مطالعات پژوهشکده هواشناسي 180ص

مطالعات پژوهشکده هواشناسي 180ص

قیمت : 15000 تومان

 

فصل اول: تاریخچه
1-1 آشنایی با تاریخچه هواشناسی
2-1 سازمان جهانی هواشناسی
1-2-1 وب سایت رسمی WMO
3-1 هواشناسی در ایران
4-1 ریشه لغوی
منابع
فصل دوم: استانداردها و ضوابط طراحی مراکز پژوهشی
1-2 تعریف پژوهشکده
2-2 بخش¬های مرکز پژوهشی
1-2-2 بخش اداری
1-1-2-2 فضاهای اصلی اداری
2-1-2-2 فضاهای وابسته
3-1-2-2 فضاهای پشتیبانی
4-1-2-2 فضاهای مورد نیاز برای ارباب رجوع
5-1-2-2 فضای گردش
6-1-2-2 فضاهای اختصاصی
7-1-2-2 زیربنای خالص
8-1-2-2 تجهیزات اداری
9-1-2-2 زیربنای خالص
10-1-2-2 معماری داخلی ادارات و دفاتر کار
1-10-1-2-2 علم ارگونومی و کاربرد آن
2-2-2 بخش آموزشی
1-2-2-2 محل قرارگیری کلاس ها
2-2-2-2 انواع چیدمان در کلاس
3-2-2-2 انواع کلاس ها
4-2-2-2 فرم كلاس
5-2-2-2 رنگ
6-2-2-2 بار
7-2-2-2 نور
8-2-2-2 ابعاد
9-2-2-2 شکل
10-2-2-2 صدا
11-2-2-2 کاربریهای سازگار و ناسازگار
1-11-2-2-2 کاربری مسکونی و کاربری آموزشی
2-11-2-2-2 کاربری آموزشی و کاربری فرهنگی
3-11-2-2-2 کاربری آموزشی و کاربری بهداشتی
4-11-2-2-2 کاربری آموزشی و فضای سبز
5-11-2-2-2 کاربری آموزشی و شبکه ارتباطی حمل و نقل
12-2-2-2 شرایط محیطی
1-12-2-2-2 جهت یابی
2-12-2-2-2 شعاع دسترسی
3-12-2-2-2 دسترسی
13-2-2-2 شرایط اقلیمی
1-13-2-2-2 آب و هوا
2-13-2-2-2 باد
3-13-2-2-2 تابش آفتاب
14-2-2-2 ایمنی
1-14-2-2-2 زلزله
2-14-2-2-2 آتش سوزی
3-14-2-2-2 نکات کلی برای ایمن مراکز آموزشی
3-2-2 آزمایشگاه
1-3-2-2 هدف از تدوين دستورالعملهای استاندارد
2-3-2-2 مساحت و فضاي آزمايشگاهها
3-3-2-2 شرايط فيزيکي و تاسيسات ساختمان
4-3-2-2 ايمنی در فضای آزمايشگاه
5-3-2-2 طراحی وتخصيص فضا درآزمايشگاه
6-3-2-2 مبلمان آزمايشگاه
7-3-2-2 فضای بايگانی اسناد و سوابق
منابع
فصل سوم: فضاهای داخلی و شرح فعالیت
1-3 شرح وظایف سازمان هواشناسی
2-3 معرفی دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات
1-2-3 شرح وظایف
3-3 معرفی گروه ارتباطات هواشناسی
1-3-3 شرح وظایف
2-3-3 انواع بسترهای ارتباطی
3-3-3 سرویس های مخابراتی
4-3 معرفی گروه نگهداری و امنیت سیستمهای رایانه¬ای
1-4-3 شرح وظایف
5-3 سیستم اطلاعات و پردازش مرکزی (CIPS)
6-3 پایگاه داده عملیاتی Storage
1-6-3 سیستم ذخیره داده های رادار و مدل
2-6-3 سیستم پردازش فوق سریع (کلاستر)
7-3 معرفی گروه خدمات نرم افزاری و تولید محصول
1-7-3 شرح وظایف
8-3 معرفی گروه پایگاه داده و آمار هواشناسی
1-8-3 شرح وظایف
