Category Archives: پروژه های مهندسی نرم افزار – تجزیه و تحلیل

پروژه تجزیه و تحلیل سیستم آنلاین نوبت دهی تعمیرات شرکت اتوبوسرانی 120ص

پروژه تجزیه و تحلیل سیستم آنلاین نوبت دهی تعمیرات شرکت اتوبوسرانی 120ص
فرذمت پروژه : فایل ورد + رشنال رز
قیمت : 16.000 تومان

 

چکیده 7
فصل اول : چشم انداز پروژه 8
مقدمه 9
Vision چیست؟ 10
موضوع پروژه 11
اهداف پروژه 11
انجام پروژه چه سودی دارد 11
ذینفعان پروژه 12
سابقه انجام پروژه های مشابه 12
فعالیتهای علمی 12
فعالیتهای تجاری 12
فعالیتهای عمومی 13
معایب پروژه های گذشته 13
زبان برنامه نویسی 14
پایگاه داده 14
سیستم عامل مورد نیاز برای پیاده سازی 14
سایر نرم افزارهای مورد نیاز برای پیاده سازی سیستم 15
فصل دوم : طراحی و تحلیل 16
شکل 1 : نمودار گردش مستندات سیستم تعمیرات 17
شکل 2 : نمودار متن سیستم تعمیرات آنلاین 18
شکل 3 : نمودار فیزیکی سطح 1 سیستم تعمیرات آنلاین 19
شکل 4 : نمودار فیزیکی سطح 2 سیستم تعمیرات آنلاین – عملیات ثبت و مشاهده خودرو 20
شکل 5 : نمودار ارتباط موجودیت ها (ER ) سیستم تعمیرات آنلاین 21
شناسایی Actorها 22
Actor مدیر سایت 22
Actor کاربر وب سایت 22
Actor کاربر میهمان 22
نمایش ارتباط اکتورهای سیستم در حالت کلی 23
نمایش سیستم درخواست تعمیرات آنلاین در حالت کلی 24
دیاگرام مربوط به ثبت نام و ورود و خروج از سیستم درخواست تعمیرات آنلاین 25
سناریوی UseCase ورود به سیستم 26
نمودار توالی ورود به سیستم 27
نمودار همکاری ورود به سیستم 28
نمودار فعالیت ورود به سیستم 29
سناریوی UseCase تعیین سطح دسترسی 30
نمودار توالی تعیین سطح دسترسی 31
نمودار همکاری تعیین سطح دسترسی 32
سناریوی Sign Up Use Case 33
نمودار توالی Sign Up Use Case 34
نمودار همکاری Sign Up Use Case 35
نمودار فعالیت Sign Up Use Case 36
نمودار Usecase مربوط به فعالیت های مدیر 37
سناریوی UseCase مشخص نمودن تاریخ و زمان تعمیرات درخواست شده 38
نمودار توالی مشخص نمودن تاریخ و زمان تعمیرات درخواست شده 39
نمودار همکاری مشخص نمودن تاریخ و زمان تعمیرات درخواست شده 40
نمودار فعالیت مشخص نمودن تاریخ و زمان تعمیرات درخواست شده 41
سناریوی UseCase ورود جزئیات تعمیرات 42
نمودار توالی ورود جزئیات تعمیرات 43
نمودار همکاری ورود جزئیات تعمیرات 44
نمودار فعالیت ورود جزئیات تعمیرات 45
سناریوی UseCase تائید فاکتورهای باز 46
نمودار توالی تائید فاکتورهای باز 47
نمودار همکاری تائید فاکتورهای باز 48
نمودار فعالیت تائید فاکتورهای باز 49
سناریوی UseCase نمایش همه خودروها 50
نمودار توالی نمایش همه خودروها 51
نمودار همکاری نمایش همه خودروها 52
نمودار فعالیت نمایش همه خودروها 53
دیاگرام Use Case مربوط به فعالیتهای کاربر وب سایت 54
سناریوی UseCase ثبت خودرو 55
نمودار توالی ثبت خودرو 56
نمودار همکاری ثبت خودرو 57
نمودار فعالیت ثبت خودرو 58
سناریوی UseCase درخواست تعمیر خودرو 59
نمودار توالی درخواست تعمیر خودرو 60
نمودار همکاری درخواست تعمیر خودرو 61
نمودار فعالیت درخواست تعمیر خودرو 62
سناریوی UseCase نمایش خودروهای ثبت شده کاربر 63
نمودار توالی نمایش خودروهای ثبت شده کاربر 64
نمودار همکاری نمایش خودروهای ثبت شده کاربر 65
نمودار فعالیت نمایش خودروهای ثبت شده کاربر 66
سناریوی UseCase مشاهده فاکتورهای تائید شده کاربر 67
نمودار توالی مشاهده فاکتورهای تائید شده کاربر 68
نمودار همکاری مشاهده فاکتورهای تائید شده کاربر 69
نمودار فعالیت مشاهده فاکتورهای تائید شده کاربر 70
فصل سوم : پیاده سازی و توضیح کدهای برنامه 71
صفحه اصلی سیتم درخواست تعمیرات آنلاین 72
صفحه ثبت نام (Register.aspx ) 73
صفحه ورود به سیستم (LoginPage.aspx ) 75
صفحه اصلی کاربر وب سایت 76
صفحه ثبت خودرو (SaveCars.aspx) 77
صفحه درخواست تعمیرات (DarkhastTamirat.aspx) 79
صفحه مشاهده فاکتورهای تائید شده (SodorFactor.aspx) 82
صفحه اصلی مدیر سایت 84
صفحه جزئیات تعمیرات (AnjamTamir.aspx) 85
صفحه مشخص نمودن تاریخ و زمان تعمیر (RepairingPage.aspx) 86
صفحه مشخص نمودن جزئیات تعمیرات (DetailRepair.aspx) 88
صفحه تائید فاکتورهای باز (OpenDetails.aspx) 91
صفحه مشاهده همه خودروهای ثبت شده (ShowAllCars.aspx) 92
کلاس کاربران (Class_tblDriver.cs) 93
کلاس خودروها (Class_tblCar.cs) 96
کلاس درخواست تعمیرات (Class_tblDarkhastTamir.cs) 98
کلاس جزئیات تعمیرات (Class_tblDetails.cs) 100
کلاس تعمیرات باز (Class_xtblTamiratBaz.cs) 101
کلاس مجموع هزینه تعمیرات (Class_TotalCost.cs) 103
کدهای صفحه MasterPage.master 104
فصل چهارم : آموزش سیستم درخواست تعمیرات آنلاین 105
صفحه ورود به سیتم درخواست تعمیرات آنلاین 106
صفحه جزئیات درخواستهای تعمیرات 107
صفحه انجام تعمیرات 108
صفحه تائید فاکتورهای باز 109
صفحه نمایش اطلاعات خودروهای ثبت شده 110
صفحه ورود به سیستم برای کاربر وب سایت 111
صفحه ثبت خودرو 112
صفحه درخواست تعمیر 113
صفحه خودروهای ثبت شده 114
صفحه فاکتورهای تائید شده 115
صفحه ثبت نام 116
فصل پنجم : جمع بندی ، نتیجه گیری و پیشنهادات 117
جمع بندی 118
نتیجه گیری 119
پیشنهادات 119
فهرست منابع 121

چکیده
در این نوشتار ، به بررسی ، تحلیل و پیاده سازی سیستماتیک یکی از نرم افزارهای آنلاین با عنوان سیستم تعمیرات آنلاین اتوبوسرانی پرداخته شده است.

پروژه تجزیه و تحلیل سیستم آنلاین نوبت دهی تعمیرات شرکت اتوبوسرانی 120ص
فرذمت پروژه : فایل ورد + رشنال رز
قیمت : 16.000 تومان

 

پروژه تجزیه و تحلیل سیستم دبیرستان 90ص

پروژه تجزیه و تحلیل سیستم دبیرستان 90ص
فرمت پروژه : فایل ورد + رشنال رز
قیمت : 15.000 تومان

 

چکیده 5
مقدمه 7
هدف سیستم جاری 7
زبان تحلیل سیستم 7
تاریخچة UML 8
ویژگیهای UML 11
فصل اول: Use Case Diagrams 14
1-1- Vision چیست 15
1-2- موضوع پروژه 16
1-3- اهداف پروژه 16
1-4- انجام پروژه چه سودی دارد 16
1-5- ذینفعان پروژه 17
1-6- سابقه انجام پروژه های مشابه 18
1-7- معایب پروژه های گذشته 18
1-8- زبان برنامه نویسی 20
1-9- پایگاه داده 20
1-10-روش تحلیل سیستم 21
1-11- سیستم عامل مورد نیاز برای پیاده سازی 21
1-12- سایر نرم افزارهای مورد نیاز برای پیاده سازی سیستم 21
1-2- Use case چیست؟ 22
1-3- Actor چیست؟ 22
1-4- دیاگرام use case چیست؟ 23
1-5- ارتباطات بین use case ها چگونه است؟ 23
1-6- شناسائی Actor های سیستم 23
1-6-1- Actor کاربر 24
1-6-2- Actor مدیر دبیرستان 25
1-6-3- Actor معلم 26
1-7- شناسائی Use Case ها 27
1-7-1- Sing Up Use Case 29
1-7-1-1- سناریوی Sing Up Use Case 30
1-7-2- Sing In Use Case 31
1-7-2-1- سناریوی Sing In Use Case 32
1-7-3- SignOut Use Case 33
1-7-3-1- سناریوی SignOut Use Case 34
1-7-4- Teacher Acception Use Case 35
1-7-4-1- سناریوی Teacher Acception Use Case 36
1-7-5- Teacher & Boss Mailbox Use Case 37
1-7-5-1- سناریوی Boss Mailbox Use Case 38
1-7-5-2- سناریوی User Mailbox Use Case 39
1-7-6- Lesson Definition & Exam Definition Use Case 40
1-7-6-1- سناریوی Lesson Definision Use Case 41
1-7-6-2- سناریوی Exam Definision Use Case 42
1-7-7- Teacher Marks & Marks View Use Case 43
1-7-7-1- سناریوی Teacher Mark Use Case 44
1-7-7-2- سناریوی View Marks Use Case 45
1-7-8- Use Case کلی سیستم 46
1-7-9- Use Case کلی سیستم (بخش اول) 47
1-7-10- Use Case کلی سیستم (بخش دوم) 48
فصل دوم: Class Diagram 49
2-1- نمودار Class کلی سیستم 50
2-1-1- کلاس کاربر 51
2-1-2- کلاس مدیر 51
2-1-3- کلاس معلم 51
2-1-4- کلاس صندوق پستی کاربران 52
2-1-5- کلاس تعریف امتحانات 52
2-1-6- کلاس گزارش امتحانات 52
2-1-7- کلاس تعریف دروس دبیرستان 53
2-1-8- کلاس بانک سوالات 53
2-1-9- کلاس درخواست شرکت در آزمون 53
فصل سوم: Sequence Diagrams 54
3-1- نمودار توالی SignIn 55
3-2- نمودار توالی SignUp 56
3-3- نمودار توالی SignOut 57
3-4- نمودار توالی Question Bank 58
3-5- نمودار توالی Exam 59
3-6- نمودار توالی Exam Definition 60
3-7- نمودار توالی Teacher Acception 61
3-8- نمودار توالی Lesson Definision 62
3-9- نمودار توالی Be In Exam Request 63
3-10- نمودار توالی Boss MailBox 64
3-11- نمودار توالی Teacher MailBox 65
3-12- نمودار توالی Marks View 66
فصل چهارم: Collaboration Diagrams 67
4-1- نمودار همکاری SignIn 68
4-2- نمودار همکاری SignUp 69
4-3- نمودار همکاری SignOut 70
4-4- نمودار همکاری Question Bank 71
4-5- نمودار همکاری Be In Exam Request 72
4-6- نمودار همکاری Exam Definition 73
4-7- نمودار همکاری Teacher Acception 74
4-8- نمودار همکاری Lesson Definision 75
4-9- نمودار همکاری Exam Registeration 76
4-10- نمودار همکاری Boss MailBox 77
4-11- نمودار همکاری Teacher MailBox 78
4-12- نمودار توالی Teacher Marks 79
فصل پنجم: Activity Diagrams 80
5-1- نمودار فعالیت SignUp 81
5-2- نمودار فعالیت برگذاری امتحانات 82
5-3- نمودار فعالیت Exam Definition 83
5-4- نمودار فعالیت Teacher Acception 84
5-5- نمودار فعالیت Lesson Definision 85
5-6- نمودار فعالیت Exam Registration 86
5-7- نمودار فعالیت Boss Mailbox 87
فصل ششم: نیازمندیهای سیستم دبیرستان 88
6-1- نيازمنديهاي مساله جهت طراحي نرم افزار 89
6-1-1-اطلاعات پايه 89
6-1-2- عمليات مربوط به جستجو 89
6-1-3- گزارش‌ها 90
6-1-4- امنيت و حدود دسترسي 91
6-1-5-بازسازی اطلاعات 91
فصل هفتم: نمودار ER سیستم دبیرستان 92
7-1- نمودار کلی ER سیستم 93

در سیستم جاری (سیستم نرم افزاری دبیرستان) سعی برآن شده که با روش تحلیل UML به بررسی سیستم با دید نرم افزاری پرداخته شود.

