مطالعات سینما 115ص (دارای پاورقی و کاملاً مرتب)

مطالعات سینما 115ص (دارای پاورقی و کاملاً مرتب)
این مطالعات کاملاً مرتب، آماده و دارای پاورقی می باشد.
قیمت : 15.000 تومان

پيشگفتار 1
مقدمه 3
فصل اول 6
1ـ 1 ـ فرهنگ نمايش و نقش آن در ايران 6
2ـ 1 ـ شناخت سينما 7
سينما چيست ؟ 7
3 ـ 1 ـ تاريخچة سينمای جهان 10
1 ـ3 ـ 1 ـ اختراع سينما 10
2 ـ 3 ـ 1 ـ تاريخ سينمای ايران 15
3 ـ 3 ـ 1ـ سينمای حال حاضر ايران 17
فصل دوم 19
رهيافتی نظری بر عناصرسازندة فيلم و معماری 19
1 ـ 2 ـ معماری و سينما 19
1ـ 1 ـ 2 ـ معماری در سينما . 21
2ـ 1 ـ 2 ـ معماری رسا نه ای « Media Architecture » 23
2 ـ 2 ـ سينما و حرکت 27
1 ـ 2 ـ 2 ـ معماری تحرک وسکون 28
3 ـ 2 ـ سينما و زمان 29
4ـ2 ـ فضا و زمان 30
1 ـ 4 ـ 2 ـ فضا در معماری و سينمای امروزی 31
5 ـ 2 ـ معماری سينما 32
5 ـ 2 ـ لوکوربوزيه و فيلم 34
فصل سوم 35
ضوابط ساخت مجموعه های سينمايی 35
1 ـ 3 ـ ملزومات سينما در استاندادرهای آمريکايی 35
1 ـ 1 ـ 3 ـ موقعيت سايت 35
2 ـ 1 ـ 3 ـ مشخصات سالن سينما 36
1 ـ 2 ـ 1 ـ 3 ـ ظرفيت سالن 36
2 ـ 2 ـ 1 ـ 3 ـ شکل و اندازة تصوير پردازش شده 36
3 ـ 2 ـ 1 ـ 3 ـ پرده ها و تصويرپردازی 38
4ـ 2 ـ 1 ـ 3 ـ لنزهای پردازش 39
5 ـ 2 ـ 1 ـ 3 ـ پوشش تصوير 39
6 ـ 2 ـ 1 ـ 3 ـ شيب کف و صندلی ها 39
7 ـ 2 ـ 1 ـ 3 ـ شيب کف سالن نمايش تصوير 40
8 ـ 2 ـ 1 ـ 3 ـ فاصله گذاری رديف ها و راهروها 40
9 ـ 2 ـ 1 ـ 3 ـ پرده 40
10 ـ 2 ـ 1 ـ 3 ـ روشنائي سالن 40
11 ـ 2 ـ 1 ـ 3 ـ گيشة بليت 41
12 ـ 2 ـ 1 ـ 3 ـ سالن های استراحت و سيرويس ها 42
13 ـ 2 ـ 1 ـ 3 ـ اتاق پردازش ( پروژکسيون ) ـ آپارت خانه 42
2 ـ 3 ـ برنامه ريزی ، طرح و احداث سينماهای به صرفه در ايران 43
1 ـ 2 ـ 3 ـ کليات 43
1 ـ 1 ـ 2 ـ 3 ـ انواع سالن (از لحاظ عملکردی ) 43
2 ـ 2 ـ 3 ـ مشخصات سالن 44
1 ـ 2 ـ 2 ـ 3 ـ مشخصات راهروها 44
2 ـ 2 ـ 3 ـ 3 ـ نحوة انتظام صندلی ها در سالن 46
3 ـ 2 ـ 3 ـ 3 ـ ورودی ها و خروجی های سالن ها 48
4 ـ 2 ـ 3 ـ 3 ـ پردة نمايش فيلم 51
5 ـ 2 ـ 3 ـ 3 ـ صحنه 52
6 ـ 2 ـ 3 ـ 3 ـ ضوابط ديد در سالن 52
7 ـ 2 ـ 3 ـ 3 ـ ضوابط شنوائي در سالن ها 53
8 ـ 2 ـ 3 ـ 3 ـ آکوستيک تالار و صحنه 54
9 ـ 2 ـ 3 ـ 3 ـ شيب ها و حجم سالن 55
10 ـ 2 ـ 3 ـ 3 ـ قاعدة کلی 56
11 ـ 2 ـ 3 ـ 3 ـ مواد آبسوربر ( جاذب صوت ) 56
12 ـ 2 ـ 3 ـ 3 ـ انواع مواد آبسوربر 57
13 ـ 2 ـ 3 ـ 3 ـ جذب صدا بوسيلة حاضرين در سينما 58
14 ـ 2 ـ 3 ـ 3 ـ قاعدة کلی برای آکوستيک سالن 59
3 ـ 3 ـ 3 ـ اتاق جانبی سالن ها 60
1 ـ 3 ـ 3 ـ 3 ـ آپارات خانه 60
4 ـ 3 ـ 3 ـ هال انتظار 62
5 ـ 3 ـ 3 ـ ورودی سينما 64
6 ـ 3 ـ 3 ـ گيشة بليت فروشی 65
7 ـ 3 ـ 3 ـ سرويسهای بهداشتی 65
8 ـ 3 ـ 3 ـ فضاهای اداری 66
9 ـ 3 ـ 3 ـ انبار و تاسيسات 66
