چشم انداز، اهداف کلان و خرد طرح: 21
1-9-1-1 -تدوین چشم انداز طرح: 21
1-9-1-2- تدوین اهداف کلان و خرد طرح 22
1-10- اهداف کلان طرح: 22
1-10-1- اهداف خرد طرح 23
1-11- اقلیم 26
1-11-1- شناخت منطقه 26
1-11-2- هواشناسی 27
1-11-2-1- تاریخچه مختصر هواشناسی 27
1-11-2-2- دمای منطقه 28
1-11-2-3- رطوبت نسبی 29
1-11-2-4- ساعات آفتابی 29
1-11-2-5- باد: 29
الف- بادهای منطقه ای: 30
ب- بادهای محلی: 30
1-11-2-6- ریزش های جوی 31
1-11-2-7- جزر و مد 32
1-11-3- شرایط اقلیمی 33
1-11-3-1- اقلیم نمای دومارتن 33
1-11-3-2- اقلیم نمای آمبرژه 34
1-12- آثار و بناهای تاریخی قشم 34
1-13- زبان 38
1-14- مذهب 39
1-15- مسکن 39
1-16- پوشاک 40
1-17- ساختار خانواده 41
فصل دوم : گردشگری و جهانگردی 43
2-1- مقدمه 43
2-2- تاریخچه جهانگردی در ایران 43
3-2- خلیج فارس از نظر جهانگردی 44
4-2- شیوه های مختلف جهانگردی با تاکید بر جزیره قشم 45
4-2-1- جهانگردی روستایی 45
4-2-2- جهانگردی با دوچرخه 46
4-2-3- اکوتوریسم 46
5-2- تحلیل بازار اکوتوریسم (طبیعت گردی) 46
5-2-1- اکوتوریسم چیست؟ 47
5-2-2- اکوتوریسم در جزیره قشم 48
6-2- فناوری های جدید و چالشهای آن برای تفریح و فراغت 49
7-2- تفریحات رایانهای در برابر تفریحات فعال 50
8-2- نتیجه بحث 50
9-2- تاثیرات مثبت تکنولوژی سرگرمی و تفریحات بر رفتارهای انسانی 51
9-2-1- مقدمه 51
9-2-2- روش تحقیق 51
9-2-3- لغات کلیدی 51
9-2-4- تأثیرات در عرصه آموزش و پرورش 52
9-2-4-۱- بازی 52
9-2-4-۲- توسعه عمومی 52
9-2-4-۳- آموزش 52
9-2-4-۴- عملکرد دانشگاهی 52
9-2-4-۵- مشارکت 52
9-2-4-۶- رسانه 53
9-2-4-۷- تأثیرات درمانی 53
10-2- نتیجه گیری 53
11-2- آب در طراحی پارک 54
12-2- آب در باغ ایرانی 54
13-2- طراحی فضاهای آبی 54
14-2- پوشش گیاهی در محیط و معماری 56
15-2- اثر درختان در کاهش آلودگی ها 56
16-2- زیباسازی محیط به وسیله گیاهان 57
17-2- گیاهان باغهای ایرانی 57
18-2- پوشش گیاه در پارک ها 58
19-2- موارد بکارگیری آب و المان های آبی در ایران و سایر کشورها: 59
20-2- موقعیت و اهمیت پارک ورزشها و بازیهای آبی: 60
21-2- مزایای اقتصادی 60
فصل سوم : بررسی چند نمونه داخلی و خارجی 61
3-1- مقدمه 61
3-2- بررسی نمونه های داخلی 61
3-2-1- پارک آبی جانبازان 61
3-2-2- طرح مجموعه گردشگری جزیره سد درون زن: 62
3-3- تاسیسات تفریحی- رفاهی: 63
3-4- نتیجه گیری: 64
3-5- بررسی نمونه های خارجی 64
3-5-1- پارک طبیعی بلادل ریزوBloedel reserve 64
3-5-2- مجموعه ورزشی و کلوپ قایق رانی واکاگی: 65
3-5-3- متل فلامینگو: 65
3-6- چند نمونه از فضاهای خدماتی چند منظوره: 65
3-6-1- پارک آبی و مرکز بازیهای آبی یهودیان در ایندیانا پولیس) 65
3-6-2- نمونه ای در خاورمیانه (دوبی dubay) (WILD WADI) 66
