مطالعات مجموعه ورزشي 180ص

مطالعات مجموعه ورزشي 180ص
قیمت : 15000 تومان

 

فصل اول 3
بررسی تاريخچه تهران وسير تحول معماری وشهرسازی آن 3
1ـ پيدايش شهر تهران ( دوره صفويه وزنديه ) 4
2ـ دوره قاجار 5
3ـ دوره پهلوی اول 7
4ـ دوره پهلوی دوم تا حال حاضر 8
فصـل دوم 10
مطالعات پایه 10
اقلیم 11
1ـ تأثير شرايط اقليمي روي انسان و معماري 11
1ـ1ـ تأثير درجه حرارت 11
2ـ1ـ تأثير رطوبت 12
3ـ1ـ تأثير تشعشع خورشيد 12
4ـ1ـ تأثير جريان هوا 13
2ـ. جدول اقليم 14
1ـ2ـ. زيست ( بيوكليماتيك ) 14
2ـ2ـ.تعيين فرم و جهت استقرار ساختمانها 14
3ـ2ـ تأثير جهت تابش خورشيد در استقرار ساختمان 16
1ـ رهنمود پيشنهادي فواصل ساختمانها 16
2ـ. تأثيرات جهت وزش باد در استقرار ساختمان 17
4ـ2ـ. شرايط اقليمي و اثرات آن بر معيارها و ضوابط طراحي شهري و معماري 17
مطالعات بستر طرح «استان تهران» 19
1ـ استان تهران 19
2ـ شهر تهران 19
1ـ2ـ موقعيت جغرافيايي 19
1ـ1ـ2ـ ناهمواريهاي منطقه تهران 20
2-1-2- پهنه بندي خطر زمين لرزه در تهران 20
2ـ2ـ اقليم ( آب و هوا ) 21
1ـ2ـ2ـ ميزان بارش 21
2ـ2ـ2ـ رطوبت نسبي 22
3ـ2ـ2ـ روزهاي يخبندان 22
4ـ2ـ2ـ روزهاي باراني 22
5ـ2ـ2ـ بادها 22
6ـ2ـ2ـ منابع آب 23
7ـ2ـ2ـ پوشش گياهي 23
3ـ2ـ بررسي مسايل زيست محيطي تهران 24
1ـ3ـ2ـ تعيين جهت بنا 24
2ـ3ـ2ـ تأثيرات جهت وزش باد در استقرار ساختمان 24
3ـ3ـ2ـ تأثير زاوية تابش خورشيد در فاصلة ساختمان ها از هم 25
4ـ3ـ2ـ ارتفاع بناها 25
5ـ3ـ2ـ فضاهاي باز 25
6ـ3ـ2ـ فرم ساختمان 25
7ـ3ـ2ـ احكام و ضوابط طراحي معماري 26
4ـ2ـ جمعيت 26
5 ـ2ـ بررسي و نتيجه گيري از آمار موجود جغرافيايي و اقليمي منطقة شهري تهران 27
مطالعات منطقه 10 شهرداری 28
1-3- مقدمه 28
1ـ کاربری زمين 29
1– 1- اولويت بندی کمبودها درنواحی مختلف 29
2- زيرساخت های شهری 29
1-2ـ مترو 29
2-2ـ محورهای عمده ارتباطی 30
3-2ـ فاضلاب 30
4-2ـ خطوط انتقال آب 30
5-2ـ خطوط انتقال فشار قوی گاز 30
6-2ـ خطوط برق فشار قوی وپست های مربوطه 31
7-2- کانال ها، رودخانه ها وحرايم مربوطه در منطقه 31
کانال جی : 31
8-2ـ شبکه دفع آبهای سطحی تهران 31
3- بررسی وتحليل وضعيت کلی وويژگی های منطقه به لحاظ ايمنی در برابر سوانح 31
1ـ3ـ کاهش آثار زلزله 32
2-3-آتش نشانی 32
4ـ حمل ونقل وترافيک 32
1ـ4ـ تحليل نحوه ارتباط معابر در شبکه بر اساس سلسله مراتب آنها : 32
5- برنامه ريزی کالبدی منطقه 10 33
1-5- کاربری آموزشی 33
2-5- کاربری فرهنگی 33
3-5- کاربری درمانی 34
4-5- کاربری ورزشی ـ تفريحی 34
6-5- کاربری فضای سبز 34
2-3- اهم مسائل ومشکلات منطقه 10 34
3ـ3 ـ راهبردها و راهکارهای پيشنهادی در منطقه 10 35
فصل سوم 37
مطالعات کالبدی 37
مرحله اول 38
معرفی پروژه 38
1ـ فضاهای مورد نياز در بخش ورزشی و تفريحی 38
2ـ فضاهای آموزشی 38
3ـ بخش خدماتی 38
4ـ بخش مديريت 39
نحوه چيدمان پلان ها 39
برآورد مقدماتی هزينه اجرايی پروژه 40
مرحله دوم 41
بررسی نیازهای معماری، سازه و تاسیسات پروژه 41
1- بررسی معماری 41
1-1- بررسی فعالیت های ورزشی 43
1-1-1-تعاریف و مشخصات مکانهای ورزشی 43
1-1-1-1-زورخانه 43
2-1-1-1زمین ورزش 43
3-1-1-1-سالن ورزش 43
4-1-1-1-باشگاه ورزشی 49
5-1-1-1-استادیوم ورزشی 49
6-1-1-1-ورزشگاه 52
7-1-1-1-مجموعه ورزشی 52
8-1-1-1-پارکهای تفریحی – ورزشی 52
2-1-1-ورزشهای آبی 52
1-2-1-1-شنا 52
1-1-2-1-1- مقررات و معيارهاي طراحي ورزشهاي آبي و استخرهاي شنا 53
2-1-2-1-1- مشخصات كالبدي استخر ها 55
3-1-2-1-1- جانمايي و ارتباط فضايي سالن ها 59
4-1-2-1-1- فضاهاي جنبي مورد نياز 60
5-1-2-1-1- ملاحظات محيطي ويژه ورزش 60
3-1-1- ورزشهای توپی 67