9-3 معرفی سیستم مدیریت داده های اقلیمی
10-3 معرفی دفتر حقوقی و امور بین الملل
1-10-3 شرح وظایف
11-3 معرفی آبشناسی
12-3 کمیسیون علوم جو
1-12-3 شرح وظایف
13-3 هواشناسی هوانوردی
1-13-3 شرح وظایف
14-3 کمیسیون هواشناسی کشاورزی
1-14-3 شرح وظایف
15-3 معرفی کمیسیون اقلیم شناسی
1-15-3 شرح وظایف
16-3 معرفی کمیسیون هواشناسی دریایی و اقیانوس شناسی
1-16-3 شرح وظایف
17-3 کارگروه سیستم اطلاعات سازمان جهانی هواشناسی
18-3 کارگروه دید بانی زمین
19-3 کارگروه خدمات وضع هوا برای عامه
1-19-3 شرح وظایف
20-3 کارگروه آموزش
21-3 کارگروه هیات بین الدول تغییر اقلیم
22-3 مناطق شش گانه
23-3 برنامه مراقبت جهانی وضعیت آب و هوا
24-3 برنامه نظارت جهانی جو زمین
25-3 برنامه های مطالعات جهانی آب وهوا شامل برنامه آزمون قابلیت پژوهش وپیش بینی سیستم دیدبانی
26-3 برنامه آب شناسی و منابع آب
27-3 برنامه جهانی اقلیم
28-3 برنامه تحقیقات جهانی اقلیم World Climate Research Programme
29-3 برنامه فضایی سازمان جهانی هواشناسی
30-3 برنامه خدمات عمومی هواشناسی
31-3 برنامه چرخندهای حاره ای
32-3 برنامه هواشناسی دریایی واقیانوس شناسی
33-3 چارچوب مدیریت کیفی سازمان جهانی هواشناسی
34-3 برنامه تحقیقات جهانی اقلیم
35-3 سیستم دیدبانی جهانی اقلیم Global Climate Observing System
36-3 سیستم دیدبانی جهانی اقیانوس ها
37-3 معرفی دفتر حقوقی
1-37-3 شرح وظایف
38-3 معرفی مدیریت توسعه مهارتها
39-3 معرفی مرکز علوم جوی و اقیانوسی
1-39-3 عناوین فعالیت های مرکز علوم جوی و اقیانوسی
40-3 شرح وظایف دبیرخانه شورای عالی اقیانوس شناسی کشور و کمیسیون های تخصصی دریایی
41-3 شرح وظایف گروه پایش، به روزآوری و ارتقای مدلهای پیش بینی
42-3 شرح وظایف گروه راهبری هواشناسی دریایی
43-3 معرفی مدیریت توسعه کاربردهای هواشناسی
44-3 معرفی اداره پیش بینی بلند مدت و فصلی
1-44-3 شرح وظایف
45-3 شرح وظایف اداره پیش بینی و خدمات عامه
46-3 شرح وظایف اداره پیش بینی هواشناسی کشاورزی و محیطی
47-3 معرفی اداره پیش بینی هواشناسی دریایی
1-47-3 شرح وظایف
48-3 معرفی اداره پیش بینی هواشناسی هوانوردی
49-3 پیش بینی فرودگاهی تافور
50-3 گزارش وضع هوا SPECI/METAR
51-3 اطلاعات جوی قابل توجه و مهم
52-3 گزارش اطلاعات جوی مهم برای پرواز هواپیما و هلی کوپتر در سطوح پائین
53-3 نقشه های پیش بینی پدیده های جوی مهم در مسیر پرواز
54-3 معرفی مدیریت فنی و تجهیزات هواشناسی
1-54-3 شرح وظایف مدیریت فنی
55-3 معرفی اداره سامانه های نوین و سنجش از دور
1-55-3 شرح وظایف
56-3 معرفی پروژه
1-56-3 مقدمه