3-6-3- بررسی کلی پارکهای آبی واقع در ایالات متحده: 67
3-6-3-1- بازیهای آبی آن عبارتنداز: 67
3-6-3-2- دنیای آبی جاستین: 70
3-6-3-3- پارک آبی جزیره ای و دهکده تفریحی خانوادگی 71
3-6-3-4- دنیای آب یا WATER WORLD در مرکز شهر در ایالات کلوزادو Denver 71
3-6-3-5- دنیای والت دیزنی: 71
3-6-3-5-1- BLIZZARD BEACHE : 72
3-6-3-5-2- THYPHOON LANGOON : 72
3-6-3-6- جورجیا ( WHITE WATER PARK) Georgia 73
3-6-3-7- پلاند پارک 74
3-6-3-8- پارک آبی ساحلی New mexico (BEACH WATER PARK) 74
3-6-4- پارک آبی و قلمرو آبی وحشی: 76
3-6-6- یا کلوپ سلطنتی قایق های هنک کنگ(rhkyc) 77
فصل چهارم : تجزيه و تحليل سایت 79
4-1- ارتباط متقابل محدوده مورد مطالعه و کل جزیره: 79
4-2- ارتباط متقابل محدوده مورد مطالعه و حوزه فراگیر: 79
4-2-1- برهم کنش سایت با پهنه های اقامتی و تجاری موجود در حوزه فراگیر: 80
4-2-2- برهم کنش با پهنه های صنعتی موجود در حوزه فراگیر: 80
4-2-3- عناصر و نشانه های خاص موجود در حوزه فراگیر در ارتباط با سایت موردمطالعه 80
4-3- محیط طبیعی 81
4-3-1- بررسی وضعیت توپوگرافی و ساختار زمین شناسی سایت: 81
4-3-2- بررسی ویژگی های اقلیمی منطقه (باد، درجه حرارت، بارندگی، تابش، رطوبت) 83
4-3-3- باد 84
4-3-4- درجه حرارت: 86
4-3-5- بارندگی 87
4-3-6- تابش خورشید 88
4-3-7- رطوبت 88
4-4- بررسی خصوصیات خاک و زمین شناسی منطقه مورد مطالعه (ژئوفورمولوژی، رسوب شناسی و…) 89
4-5- زمین شناسی عمومی محدوده پروژه 90
4-6- واحدهای کواترنری: 91
4-7- واحد QT4( پادگانه های دریایی) 92
4-8- واحد QD (ماسه های ساحلی) 93
4-9- احداث فضای سبز در جاده ها 94
4-10- بررسی خصوصیات هیدرولوژی منطقه (منابع آبهای سطحی و زیرزمینی) 95
4-10-1- منابع آبهای سطحی: 95
4-11- بررسی ساختار و خصوصیات شبکه های زیربنایی، تاسیسات و تجهیزات شهری 96
4-11-1- شناخت منابع تامین آب مصرفی 96
4-11-2- نحوه جمع آوری و دفع آبهای سطحی 98
4-11-3- شبکه جمع آوری و دفع فاضلاب 98
4-11-4- برق رسانی 98
4-11-5- دفع زباله 98
4-11-6- مخابرات 98
4-12- بررسی کیفیت محیط 99
4-12-1- بررسی دید و کیفیت بصری منظر: 99
4-12-2- عناصر طبیعی: 99
4-12-3- عناصر انسان ساخت: 100
4-13- تجزیه و تحلیل خصوصیات سایت از طریق تحلیل نقشه 101
4-13-1- نقشه طبقات شیب: 101
4-13-2- نقشه طبقات ارتفاعی: 102
4-13-3- نقشه جهات جغرافیایی: 103
4-13-4- نقشه هیدرولوژی: 104
4-13-5- نقشه زمین شناسی 104
4-13-6- نقشه کاربری اراضی و حرایم 104
4-13-7- نقشه مالکیت 105
4-13-8- نقشه نظام حرکتی: 105
4-13-10- نقشه دید و منظر: 106
4-14- مبانی و ضوابط طراحی در اقلیم گرم و مرطوب 111
4-14-1- مقدمه 111
4-15- ویژگی های معماری و شهرسازی 111
