Category Archives: دسته‌بندی نشده

لیست تمامی مطالعات معماری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لیست تمام پروژه های مهندسی نرم افزار – تجزیه و تحلیل

لیست پروژه های پایگاه داده SQL بهمراه نمودار ER و فایل Word

 

 

رساله معماری موزه خودرو 130ص

مطالعات موزه خودرو 130ص
قیمت : 13.000 تومان

مقدمه 2
مركز موزه تكنولوژي 3
تاريخچه 4
مبانی نظری 12
جهاني شدن 18
مقدمه 19
اهداف راهبردي 21
1-1- تاريخچه تشكيل موزه: 23
1-2- تاريخچه موزهها در ايران: 25
1-3- شناخت موزه: 29
1-4- انواع موزه در جهان 30
1-5- بررسي اثرات ورود اتومبيل در شهرها 31
1-5-1- اتومبيل چيست؟ 31
ضرورت موزه 36
2-1- اثرات مختلف برگزاري موزه ها 37
2-1-1- نقش ارتباطي يك موزه 37
2-1-2-1- اثرات هنري موزه ها: 38
1) نقش موزه ها در پيشرفت هنر معماري 38
2-1-2-2- اثرات اقتصادي موزه: 39
2-2-تكنولوژي ضرورت زمان و مكان 41
2-2-1- ضرورت زماني و مكاني: 41
2-2-2- ضرورت فرهنگي: 41
2-3- مركز همايش موزه بين المللي: 42
نمونه هاي از مراكز اتومبيل 43
نمونه اي از ساختمان مركز بنز 44
3-2- 1928/ 45
1983 مركز توزيع رنو در سويندون (استان ويلت شاير) 45
معمار كوپ هيمبل بلا 51
ساختمان مجموعه 51
مصالح به كار رفته در نما 51
سايت پلان مجموعه 52
موقعيت در شهر 52
زيبايي و ابهت فضاها از اصول طراحي مجموعه اتومبيل 53
سازه فضاكار انتخاب شده براي اجراي حجم 53
فضاهاي داخلي 54
3-4- مركز بنز طراحي از زاها حديد 61
موزه های اتومبیل جهان 98
موزه پورشه 101
موزه بی اِم دبلیو 111
معماري موزه خودرو 111
. پارک موزه ها 125
4-1- استان تهران 133
4-2- شهرها، شهرستان‌ها و دهستان‌ها 134
4-3- طبيعت‌گردي 136
مناطق محبوب گردشگران طبيعت در استان تهران: 136
4-4- ناهمواري‌ها 136
ديواره شمالي. 136
ديواره مياني: 137
ديواره جنوبي: 137
4-5- آب و هوا 138
کوير يا دشت کوير: 138
کوهپايه: 139
نيمه خشک و خشک 140
4-6- منابع آب 141
4-7- استان تهران در گذر زمان 141
4-8- پيشينه تاريخي : 146
مطالعات سايت 152
5-1- معرفي سايت : 153
قرار گيري سايت در منطقه و دسترسي‌هاي آن 159
معابر اطراف سايت و گره هاي شهري 160
5-3- جهت و درجه بندي سرعت باد (ميانگين سالانه) 161
5-4- چرخش زاويه اي خورشيد در فصول مختلف 163
مباني نظري طراحي 164
6-1- مباني طراحي 164
انعطاف‌پذير ي 164
جامعيت و ساختار بافت 165
دسترسيها و روابط داخلي 165
استفاده از نور طبيعي 165
ملاحظات مربوط به ايمني 165
ملاحظات مربوط به تاسيسات مكانيكي 166
ملاحظات مربوط به تاسيسات برقي و الكترونيكي 166
10-اقتصادي بودن: 166
6-2- آشنايي با فضاهاي موزه 167
6-2-1- برنامه ريزي فضاهاي خدماتي موزه 167
6-2-2- نيازهاي انساني و فضايي بخش هاي خدماتي 167
6-2-3- فضاي نمايش كالا- (محدوده غرفه) – فضاي حركتي راهروها 167
6-3- نيازهاي انساني وفضايي بخش خدمات اطلاعاتي 169
6-3-1- خدمات غذايي 169
6-3-2- نيازهاي انساني و فضايي بخش خدمات فني 169
بخش تبليغات و انتشارات 169
انتظامات محوطه 170
6-4- سازه و تاسيسات پيشنهادي براي موزه 172
6-5- سيستم هاي خرپايي(خرپا و پرلين) 172
منابع 173

