Category Archives: پایگاه داده Access

پروژه پایگاه داده اکسس Access پایگاه بسیج

پروژه پایگاه داده اکسس Access پایگاه بسیج

پروژه پایگاه داده اکسس Access پایگاه بسیج

قیمت : 15000 تومان

 

امکانات پروژه

پروژه پایگاه داده Miocrosoft Access پایگاه بسیج دارای   2 جدول، 4 کوئری ،6 فرم، 2 گزارش و یک ماکرو می باشد.


لیست فرم های پایگاه داده

فرم ثبت اطلاعات و سوابق فعالیت های بسیجیان پایگاه

فرم اسامی بسیجیان

فرم مشاهده گزارشات

فرم ثبت و ویرایش اطلاعات

فرم ثبت اطلاعات شخصی پرسنل

فرم گزارشات به تفکیک

لیست جدول های پایگاه داده

جدول ثبت نام بسیجیان

جدول ثبت سوابق

 

پروژه پایگاه داده اکسس Access پایگاه بسیج,پایگاه داده بسیج,پایگاه داده Access ,Access,پایگاه بسیج,پایگاه داده اکسز,پروژه اکسز,پایگاه داده اکسسپروژه پایگاه داده اکسس Access پایگاه بسیج,پایگاه داده بسیج,پایگاه داده Access ,Access,پایگاه بسیج,پایگاه داده اکسز,پروژه اکسز,پایگاه داده اکسسپروژه پایگاه داده اکسس Access پایگاه بسیج,پایگاه داده بسیج,پایگاه داده Access ,Access,پایگاه بسیج,پایگاه داده اکسز,پروژه اکسز,پایگاه داده اکسسپروژه پایگاه داده اکسس Access پایگاه بسیج,پایگاه داده بسیج,پایگاه داده Access ,Access,پایگاه بسیج,پایگاه داده اکسز,پروژه اکسز,پایگاه داده اکسسپروژه پایگاه داده اکسس Access پایگاه بسیج,پایگاه داده بسیج,پایگاه داده Access ,Access,پایگاه بسیج,پایگاه داده اکسز,پروژه اکسز,پایگاه داده اکسس

پروژه پایگاه داده اکسس Access پایگاه بسیج,پایگاه داده بسیج,پایگاه داده Access ,Access,پایگاه بسیج,پایگاه داده اکسز,پروژه اکسز,پایگاه داده اکسسپروژه پایگاه داده اکسس Access پایگاه بسیج,پایگاه داده بسیج,پایگاه داده Access ,Access,پایگاه بسیج,پایگاه داده اکسز,پروژه اکسز,پایگاه داده اکسسپروژه پایگاه داده اکسس Access پایگاه بسیج,پایگاه داده بسیج,پایگاه داده Access ,Access,پایگاه بسیج,پایگاه داده اکسز,پروژه اکسز,پایگاه داده اکسسپروژه پایگاه داده اکسس Access پایگاه بسیج,پایگاه داده بسیج,پایگاه داده Access ,Access,پایگاه بسیج,پایگاه داده اکسز,پروژه اکسز,پایگاه داده اکسسپروژه پایگاه داده اکسس Access پایگاه بسیج,پایگاه داده بسیج,پایگاه داده Access ,Access,پایگاه بسیج,پایگاه داده اکسز,پروژه اکسز,پایگاه داده اکسس

 

پروژه پایگاه داده اکسس Access برنامه سیستم تعمیرات ونگهداری کامپیوتر

پروژه پایگاه داده اکسس Access برنامه سیستم تعمیرات ونگهداری کامپیوتر

پروژه پایگاه داده اکسس Access برنامه سیستم تعمیرات ونگهداری کامپیوتر

قیمت : 15000 تومان


پروژه پایگاه دادهMicrosoft Office Access برنامه  سیستم تعمیرات ونگهداری کامپیوتر دارای table و query و  form و report می باشد.

تعدادجدول:6

تعداد کوئری:2

تعدادفرم:9

تعداد گزارش:4

امکانات برنامه:

فرم ثبت اطلاعات فروش

فرم ورود اطلاعات وسوابق تعمیر و نگهداری سیستم ها

فرم ورود مشخصات کامپیوترهای موجود در شرکت

پایگاه داده Access ,Access,پایگاه داده اکسز,پروژه اکسز,پایگاه داده اکسس,پروژه پایگاه داده اکسس Access برنامه سیستم ونگهداری کامپیوتر,پایگاه داده Access ,Access,پایگاه داده اکسز,پروژه اکسز,پایگاه داده اکسس,پروژه پایگاه داده اکسس Access برنامه سیستم ونگهداری کامپیوتر,پایگاه داده Access ,Access,پایگاه داده اکسز,پروژه اکسز,پایگاه داده اکسس,پروژه پایگاه داده اکسس Access برنامه سیستم ونگهداری کامپیوتر,پایگاه داده Access ,Access,پایگاه داده اکسز,پروژه اکسز,پایگاه داده اکسس,پروژه پایگاه داده اکسس Access برنامه سیستم ونگهداری کامپیوتر,پایگاه داده Access ,Access,پایگاه داده اکسز,پروژه اکسز,پایگاه داده اکسس,پایگاه داده Access ,Access,پایگاه داده اکسز,پروژه اکسز,پایگاه داده اکسس,پروژه پایگاه داده اکسس Access برنامه سیستم ونگهداری کامپیوتر,پایگاه داده Access ,Access,پایگاه داده اکسز,پروژه اکسز,پایگاه داده اکسس,پروژه پایگاه داده اکسس Access برنامه سیستم ونگهداری کامپیوتر,پایگاه داده Access ,Access,پایگاه داده اکسز,پروژه اکسز,پایگاه داده اکسس,پروژه پایگاه داده اکسس Access برنامه سیستم ونگهداری کامپیوتر,پایگاه داده Access ,Access,پایگاه داده اکسز,پروژه اکسز,پایگاه داده اکسس,پروژه پایگاه داده اکسس Access برنامه سیستم ونگهداری کامپیوتر,پایگاه داده Access ,Access,پایگاه داده اکسز,پروژه اکسز,پایگاه داده اکسس,پروژه پایگاه داده اکسس Access برنامه سیستم تعمیرات ونگهداری کامپیوتر,پایگاه داده Access ,Access,پایگاه داده اکسز,پروژه اکسز,پایگاه داده اکسس,پروژه پایگاه داده اکسس Access برنامه سیستم تعمیرات ونگهداری کامپیوتر,پایگاه داده Access ,Access,پایگاه داده اکسز,پروژه اکسز,پایگاه داده اکسس,پروژه پایگاه داده اکسس Access برنامه سیستم تعمیرات ونگهداری کامپیوتر,پایگاه داده Access ,Access

پروژه پایگاه داده اکسس Access برنامه سوابق مصرف اینترنت

پروژه پایگاه داده اکسس Access برنامه سوابق مصرف اینترنت

پروژه پایگاه داده اکسس Access برنامه سوابق مصرف اینترنت
قیمت : 15000 تومان

پروژه پایگاه داده Microsoft Office Access برنامه سوابق مصرف اینترنت دارای table و query و form و report و module و macro می باشد.

 

تعدادجدول:4
تعدادفرم:9
تعداد گزارش :2
تعداد ماکرو:1

امکانات برنامه:
فرم ورود اطلاعات مربوط به حساب های اینترنت

فرم درج حساب های شارژ اینترنت

فرم ورود نام واحد

,پایگاه داده Access ,Access,پایگاه داده اکسز,پروژه اکسز,پایگاه داده اکسس,پایگاه داده Access ,Access,پایگاه داده اکسز,پروژه اکسز,پایگاه داده اکسس,پایگاه داده Access ,Access,پایگاه داده اکسز,پروژه اکسز,پایگاه داده اکسس,پایگاه داده Access ,Access,پایگاه داده اکسز,پروژه اکسز,پایگاه داده اکسس,پایگاه داده Access ,Access,پایگاه داده اکسز,پروژه اکسز,پایگاه داده اکسس,پایگاه داده Access ,Access,پایگاه داده اکسز,پروژه اکسز,پایگاه داده اکسس,پایگاه داده Access ,Access,پایگاه داده اکسز,پروژه اکسز,پایگاه داده اکسس,پایگاه داده Access ,Access,پایگاه داده اکسز,پروژه اکسز,پایگاه داده اکسس,پایگاه داده Access ,Access,پایگاه داده اکسز,پروژه اکسز,پایگاه داده اکسس,پایگاه داده Access ,Access,پایگاه داده اکسز,پروژه اکسز,پایگاه داده اکسس,پایگاه داده Access ,Access,پایگاه داده اکسز,پروژه اکسز,پایگاه داده اکسس,پایگاه داده Access ,Access,پایگاه داده اکسز,پروژه اکسز,پایگاه داده اکسس,پایگاه داده Access ,Access,پایگاه داده اکسز,پروژه اکسز,پایگاه داده اکسس,پایگاه داده Access ,Access,پایگاه داده اکسز,پروژه اکسز,پایگاه داده اکسس,پایگاه داده Access ,Access,پایگاه داده اکسز,پروژه اکسز,پایگاه داده اکسس,پروژه پایگاه داده اکسس Access برنامه سوابق مصرف اینترنتپروژه پایگاه داده اکسس Access برنامه سوابق مصرف اینترنتپروژه پایگاه داده اکسس Access برنامه سوابق مصرف اینترنتپروژه پایگاه داده اکسس Access برنامه سوابق مصرف اینترنتپروژه پایگاه داده اکسس Access برنامه سوابق مصرف اینترنتپروژه پایگاه داده اکسس Access برنامه سوابق مصرف اینترنت