مراحل مختلف طراحی و تحلیل به شرح ذیل انجام خواهد شد:
• درفصل اول پروژه به بررسی Use Case ها و سناریوی Actor ها که در حقیقت وظائف آنها و روالهایی است که انجام می شود می پردازیم.
• در فصل دوم به بررسی Class Diagram خواهیم پرداخت.
• در فصل سوم به بررسی Sequence Diagram ها (نمودارهای توالی) خواهیم پرداخت.
• در فصل چهارم به بررسی Collaboration Diagrams خواهیم پرداخت.
• در فصل پنجم به بررسی نمودارهای Activity خواهیم پرداخت.
• در فصل ششم به بررسی نمودارهای State Charts خواهیم پرداخت.
• در فصل هفتم به بررسی ER Diagram یا نمودار Entity Relations پرداخته خواهد شد.

پروژه تجزیه و تحلیل سیستم دبیرستان 90ص
فرمت پروژه : فایل ورد + رشنال رز
قیمت : 15.000 تومان

 

پروژه تجزیه و تحلیل آموزشگاه کامپیوتر 110ص

پروژه تجزیه و تحلیل آموزشگاه کامپیوتر 110ص
فرمت پروژه : فایل ورد + رشنال رز
قیمت : 16.000 تومان

 

مقدمه 8
هدف سیستم جاری 8
زبان تحلیل سیستم 8
تاریخچة UML 9
ویژگیهای UML 12
فصل اول: Use Case Diagrams (نمودار كاربرد) 15
1-1- Vision چیست 16
1-2- موضوع پروژه 17
1-3- اهداف پروژه 17
1-4- انجام پروژه چه سودی دارد 18
1-5- ذینفعان پروژه 18
1-6- سابقه انجام پروژه های مشابه 19
1-7- معایب پروژه های گذشته 19
1-8- زبان برنامه نویسی 21
1-9- پایگاه داده 21
1-10-روش تحلیل سیستم 22
1-11- سیستم عامل مورد نیاز برای پیاده سازی 22
1-12- سایر نرم افزارهای مورد نیاز برای پیاده سازی سیستم 22
1-2- Use case چیست؟ 23
1-3- Actor چیست؟ 23
1-4- دیاگرام use case چیست و ارتباط آنها چگونه است؟ 24
1-5- شناسائی Actor های سیستم 24
1-5-1- Actor کاربر 25
1-5-2- Actor مدیر آموزشگاه کامپیوتر 26
1-5-3- Actor استاد کامپیوتر 27
1-6- شناسائی Use Case ها 29
1-6-1- Sing Up Use Case 30
1-6-1-1- سناریوی Sing Up Use Case 31
1-6-2- Sing In Use Case 32
1-6-2-1- سناریوی Sing In Use Case 33
1-6-3- SignOut Use Case 34
1-6-3-1- سناریوی SignOut Use Case 35
1-6-4- Teacher Acception Use Case 36
1-6-4-1- سناریوی Teacher Acception Use Case 37
1-6-5- Teacher & Boss Mailbox Use Case 38
1-6-5-1- سناریوی Boss Mailbox Use Case 39
1-6-5-2- سناریوی User Mailbox Use Case 40
1-6-6- Lesson Definition & Exam Definition Use Case 41
1-6-6-1- سناریوی Lesson Definision Use Case 43
1-6-6-2- سناریوی Exam Definision Use Case 44
1-6-7- Teacher Marks & Marks View Use Case 45
1-6-7-1- سناریوی Teacher Mark Use Case 46
1-6-7-2- سناریوی View Marks Use Case 47
1-6-8- Use Case کلی سیستم 48
1-6-9- Use Case کلی سیستم (بخش اول) 49
1-6-10- Use Case کلی سیستم (بخش دوم) 50
فصل دوم: Class Diagram (نمودار كلاس) 51
2-1- نمودار Class کلی سیستم 52
2-1-1- کلاس کاربر 53
2-1-2- کلاس مدیر 53
2-1-3- کلاس استاد کامپیوتر 53
2-1-4- کلاس صندوق پستی کاربران 54
2-1-5- کلاس تعریف امتحانات 54
2-1-6- کلاس گزارش امتحانات 54
2-1-7- کلاس تعریف دروس آموزشگاه کامپیوتر 55
2-1-8- کلاس بانک سوالات 55
2-1-9- کلاس درخواست شرکت در آزمون 55
فصل سوم: Sequence Diagrams (نمودار توالي) 56
3-1- نمودار توالی SignIn 57
3-2- نمودار توالی SignUp 58
3-3- نمودار توالی SignOut 59
3-4- نمودار توالی Question Bank 60
3-5- نمودار توالی Exam 61
3-6- نمودار توالی Exam Definition 62
3-7- نمودار توالی Teacher Acception 63
3-8- نمودار توالی Lesson Definision 64
3-9- نمودار توالی Be In Exam Request 65
3-10- نمودار توالی Boss MailBox 66
3-11- نمودار توالی Teacher MailBox 67
3-12- نمودار توالی Marks View 68
فصل چهارم: Collaboration Diagrams (نمودار همكاري) 69
4-1- نمودار همکاری SignIn 70
4-2- نمودار همکاری SignUp 71
4-3- نمودار همکاری SignOut 72
4-4- نمودار همکاری Question Bank 73
4-5- نمودار همکاری Be In Exam Request 74
4-6- نمودار همکاری Exam Definition 75
4-7- نمودار همکاری Teacher Acception 76
4-8- نمودار همکاری Lesson Definision 77
4-9- نمودار همکاری Exam Registeration 78
4-10- نمودار همکاری Boss MailBox 79
4-11- نمودار همکاری Teacher MailBox 80
4-12- نمودار توالی Teacher Marks 81
فصل پنجم: Activity Diagrams (نمودار فعاليت) 82
5-1- نمودار فعالیت SignUp 83
5-2- نمودار فعالیت برگذاری امتحانات 84
5-3- نمودار فعالیت Exam Definition 85
5-4- نمودار فعالیت Teacher Acception 86
5-5- نمودار فعالیت Lesson Definision 87
5-6- نمودار فعالیت Exam Registration 88
5-7- نمودار فعالیت Boss Mailbox 89
فصل ششم: نیازمندیهای سیستم آموزشگاه کامپیوتر 90
6-1- نيازمنديهاي مساله جهت طراحي نرم افزار 91
6-1-1-اطلاعات پايه 91
6-1-2- عمليات مربوط به جستجو 91
6-1-3- گزارش‌ها 92
6-1-4- امنيت و حدود دسترسي 93
6-1-5-بازسازی اطلاعات 93
فصل هفتم: نمودار ER سیستم آموزشگاه کامپیوتر 94
7-1- نمودار کلی ER سیستم 95
فصل هفتم: نمودار وضعيت State Chart 96
نمودار وضعيت ورود به سيستم 97
نمودار وضعيت ثبت نام جديد 98
نمودار وضعيت خروج از سيستم 99
نمودار وضعيت ايجاد درس جديد 100
فصل هشتم: نمودار توسعه (Deployment) 101
نمودار توسعه سيستم آموزشگاه 102
فصل نهم: نمودار اجزا (Component) 103
نمودار اجزاي اصلي 104
نمودار اجزاي پيگيري حسابهاي دانش آموزان 105
نمودار اجزاي نمرات دانش آموزان 106
فصل دهم: نمودار گانت و پرت 107
جدول برنامه زمانبندی انجام پروژه 108
نمودار گانت برنامه زمانبندی انجام پروژه 109
نمودار پرت 110
منابع 115
کتابها 115
وب سایتها 115

در سیستم جاری (سیستم نرم افزاری آموزشگاه کامپیوتر) سعی برآن شده که با روش تحلیل UML به بررسی سیستم با دید نرم افزاری پرداخته شود.

مراحل مختلف طراحی و تحلیل به شرح ذیل انجام خواهد شد:
• درفصل اول پروژه به بررسی Use Case ها و سناریوی Actor ها که در حقیقت وظائف آنها و روالهایی است که انجام می شود می پردازیم.
• در فصل دوم به بررسی Class Diagram خواهیم پرداخت.
• در فصل سوم به بررسی Sequence Diagram ها (نمودارهای توالی) خواهیم پرداخت. . .

پروژه تجزیه و تحلیل آموزشگاه کامپیوتر 110ص
فرمت پروژه : فایل ورد + رشنال رز
قیمت : 16.000 تومان

 

پروژه تجزیه و تحلیل سیستم راه آهن 150ص

پروژه تجزیه و تحلیل سیستم راه آهن 150ص
فرمت پروژه : فایل ورد + رشنال رز
قیمت : 15.000 تومان

 