مطالعات موزه خودرو 130ص
قیمت : 13.000 تومان

رساله معماری مجتمع مسکونی 185ص

مطالعات مجتمع مسکونی 185ص
قیمت : 17.000 تومان

چکیده1
مقدمه3

فصل اول:معرفی پروژه
روش تحقیق8
شیوه تحقیق8
جمع آوریاطلاعات8
مشاهداتمیدانی8
فرایند تحقیق9
نتیجه گیری9

فصل دوم:ادبیات موضوع و چهارچوب نظری
تعریف مسکن11
مفاهیم کلی مرتبط با نیازها و هدفهای کلی مسکن12
آبادی13
انواع مسکن در ایران14
مسکن شهری14
ویژگی های کمی مسکن15
تراکم خانوار برواحد مسکونی15
نفر براتاق16
متوسط زیر بنا16
میزان هوای تازه مورد نیاز17
بعد خانوار18
واحد مسکونی هزار نفر18
اشکلات آپارتمان نشینی در ایران19
پیشنهاداتی برای اعمال ویژگی های معماری ایرانی در ساختار های شهری20
سیاستهای متداول برای تولید مسکن در برنامه دوم توسعه21
سیاست تامین زمین22
سیاست اعتباری مسکن 23
سیاست مسکن اجاری24
فضاهای باز مسکونی24
فضاهای باز در محلات مسکونی و سلسله مراتب آن 25
اهداف مورد نظر برای فضاهای باز 25
مبانی طراحی فضاهی باز در تناسب با شرایط جسمی و روانی کودکان26
نتایج حاصل از بررسی مبانی طراحی فضاهی باز 28
شناسایی معضلات بخش مسکن در ایران 30
سیر تحول تیپولوژی مجتمع مسکونی 34
تحول تیپولوژی ساختمان های مسکونی در ایران37
علل اساسی عدم استقبال جامعه ایرانی از انبوه سازی مسکن 39
عوامل موثر بر افزایش مقبولیت انبوه سازی مسکن در ایران41
خواسته های واحد های مسکونی از نقطه نظر فراوانی 43
خواسته های واحد های مسکونی از نقطه نظر محیط زیست 43
خواسته های واحد های مسکونی از نقطه نظر راحتی44
خواسته های واحد های مسکونی از نقطه نظر مزیت و ارجعیت44
فاکتورهای عمده از نقطه نظر امنیت45
شاخص های اصلی مسکن اجتماعی45
پیش بینی های برای شاخص های مسکن اجتماعی47
جمعیت و خانوار47
تعداد واحدهای مسکونی47
تعداد اتاق48
مساحت زمین واحدهای مسکونی 48
تیپولوژی مسکن اجتماعی در ایران 49
ساختار کاربردی اجتماعی شهرها50
آزاد سازی های مورد لزوم در بعضی ساختمانها50
کدام ساختمانها نیاز به متولی عمومی دارند51
وحدت و یکپارچگی سیسم و اعمال مدیریت واحد بر آن52
چگونگی سازماندهی نیروهای متخصص در زمینه ساختمان52
الگوی تفکیک زمین53
طراحی اقتصادی مسکن54
شکل خالص هندسی55
پلان دایره ای شکل57
پلان چند وجهی58
پلان مربع شکل59
پلان مستطیل شکل59
کنترل کننده های ساختمانی60
تعیین جهت ساختمان61
عوامل اقلیمی61
عوامل محیطی مناظر63
باورهای اجتماعی63
پرده ها و کرکره های داخلی64
مشخصات سایت وانتخاب شکل64
کارایی هزینه شکل ساختمان66
مجتمع کردن67
تعداد طبقات68
ارتفاع طبقه68
تنگناهای مسکن در ایران 69
کمبود تولید مسکن70
علل کمبود تولید مسکن72
نمونه های اجرا شده در ایران73
شهرک اکباتان73
شهرک آپادانا75
مجموعه اوین78
شهرک دانشگاه تهران79
نتیجه گیری82

