مطالعات مجتمع صنعتي بازيافت زباله خشک 140ص

مطالعات مجتمع صنعتي بازيافت زباله خشک 140ص
قیمت : 14000 تومان

مقدمه
گام اول: پروپزال
بيان مساله
اهداف
منابع و پيشينه
مباني نظري عام
چكيده تحقيق
نحوه اجرا
گام دوم : شناخت
فصل اول : مطالعات پايه
بخش يك: صنعت و معماري
1ـ1ـ تاريخچه صنعت
1ـ1ـ1ـ تولد صنعت
1ـ1ـ2ـ مهمترين عامل انقلاب صنعتي
1ـ1ـ3ـ صنعت در قرن 19
1ـ2ـ معماري صنعتي
1ـ2ـ1ـ تاريخ معماري صنعتي
1ـ2ـ2ـ گونه شناسي معماري صنعتي
1ـ2ـ3ـ معماري صنعتي امروز
1ـ2ـ4ـ معماري صنعتي ايران
1ـ2ـ5ـ صنعت بومي و سنتي ايران
1ـ2ـ6ـ گونه شناسي معماري صنعتي ايران
1ـ2ـ7ـ بررسي صنعت در استان خراسان
1ـ3ـ كارخانه
1ـ3ـ1ـ انواع ساختمان براي كارخانه
1ـ3ـ2ـ طراحي كارخانه
1ـ3ـ3ـ اهميت طراحي كارخانه
1ـ3ـ4ـ اهداف طراحي كارخانه
1ـ3ـ5ـ روند طراحي كارخانه
بخش دو: صنعت بازيافت
2ـ1ـ بازيافت
2ـ1ـ1ـ تعريف بازيافت
2ـ1ـ2ـ تاريخچه بازيافت
2ـ1ـ3ـ بازيافت و استفاده مجدد
2ـ1ـ4ـ پردازش و بازيافت مواد زائد جامد
2ـ1ـ5ـ پتانسيل بازيافت
2ـ1ـ6ـ توان بازيافت
2ـ2ـ بازيافت مواد از زباله در ايران
2ـ2ـ1ـ تعيين توان بازيافت در شهرهاي بزرگ كشور
2ـ2ـ2ـ روشها و صنايع بازيافتي در كشور
2ـ2ـ3ـ تاريخچه سازمان بازيافت
2ـ2ـ4ـ بازيافت مواد از زباله در شهر مشهد
2ـ2ـ5ـ طرح تفكيك از مبدا
2ـ3ـ مطالعه و بررسي مواد قابل بازيافت
2ـ3ـ1ـ منابع مواد زائد جامد
2ـ3ـ2ـ انواع مواد زائد جامد
2ـ3ـ3ـ تركيبات مواد زائد جامد
2ـ4ـ ساختار فيزيكي و شيميايي كاغذ، پلاستيك ، شيشه و فلز
2ـ4ـ1ـ ساختار شيميايي و فيزيكي كاغذ
2ـ4ـ2ـ ساختار شيميايي و فيزيكي پلاستيك
2ـ4ـ3ـ ساختار شيميايي و فيزيكي شيشه
2ـ4ـ4ـ ساختار شيميايي و فيزيكي فلز
2ـ5ـ روشها و صنايع بازيافتي
2ـ5ـ1ـ بازيافت و دفع در كشورهاي رو به توسعه
2ـ5ـ2ـ مديريت مواد زائد جامد
2ـ5ـ3ـ دسته بندي و تركيب مواد زايد جامد
2ـ5ـ4ـ رابطه بين زايدات و فن آوري مناسب
2ـ5ـ5ـ رابطه بين استقرار شهري و فن آوري مناسب
2ـ5ـ6ـ توجيهات زيست محيطي
2ـ6ـ شناخت وضع موجود كارگاه ها و صنايع تبديلي
مطالعات پراكندگي
2ـ6ـ1ـ غير مجاز بودن فعاليت ها
2ـ6ـ2ـ آلودگي زيست محيطي
2ـ6ـ3ـ فضاي مورد نياز جهت استقرار
2ـ6ـ4ـ دسترسي ها و شبكه ارتباطي
2ـ7ـ مزاياي تجميع كارگاه ها و ايجاد شهرك صنعتي
2ـ7ـ1ـ توجيهات فني مجتمع صنعتي
2ـ7ـ2ـ توجيهات اقتصادي مجتمع صنعتي
2ـ7ـ3ـ توجيهات اجتماعي مجتمع صنعتي
فصل دوم: مطالعات تكميلي
بخش اول: مطالعات زيست محيطي
1ـ1ـ مطالعه و برآورد آلايندگي هاي حاصل از فعاليتهاي كارگاههاي بازيافت
1ـ1ـ1ـ كارگاه بازيافت كاغذ
1ـ1ـ2ـ صنايع تبديلي كاغذ
1ـ1ـ3ـ كارگاه بازيافت پلاستيك
1ـ1ـ4ـ صنايع تبديلي پلاستيك
1ـ1ـ5ـ كارگاه بازيافت شيشه
1ـ1ـ6ـ صنايع تبديلي شيشه
1ـ1ـ7ـ كارگاه بازيافت فلز
1ـ1ـ8ـ صنايع تبديلي فلز
بخش دوم: اصول، ضوابط و معيارهاي طراحي مجتمع صنعتي
2ـ1ـ معيارهاي شهري و برنامه ريزي مجتمع صنعتي
2ـ1ـ1ـ همسايگي
2ـ1ـ2ـ تاسيسات زير بنايي
2ـ1ـ2ـ1ـ شبكه دسترسي مستقل
2ـ1ـ2ـ2ـ شبكه اگو
2ـ1ـ2ـ3ـ چاه آب و شبكه آبرساني