چکیده 14
مقدمه 15
هدف سیستم جاری 15
زبان تحلیل سیستم 15
تاریخچة UML 16
فصل اول: چشم انداز پروژه (Vision) 18
1-1- Vision چیست 19
1-2- موضوع پروژه 20
1-3- اهداف پروژه 20
1-4- انجام پروژه چه سودی دارد 21
1-5- ذینفعان پروژه 21
1-6- سابقه انجام پروژه های مشابه 22
1-7- معایب پروژه های گذشته 22
1-8- زبان برنامه نویسی 24
1-9- پایگاه داده 24
1-10- روش تحلیل سیستم 24
1-11- سیستم عامل مورد نیاز برای پیاده سازی 25
1-12- سایر نرم افزارهای مورد نیاز برای پیاده سازی سیستم 25
فصل دوم: Use Case Diagrams 26
2-1- Use case چیست؟ 27
2-2- Actor چیست؟ 28
2-3- دیاگرام use case چیست؟ 28
2-4- ارتباطات بین use case ها چگونه است؟ 28
2-5- شناسائی Actor های سیستم 29
2-5-1- Actor کاربر 29
2-5-2- Actor مدیر 30
2-5-3- Actor مسافر 31
2-6- شناسائی Use Case ها 33
2-6-1- Use Case های بخش رزرو و فروش بلیط راه آهن 33
2-6-1- Sing Up Use Case 34
2-6-1-1- سناریوی Sing Up Use Case 35
2-6-2- Sing In Use Case 36
2-6-2-1- سناریوی Sing In Use Case 37
2-6-3- Define New Travel Service Use Case 38
2-6-3-1- سناریوی New Travel Service Use Case 39
2-6-4- Staff Employment Use Case 40
2-6-4-1- سناریوی Staff Employment Use Case 41
2-6-5- Boss & User Mailbox Use Case 42
2-6-5-1- سناریوی Boss Mailbox Use Case 43
2-6-5-2- سناریوی User Mailbox Use Case 44
2-6-6- Use Case رزرو / فروش بلیط 45
2-6-6-1- سناریوی Use Case رزرو / فروش بلیط 46
2-6-7- Use Case رزرو / فروش بلیط 47
2-6-7-1- سناریوی Use Case پرداخت وجه 48
2-7-Use Case های بخش مرخصی و پرسنلی 49
2-7-1 Use case Diagram مربوط به ثبت نام ، ورود و خروج از سیستم 50
2-7-2- سناریوی Register Use Case 51
2-7-3- سناریوی LogIn Use Case 52
2-7-4- سناریوی LogOut Use Case 53
2-7-5- Use case Diagram مربوط به فعالیتهای رئیس شعبه 54
2-7-6- سناریوی Use Caseتعیین سطح دسترسی کاربران 55
2-7-7- سناریوی Use Caseایجاد و ثبت و لغو مرخصی 56
2-7-8- سناریوی Use Case ذخیره مرخصی و سابقه ورود و خروج کاربر 57
2-7-9- Use case Diagram مربوط به فعالیتهای کارمند 58
2-7-10- سناریوی Use Caseثبت ورود و خروج 59
2-7-11- سناریوی Use Caseتغییر مشخصات کاربری 60
2-7-12- سناریوی Use Caseدرخواست سوابق (ورود و خروج ، اضافه کار و مانده مرخصی) 61
2-7-13- سناریوی Use Caseمشاهده سوابق ورود و خروج 62
2-8- سناریوی Use Caseتعريف پايه حقوق پرسنل 63
2-8-1- نمودار Use Case مربوط به فعالیتهای پرسنل واحد بايگاني 64
2-8-2- سناریوی Use Caseبايگاني كليه اطلاعات 65
2-8-3- سناریوی Use Caseبازيابي اطلاعات فاكتورها 66
2-8-4- نمودار Use Case مربوط به فعالیتهای پرسنل واحد حقوق و دستمزد 67
2-8-5-سناریوی Use Case محاسبه حقوق پرسنل 68
2-8-6- سناریوی Use Case پرداخت حقوق پرسنل 69
2-8-7- سناریوی Use Case ايجاد ترازنامه 70
2-9 : Use Case مربوط به سیستم بلادرنگ (Real Time) 71
فصل سوم : Class Diagram 72
3-1- کلاس کاربر 73
3-2- کلاس کارمند 73
3-3- کلاس مدیر 73
3-4- کلاس مسافر 74
3-5- کلاس گزارشات (مربوط به کلاس کارمند) 74
3-6- کلاس رزرو/صدور بلیط (مربوط به کلاس کارمند) 75
3-7- کلاس شرح وظائف (مربوط به کلاس مدیر) 75
3-8- کلاس اطلاعات سرویسها (مربوط به کلاس مدیر) 76
3-9- کلاس رزرو / خرید بلیط (مربوط به کلاس مسافر) 76
3-10- کلاس SignUp 77
3-11- کلاس LogIn 77
3-12- نمودار کلی کلاس بخش رزرو و فروش بلیط 78
3-13- نمودار اصلی Class سیستم راه آهن بخش مرخصی و پرسنلی 79
3-14- توضیحات متدهای نمودار کلاس اصلی سیستم 79
3-14-1- متد Insert () 79
3-14-2- متد Delete () 80
3-14-3- متد Update() 80
3-14-4- متد Select() 80
3-15- جزئیات و نام هر کلاس 81
3-15-1- کلاس کاربر 81
3-15-2- کلاس کارمند 81
3-15-3- کلاس رئیس شعبه 82
3-15-4- کلاس ایجاد مرخصی 82
3-15-5- کلاس محاسبه مانده مرخصی 83
3-15-6- کلاس محاسبه اضافه کار 83
3-15-7- کلاس ثبت ورود و خروج 84
3-15-8- كلاس پرسنل واحد حقوق و دستمزد 84
3-15-9- كلاس پرداخت حقوق 85
3-15-10- كلاس محاسبه حقوق 85
3-15-11-كلاس كادر مدريت 86
3-15-12- كلاس حقوق پرسنل 86
3-15-13-كلاس استخدام نيرو 87
فصل چهارم: Sequence Diagrams 88
4-1- نمودار توالی مربوط به رزرو بلیط 89
4-2- نمودار توالی مربوط به استخدام کارمندان 90
4-3- نمودار توالی مربوط به پرداخت وجه بلیط 91
4-4- نمودار توالی مربوط به ایجاد سرویس قطار جدید 92
4-5- نمودار توالی مربوط به Sign In 93
4-6- نمودار توالی مربوط به Sign Up 94
4-7- نمودار توالی مربوط به فروش بلیط 95
4-8- نمودار توالی مربوط به صندوق پستی 96
4-9- نمودار اعلام اضافه کار توسط رئیس شعبه 97
4-10- نمودار توالی محاسبه و اعلام مرخصی مانده 98
4-11- نمودار توالی اعلام سوابق ورود و خروج توسط رئیس شعبه 99
4-12- نمودار توالی ایجاد مرخصی جدید 100
4-13- نمودار توالی ایجاد کارمند جدید 101
4-14- نمودار توالی تعیین سطح دسترسی 102
4-15- نمودار توالی ویرایش مشخصات کاربری 103
4-16- نمودار توالی ثبت ورود و خروج 104
4-17- نمودار توالی درخواست اعلام ذخیره مرخصی 105
4-18- نمودار توالی درخواست اعلام سوابق ورود و خروج 106
4-19- نمودار توالی درخواست مرخصی / لغو مرخصی 107
4-20- نمودار توالی لغو مرخصی 108
4-21- بررسی خطوط توسط سیستم بلادرنگ (Real Time) 109
فصل پنجم: Collaboration Diagrams 110
5-1- نمودار همکاری مربوط به رزرو بلیط 111
5-2- نمودار همکاری استخدام کارمند جدید 112
5-3- نمودار همکاری مربوط به پرداخت وجه بلیط 113
5-4- نمودار همکاری مربوط به ایجاد سرویس قطار جدید 114
5-5- نمودار همکاری مربوط به Sign In 115
5-6- نمودار همکاری مربوط به Sign Up 116
5-7- نمودار همکاری مربوط به فروش بلیط 117
5-8- نمودار همکاری مربوط به فروش بلیط 118
5-9- نمودار همکاری اعلام اضافه کار توسط رئیس شعبه 119
5-10- نمودار همکاری محاسبه و اعلام مانده مرخصی توسط رئیس شعبه 120
5-11- نمودار همکاری اعلام سوابق ورود و خروج پرسنل توسط رئیس شعبه 121
5-12- نمودار همکاری ایجاد مرخصی جدید 122
5-13- نمودار همکاری ایجاد کارمند جدید 123
5-14- نمودار همکاری ایجاد سطح دسترسی 124
5-15- نمودار همکاری ویرایش مشخصات کاربری 125
5-16- نمودار همکاری ثبت ورود و خروج 126
5-17- نمودار همکاری درخواست اعلام ذخیره مرخصی 127
5-18- نمودار همکاری درخواست اعلام سوابق ورود و خروج 128
5-19- نمودار همکاری درخواست مرخصی / لغو مرخصی 129
5-20- نمودار همکاری لغو مرخصی 130
5-21- نمودار همکاری بررسی خطوط توسط سیستم بلادرنگ (Real Time) 131
فصل ششم: Activity Diagram 132
6-1- نمودار فعالیت مربوط به رزرو/فروش بلیط 133
6-2- نمودار فعالیت مربوط به استخدام کارمند جدید 134
6-3- نمودار فعالیت مربوط به پرداخت وجه 135
6-4- نمودار فعالیت مربوط به تعریف سرویس جدید 136
6-5- نمودار فعالیت مربوط به ثبت نام کاربر جدید 137
6-6- نمودار فعالیت مربوط به ایمیل باکس مدیر و کاربران 138
6-7- نمودار فعالیت مربوط به رزرو/فروش بلیط 139
6-8- نمودار فعالیت مربوط به ورود به سیستم 140
6-9- نمودار فعالیت محاسبه و اعلام اضافه کار توسط رئیس شعبه 141
6-10- نمودار فعالیت محاسبه و اعلام مانده مرخصی توسط رئیس بخش 142
6-11- نمودار فعالیت اعلام سوابق ورود و خروج توسط رئیس شعبه 143
6-12- نمودار فعالیت ایجاد مرخصی جدید 144
6-13- نمودار فعالیت ایجاد کارمند جدید 145
6-14- نمودار فعالیت ایجاد سطح دسترسی 146
6-15- نمودار فعالیت ویرایش مشخصات 147
6-16- نمودار فعالیت ثبت ورود و خروج 148
6-17- نمودار فعالیت درخواست اعلام ذخیره مرخصی 149
6-18- نمودار فعالیت درخواست اعلام سوابق ورود و خروج 150
6-19- نمودار فعالیت درخواست مرخصی / لغو مرخصی 151
6-20- نمودار فعالیت لغو مرخصی 152
6-21- نمودار فعالیت بررسی خطوط توسط سیستم بلادرنگ (Real Time) 153
فصل هفتم: StateChart Diagram و سایر نمودارها 154
7-1- نمودار وضعیت مربوط به ورود به سیستم 155
7-2- نمودار وضعیت مربوط به ثبت نام 156
7-3- نمودار وضعیت مربوط به ثبت سرویس جدید 157
7-4- نمودار وضعیت مربوط به ثبت سرویس جدید 158
7-5- نمودار Deployment 159
7-6- نمودار Domain 160
7-7- نمودار State Machine سيستم مرخصي 161
7-8- نمودار كامپوننت اصلي سيستم مرخصی راه آهن 162
فصل هشتم: Entity Relation Diagram (ERD) 163
8-1- نمودار ER سیستم رزرو و فروش بلیط قطار 164
فصل نهم: Data Flow Diagrams (DFD) 165
9-1- نمودار DFD سطح صفر سيستم بخش فروش و رزرو بلیط 166
9-2- نمودار DFD سطح یک 167
9-3- نمودار DFD سطح 2 ( عملیات ثبت نام) 168
9-4- نمودار DFD سطح یک (عملیات رزرو/خرید) 169
9-5- نمودار DFD سطح 2(عملیات تعویض / رفع عیب) 170
9-6- نمودار DFD سطح 3 (ناشی از عملیات درخواست صدور) 171
9-7- نمودار DFD سطح 3 (ناشی از عملیات صدور بلیط) 172
9-8- نمودار DFD سطح 3 (ناشی از عملیات صورتحسابها) 173
جمع بندی 174
نتیجه گیری 175
پیشنهادات 176
منابع 177
کتابها 177
وب سایتها 177