فصل سوم:اقلیم،فرهنگ و اجتماع استان ایلام- آنالیز سایت
پیشینه تاریخی منطقه ایلام86
موقعیت جغرافیایی استان ایلام89
ناهمواریها90
مشخصات اقلیمی وآب و هوای ایلام90
پوشش گیاهی استان ایلام91
جنگل ها،درختچه ها و درختان ایلام91
سوانح طبیعی91
بررسی وشناخت شهر ایلام93
دما ورطوبت هوا94
بارندگی97
تابش آفتاب99
تجزیه وتحلیل عوامل اقلیمی101
جهت گیری ساختمان در رابطه با مسائل اقلیمی104
جهت استقرار ساختمان105
جهت ساختمان وتابش آفتاب105
جهت استقرار ساختمان و وزش باد106
جهت استقرار ساختمان یکطرفه107
جهت استقرار ساختمان دو طرفه107
ویژگی های جمعیتی، فرهنگی و اقتصادی شهر ایلام109
نوع وترکیب خانوار111
مهاجرت111
نژاد112
زبان112
ویژگی های فرهنگی ومذهبی113
سواد113
آموزش114
ویژگی های اقتصادی115
گروه های عمده شغلی115
تسهیلات خانوار116
مالکیت واحدهای مسکونی117
قدمت ابنیه118
مصالح عمده ساختمانی119
آنالیز سایت120
آنالیز سایت از نظر اقلیم121
آنالیز سایت از نظر دید ومنظر121

فصل چهارم:تبین طرح معماری
مسکن حداقل124
هدفهای کلی125
هدفهای کمی126
هدفهای کیفی126
هدفهای اصلاح و بهبود تاسیسات اجتماعی127
نتیجه گیری در جهت تعداد فضاهای عملکردی127
عملکرد و تجهیزات مسکن حداقل130
عرصه مشترک130
عرصه والدین130
عرصه فرزندان131
عرصه خویشاوندان131
عرصه میهمانان132
آشپزخانه132
فضای نگهداری از وسایل133
فضاهای بهداشتی133
حفظ ونگهداریالبسه133
فضاهای ورود و خروج به خانه134
بررسی اجزای ممکن بر اساس رفتارهای سکونتی ایران134
نشیمن اصلی (چند منظوره)135
عرصه های مجزای خواب 135
عرصه های زندگی خصوصی افراد خانواده136
فضاهای مربوط انجام وظایف خانه داری و فضاهای مراقبت های بهداشتی136
ابعاد حداقل مسکن138
فضای نشیمن138
فضای پذیرایی از مهمان139
عرصه های مربوط به وسایل خانه داری و مراقبت های بهداشتی139
فضای ورود و خروج و ارتباط داخلیمسکن142
ابعاد پیشنهادی مسکن حداقل143
نیازهای بهداشتی محیطی143
پیامدهای عصبی،روانی کوچک سازی مسکن145
کوچک سازی و مسائل شهری146
افزایش تراکم و مشکلات آن146
پیامدها و عوارض کوچک سازی و انبوه سازی147
اهداف کوچک سازی و آپارتمان سازی مسکن148
گردش وسایل نقلیه و عابر پیاده149
الگوی خیابانها149
پیاده روها151
اشراف152
کنترل سروصدا153
صداهای خارجی153
صداهای داخلی154
اقلیم154
عوامل بالقوه تنظیم شرایط اقلیمی155
کنترل اقلیم محل156
جریان هوا در اطراف یک ساختمان(جریان متلاطم بادها،توقف در اطراف ساختمانها)157
تسهیلات و خدمات158
بالکن 158
کانال تاسیسات 161
طراحی برای امنیت161
انواع محافظت163
محافظت فعال163
محافظت دفاعی163
سیستم های زنگ خطر164
روشهای خاص164
اصول موثر در ایجاد فضای امن164
تاثیر شکل کلی ساختمان در فرصتهای نظارت165
اهمیت تعداد در تقسیمات ساختمان166
طراحی تاسیسات168
ویژگی مسکن و معماری در محدوده مورد مطالعه170
رویکرد و استراتژی محفوظ171
کشف و تشخیص فاکتورهای مهم در پروژه173
توصیف و تبین پلانها174
گزینه های مختلف در رابطه با تیپهای مختلف ساختمانی175
نحوه تاثیر عوامل اقلیمی در شکل گیری پروژه179
نحوه طراحی پلانها181
اشرافیت182
بالکنها183