2-1ـ2ـ4ـ شبكه مخابرات
2ـ1ـ2ـ5ـ سيستم مصرف گاز
2ـ2ـ مجتمع صنعتي از ديدگاه معماري و شهرسازي
2ـ2ـ1ـ جاده هاي ارتباط
2ـ2ـ2ـ ضوابط تعيين كاربري زمين
2ـ2ـ3ـ ضوابط تفكيك زمين
2ـ2ـ4ـ ضوابط استقرار و همجواري صنايع
2ـ3ـ شناسايي اجزاء خصوصيات و ويژگي هاي كلي يك فضاي صنعتي
2ـ3ـ1ـ بخش تحويل
2ـ3ـ2ـ انبار مواد و محصول
2ـ3ـ3ـ بارگيري و ارسال
2ـ3ـ4ـ بخشهاي غير توليد
2ـ4ـ مشخصات معماري
2ـ4ـ1ـ نحوه آرايش توده و فضا
2ـ4ـ1ـ1ـ مقياس
2ـ4ـ1ـ2ـ اقليم
2ـ4ـ1ـ3ـ زيبايي شناختي
2ـ4ـ1ـ4ـ نوع سازه
2ـ4ـ1ـ5ـ سوله
2ـ4ـ1ـ6ـ نماي توده
2ـ4ـ1ـ7ـ آرايش فضاي باز
2ـ5ـ ابعاد، اندازه ، استانداردها و ضوابط فضاهاي اصلي مجموعه
2ـ5ـ1ـ عوامل محيطي
2ـ5ـ2ـ نسبت قطعه زمين ساختماني به پوشش سايت
2ـ5ـ3ـ استراتژي انتخاب
2ـ5ـ4ـ فواصل بين ستونها
2ـ5ـ5ـ راهروها
2ـ5ـ6ـ پلكان
2ـ5ـ7ـ فضاي اداري
2ـ5ـ8ـ آزمايشگاه
2ـ5ـ9ـ نمايشگاه
2ـ5ـ10ـ سالن سخنراني
2ـ5ـ11ـ فضاي رفاهي
2ـ5ـ12ـ سرويسهاي بهداشتي
2ـ5ـ13ـ انبارها
2ـ5ـ14- پاركينگ
2ـ5ـ15ـ فضاي سبز
فصل سوم: مطالعات تطبيقي
3ـ1ـ نمونه هاي داخلي
3ـ1ـ1ـ كارخانه كمپوست مشهد
3ـ1ـ2ـ كارخانه پلاستيك مشهد
3ـ1ـ3ـ كارخانه سامان باطري
3ـ2ـ نمونه هاي خارجي
3ـ2ـ1ـ‌ كارخانه بازيافت افن باخ ـ‌ لانداو
3ـ2ـ2ـ كارخانه ويترا
3-2ـ3ـ چاپخانه اي سي ان
3ـ2ـ4ـ فاضلاب مونيخ
فصل چهارم : مطالعات زمينه
بخش يك: شناخت شهر مشهد
1ـ1ـ سابقه تاريخي شهر مشهد
1ـ2ـ محورهاي شاخص شهر
1ـ3ـ توسعه شهر در آينده
1ـ4ـ بررسي هاي جمعيتي شهر مشهد
1ـ5ـ بررسي شرايط اقليمي شهر مشهد
1ـ5ـ1ـ موقعيت جغرافيايي
1ـ5ـ2ـ زلزله
1ـ5ـ3ـ توپوگرافي و شيب
1ـ5ـ4ـ وزش باد
1ـ5ـ5ـ تابش آفتاب
1ـ5ـ6ـ بارندگي
بخش دو: بررسي وضع موجود زباله خشك مشهد
2ـ1ـ آناليز زباله خشك مشهد
2ـ1ـ1ـ آناليز فيزيكي زباله
2ـ1ـ2ـ چگالي زباله
2ـ1ـ3ـ ميزان كل زباله خشك در ماههاي مختلف سال
2ـ2ـ برآورد ميزان توليد
بخش سه: مراحل انتخاب سايت طراحي
3ـ1ـ بررسي معيارهاي علمي لازم براي استقرار مجتمع صنعتي بازيافت در حاشيه شهر
3ـ1ـ1ـ معيارهاي اقتصادي
3ـ1ـ2ـ معيارهاي اجتماعي
3ـ1ـ3ـ معيارهاي كالبدي
3ـ1ـ4ـ معيارهاي صنعتي
3ـ1ـ5ـ معيارهاي زيست محيطي
3ـ1ـ6ـ معيارهاي اقليمي
3ـ1ـ7ـ معيارهاي ترافيكي
3ـ1ـ8ـ معيارهاي قانوني
3ـ2ـ بررسي ميزان انطباق ويژگي ها با معيارهاي مكان يابي
3ـ2ـ1ـ ايجاد انبارهاي دپو در سطح شهر
3ـ3ـ معرفي گزينه نهايي
گام سوم: تحليل
1ـ1ـ گردآوري نهايي اطلاعات و طبقه بندي مجدد
1ـ2ـ تدقيق نهايي اهداف
1ـ3ـ ارائه راهكارها
بخش دو: مباني طراحي معماري پروژه
بخش سه: برنامه فيزيكي
3ـ1ـ جمعيت مخاطب
3ـ2ـ ضوابط بالا دست
3ـ3ـ ريز فضاها
قابليت سنجي اراضي
ايده ها
گام چهارم: طراحي
مدارك طراحي
تاسيسات و سازه
كتابنامه

مطالعات مجتمع صنعتي بازيافت زباله خشک 140ص
قیمت : 14000 تومان

                       

                                   

                           

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


CAPTCHA Image
Reload Image