فهرست عکس ها
عکس 1- Actor کاربر 30
عکس 2- Actor مدیر 30
عکس 3- Actor مسافر 31
عکس 4- Actor کارمندان 31
عکس 5- Sing Up Use Case 34
عکس 6- Sing In Use Case 36
عکس 7- Define New Travel Service Use Case 38
عکس 8- Staff Employment Use Case 40
عکس 9- Boss & User Mailbox Use Case 42
عکس 10- – Use Case رزرو / فروش بلیط 45
عکس 11- Use Case رزرو / فروش بلیط 47
عکس 12- Use case Diagram مربوط به ثبت نام ، ورود و خروج از سیستم 50
عکس 13- Use case Diagram مربوط به فعالیتهای رئیس شعبه 54
عکس 14- Use case Diagram مربوط به فعالیتهای کارمند 58
عکس 15- نمودار Use Case مربوط به فعالیتهای پرسنل واحد بايگاني 64
عکس 16- نمودار Use Case مربوط به فعالیتهای پرسنل واحد حقوق و دستمزد 67
عکس 17- Use Case مربوط به سیستم بلادرنگ (Real Time) 71
عکس 18- کلاس کاربر 73
عکس 19- کلاس کارمند 73
عکس 20- کلاس مدیر 73
عکس 21- کلاس مسافر 74
عکس 22- کلاس گزارشات (مربوط به کلاس کارمند) 74
عکس 23- کلاس رزرو/صدور بلیط (مربوط به کلاس کارمند) 75
عکس 24- کلاس شرح وظائف (مربوط به کلاس مدیر) 75
عکس 25- کلاس اطلاعات سرویسها (مربوط به کلاس مدیر) 76
عکس 26- کلاس رزرو / خرید بلیط (مربوط به کلاس مسافر) 76
عکس 27- کلاس SignUp 77
عکس 28- کلاس LogIn 77
عکس 29- نمودار کلی کلاس بخش رزرو و فروش بلیط 78
عکس 30- نمودار اصلی Class سیستم راه آهن بخش مرخصی و پرسنلی 79
عکس 31- کلاس کاربر 81
عکس 32- کلاس کارمند 81
عکس 33- کلاس رئیس شعبه 82
عکس 34- کلاس ایجاد مرخصی 82
عکس 35- کلاس محاسبه مانده مرخصی 83
عکس 36- کلاس محاسبه اضافه کار 83
عکس 37- کلاس ثبت ورود و خروج 84
عکس 38- كلاس پرسنل واحد حقوق و دستمزد 84
عکس 39- كلاس پرداخت حقوق 85
عکس 40- كلاس محاسبه حقوق 85
عکس 41- كلاس كادر مدريت 86
عکس 42- كلاس حقوق پرسنل 86
عکس 43- كلاس استخدام نيرو 87
عکس 44- نمودار توالی مربوط به رزرو بلیط 89
عکس 45- نمودار توالی مربوط به استخدام کارمندان 90
عکس 46- نمودار توالی مربوط به پرداخت وجه بلیط 91
عکس 47- نمودار توالی مربوط به ایجاد سرویس قطار جدید 92
عکس 48- نمودار توالی مربوط به Sign In 93
عکس 49- نمودار توالی مربوط به Sign Up 94
عکس 50- نمودار توالی مربوط به فروش بلیط 95
عکس 51- نمودار توالی مربوط به صندوق پستی 96
عکس 52- نمودار اعلام اضافه کار توسط رئیس شعبه 97
عکس 53- نمودار توالی محاسبه و اعلام مرخصی مانده 98
عکس 54- نمودار توالی اعلام سوابق ورود و خروج توسط رئیس شعبه 99
عکس 55- نمودار توالی ایجاد مرخصی جدید 100
عکس 56- ئنمودار توالی ایجاد کارمند جدید 101
عکس 57- نمودار توالی تعیین سطح دسترسی 102
عکس 58- نمودار توالی ویرایش مشخصات کاربری 103
عکس 59- نمودار توالی ثبت ورود و خروج 104
عکس 60- نمودار توالی درخواست اعلام ذخیره مرخصی 105
عکس 61- نمودار توالی درخواست اعلام سوابق ورود و خروج 106
عکس 62- نمودار توالی درخواست مرخصی / لغو مرخصی 107
عکس 63- نمودار توالی لغو مرخصی 108
عکس 64- بررسی خطوط توسط سیستم بلادرنگ (Real Time) 109
عکس 65- نمودار همکاری مربوط به رزرو بلیط 111
عکس 66- نمودار همکاری استخدام کارمند جدید 112
عکس 67- نمودار همکاری مربوط به پرداخت وجه بلیط 113
عکس 68- نمودار همکاری مربوط به ایجاد سرویس قطار جدید 114
عکس 69- نمودار همکاری مربوط به Sign In 115
عکس 70- نمودار همکاری مربوط به Sign Up 116
عکس 71- نمودار همکاری مربوط به فروش بلیط 117
عکس 72- نمودار همکاری مربوط به فروش بلیط 118
عکس 73- نمودار همکاری اعلام اضافه کار توسط رئیس شعبه 119
عکس 74- نمودار همکاری محاسبه و اعلام مانده مرخصی توسط رئیس شعبه 120
عکس 75- نمودار همکاری اعلام سوابق ورود و خروج پرسنل توسط رئیس شعبه 121
عکس 76- نمودار همکاری ایجاد مرخصی جدید 122
عکس 77- نمودار همکاری ایجاد کارمند جدید 123
عکس 78- نمودار همکاری ایجاد سطح دسترسی 124
عکس 79- نمودار همکاری ویرایش مشخصات کاربری 125
عکس 80- نمودار همکاری ثبت ورود و خروج 126
عکس 81- نمودار همکاری درخواست اعلام ذخیره مرخصی 127
عکس 82- نمودار همکاری درخواست اعلام سوابق ورود و خروج 128
عکس 83- نمودار همکاری درخواست مرخصی / لغو مرخصی 129
عکس 84- نمودار همکاری لغو مرخصی 130
عکس 85- نمودار همکاری بررسی خطوط توسط سیستم بلادرنگ (Real Time) 131
عکس 86- نمودار فعالیت مربوط به رزرو/فروش بلیط 133
عکس 87- نمودار فعالیت مربوط به استخدام کارمند جدید 134
عکس 88- نمودار فعالیت مربوط به پرداخت وجه 135
عکس 89- نمودار فعالیت مربوط به تعریف سرویس جدید 136
عکس 90- نمودار فعالیت مربوط به ثبت نام کاربر جدید 137
عکس 91- نمودار فعالیت مربوط به ایمیل باکس مدیر و کاربران 138
عکس 92- نمودار فعالیت مربوط به رزرو/فروش بلیط 139
عکس 93- نمودار فعالیت مربوط به ورود به سیستم 140
عکس 94- نمودار فعالیت محاسبه و اعلام اضافه کار توسط رئیس شعبه 141
عکس 95- نمودار فعالیت محاسبه و اعلام مانده مرخصی توسط رئیس بخش 142
عکس 96- نمودار فعالیت اعلام سوابق ورود و خروج توسط رئیس شعبه 143
عکس 97- نمودار فعالیت ایجاد مرخصی جدید 144
عکس 98- نمودار فعالیت ایجاد کارمند جدید 145
عکس 99- نمودار فعالیت ایجاد سطح دسترسی 146
عکس 100- نمودار فعالیت ویرایش مشخصات 147
عکس 101- نمودار فعالیت ثبت ورود و خروج 148
عکس 102- نمودار فعالیت درخواست اعلام ذخیره مرخصی 149
عکس 103- نمودار فعالیت درخواست اعلام سوابق ورود و خروج 150
عکس 104- نمودار فعالیت درخواست مرخصی / لغو مرخصی 151
عکس 105- نمودار فعالیت لغو مرخصی 152
عکس 106- نمودار فعالیت بررسی خطوط توسط سیستم بلادرنگ (Real Time) 153
عکس 107- نمودار وضعیت مربوط به ورود به سیستم 155
عکس 108- نمودار وضعیت مربوط به ثبت نام 156
عکس 109- نمودار وضعیت مربوط به ثبت سرویس جدید 157
عکس 110- نمودار وضعیت مربوط به ثبت سرویس جدید 158
عکس 111- نمودار Deployment 159
عکس 112- نمودار Domain 160
عکس 113- نمودار State Machine سيستم مرخصي 161
عکس 114- نمودار كامپوننت اصلي سيستم مرخصی راه آهن 162
عکس 115- نمودار ER سیستم رزرو و فروش بلیط قطار 164
عکس 116- نمودار DFD سطح صفر سيستم بخش فروش و رزرو بلیط 166
عکس 117- نمودار DFD سطح یک 167
عکس 118- نمودار DFD سطح 2 ( عملیات ثبت نام) 168
عکس 119- نمودار DFD سطح یک (عملیات رزرو/خرید) 169
عکس 120- نمودار DFD سطح 2(عملیات تعویض / رفع عیب) 170
عکس 121- نمودار DFD سطح 3 (ناشی از عملیات درخواست صدور) 171
عکس 122- نمودار DFD سطح 3 (ناشی از عملیات صدور بلیط) 172
عکس 123- نمودار DFD سطح 3 (ناشی از عملیات صورتحسابها) 173

فهرست جدول ها
جدول 1- سناریوی Sing In Use Case 37
جدول 2- سناریوی Staff Employment Use Case 41
جدول 3- سناریوی Boss Mailbox Use Case 43
جدول 4- سناریوی User Mailbox Use Case 44
جدول 5- سناریوی Use Case رزرو / فروش بلیط 46
جدول 6- سناریوی Use Case پرداخت وجه 48
جدول 7- سناریوی Register Use Case 51
جدول 8- سناریوی LogIn Use Case 52
جدول 9- سناریوی LogOut Use Case 53
جدول 10- سناریوی Use Caseتعیین سطح دسترسی کاربران 55
جدول 11- سناریوی Use Caseایجاد و ثبت و لغو مرخصی 56
جدول 12- سناریوی Use Case ذخیره مرخصی و سابقه ورود و خروج کاربر 57
جدول 13- سناریوی Use Caseثبت ورود و خروج 59
جدول 14- سناریوی Use Caseتغییر مشخصات کاربری 60
جدول 15- سناریوی Use Caseدرخواست سوابق (ورود و خروج ، اضافه کار و مانده مرخصی) 61
جدول 16- سناریوی Use Caseمشاهده سوابق ورود و خروج 62
جدول 17- سناریوی Use Caseتعريف پايه حقوق پرسنل 63
جدول 18- سناریوی Use Caseبايگاني كليه اطلاعات 65
جدول 19- سناریوی Use Caseبازيابي اطلاعات فاكتورها 66
جدول 20- سناریوی Use Case محاسبه حقوق پرسنل 68
جدول 21- سناریوی Use Case پرداخت حقوق پرسنل 69
جدول 22- سناریوی Use Case ايجاد ترازنامه 70

در سیستم جاری (سیستم نرم افزاری سیستم راه آهن) سعی برآن شده که با روش تحلیل UML به بررسی سیستم با دید نرم افزاری پرداخته شود.

مراحل مختلف طراحی و تحلیل به شرح ذیل انجام خواهد شد:
• درفصل اول به بررسی Vision یا دیدگاه پروژه خواهیم پرداخت.
• در فصل دوم پروژه به بررسی Use Case ها و سناریوی Actor ها که در حقیقت وظائف آنها و روالهایی است که انجام می شود می پردازیم.
• در فصل سوم به بررسی Class Diagram خواهیم پرداخت.
• در فصل چهارم به بررسی Sequence Diagram ها (نمودارهای توالی) خواهیم پرداخت.
• در فصل پنجم به بررسی Collaboration Diagrams خواهیم پرداخت.
• در فصل ششم به بررسی نمودارهای Activity خواهیم پرداخت.
• در فصل هفتم به بررسی نمودارهای State Charts خواهیم پرداخت.
• در فصل هشتم به بررسی ER Diagram یا نمودار Entity Relations پرداخته خواهد شد.
• در فصل نهم به بررسی و رسم نمودارهای DFD (نمودارهای جریان داده ها) خواهیم پرداخت.