فصل پنجم: ارائه طرح نهایی و پیشنهادات
ایده حجمی پروژه184
سازه پروژه185
طراحی محوطه187
مسیر دسترسی سواره به سایت187
مسیر دسترسی پیاده188
دیدهای ملحوظ شده در طراحی پروژه188
طراحی تاسیسات188
راهکارهای مواجه با آلودگی صوتی190
جهت گیری مناسب ساختمان190
طراحی سایت و مجتمع های مسکونی191
منابع وماخذ192

مطالعات مجتمع مسکونی 185ص
قیمت : 17.000 تومان

ترجمه مقاله تأثیرات مربوط به برند و موقعیت در کشش تقاضا

عنوان انگلیسی مقاله
Brand-related and situational influences on demand elasticity

ترجمه فارسی عنوان
تأثیرات مربوط به برند و موقعیت در کشش تقاضا

منبع مقاله
Journal : Business Research – Volume 66, Issue 1, January 2013, Pages 73–81
ISI Database : ScienceDirect (Elsevier)

فهرست مطالب مقاله

چکیده
1- مقدمه
2- بررسی متون و فرضیه های تحقیق
3- روش تحقیق (متدولوژی)
4- نتایج تحقیق
5- مباحثه
5-1- مفاهیم نظری و روش شناختی
5-2- تحقیقات بیشتر
5-3- مفاهیم مدیریتی
ترجمه فارسی چکیده
در مقالات بازاریابی به طور کلی از این دیدگاه پشتیبانی می شود که کشش قیمت از یک محصول یا نام تجاری به محصول یا برند دیگر متفاوت است، یک کار تاثیر گذار توسط Ehrenberg و England (1990) نشان می دهد که حتی زمانی که قیمت خود در حال تغییر است کشش قیمت، تغییرات کمی دارد. این مقاله به بررسی تغییرات در کشش تقاضا برای مواد غذایی می پردازد که نشان می دهد که ویژگی های نام تجاری (منافع عملکردی و نمادین ارائه شده به مصرف کنندگان) نقش متفاوتی در کشش تقاضا ایفا می نماید. با استفاده از داده های پانل برای بیش از 1500 مصرف کننده و خرید 4 محصول غذایی در بیش از 52 هفته، این مطالعه به بررسی این مساله می پردازد که عواملی به جز قیمت چگونه روی کشش تقاضای برندها تاثیر می گذارند. برخلاف و علاوه بر یافته های Ehrenberg و England(1990)، کشش قیمتی برای محصولات و برند ها به صورت گسترده ای پویا پدیدار گشته است. علاوه بر این، ویژگی های عملکردی و نمادین برند ها که مربوط به این الگوهای کشش است به نمایش گذاشته شده است. این مقاله همچنین درباره دلایل اختلاف بین این نتایج و نتایج گزارش شده توسط Ehrenberg و England(1990) بحث خواهد کرد.
چکیده انگلیسی
The marketing literature generally supports the view that price elasticity varies from product/brand to product/brand, influential work by Ehrenberg and England (1990) suggests that elasticities show little variation even when prices themselves are changing. The paper reports an investigation of variations in demand elasticity for foods that indicates that brand attributes (conceived as the functional and symbolic benefits provided to consumers) contribute differentially to demand elasticities. Using panel data for 1500+ consumers purchasing 4 food products over 52 weeks, the study examines how factors other than price affect demand elasticity for brands. Contrary to and in addition to Ehrenberg and England (1990) findings, price elasticities for products and brands emerge as extensively dynamic. In addition, the functional and symbolic characteristics of brands relate to these exhibited patterns of elasticity. The paper also discusses reasons for the discrepancy between these results and those reported by Ehrenberg and England (1990).