1-3-1-1-بسکتبال 67
2-3-1-1-والیبال 68
3-3-1-1-هندبال 68
4-3-1-1-فوتسال 69
5-3-1-1-تنیس 69
6-3-1-1- بدمینتون 71
7-3-1-1- اسکواش 71
8-3-1-1- تنیس روی میز 71
9-3-1-1-بیلیارد 71
4-1-1- ورزشهای بدون توپ 72
1-4-1-1-شطرنج 72
2-4-1-1-دو و میدانی 73
3-4-1-1-ژیمناستیک 77
6-4-1-1-آمادگی جسمانی ،بدنسازی و ایروبیک 77
4-4-1-1-ورزشهای رزمی 79
5-4-1-1- کشتی 79
6-4-1-1-وزنه برداری 80
7-4-1-1-جودو 80
8-4-1-1-بوکس 80
4-1-1- استانداردهای کلاس‌ها 81
5-1-1- انبار کردن متعلقات مراجعان 86
2-1- مقررات و معیارهای طراحی سالن ها 95
1-2-1- مشخصات فضايي و معماري و سالن هاي ورزشي 95
1-1-2-1- دسترسي سالن ها 95
2-1-2-1- ارتفاع سالن هاي ورزشي 96
3-1-2-1-تجهيزات سالن هاي ورزشي 97
2-2-1-مقررات فني-جزئيات ساختماني 99
1-2-2-1- کف سازی زمین های ورزشی 99
2-2-2-1- مقررات عمومی دیوارها 99
3-2-2-1- مقررات عمومی سقف ها 101
4-2-2-1- نورپردازي و رنگ سقف ها 101
3-1- طرق تأمين هوشمندي در بنا 103
1-3-1- جداساختن سه مجموعه 103
1-1-3-1- ملاحظات سازه 104
2-1-3-1- ملاحظات تأسيسات مكانيكي 104
3-1-3-1- ملاحظات تأسيسات برقي و الكترونيكي 105
2-3-1- وظايف سيستم مديريت هوشمند ساختمان 105
3-3-1- اهداف سيستم مديريت هوشمند ساختمان 106
4-3-1- تاثير توصيه ها بر معماري طرح 106
2- بررسی سيستم سازه 107
1-2- مبانی طراحی 108
2-2- معرفی انواع سيستم های سازه 109
3-2- معرفی گزينه پيشنهادی 111
4-2- جمع بندی 111
3- بررسی سيستم تاسیسات مکانیکی 111
شرايط محيط 111
1-3-تهويه 112
1-1-3- شرایط تهویه 112
1-1-1-3- خالص بودن هوا 113
2-1-3- میزان تهویه 113
3-1-3- سیستمهای تهویه 114
1-3-1-3- مباني طرح 114
الف ـ شرايط هواي خارج 114
ب ـ شرايط هواي داخل فضاهاي مختلف (شرايط آسايش انسان) 115
ج ـ تصفيه هوا 115
د ـ تعويض هوا و فشار نسبي 116
2-3-1-3- محاسبات بار سرمايشي و گرمايشي 116
1-2-3-1-3- سيستم مبرد از نوع كمپرسور ضربه‌اي (تراكمي) 116
2-2-3-1-3- سيستم مبرد از نوع كمپرسور سانتريفوژ 117
3-2-3-1-3- سيستم مبرد از نوع جذبي ، دستگاه خنك كننده جذبي (ابزربشن) 117
4-2-3-1-3- مولد انرژي سرمايي 118
5-2-3-1-3- مولد انرژي گرمايي 118
6-2-3-1-3- مخازن تهيه آبگرم مصرفي 119
7-2-3-1-3- مركز توليد و توزيع انرژي 120
3-3-1-3- بررسي سيستم هاي مختلف تاسيسات 120
1-3-3-1-3- سيستم تمام هوا 121
1- دستگاههاي هوارسان با حجم ثابت 121
2- دستگاههاي هوارسان يک منطقه اي 121
3- دستگاههاي هوارسان چند منطقه اي 122
4 ـ دستگاههاي هوارسان يک منطقه اي با کويل دوباره گرمکن 122
5- سيستم هوا- آب 123
6- فن کويل 123
7- کولر آبي و ايرواشر 123
8- دستگاه زنت( زمستاني- نيمه تابستاني ) 124
9- سيستم تمام آب 124
10ـ سيستم گرمايش از کف 125
11- دستگاههاي پکيج يونيت 125
4-3-1-3- بررسي اقتصادي سيستم هاي تهويه مطبوع 125
5-3-1-3- انتخاب سيستم تاسيسات گرمايشي- سرمایشی، تعويض هوا و تهويه مطبوع 126
6-3-1-3- انتخاب سيستم هاي نهايي 128
1-6-3-1-3- راهروها و لابي 128
2-6-3-1-3- پارکينگ 128
2-3- ايمني و اطفاء حريق 129
1-2-3- سيستم اعلام حريق 129
2-2-3- مقررات ایمنی از حریق 130
1-2-2-3- ضوابط ایمنی سالن های ورزشی برای محافضت ورزشکاران و تماشاچیان 130
2-2-2-3- راههای خروج 131
3-3- كنترل صدا : 132
4-3- آبرسانی 132
1-4-3 تامين آب به مقدار مورد نياز براي مصارف مختلف در ساختمان 132
2-4-3 سيستم تأمين فشار آب 133
1-2-4-3- انتخاب سيستم تامين فشار آب 134
2-2-4-3- بوستر پمپ هاي دور متغير 135
5-3ـ سيستم اطفاء حريق 136
6-3ـ فاضلاب و آب باران 136
7-3 ـ تاسيسات بهداشتي 137
8-3- محاسبات تاسیسات مکانیکی 153