پروژه تجزیه و تحلیل سیستم راه آهن 150ص
فرمت پروژه : فایل ورد + رشنال رز
قیمت : 15.000 تومان

 

پروژه تجزیه و تحلیل سیستم مدیریت کنفرانس و داوری مقالات 120ص

پروژه تجزیه و تحلیل سیستم مدیریت کنفرانس و داوری مقالات 120ص
فرمت پروژه : فایل ورد + رشنال رز
قیمت : 16.000 تومان

 

فصل اول : چشم انداز پروژه (Vision) 9
1-1- مقدمه 10
1-2- Vision چیست 10
1-3- موضوع پروژه 10
1-4- اهداف پروژه 11
1-5- انجام پروژه چه سودی دارد 11
1-6- ذینفعان پروژه 11
1-7- سابقه انجام پروژه های مشابه 12
1-8- معایب پروژه های گذشته 13
1-9- زبان برنامه نویسی 13
1-10- روش تحلیل سیستم 14
1-11- سیستم عامل مورد نیاز برای پیاده سازی 14
1-12- سایر نرم افزارهای مورد نیاز برای پیاده سازی سیستم 14
فصل دوم : بررسی روند کار در یک وب سایت مدیریت کنفرانس 15
2-1- مقدمه 16
2-2- بررسی Actor های فیزیکی وب سایت مدیریت کنفرانس و شرح هر یک از آنها 16
2-3-رابطه ی Generalization بین اکتور های سیستم 18
2-4- بررسی Use case های فیزیکی وب سایت همایش و سمینار 19
2-5- Use Case Diagram های فیزیکی آژانس مسافرتی 21
2-5-1- Use case Diagram اصلی سیستم 21
2-5-2-Use case Diagram مربوط به بخش مدیریتی مدیر وب سایت 22
2-5-3-Use case Diagram مربوط به بخش مدیریتی PChair 23
2-5-4-Use case Diagram مربوط به بخش مدیریتی Chair 24
2-5-5-Use case Diagram مربوط به بخش مدیریتی داوران 25
2-5-6-Use case Diagram مربوط به بخش مدیریتی ارسال کننده مقاله 26
2-6- نکاتی راجع به نوشتن سناریو برای Use Case ها 27
2-6-1- سناریوی Use Caseثبت نام در سیستم 29
2-6-2- سناریوی Use Case ورود به سیستم 35
2-6-3- سناریوی Use Caseایجاد PChair 41
2-6-4- سناریوی Use Caseمدیریت PChair 47
2-6-5- سناریوی Use Caseایجاد Chair 53
2-6-6- سناریوی Use Caseمدیریت Chair 60
2-6-7- سناریوی Use Caseایجاد کنفرانس 66
2-6-8- سناریوی Use Caseاعلام موضوع مرتبط با کنفرانس به PChair 72
2-6-9- سناریوی Use Caseتایید / عدم تایید موضوعات کنفرانس 78
2-6-10- سناریوی Use Caseارسال مقاله برای داوری 84
2-6-11- سناریوی Use Caseارسال مقاله 90
2-6-12- سناریوی Use Caseبررسی مقاله 96
2-6-13- سناریوی Use Caseثبت نمره مقاله 101
2-6-14- سناریوی Use Caseواریز مبلغ کنفرانس در صورت تایید مقاله 107
فصل سوم : نمودار Class 113
3-1- مقدمه 114
3- 2- توضیحات متدهای نمودارهای کلاس وب سایت مدیریت کنفرانس 116
3-3-نمودار اصلی Class سیستم 117
3-3-1- جزئیات و نام هر کلاس 118
3-3-1-1- کلاس کاربر 118
3-3-1-2- کلاس مسئول اصلی وب سایت 118
3-3-1-3- کلاس PChair 119
3-3-1-4- کلاس Chair 119
3-3-1-5- کلاس داور مقالات 119
3-3-1-6- کلاس ارسال کننده مقاله 120
3-3-1-7- کلاس کنفرانس 120
3-3-1-8- کلاس موضوعات کنفرانس 121
3-3-1-9- کلاس مقالات 121
3-3-1-10- کلاس مقالات ارسالی Chair 122
3-3-1-11- کلاس نمره مقاله ها 122

فهرست شکل ها
عنوان صفحه
شکل2- 1- نمایش اکتور کاربر 16
شکل2- 2- نمایش اکتور مسئول اصلی وب سایت 16
شکل2- 3- نمایش اکتور PChair 17
شکل2- 4- نمایش اکتورChair 17
شکل2- 5- نمایش اکتور ارسال کننده مقاله 17
شکل2- 6- نمایش اکتور داور مقالات 17
شکل2- 7- نمایش رابطه ی Generalization بین اکتور های سیستم 18
شکل2- 8- نمایش Use case Diagram اصلی سیستم 21
شکل2- 9- نمایش Use case Diagram مربوط به بخش مدیریتی مدیر وب سایت 22
شکل2- 10- نمایش Use case Diagram مربوط به بخش مدیریتی PChair 23
شکل2- 11- نمایش Use case Diagram مربوط به بخش مدیریتی Chair 24
شکل2- 12- نمایش Use case Diagram مربوط به بخش مدیریتی داوران 25
شکل2- 13- نمایش Use case Diagram مربوط به بخش مدیریتی ارسال کننده مقاله 26

فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار2- 1- نمودار توالی ثبت نام در سیستم 32
نمودار2- 2- نمودارهمکاری ثبت نام در سیستم 33
نمودار2- 3- نمودار فعالیت ثبت نام در سیستم 34
نمودار2- 4- نمودار حالت ثبت نام در سیستم 35
نمودار2- 5- نمودار توالی ورود به سیستم 38
نمودار2- 6- نمودار همکاری ورود به سیستم 39
نمودار2- 7- نمودار فعالیت ورود به سیستم 40
نمودار2- 8- نمودار حالت ورود به سیستم 41
نمودار2- 9- نمودار توالی ایجاد PChair 44
نمودار2- 10- نمودار همکاری ایجاد PChair 45
نمودار2- 11- نمودار فعالیت ایجاد PChair 46
نمودار2- 12- نمودار حالت ایجاد PChair 47
نمودار2- 13- نمودار توالی مدیریتPChair 50
نمودار2- 14- نمودار همکاری مدیریتPChair 51
نمودار2- 15- نمودار فعالیت مدیریتPChair 52
نمودار2- 16- نمودار حالت مدیریتPChair 53
نمودار2- 17- نمودار توالی ایجاد Chair 57
نمودار2- 18- نمودار همکاری ایجاد Chair 58
نمودار2- 19- نمودار فعالیت ایجاد Chair 59
نمودار2- 20- نمودار حالت ایجاد Chair 60
نمودار2- 21- نمودار توالی مدیریتChair 63
نمودار2- 22- نمودار همکاری مدیریتChair 64
نمودار2- 23- نمودار فعالیت مدیریتChair 65
نمودار2- 24- نمودار حالت مدیریتChair 66
نمودار2- 25- نمودار توالی ایجاد کنفرانس 69
نمودار2- 26- نمودار همکاری ایجاد کنفرانس 70
نمودار2- 27- نمودار فعالیت ایجاد کنفرانس 71
نمودار2- 28- نمودار حالت ایجاد کنفرانس 72
نمودار2- 29- نمودار توالی اعلام موضوع مرتبط با کنفرانس به PChair 75
نمودار2- 30- نمودار همکاری اعلام موضوع مرتبط با کنفرانس به PChair 76
نمودار2- 31- نمودار فعالیت اعلام موضوع مرتبط با کنفرانس به PChair 77
نمودار2- 32- نمودار حالت اعلام موضوع مرتبط با کنفرانس به PChair 78
نمودار2- 33- نمودار توالی تایید / عدم تایید موضوعات کنفرانس 81
نمودار2- 34- نمودار همکاری تایید / عدم تایید موضوعات کنفرانس 82
نمودار2- 35- نمودار فعالیت تایید / عدم تایید موضوعات کنفرانس 83
نمودار2- 36- نمودار حالت تایید / عدم تایید موضوعات کنفرانس 84
نمودار2- 37- نمودار توالی ارسال مقاله برای داوری 87
نمودار2- 38- نمودار همکاری ارسال مقاله برای داوری 88
نمودار2- 39- نمودار فعالیت ارسال مقاله برای داوری 89
نمودار2- 40- نمودار حالت ارسال مقاله برای داوری 90
نمودار2- 41- نمودار توالی ارسال مقاله 93
نمودار2- 42- نمودار همکاری ارسال مقاله 94
نمودار2- 43- نمودار فعالیت ارسال مقاله 95
نمودار2- 44- نمودار حالت ارسال مقاله 96
نمودار2- 45- نمودار توالی بررسی مقاله 98
نمودار2- 46- نمودار همکاری بررسی مقاله 99
نمودار2- 47- نمودار فعالیت بررسی مقاله 100
نمودار2- 48- نمودار حالت بررسی مقاله 101
نمودار2- 49- نمودار توالی ثبت نمره مقاله 104
نمودار2- 50- نمودار همکاری ثبت نمره مقاله 105
نمودار2- 51- نمودار فعالیت ثبت نمره مقاله 106
نمودار2- 52- نمودار حالت ثبت نمره مقاله 107
نمودار2- 53- نمودار توالی واریز مبلغ کنفرانس در صورت تایید مقاله 110
نمودار2- 54- نمودار همکاری واریز مبلغ کنفرانس در صورت تایید مقاله 111
نمودار2- 55- نمودار فعالیت واریز مبلغ کنفرانس در صورت تایید مقاله 112
نمودار2- 56- نمودار حالت واریز مبلغ کنفرانس در صورت تایید مقاله 113

نمودار3- 1- نمودار اصلی Class سیستم 118
نمودار3- 2- نمودار کلاس کاربر 119
نمودار3- 3- نمودار کلاس مسئول اصلی وب سایت 119
نمودار3- 4- نمودار کلاس PChair 120
نمودار3- 5- نمودار کلاس Chair 120
نمودار3- 6- نمودار کلاس داور مقالات 120
نمودار3- 7- نمودار کلاس ارسال کننده مقاله 121
نمودار3- 8- نمودار کلاس کنفرانس 121
نمودار3- 9- نمودار کلاس موضوعات کنفرانس 122
نمودار3- 10- نمودار کلاس مقالات 122
نمودار3- 11- نمودار کلاس مقالات ارسالی Chair 123
نمودار3- 12- نمودار کلاس نمره مقاله ها 123

فهرست جدول ها
عنوان صفحه
جدول 2- 1- جدول اصلی سناریو 29
جدول 2- 2- جدول سناریوی ثبت نام در سیستم 31
جدول 2- 3 – جدول سناریوی ورود به سیستم 37
جدول 2- 4- جدول سناریوی ایجاد PChair 43
جدول 2- 5- جدول سناریوی مدیریت PChair 49
جدول 2- 6- جدول سناریوی ایجاد Chair 55
جدول 2- 7- جدول سناریوی مدیریت Chair 62
جدول 2- 8- جدول سناریوی ایجاد کنفرانس 68
جدول 2- 9- جدول سناریوی اعلام موضوع مرتبط با کنفرانس به PChair 74
جدول 2- 10- جدول سناریوی تایید / عدم تایید موضوعات کنفرانس 80
جدول 2- 11- جدول سناریوی ارسال مقاله برای داوری 86
جدول 2- 12- جدول سناریوی ارسال مقاله 92
جدول 2- 13- جدول سناریوی بررسی مقاله 97
جدول 2- 14- جدول سناریوی ثبت نمره مقاله 103
جدول 2- 15- جدول سناریوی ثبت نمره مقاله 109

پروژه تجزیه و تحلیل سیستم مدیریت کنفرانس و داوری مقالات 120ص
فرمت پروژه : فایل ورد + رشنال رز
قیمت : 16.000 تومان

 

پروژه تجزیه و تحلیل برنامه بازی مار و پله 80ص

پروژه تجزیه و تحلیل برنامه بازی مار و پله 80ص
فرمت پروژه : فایل ورد + رشنال رز
قیمت : 15.000 تومان

 