ترجمه مقاله مدیریت دانش در عصر پردازش ابری و وب 2.0: تجربه قدرت نوآوری های برانداز

عنوان انگلیسی مقاله
Knowledge management in the age of cloud computing and Web 2.0: Experiencing the power of disruptive innovations

ترجمه فارسی عنوان
مدیریت دانش در عصر پردازش ابری و وب 2.0: تجربه قدرت نوآوری های برانداز

منبع مقاله
Journal : International Journal of Information Management – Volume 33, Issue 1, February 2013, Pages 160–165
ISI Database : ScienceDirect (Elsevier)

فهرست مطالب مقاله

چکیده
1. مقدمه
2. محدوده کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT)
2.1. تعریف
2.2. مزایا
2.3. مسائل ابری
2.4. پرداختن به مسائل ابری
3. قدرت های برانداز از وب 2.0 و پردازش ابری
4. سیستم مدیریت دانش (KMS) در محیط جدید ابر و وب 2.0
1.4. شرکت مایکروسافت
4.2. سایت Saleforce.com
4.3. یک نظم جهانی جدید مدیریت دانش (KM)؟
5. بعد مردم
6. نتیجه

ترجمه فارسی چکیده
انواع مختلف سازمان ها، در جهان به طور فزاینده ای پویا زندگی می کنند. بخش عمده ای از این پویایی از تحولات و نوآوری در فن آوری، به ویژه فن آوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) ایجاد می شود. بعضی از سازمان ها از امتیازات این پویایی استفاده می کنند و محصولات و مدل های جدید کسب و کار ایجاد می کنند و پیشرفت می کنند. دیگران آن را نادیده می گیرند و یا زمان طولانی در تلاش برای انطباق با آن هستند و، اغلب با عواقب منفی آن مواجه می شوند. برخی از این نوآوری ها، با استفاده از اصطلاحات کریستنسن، طبیعت «برانداز» دارند از قبیل تلفن، وب و به تازگی پردازش ابری. این مقاله به بررسی پدیده نوآوری پردازش ابری و وب 2.0 می پردازد و به طور خاص تاثیر آنها را بر دانش سازمانی بررسی می کند.

چکیده انگلیسی
Organizations, of all types, live in an increasingly dynamic world. Much of this dynamism is generated by developments or innovations in technology, especially information and communication technology (ICT). Some organizations take advantage of this dynamism and create new products and business models and thrive. Others ignore it or take a long time trying to adapt to it and struggle, often with negative consequences. Some of these innovations, to use the terminology of Christensen, are of a “disruptive” nature such as the telephone, the Web and recently cloud computing. This paper explores the innovation phenomenon of cloud computing and Web 2.0 and specifically examines their impact on organizational knowledge.