10 ـ 3 ـ 3 ـ بوفه و رستوران 67
4 ـ 3 ـ نتايج حاصل از مطالعات ضوابط طراحی 68
1 ـ 4 ـ 3 ـ خانة فيلم و سينما 68
1 ـ 1ـ 4 ـ 3 ـ سالن نمايش اصلی 69
توضيحات جدول 8 ـ 3 70
2 ـ 1ـ 4 ـ 3 ـ سالن های نمايش فرعی 71
2 ـ 4 ـ 3 ـ بخش جنبی خانة فيلم و سينما ( قسمت امور اداری ) 72
توضيحات جدول 10 ـ 3 73
3 ـ 4 ـ 3 ـ فضاهای ورودی 73
توضيحات جدول شمارة 11 ـ 3 74
4 ـ 4 ـ3 ـ قسمت ويژه ( حراست ) 74
5 ـ 4 ـ 3 ـ قسمت پذيرايی و رستوران 75
توضيحات جدول 12 ـ 3 75
6 ـ 4 ـ 3 ـ آشپزخانة مجموعه 76
1 ـ 6 ـ 4 ـ 3 ـ انبار موا غذايي 76
2 ـ 6 ـ 4 ـ 3 ـ بارانداز آشپزخانه 77
توضحيات جداول (14 ـ 3 ) و ( 15 ـ 3 ) 77
7 ـ 4 ـ 3 ـ قسمتهای تشکيل دهندة بخش پذيرايی و سطح زير بنای آنها 78
8 ـ 4 ـ 3 ـ فهرست قسمتهای مختلف بخش جنبی خانة سينما و سطح زير بنای آنها 78
9 ـ 4 ـ 3 ـ فهرست بخش های تشکيل دهندة خانة سينما و سطح زير بنای آنها 78
10 ـ 4 ـ 3 ـ تاسيسات مرکزی 79
توضيحات جدول ( 10 ـ 4 ـ 3 ) 79
11 ـ 4 ـ 3 ـ پارکينگ ها 80
توضيحات جدول ( 11 ـ 4 ـ 3 ) 80
فصل چهارم 81
بررسی نمونه های مشابه در زمينة طراحی مجموعه های سينمايی 81
1 ـ 4 ـ مجموعه سينماهای UFA ، درسدن 81
2 ـ 4 ـ مجتمع سينمايی آزادی ، تهران(فرشيد موسوی و آلخاندروزائرپلو) 87
3 ـ 4 ـ مجتمع سينمايی آزادی ، (کاری از بابک شکوفی) 88
فصل پنجم 92
شناسايی و بررسی اوليه منطقة مورد نظر 92
1- 5 – مطالعات منطقه ای و محيطی 92
1 – 1- 5- موقعيت جغرافيايی استان تهران 92
2- 1- 5- موقعيت جغرافيايی شهر تهران 92
3- 1- 5 – کوهپايه ها ، و ارتفاعات و رودخانه ها 93
4- 1- 5 – ارتباطات 93
5 – 1- 5 – چگونگی شکل گيری شهر تهران 93
تاريخچة تهران 94
2 – 5 – شرايط اقليمی 99
1- 2- 5- دما 99
2- 2- 5- ميزان بارش 99
3- 2- 5- رطوبت نسبی 100
4- 2- 5- باد 100
5- 2- 5- ساعت آفتابی 101
6- 2- 5- روزهای بارانی 101
7- 2- 5- معيارها و ضوابط استقرار واحدهای ساختماني در سايت : 101
فصل 6 103
تحليل سايت 103
1 – 6 – موقعيت شهری محل مورد نظر(سايت) 103
1-1-6- موقعيت قرار گيری سايت در منطقه 103
2-1-6- دسترسی های سايت در منطقه 104
3-1-6- کاربريهای موجود در محدودة سايت 105
تصوير شمارة 8-6 – سايت موردنظر 106
2-6- مشخصات و توانمنديهای موقعيت شهری سايت 106
3-6- تحليل و تجزية تصويری سايت 108
1-3-6- ديد بنا نسبت به محدودة اطراف سايت 108
2-3-6- ديد محدودة اطراف سايت نسبت به بنا 109
3-3-6- دسترسی سواره 109
4-3-6-دسترسی پياده و ورودی بنا 110
منابع و ماخذ 111
1- کتابها و منابع معماری 111
2- نشريات و مقالات معماری 111
3- پايان نامه ها و تحقيقات معماری و شهرسازی 112
4- سايتهای اينترنتی و مجلات الکترونيکی 113

مطالعات سینما 115ص (دارای پاورقی و کاملاً مرتب)
این مطالعات کاملاً مرتب، آماده و دارای پاورقی می باشد.
قیمت : 15.000 تومان