فصل اول: چشم انداز پروژه (Vision) 9
1-1- مقدمه 10
1-2- Vision چیست 10
1-3- موضوع پروژه 10
1-4- اهداف پروژه 11
1-5- انجام پروژه چه سودی دارد 11
1-6- ذینفعان پروژه 11
1-7- سابقه انجام پروژه های مشابه 12
1-8- معایب پروژه های گذشته 13
1-9- زبان برنامه نویسی 13
1-10- پایگاه داده 13
1-11- روش تحلیل سیستم 14
1-12- سیستم عامل مورد نیاز برای پیاده سازی 14
1-13- سایر نرم افزارهای مورد نیاز برای پیاده سازی سیستم 14
فصل دوم : بررسی روند کار در بازی مار و پله 15
2-1- مقدمه 16
2-2- بررسی Actor های فیزیکی بازی مار وپله و شرح هر یک از آنها 16
2-3-رابطه ی Generalization بین اکتور های سیستم 17
4-4- بررسی Use case های فیزیکی بازی مار و پله 18
2-5- Use Case Diagram های فیزیکی مار و پله 19
2-5-1- Use case Diagram اصلی سیستم 19
2-5-2- Use case Diagram بخش کاربر 20
2-5-3- Use case Diagram بخش ماژول برنامه 21
2-6- نکاتی راجع به نوشتن سناریو برای Use Case ها 22
2-6-1- سناریوی Use Case درخواست شروع بازی 24
2-6-2- سناریوی Use Case انداختن تاس 28
2-6-3- سناریوی Use Case آوردن امتیاز 6 جهت شروع بازی 32
2-6-4- سناریوی Use Case انجام حرکت های مهره 36
2-6-5- سناریوی Use Case مرتب سازی صفحه بازی برای شروع 40
2-6-6- سناریوی Use Case بررسی عدد تاس برای شروع 44
2-6-7- سناریوی Use Case انجام حرکت مهره به اندازه تاس انداخته شده 48
2-6-8- سناریوی Use Case بررسی جریمه یا کسب امتیاز در محل قرارگیری مهره 52
فصل سوم : بررسی کدهای برنامه و توضیحات کدها 56
3-1- فرم اصلی (Form1 ) 57
فصل چهارم : بررسی زبان برنامه نویسی 72
4-1- مقدمه 73
4-2- اهداف طراحی زبان 74
4-3- تاریخچه 75
4-4- ویژگی‌ها 75
4-5- سیستم یکپارچه شده 77
4-6- انواع داده 77
Boxing و EnBoxing 78
4-7- ویژگی‌های جدید در C# 79
کلاسهای partial 79
Genericها 79
کلاس های static 80
یک شکل جدید از تکرار کننده با استفاده از سازنده توابع 80
Delegateهای ناشناس 80
Delegate covariance and contravariance 81
نوع داده Nullable 81
منابع و مآخذ 83

فهرست شکل ها
عنوان . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . صفحه
شکل 2- 1- نمایش اکتور برنامه 16
شکل 2- 2- نمایش ماژول اجرای برنامه 16
شکل 2- 3- نمایش رابطه ی Generalization بین اکتور های سیستم 17
شکل 2- 4- نمایش Use case Diagram اصلی سیستم 19
شکل 2- 5- نمایش Use case Diagram بخش کاربر 20
شکل 2- 6- نمایش Use case Diagram بخش ماژول برنامه 21
شکل 3- 1- نمایش فرم اصلی برنامه………………………………………………………………………..57

فهرست نمودار ها
عنوان . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . صفحه
نمودار2- 1- نمودار توالی درخواست شروع بازی 25
نمودار2- 2- نمودار همکاری درخواست شروع بازی 26
نمودار2- 3- نمودار فعالیت درخواست شروع بازی 27
نمودار2- 4- نمودار توالی انداختن تاس 29
نمودار2- 5- نمودار همکاری انداختن تاس 30
نمودار2- 6- نمودار فعالیت انداختن تاس 31
نمودار2- 7- نمودار توالی آوردن امتیاز 6 جهت شروع بازی 33
نمودار2- 8- نمودار همکاری آوردن امتیاز 6 جهت شروع بازی 34
نمودار2- 9- نمودار فعالیت آوردن امتیاز 6 جهت شروع بازی 35
نمودار2- 10- نمودار توالی انجام حرکت های مهره 37
نمودار2- 11- نمودار همکاری انجام حرکت های مهره 38
نمودار2- 12- نمودار فعالیت انجام حرکت های مهره 39
نمودار2- 13- نمودار توالی مرتب سازی صفحه بازی برای شروع 41
نمودار2- 14- نمودار همکاری مرتب سازی صفحه بازی برای شروع 42
نمودار2- 15- نمودار فعالیت مرتب سازی صفحه بازی برای شروع 43
نمودار2- 16- نمودار توالی بررسی عدد تاس برای شروع 45
نمودار2- 17- نمودار همکاری بررسی عدد تاس برای شروع 46
نمودار2- 18- نمودار فعالیت بررسی عدد تاس برای شروع 47
نمودار2- 19- نمودار توالی انجام حرکت مهره به اندازه تاس انداخته شده 49
نمودار2- 20- نمودار همکاری انجام حرکت مهره به اندازه تاس انداخته شده 50
نمودار2- 21- نمودار فعالیت انجام حرکت مهره به اندازه تاس انداخته شده 51
نمودار2- 22- نمودار توالی بررسی جریمه یا کسب امتیاز در محل قرارگیری مهره 53
نمودار2- 23- نمودار همکاری بررسی جریمه یا کسب امتیاز در محل قرارگیری مهره 54
نمودار2- 24- نمودار فعالیت بررسی جریمه یا کسب امتیاز در محل قرارگیری مهره 55

فهرست جدول ها
عنوان . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . صفحه
جدول 2- 1- جدول اصلی سناریو 23
جدول 2- 2- جدول سناریوی Use Case درخواست شروع بازی 24
جدول 2- 3- جدول سناریوی Use Case انداختن تاس 28
جدول 2- 4- جدول سناریوی Use Case آوردن امتیاز 6 جهت شروع بازی 32
جدول 2- 5- جدول سناریوی Use Case انجام حرکت های مهره 36
جدول 2- 6- جدول سناریوی Use Case مرتب سازی صفحه بازی برای شروع 40
جدول 2- 7- جدول سناریوی Use Case بررسی عدد تاس برای شروع 44
جدول 2- 8- جدول سناریوی Use Case انجام حرکت مهره به اندازه تاس انداخته شده 48
جدول 2- 9- جدول سناریوی Use Case بررسی جریمه یا کسب امتیاز در محل قرارگیری مهره 52

هدف از پیاده سازی ، سیستمی است که با آن بتوان بازی مار و پله را انجام داد.
در پیاده سازی این پروژه اهداف تجاری مد نظر نمی باشد. بلکه فقط اهداف آموزشی زیر مد نظر می باشد: (البته ممکن است از این سیستم در مقاصد تجاری نیز استفاده شود)

پروژه تجزیه و تحلیل برنامه بازی مار و پله 80ص
فرمت پروژه : فایل ورد + رشنال رز
قیمت : 15.000 تومان

 

پروژه تجزیه و تحلیل سیستم دفترخانه ثبت اسناد رسمی 35ص

پروژه تجزیه و تحلیل سیستم دفترخانه ثبت اسناد رسمی 35ص
فرمت پروژه : فایل ورد
قیمت : 8.000 تومان

 

شرح سیستم دفترخانه ثبت اسناد رسمی 4
بخش های مختلف دفترخانه اسناد رسمی 4
رییس دفتر خانه : 4
قسمت ثبت تقاضاها : 4
ثبت کامپیوتری : 5
ثبت دستی : 5
قسمت تکمیل مدارک : 5
قسمت پرونده سازی : 5
قسمت ثبت پرونده : 5
قسمت بایگانی : 6
چارت سازمانی دفتر خانه اسناد رسمی 7
نمودارهای DFD فیزیکی 8
شناسایی موجودیت ها 15
فرم تشریح خطوط جریان ارتباطی 17
فرم جریان داده 17
فرم 1 (ارائه مدارک) 17
فرم جریان داده 18
فرم 2 (دریافت گواهی امضا) 18
فرم ذخیره داده 18
فرم ذخیره داده 1 (مبلغ دریافتی) 18
فرم ذخیره داده 2 (پرونده) 19
DFDهای منطقی 20
ماتریس ارتباط بین موجودیت ها 23
فرهنگ داده ها (DATA DICTIONARY) 24
جدول tblCustomer (مشتری) 24
جدول tblAmoun (دریافت مبلغ) 25
جدول tblGavahiEmza (گواهی امضا) 26
جدول tblMadarek (مدارک) 27
جدول tblSanad (سند) 28
جدول tblFile (پرونده) 29
جدول tblEstelam (استعلام) 30
جدول tblPersonnel (پرسنل) 31
نمودار ER منطقی سیستم دفتر خانه ثبت اسناد رسمی 32
نمودار ER فیزیکی سیستم دفتر خانه ثبت اسناد رسمی 33
شرح پردازش ها 34

شرح سیستم دفترخانه ثبت اسناد رسمی
دفترخانه را درواقع می توان یک مکانی به شمارآورد که به طور کامل با مردم و اموال انها سروکار دارد.

بخش های مختلف دفترخانه اسناد رسمی
1) یک دفتر خانه را می توان به قسمت های مختلفی تقسیم کرد که در این قسمت به این موارد اشاره کرده و هر کدام را به طور مختصر شرح می دهیم :

1- رییس دفتر خانه
2- قسمت ثبت تقاضاها
3- قسمت تکمیل مدارک
4- قسمت پرونده سازی برای متقاضی
5- قسمت ثبت پرونده
6- قسمت بایگانی

رییس دفتر خانه :
رییس یک دفتر خانه در واقع کسی است که بر کار تمام کارمندان نظارت دارد و روابط بین انها را بر قرار می سازد.
رییس دفترخانه همیشه کارهای اصلی را انجام می دهد که از جمله کارهای او می توان به امضای اخر ان ثبت یا سند متقاضی اشاره کرد که هم در اول و هم در اخر پرونده صورت می گیرد.

قسمت ثبت تقاضاها :

وظیفه کارمندان در این قسمت این است که تقاضای متقاضیان را که یکی ازهمان مواردی است که قبلا گفته شده ثبت کنند تا به مرحله بعد نزدیکتر شود این عمل ثبت کردن که در هر صورتی توسط کارمندان صورت میگیرد به دو نوع تقسیم می شود که بستگی به پیشرفتگی و به روز بودن ان دفترخانه دارد که این دو قسمت عبارتند از :
1) ثبت کامپیوتری
2) ثبت دستی

ثبت کامپیوتری :
تقاضا در این نوع سبک از طریق کارمندان به وسیله کامپیوتر صورت میگرد و این روش دارای سرعت بالا و هزینه کمتری میباشد و کارمندان راحت تر عمل ثبت را انجام می دهند.

ثبت دستی :
این روش هم به همان صورت توسط کارمندان صورت می گیرد با این تفاوت که دیگراز کامپیوتر استفاده نمی شود و ثبت در دفترهای بزرگ و مخصوص ثبت صورت می گیرد و این روشی است که بسیار کند است و مدت زمان زیادی برای این کار باید صرف شود.

پروژه تجزیه و تحلیل سیستم دفترخانه ثبت اسناد رسمی 35ص
فرمت پروژه : فایل ورد
قیمت : 8.000 تومان

 

پروژه تجزیه و تحلیل دفترچه خاطرات آنلاین 90ص

پروژه تجزیه و تحلیل دفترچه خاطرات آنلاین 90ص
فرمت پروژه : فایل ورد + رشنال رز
قیمت : 15.000 تومان

 