-4تاسیسات الکتریکی 150
1-1-4- تعیین میزان مصرف 151
مرحله سوم 151
نمونه مشابه 151
1-مجموعه ورزشی آزادی 152
1-1-تاریخچه 152
2-1- مشخصات كلي 153
3-1- سالن12هزارنفري 154
4-1- سالن بسكتبال 156
5-1- سالن کشتی (خانه کشتی) 157
6-1- سالن واليبال 158
7-1- سالن تير اندازي 159
8-1- سالن های استخر 160
9-1- پلان استاديوم يکصدهزار نفری فوتبال 165
10-1- درياچه 162
2- مجتمع ورزشی ونک 163
فصل چهارم 171
برنامه فیزیکی پروژه 171
پیوست
جدول 1 171
مشخصات فنی تجهیزات موتورخانه و هوا سازها 172
پلان هاي فاضلاب 176
پلان موتور خانه 181
پالان هاي آبرساني 182
پلان هاي هواسازي ها، كانال كشي ها و لوله هاي هواساز 186
پلان استخر ، سونا و جكوزي 190
پلان گرمايش از كف استخر 191
منابع
مطالعات مجموعه ورزشي 180ص
قیمت : 15000 تومان

                       

                                   

                           

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


CAPTCHA Image
Reload Image