مطالعات سرای سالمندان 135ص

مطالعات سرای سالمندان 135ص
قیمت : 15000 تومان

1-1)مقدمه
1-2)طرح مسئله
1-3)ضرورت ایجاد سرای مهرسالمندان
1-4)اهداف تحقیق
1-5)تعریف سالمندی
1-6)تعریف پیری
1-7) ویژگی‌های دوران سالمندی
1-7-1) محدودیت‌های فیزیکی
1-7-2) ویژگی‌های روانی
1-7-2-1)روابط عاطفی با کودکان‌
1-7-2-2)عادت
1-7-2-3)احساس افسردگی و تنهایی
1-7-3)ویژگی‌های اجتماعی
1-7-3-1)روابط اجتماعی
1-7-3-2) فعالیت‌های اجتماعی
1-7-4)شرایط اقتصادی
1-8) بهداشت سالمندان
1-9)سالمندی در ایران و جهان
1-9 -1)پیشینه نگرش به دوران سالمندی
1-9-1-1) سالمندی در تمدن‌های کهن
1-9-2) رویکرد نظریه‌پردازان و فیلسوفان
1-9-3) رویکرد قرآن کریم
1-9-4) سالمندی در دوره معاصر :
1-9 -2)ساختار جمعیتی سالمندان
1-9-2-1 )جمعیت سالمندان جهان
1-9-2 -2)جمعیت سالمندان در ایران
1-10) نیازهای دوران سالمندی
1-11) مسکن سالمندان
1-12) نظریه های مربوط به مسکن سالمندان
1-13)پیوند نسل ها
1-13-1)پیشینه
1-13-2)علل انزوای سالمندان و شکاف نسل ها
1-13-2-1)درون نظام اجتماعی:
1-13-2-2)جدا شدن اشخاص کهن سال از مرکز و هسته زندگی:
1-13-2-3)فعالیت و اشتغال سالمندان:
1-13-2-4)عدم حضور مستمر مادر نزد کودک
1-14)امید به زندگی
2-1)تاریخچه
2-1-1)پیدایش خانه سالمندان در جهان
2-1-2)پیدایش و توسعه خانه سالمندان در ایران
2-2)نتایج حاصل از مطالعات موردی خانه های سالمندان در ایران
2-3)خانه سالمندان
2-3-1)آسایشگاه سالمندان
2-4)فرآیند ورود به خانه سالمندان
2-5)شرایط محیطی خانه سالمندان
2-6)برنامه ریزی و طراحی خانه سالمندان
2-6-1)نیازهای خاص سنین سالمندی
2-6-2)کیفیت مجموعه
2-6-3)کاربردهای فضاهای خارجی
2-7)بررسی نمونه های مشابه
2-7-1)بررسی چند نمونه خانه سالمندان در ایران
2-7-1-1)آسایشگاه کهریزک
2-7-1-1-1)بخش های مختلف آسایشگاه
2-7-1-2)آسایشگاه فرزانگان
2-7-2)بررسی چند نمونه خانه سالمندان در خارج از ایران
2-7-2- 1)مرکز سالمندان (People Coordinated Services) PCS :
2-7-2- 2)مرکز نگهداری روزانه سالمندان در لندن
3-1)تآثیر روانی فضای سبز بر روی انسان
3-1-1)اهمیت فضای سبز از بعد اجتماعی و رفاهی و تفریحی
3-1-2)نقش فضای سبز و اهمیت آن در زندگی
3-1-2-1)نقش گیاهان در کاهش آلودگی صدا
3-2)اهمیت فضای سبز و تأثیر آن بر روان انسان
3-3)نقش پارکها وفضاهای سبز در روبط جمعی (بررسی راهکارهای عملی )
3-4)آب وجایگاه در فضای سبز
3-5) گل درمانی
3-5-1)تاثیرات مثبت گل بر سالمندان
3-5-2)تاثیر مثبت گلها بر مردان
3-6)دریا درمانی
3-6-1)آب درمانی
3-6-2)شن در مانی
3-6-3)خواص درمانی ریزه های شن
3-6-4)درمان به وسیله رسوب دریا
3-6-5)درمان به وسیله باد
3-6-6)درمان به وسیله آفتاب
3-7)خصوصیات موثر در انتخاب سایت
3-8)تحلیل و بررسی سایت
3-8-1)موقعیت در شهر،منطقه،ناحیه.
3-8-2) وضع موجود سایت
3-8-3)خصوصیات جغرافیایی و اقلیمی شهر
3-8-3-1)موقعیت جغرافیایی شهر و اطراف آن
3-8-3-2)خصوصیات اجتماعی
3-8-4)امکانات فرهنگی
3-8-5-1)موقعیت و محدوده حوزه‏طبیعی شهر تنکابن