مقدمه 7
هدف سیستم جاری 7
زبان تحلیل سیستم 7
تاریخچة UML 8
ویژگیهای UML 10
فصل اول: USE CASE DIAGRAMS 13
1-1- Use case چیست؟ 15
1-2- Actor چیست؟ 15
1-3- دیاگرام use case چیست؟ 16
1-4- ارتباطات بین use case ها چگونه است؟ 16
1-5- شناسائی Actor های سیستم 16
1-5-1- Actor کاربر 18
1-5-2- Actor مدیر وب سایت 18
1-5-3- Actor بازدید کننده 19
1-6 : شناسائی Use Case ها 21
1-6-2-Sing In Use Case 23
1-6-3- Add News Group Use Case 24
1-6-4- Add khatere Use Case 25
1-6-5-Voting Use Case 26
1-6-6- Management Voting Use Case 27
1-6-7- Sending File Use Case 28
1-6-8- News Editing Use Case 29
1-6-9- Edite Profile Use Case 30
1-6-10Accept News Use Case – 31
1-6-11- Users PermissionUse Case 32
1-6-12- Add Private Users Use Case 33
1-6-13- Maim Use Case 34
فصل دوم: SEQUENCE DIAGRAMS 35
2-1- نمودار توالی (Sequence Diagram) 36
2-2- رسم نمودارهای توالی (Sequence Diagrams) 37
2-2-1- نمودار توالی مربوط به عملیات ثبت نام کاربر جدید 38
2-2-2- نمودار توالی مربوط به عملیات ورود به سیستم کاربر 39
2-2-3- نمودار توالی مربوط به عملیات ایجاد گروه خبری جدید 40
2-2-4- نمودار توالی مربوط به عملیات ارسال خاطره 41
2-2-5- نمودار توالی مربوط به عملیات تعیین سطح دسترسی کاربران 44
2-2-6- نمودار توالی مربوط به عملیات ارسال نظرکاربر 45
2-2-7- نمودار توالی مربوط به عملیات مدیریت نظرات 47
2-2-8- نمودار توالی مربوط به ارسال فایل کاربر 48
2-2-9- نمودار توالی مربوط به اشتراک خاطرات خصوصی 50
2-2-10- نمودار توالی مربوط به تایید نوشته های اعضا 53
2-2-11- نمودار توالی مربوط به ویرایش نوشته 54
فصل سوم: رسم نمودارهای همکاری 58
3-1: نمودارهمکاری مربوط به عملیات ثبت نام کاربر جدید 59
3-2: نمودار همکاری مربوط به عملیات ورود به سیستم کاربر 59
3-3 : نمودار همکاری مربوط به عملیات ایجاد گروه عنوان جدید 60
3-4 : نمودار همکاری مربوط به عملیات ثبت خاطره ها 61
3-5 : نمودارهمکاری مربوط به عملیات تعیین سطح دسترسی کاربران 62
3-6: نمودار همکاری مربوط به ارسال نظر 63
3-7 : نمودارهمکاری مربوط به عملیات مدیریت نظرات 64
3-8 : نمودار همکاری مربوط به عملیات ارسال فایل کاربر 65
3-9: نمودار همکاری مربوط به اشتراک خاطرات خصوصی 66
3-10: نمودارهمکاری مربوط به تایید نوشته های اعضا 67
3-11: نمودارهمکاری مربوط به ویرایش نوشته 68
3-12: نمودار همکاری مربوط به ویرایش مشخصات 69
فصل چهارم: ACTIVITY DIAGRAMS 70
4-1- نمودارفعالیت مربوط به عملیات ثبت نام کاربر جدید 71
4-2- نمودار فعالیت مربوط به عملیات ورود به سیستم کاربر 72
4-3-نمودارفعالیت مربوط به عملیات ایجاد گروه خبری جدید 73
4-4-نمودار فعالیت مربوط به عملیات درج خاطره ها 74
4-5-نمودارفعالیت مربوط به عملیات خروج 76
4-6- نمودار فعالیت مربوط به ارسال نظر 77
4-7-نمودارفعالیت مربوط به عملیات مدیریت نظرات 78
4-8-نمودار فعالیت مربوط به عملیات ارسال فایل کاربر 79
4-9- نمودار فعالیت مربوط به اشتراک خاطرات خصوصی 80
4-10-نمودارفعالیت مربوط به تایید نوشته های اعضا 82
4-11- نمودار فعالیت مربوط به ویرایش مشخصات 83
فصل پنجم: ER DIAGRAM 84
5-1- مدلسازی معنایی 85
5-1-1-سه مفهوم معنايي موجود در روش ER 85
5-1-2-سه ضابطه در رابطه با تشخيص يك نوع موجوديت 85
5-2-نمودار ER سیستم خبری الکترونیکی دفترچه خاطرات 86
فصل ششم : طراحی پایگاه داده 87
6-1: کاربران(Users) 88
6-2 :نوع کا ربران(UserTypes) 88
6-3 :نظر سنجی(Votes) 89
6-4 :خاطره(tblKhaterat) 89
6-5: تعدادا بازدید(VisitCounts) 90
6-6 :فایل های ضمیمه(tblMusics) 90
6-7 :گروه خاطره(NewsGroups) 90
6-8 : لینک های اصلی(MainLinks) 91
6-9 :خاطرات خصوصی(tblKhateratPrivate) 91
6-10: نوع خاطره 91
6- :11 ارتباط جداول 92
منابع 93
کتابها 93
وب سایتها 93

چکیده
با پیشرفت تکنولوژیهای سیستمهای اطلاع رسانی ، سمت و سوئی که این گونه سیستمهای اطلاعاتی پیدا نموده اند به علت حجم انبوه اطلاعات بیشتر به سمت سیستمهای پویایی بوده که مبتنی بر پایگاه های داده ای قدرتمند می باشند.
در این میان نباید نقش طراحان و تحلیل گران این گونه سیستمها را نادیده گرفت. چرا که در صورت نبود یک تحلیل مناسب از یک سیستم ، نمی توان از آن سیستم به نحو اساسی استفاده نمود.
در سیستم جاری (سیستم الکترونیکی دفترچه خاطرات ) سعی برآن شده که با روش تحلیل UML به بررسی سیستم با دید نرم افزاری پرداخته شود.

مقدمه
هدف سیستم جاری
هدف از این پروژه مهندسی نرم افزار ، تحلیل وب سایتی است که با آن بتوان خاطرات شخصی را در فضای وب در معرض دید کاربران قرار داد. این سیستم باید به گونه ای باشد که بتوان با آن عملیات عضو گیری را نیز انجام داد. البته برای اعضا یک سری امکانات نیز در نظر گرفته شده است که افراد غیر عضو از آنها نمی توانند استفاده نمایند.

پروژه تجزیه و تحلیل دفترچه خاطرات آنلاین 90ص
فرمت پروژه : فایل ورد + رشنال رز
قیمت : 15.000 تومان

 

پروژه تجزیه و تحلیل وب سایت آنلاین برگزاری همایش ها و سمینار ها 100ص

پروژه تجزیه و تحلیل وب سایت آنلاین برگزاری همایش ها و سمینار ها 100ص
فرمت پروژه : فایل ورد + رشنال رز
قیمت : 15.000 تومان

 

فصل اول : چشم انداز پروژه (VISION) 10
1-1- مقدمه 11
1-2- VISION چیست 11
1-3- موضوع پروژه 11
1-4- اهداف پروژه 12
1-5- انجام پروژه چه سودی دارد 12
1-6- ذینفعان پروژه 13
1-7- سابقه انجام پروژه های مشابه 13
1-8- معایب پروژه های گذشته 14
1-9- زبان برنامه نویسی 14
1-10- پایگاه داده 15
1-11- روش تحلیل سیستم 15
1-12- سیستم عامل مورد نیاز برای پیاده سازی 15
1-13- سایر نرم افزارهای مورد نیاز برای پیاده سازی سیستم 15
فصل دوم : بررسی روند کار در یک وب سایت همایش و سمینار 17
2-1- مقدمه 18
2-2- بررسی ACTOR های فیزیکی وب سایت همایش و سمینار و شرح هر یک از آنها 18
2-3-رابطه ی GENERALIZATION بین اکتور های سیستم 19
2-5- USE CASE DIAGRAM های فیزیکی وب سایت سمینار 22
2-5-1- USE CASE DIAGRAM اصلی سیستم 22
2-5-2-USE CASE DIAGRAM مربوط به بخش مدیریت 23
2-5-3-USE CASE DIAGRAM مربوط به بخش کاربران 24
2-6- نکاتی راجع به نوشتن سناریو برای USE CASE ها 25
2-6-1- سناریوی Use Caseثبت نام در سیستم 27
2-6-2- سناریوی Use Case ورود به سیستم 32
2-6-3- سناریوی Use Case ویرایش مشخصات کاربری 37
2-6-4- سناریوی Use Caseایجاد گروه همایش و سمینار جدید 42
نمودار همکاری (COLLABORATION DIAGRAM) ایجاد گروه همایش و سمینار جدید 45
نمودار فعالیت (ACTIVITY DIAGRAM) ایجاد گروه همایش و سمینار جدید 46
2-6-5- سناریوی Use Caseایجاد همایش و سمینار جدید 47
نمودار توالی(SEQUENCE DIAGRAM ) ایجاد همایش و سمینار جدید 49
نمودار همکاری (COLLABORATION DIAGRAM) ایجاد همایش و سمینار جدید 50
نمودار فعالیت (ACTIVITY DIAGRAM) ایجاد همایش و سمینار جدید 51
2-6-6- سناریوی Use Caseویرایش همایش و سمینار 52
نمودار توالی(SEQUENCE DIAGRAM ) ویرایش همایش و سمینار 54
نمودار همکاری (COLLABORATION DIAGRAM) ویرایش همایش و سمینار 55
نمودار فعالیت (ACTIVITY DIAGRAM) ویرایش همایش و سمینار 56
2-6-7- سناریوی Use Caseجستجوی همایش و سمینارها 57
نمودار توالی(SEQUENCE DIAGRAM ) جستجوی همایش و سمینارها 59
2-6-8- سناریوی Use Case ثبت نام در همایش 62
2-6-9- سناریوی Use Case درخواست برگزاری همایش یا سمینار 67
2-6-10- سناریوی Use Case پرداخت وجه همایش یا سمینار 72
2-6-11- سناریوی Use Caseمدیریت کاربران 77
2-6-12- سناریوی Use Case بررسی درخواست های سمینار و همایش کاربران 82
2-6-13- سناریوی Use Case مدیریت درخواست های شرکت در همایش یا سمینار 88
3-1- مقدمه 95
3- 2- توضیحات متدهای نمودارهای کلاس وب سایت همایش و سمینار 97
3-3-نمودار اصلی CLASS سیستم 98
3-4-جزئیات و نام هر کلاس 99
3-4-1-کلاس کاربر 99
3-4-2-کلاس مدیر 99
3-4-3-کلاس بازدیدکننده 100
3-4-4-کلاس گروه همایش 100
3-4-5-کلاس همایش 101
3-4-6-کلاس درخواست های همایش 101
3-4-7-کلاس ثبت نام در همایش 102
3-4-8-کلاس پرداختی های کاربران 103
منابع 104

فهرست شکل ها
عنوان صفحه
شکل2 – 1- نمایش اکتور کاربر 19
شکل2 – 2- نمایش اکتورمدیر وب سایت 19
شکل2 – 3- مایش اکتور بازدیدکننده 20
شکل2 – 4- نمایش رابطه ی Generalization بین اکتور های سیستم 20
شکل2 – 5- نمایش Use case Diagram اصلی سیستم 23
شکل2 – 6- نمایش Use case Diagram مربوط به بخش مدیریت 24
شکل2 – 7 – نمایش Use case Diagram مربوط به بخش کاربران 25