2-56-3 معرفی پروژه رادار
3-56-3 معرفی سایت رادار
4-56-3 پیکره بندی ارتباطی شبکه رادار
5-56-3 عوامل موثر در سایت یابی عبارتند از:
6-56-3 معرفی فاز2 پروژه
57-3 کاربردهای رادار
58-3 معرفی اداره سامانه های پایه و استانداردها ی فنی
1-58-3 شرح وظایف
59-3 معرفی اداره مهندسی هواشناسی حمل و نقل
1-59-3 شرح وظایف
60-3 معرفی پروژه هواشناسی جاده ای
1-60-3 هدف از اجرای پروژه
2-60-3 تبیین مسأله و اطلاع رسانی
3-60-3 نقش پروژه در کاهش خسارات حمل و نقل جاده ای
61-3 شرح وظایف مدیریت شبکه پایش هواشناسی
62-3 شرح وظایف اداره امور شبکه ایستگاه های همدیدی
63-3 تعاریف مدیریت بحران
64-3 تعاریف پایه
65-3 تحلیل آماری
66-3 مدیریت جامع بحران
67-3 شرح وظایف اداره پایش خشکسالی و گرد و غبار
68-3 پدیده گردوغبار
69-3 شاخص‌های خشکسالی
70-3 شرح وظایف کاهش خطر پذیری
71-3 معرفی پدافند غیر عامل
1-71-3 شرح وظایف
منابع
فصل چهارم: مطالعات اقلیمی
1-4 تاریخچه شهر گرمسار
2-4مشخصات جغرافيايي
3-4 جاذبه هاي گردشگري شهرستان گرمسار
4-4 كوير
5-4جاذبه هاي فرهنگي
6-4 زمين شناسي منطقه
7-4 خاك
8-4 ژئومورفولوژي دشت گرمسار
9-4 اقليم
10-4 بارندگي
11-4 دما
12-4 رطوبت
13-4 منابع آب
14-4 پوشش گياهي
15-4 نقش عوامل طبيعي بر شهر گرمسار
16-4 مراحل رشد فيزيكي شهر گرمسار
17-4 ساختمان در اقلیم گرم و خشک
1-17-4 شناخت عوامل اقلیمی
2-17-4 اقلیم گرم و خشک (ساختمان در این اقلیم)
منابع
فصل پنجم: بررسی نمونه
منابع
فصل ششم: روند طراحی
1-6 مطالعات
1-1-6 روش¬های مختلف طراحی معماری
2-1-6 روند طراحی معماری
3-1-6 ایده ها
4-1-6 آفرینش فرم در معماری
5-1-6 نقش فرم در آفرینش معماری
6-1-6 تشخیص فرم
7-1-6 فرم و فضای معماری
8-1-6 تعریف کانسپت
9-1-6 عوامل مؤثر بر کانسپت در طراحی
10-1-6 کانسپت ها
11-1-6 کانسپت ها و طراحی معماری
12-1-6 تصورات
13-1-6 کانسپت ها و ایده ها
14-1-6 سناریوهای کانسپتچوال (مفهومی)
15-1-6 سلسله مراتب کانسپت
16-1-6 انواع پنج گانه کانسپت ها
17-1-6 کانسپت قیاسی
18-1-6 استعارات و تشبیهات (کانسپت های استعاری)
19-1-6 کانسپت های جوهری
20-1-6 پاسخ مستقیم و حل مسأله (کانسپت های برنامه ای)
21-1-6 ایده آل ها (کانسپت های ایده آل گرا)
2-6 برنامه فیزیکی
3-6 مراحل روند طراحی
منابع
فصل هفتم: نقشه ها

مطالعات پژوهشکده هواشناسي 180ص

قیمت : 15000 تومان

 

                       

                                   

                           

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


CAPTCHA Image
Reload Image