4-15-1- دوری جستن از تابش خورشید 112
4-16- جهت گیری بافت معماری 112
4-17- نحوه قرارگیری ساختمان در زمین 113
4-18- استفاده از سایه بان و سرپناه 114
4-18-1- سایه بان های طبیعی 114
4-18-2- سایه بان های مصنوعی 114
4-19- نتیجه گیری جهت بافت مجموعه های معماری و شهرسازی: 115
4-19-1- حفاظت مجموعه در مقابل گرمای نامناسب: 115
4-20- ضوابط کلی ساختمان در منطقه گرم و مرطوب 116
4-21- جمع بندی و پیشنهاد 119
فصل پنجم : لیست فضاها و استانداردها 120
5-1- سالن های ورزشی سرپوشیده 120
5-2- سالن ورزشی 121
5-3- سالن های بدن سازی 122
5-4- سونا 123
5-4-1- دماهای اتاق : 123
5-5- استخر شنای سرپوشیده(1) 125
5-6- استخر شنای سرپوشیده(2) 126
5-7- قایق 127
5-8- ورزش های آبی 128
5-8-1- قایق موتوری 128
5-8-2- پاروزنی 130
5-9- باغ وحش و آکواریم 131
5-10- اهداف در طراحي رستوران: 133
5-11- اهداف در طراحي كافي‌شاپ: 133
5-12- اهداف در طراحي سالن و پيشخوان عرضه نوشيدني‌ها: 133
5-13- سالن صرف نوشيدني: 134
5-14- فضاهاي برگزاري مراسم و فعاليت‌ها (Function Space) 134
5-15- اهداف در طرح‌ريزي فضاي برگزاري مراسم و ضيافات: 135
5-16- طراحي فضاي انبارهاي آذوقه و نوشيدني 135
5-17- فضاي بارانداز، زباله و انبار عمومي 136
5-18- رستوران‌ها 137
5-19- رستوران‌ها 139
5-20- رستوران ها 140
5-20-1- اسنيك بار 140
5-21-2- فضاي لازم 140
5-22- ورزشهایی که داخل آب انجام می گیرند: 144
5-23- ورزشهایی که در زیر آب انجام می گیرند: 145
5-24- ورزشهایی که روی سطح آب انجام می گیرند: 145
5-25- ورزشهای تیمی 146
5-26- ورزشهای نشانه ای هدف گیری 146
5-27- ورزشهای میزی 146
5-28- دوچرخه سواری 147
5-29- ورزشهای ژیمناستیک 147
5-30- لیست بازیهای موجود در پارک های آبی و مراکز تفریحی دنیا: 148
5-30-1- بازیهای آبی متداول در پارک های آبی سراسر دنیا: 148
5-30-2- بازیهای غیر آبی متداول در پارک های آبی و مرکز تفریحی سراسر دنیا 149
فصل ششم : ایده و کانسبت 150
فصل هفتم : توصیف طرح 151
7-1- مقدمه 151
7-2- سالن چند منظوره 152
7-3- مجموعه استخر و آب درمانی 153
7-4- مجموعه آکواریوم و فروشگاه 154
7-5- اسکله 154
7-6- استخر روباز پارک دلفین 155
منابع و مأخذ 156
سازمان ها 156
کتاب ها 156
مجلات و مقالات 156
سایت های اینترنتی 157
مطالعات پارك و مجتمع تفريحي آبي 160ص – فایل WORD
همراه این مطالعات یک فایل PDF با عنوان مطالعات مجموعه تفریحی توریستی پارک آبی نیز که شامل 120صفحه می باشد ارسال می شود.
قیمت : 16000 تومان

                       

                                   

                           

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


CAPTCHA Image
Reload Image