فهرست نمودار ها
عنوان صفحه
نمودار2- 1- نمودار توالی ثبت نام در سیستم 29
نمودار2- 2- نمودار همکاری ثبت نام در سیستم 30
نمودار2- 3- نمودار فعالیت ثبت نام در سیستم 31
نمودار2- 4- نمودار توالی ورود به سیستم 34
نمودار2- 5- نمودار همکاری ورود به سیستم 35
نمودار2- 6- نمودار فعالیت ورود به سیستم 36
نمودار2- 7- نمودار توالی ویرایش مشخصات کاربری 39
نمودار2- 8- نمودار همکاری ویرایش مشخصات کاربری 40
نمودار2- 9- نمودار فعالیت ویرایش مشخصات کاربری 41
نمودار2- 10- نمودار توالی ایجاد گروه همایش و سمینار جدید 44
نمودار2- 11- نمودار همکاری ایجاد گروه همایش و سمینار جدید 45
نمودار2- 12- نمودار فعالیت ایجاد گروه همایش و سمینار جدید 46
نمودار2- 13- نمودار توالی ایجاد همایش و سمینار جدید 49
نمودار2- 14- نمودار همکاری ایجاد همایش و سمینار جدید 50
نمودار2- 15- نمودار فعالیت ایجاد همایش و سمینار جدید 51
نمودار2- 16- نمودار توالی ویرایش همایش و سمینار 54
نمودار2- 17- نمودار همکاری ویرایش همایش و سمینار 55
نمودار2- 18- نمودار فعالیت ویرایش همایش و سمینار 56
نمودار2- 19- نمودار توالی جستجوی همایش و سمینارها 59
نمودار2- 20- نمودار همکاری جستجوی همایش و سمینارها 60
نمودار2- 21- نمودار فعالیت جستجوی همایش و سمینارها 61
نمودار2- 22- نمودار توالی ثبت نام در همایش 64
نمودار2- 23- نمودار همکاری ثبت نام در همایش 65
نمودار2- 24- نمودار فعالیت ثبت نام در همایش 66
نمودار2- 25- نمودار توالی درخواست برگزاری همایش یا سمینار 69
نمودار2- 26- نمودار همکاری درخواست برگزاری همایش یا سمینار 70
نمودار2- 27- نمودار فعالیت درخواست برگزاری همایش یا سمینار 71
نمودار2- 28- نمودار توالی پرداخت وجه همایش یا سمینار 74
نمودار2- 29- نمودار همکاری پرداخت وجه همایش یا سمینار 75
نمودار2- 30- نمودار فعالیت پرداخت وجه همایش یا سمینار 76
نمودار2- 31- نمودار توالی مدیریت کاربران 79
نمودار2- 32- نمودار همکاری مدیریت کاربران 80
نمودار2- 33- نمودار فعالیت مدیریت کاربران 81
نمودار2- 34- نمودار توالی بررسی درخواست های سمینار و همایش کاربران 84
نمودار2- 35- نمودار همکاری بررسی درخواست های سمینار و همایش کاربران 86
نمودار2- 36- نمودار فعالیت بررسی درخواست های سمینار و همایش کاربران 87
نمودار2- 37- نمودار توالی مدیریت درخواست های شرکت در همایش یا سمینار 90
نمودار2- 38- نمودار همکاری مدیریت درخواست های شرکت در همایش یا سمینار 92
نمودار2- 39- نمودار فعالیت مدیریت درخواست های شرکت در همایش یا سمینار 93

نمودار3- 1- نمودار اصلی Class سیستم 98
نمودار3- 2- نمودار کلاس کاربر 99
نمودار3- 3- نمودار کلاس مدیر 99
نمودار3- 4- نمودار کلاس بازدیدکننده 100
نمودار3- 5- نمودار کلاس گروه همایش 100
نمودار3- 6 – نمودار کلاس همایش 101
نمودار3- 7- نمودار کلاس درخواست های همایش 101
نمودار3- 8- نمودار کلاس ثبت نام در همایش 102
نمودار3- 9- نمودار کلاس پرداختی های کاربران 103

فهرست جدول ها
عنوان صفحه
جدول 2- 1- جدول اصلی سناریو 26
جدول 2- 2- جدول سناریوی Use Caseثبت نام در سیستم 28
جدول 2- 3- جدول سناریوی Use Case ورود به سیستم 33
جدول 2- 4- جدول سناریوی Use Case ویرایش مشخصات کاربری 38
جدول 2- 5- جدول سناریوی Use Caseایجاد گروه همایش و سمینار جدید 43
جدول 2- 6- جدول سناریوی Use Caseایجاد همایش و سمینار جدید 48
جدول 2- 7- جدول سناریوی Use Caseویرایش همایش و سمینار 53
جدول 2- 8- جدول سناریوی Use Case جستجوی همایش و سمینار ها 58
جدول 2- 9- جدول سناریوی Use Case ثبت نام در همایش 63
جدول 2- 10- جدول سناریوی Use Case درخواست برگزاری همایش یا سمینار 68
جدول 2- 11- جدول سناریوی Use Case پرداخت وجه همایش یا سمینار 73
جدول 2- 12- جدول سناریوی Use Case مدیریت کاربران 78
جدول 2- 13- جدول سناریوی Use Case بررسی درخواست های سمینار و همایش کاربران 83
جدول 2- 14- جدول سناریوی Use Case مدیریت درخواست های شرکت در سمینار و همایش 89

پروژه تجزیه و تحلیل وب سایت آنلاین برگزاری همایش ها و سمینار ها 100ص
فرمت پروژه : فایل ورد + رشنال رز
قیمت : 15.000 تومان

 

پروژه تجزیه و تحلیل سیستم وبلاگدهی 115ص

پروژه تجزیه و تحلیل سیستم وبلاگدهی 115ص
فرمت پروژه : فایل ورد + رشنال رز
قیمت : 15.000 تومان

 

مودارهای UML سیستم وبلاگ دهی 1
نمودارهای یوزکیس 7
نمودار یوزکیس مدیر سیستم وبلاگ دهی 7
نمودار یوزکیس کاربرعضو (مدیر وبلاگ) 8
نمودار یوزکیس کاربر مهمان 10
نمودارهای مربوط به مدیریت نظر سنجي 11
سناریوی PollManagement (مدیریت نظر سنجی) 11
نمودار Sequence مدیریت نظر سنجي 12
نمودار Collaboration مدیریت نظر سنجي 13
نمودار Activity مدیریت نظر سنجي 14
نمودار State مدیریت نظر سنجي 15
نمودارهای مربوط به تغيير کلمه عبور 16
سناریوی EditUserName (تغییر کلمه عبور) 16
نمودار Sequence تغيير کلمه عبور 17
نمودار Collaboration تغيير کلمه عبور 18
نمودار Activity تغيير کلمه عبور 19
نمودار State تغيير کلمه عبور 20
نمودارهای ثبت وبلاگ جدید 21
سناریوی SabteWeblog (ثبت وبلاگ جدید) 21
نمودار Sequence ثبت وبلاگ جدید 22
نمودار Collaboration ثبت وبلاگ جدید 23
نمودار Activity ثبت وبلاگ جدید 24
نمودار State ثبت وبلاگ جدید 25
نمودارهای مربوط به ثبت نام در سیستم 26
سناریوی SabteNam (ثبت نام در سیستم) 26
نمودار Sequence ثبت نام در سیستم 27
نمودار Collaboration ثبت نام در سیستم 28
نمودار Activity ثبت نام در سیستم 29
نمودار State ثبت نام در سیستم 30
نمودارهای مربوط به خروج از پنل مديريت 31
سناریوی ExitFromPanel (خروج از پنل مديريت) 31
نمودار Sequence خروج از پنل مديريت 32
نمودار Collaboration خروج از پنل مديريت 33
نمودار Activity خروج از پنل مديريت 34
نمودار State خروج از پنل مديريت 35
نمودارهای مربوط به خروج از سيستم 36
سناریویSign out (خروج از سیستم) 36
نمودار Sequence خروج از سيستم 37
نمودار Collaboration خروج از سيستم 38
نمودار Activity خروج از سيستم 39
نمودار State خروج از سيستم 40
سناریوی Download (دانلود) 41
نمودار State مربوط به Download (دانلود) 42
نمودارهای مربوط به دانلود تمرين 43
نمودار Sequence دانلود تمرين 43
نمودار Collaboration دانلود تمرين 44
نمودار Activity دانلود تمرين 45
نمودارهای مربوط به دانلود مقاله 46
نمودار Sequence دانلود مقاله 46
نمودار Collaboration دانلود مقاله 47
نمودار Activity دانلود مقاله 48
نمودارهای مربوط به درج کتاب خارج از ليست درسي 49
سناریویInsert Book in List (درج کتاب خارج از ليست درسي ) 49
نمودار Sequence درج کتاب خارج از ليست درسي 50
نمودار Collaboration درج کتاب خارج از ليست درسي 51
نمودار Activity درج کتاب خارج از ليست درسي 52
نمودار State درج کتاب خارج از ليست درسي 53
نمودارهای مربوط به شرکت در نظر سنجي 54
سناریوی Nazarsanji (شرکت در نظر سنجي) 54
نمودار Sequence شرکت در نظر سنجي 55
نمودار Collaboration شرکت در نظر سنجي 56
نمودار Activity شرکت در نظر سنجي 57
نمودار State شرکت در نظر سنجي 58
نمودارهای مربوط به قراردادن کامنت 59
سناریوی InsertCamment (قرار دادن کامنت) 59
نمودار Sequence قراردادن کامنت 60
نمودار Collaboration قراردادن کامنت 61
نمودار Activity قراردادن کامنت 62
نمودار State قراردادن کامنت 63
سناریوی Management (مدیریت مطالب) 64
نمودار State مربوط به Management (مدیریت مطالب) 65
نمودارهای مربوط به مديريت پست درسي 66
نمودار Sequence مديريت پست درسي 66
نمودار Collaboration مديريت پست درسي 67
نمودار Activity مديريت پست درسي 68
نمودارهای مربوط به مديريت تمرين ها 69
نمودار Sequence مديريت تمرين ها 69
نمودار Collaboration مديريت تمرين ها 70
نمودار Activity مديريت تمرين ها 71
نمودارهای مربوط به مديريت تنظيمات وبلاگ 72
نمودار Sequence مديريت تنظيمات وبلاگ 72
نمودار Collaboration مديريت تنظيمات وبلاگ 73
نمودار Activity مديريت تنظيمات وبلاگ 74
نمودارهای مربوط به مديريت خبرها و اطلاعيه ها 75
نمودار Sequence مديريت خبرها و اطلاعيه ها 75
نمودار Collaboration مديريت خبرها و اطلاعيه ها 76
نمودار Activity مديريت خبرها و اطلاعيه ها 77
نمودارهای مربوط به مديريت خبرهاي صفحه اصلي 78
نمودار Sequence مديريت خبرهاي صفحه اصلي 78
نمودار Collaboration مديريت خبرهاي صفحه اصلي 79
نمودار Activity مديريت خبرهاي صفحه اصلي 80
نمودارهای مربوط به مديريت کتابخانه 81
نمودار Sequence مديريت کتابخانه 81
نمودار Collaboration مديريت کتابخانه 82
نمودار Activity مديريت کتابخانه 83
نمودارهای مربوط به مديريت لينک ها 84
نمودار Sequence مديريت لينک ها 84
نمودار Collaboration مديريت لينک ها 85
نمودار Activity مديريت لينک ها 86
نمودارهای مربوط به مديريت مقالات 87
نمودار Sequence مديريت مقالات 87
نمودار Collaboration مديريت مقالات 88
نمودار Activity مديريت مقالات 89
نمودارهای مربوط به مديريت موضوعات درسي 90
نمودار Sequence مديريت موضوعات درسي 90
نمودار Collaboration مديريت موضوعات درسي 91
نمودار Activity مديريت موضوعات درسي 92
نمودارهای مربوط به مديريت وبلاگ ها 93
نمودار Sequence مديريت وبلاگ ها 93
نمودار Collaboration مديريت وبلاگ ها 94
نمودار Activity مديريت وبلاگ ها 95
نمودارهای مربوط به دانلود کتاب 96
نمودار Sequence دانلود کتاب 96
نمودار Collaboration دانلود کتاب 97
نمودار Activity دانلود کتاب 98
نمودارهای مربوط به مشاهده وبلاگ 99
نمودار Sequence ViewWeblog (مشاهده وبلاگ) 100
نمودار Collaboration ViewWeblog (مشاهده وبلاگ) 101
نمودار Activity ViewWeblog (مشاهده وبلاگ) 102
نمودار State ViewWeblog (مشاهده وبلاگ) 103
نمودارهای مربوط به ورود به پنل مديريت وبلاگ 104
نمودار Sequence ورود به پنل مديريت وبلاگ 105
نمودار Collaboration ورود به پنل مديريت وبلاگ 106
نمودار Activity ورود به پنل مديريت وبلاگ 107
نمودار State ورود به پنل مديريت وبلاگ 108
نمودارهای مربوط به ورود به سيستم 109
نمودار Sequence ورود به سيستم 110
نمودار Collaboration ورود به سيستم 111
نمودار Activity ورود به سيستم 112
نمودار State ورود به سيستم 113
نمودار Class سیستم وبلاگ دهی 114
نمودار deployment سیستم وبلاگ دهی 115

پروژه تجزیه و تحلیل سیستم وبلاگدهی 115ص
فرمت پروژه : فایل ورد + رشنال رز
قیمت : 15.000 تومان

 

1 2 3 10