3-8-5-2)بررسی ساختار توپوگرافی حوزه
3-8-6)تراکم جمعیت در وضع موجود
3-8-7)منشاء بارندگی‏ها
3-8-8)باد
3-9)شیب سایت
3-10)دسترسی
3-11)عامل صوت
3-12)شکل سایت
3-13)آنالیز سایت
4-1) جمع‌بندی و ارائه رهنمودهای طراحی مراکز روزانه
4-1-1)کلیات :
4-1-2) خدمات و فعالیت‌های مناسب در مراکز روزانه سالمندان :
4-1-2-1) فعالیت‌های اجتماعی :
4-1-2-2)فعالیت‌های فرهنگی- مذهبی :
4-1-2-3)فعالیت‌های آموزشی :
4-1-2-4)فعالیت‌های تفریحی- ورزشی :
4-1-2-5)فعالیت‌های اوقات فراغت :
4-1-2-6) فعالیت‌های روزمره و شخصی :
4-1-2-7)خدمات اداری :
4-1-2-8)خدمات مراقبتی پزشکی و توانبخشی :
4-1-2-9)خدمات مشاوره‌ای :
4-1-2-10)خدمات ایاب و ذهاب :
4-1-3)رهنمودهای طراحی معماری مراکز خدمات روزانه :
4-1-3-1)رویکرد طراحی :
4-1-3-2)رهنمودهای عمومی طراحی :
4-1-3-3)ملاحظات طراحی :
4-1-3-3-1)مکانیابی :
4-1-3-3-2)دسترسی‌ها :
4-1-3-3-3)بازشوها :
4-1-3-3-4)فضاهای اصلی مراکز روزانه
4-1-3-3-5)فضاهای باز :
4-1-3-3-6)سطوح
4-1-3-3-7)نورپردازی :
4-1-3-3-8)آکوستیک :
4-1-3-3-9)ایمنی در برابر حریق [29] :
4-1-3-3-10)تهویه :
4-1-3-3-11)علائم :
4-1-3-3-12)تجهیزات :
4-1-3-3-13) مبلمان :
4-1-3-3-14)نتیجه گیری:
4-2) ضوابط عمومی طراحی معماری مراکز شبانه
4-2-1) سطوح :
4-2-2)سطوح شیبدار :
4-2-3)بازشو
4-2-3-1) در :
4-2-3-2) پنجره :
4-2-4)میله دستگرد :
4-2-5)علایم و تجهیزات :
4-2-6)پله :
4-2-7) آسانسور :
4-2-8)راهرو‌ :
4-2-9) سرویس بهداشتی :
4-2-10)سایر مقررات :
4-2-11) سایر توصیه‌ها :
4-3)ضوابط اختصاصی طراحی معماری خانه سالمندان
4-3-1) الزامات عمومی
4-3-1-1) ضوابط کلی :
4-3-1-2) مکانیابی :
4-3-1-3) سرانه :
4-3-1-4) سطوح کف :
4-3-2)فضاهای اصلی :
4-3-2-1) فضای ورودی :
4-3-2-1-1)فضای انتظار‌ :
4-3-2-1-2) فضای پذیرش :
4-3-2-2)فضای اداری :
4-3-2-3)فضای درمانی :
4-3-2-4)فضای مشترک عمومی
4-3-2-4-1) نشیمن :
4-3-2-4-2)کتابخانه :
4-3 -2-4-3) اتاق غذاخوری :
4-3-2-4-4) نمازخانه :
4-3-2-4-5) فضای ورزشی :
4-3 -2-5 ) فضای سکونتی و بهداشتی :
4-3-2-5-1) اتاق خواب :
4-3-2-5-2) سرویس بهداشتی :
4-3-2-5-3) حمام :
4-3-2-6 )فضای ارتباطی
4-3-2-6-)1 پله :
4-3-2-6-2 )آسانسور :
4-3-2-6-3) راهرو :
4-3-2-6-4 )بازشو
4-3-2-6-4-1) در :
4-3-2-6-4-2) پنجره :
4-3-2-7) فضای خدماتی :
4-3-2-7-1) آشپزخانه‌ :
4-3-2-7-2) رختشویخانه :
4-3-2-7-3 )انباری‌ :
4-3-2-7-4) موتورخانه :
4-3-2-7-5) فضای نگهداری متوفیان :
4-3-2-8 )فضای باز عمومی :
4-3-3 )سایر مقررات :
5-1)مبانی نظری
5-2)برنامه فیزیکی پروژه
5-3)شناخت سازه و پیشنهاد نوع سازه
5-4)سیستم های تأسیسات
5-4-1)تاسیسات مکانیکی
5-4-2)تاسیسات الکتریکی
منابع

مطالعات سرای سالمندان 135ص
قیمت : 15000 تومان

                       

                                   

                           

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


CAPTCHA Image
Reload Image