پایگاه داده اکسس Access صدور بیمه نامه

پایگاه داده اکسس Access صدور بیمه نامهپایگاه داده اکسس Access صدور بیمه نامه
قیمت : 15000 تومان

پروژه پایگاه داده Miocrosoft Access صدور بیمه نامه دارای 4 جدول، 2 کوئری ،8 فرم و 5 گزارش می باشد.

لیست فرم های پایگاه داده
فرم صدور بیمه نامه
فرم خریدار
فرم انواع بیمه
فرم بیمه نامه های صدوری هر مشتری
فرم مشخصات مشتری

لیست جدول های پایگاه داده
جدول مشتریان
جدول انواع بیمه
جدول بیمه نامه ها

 

,پایگاه داده Access ,Access,پایگاه داده اکسز,پروژه اکسز,پایگاه داده اکسس,,پایگاه داده Access ,Access,پایگاه داده اکسز,پروژه اکسز,پایگاه داده اکسس,,پایگاه داده Access ,Access,پایگاه داده اکسز,پروژه اکسز,پایگاه داده اکسس,,پایگاه داده Access ,Access,پایگاه داده اکسز,پروژه اکسز,پایگاه داده اکسس,,پایگاه داده Access ,Access,پایگاه داده اکسز,پروژه اکسز,پایگاه داده اکسس,,پایگاه داده Access ,Access,پایگاه داده اکسز,پروژه اکسز,پایگاه داده اکسس,,پایگاه داده Access ,Access,پایگاه داده اکسز,پروژه اکسز,پایگاه داده اکسس,,پایگاه داده Access ,Access,پایگاه داده اکسز,پروژه اکسز,پایگاه داده اکسس,,پایگاه داده Access ,Access,پایگاه داده اکسز,پروژه اکسز,پایگاه داده اکسس,پایگاه داده اکسس Access صدور بیمه نامه,پایگاه داده Access ,Access,پایگاه داده اکسز,پروژه اکسز,پایگاه داده اکسس,پایگاه داده اکسس Access صدور بیمه نامه,پایگاه داده Access ,Access,پایگاه داده اکسز,پروژه اکسز,پایگاه داده اکسس,پایگاه داده اکسس Access صدور بیمه نامه,پایگاه داده Access ,Access,پایگاه داده اکسز,پروژه اکسز,پایگاه داده اکسس,پایگاه داده اکسس Access صدور بیمه نامه,پایگاه داده Access ,Access,پایگاه داده اکسز,پروژه اکسز,پایگاه داده اکسس,پایگاه داده اکسس Access صدور بیمه نامه,پایگاه داده Access ,Access,پایگاه داده اکسز,پروژه اکسز,پایگاه داده اکسس,پایگاه داده اکسس Access صدور بیمه نامه,پایگاه داده Access ,Access,پایگاه داده اکسز,پروژه اکسز,پایگاه داده اکسس,پایگاه داده اکسس Access صدور بیمه نامه,پایگاه داده Access ,Access,پایگاه داده اکسز,پروژه اکسز,پایگاه داده اکسس,پایگاه داده اکسس Access صدور بیمه نامه,پایگاه داده Access ,Access,پایگاه داده اکسز,پروژه اکسز,پایگاه داده اکسس,

پروژه پایگاه داده اکسس Access سیستم ویدئو کلوپ

پروژه پایگاه داده اکسس Access سیستم ویدئو کلوپ

پروژه  پایگاه داده اکسس Access سیستم ویدئو کلوپ

قیمت : 15000 تومان

پروژه حرفه ای پایگاه داده Access برنامه ویدئو کلوپ دارای Table 5 و Forms14 و Reports 8  و Macro 2 و Querie 7 می باشد.

 

بررسی موجودیتهای نرم افزار

مشخصات موجوديتها و فيلدهاي جدول Costumers : در اين جدول اطلاعات شناسنامه اي ذخيره مي شود و كليد اصلي اين جدول فيلد PerCode مي باشد.

 

Indexed Caption Field Size Data Type Field Name Row
Yes (No Duplicates) کد مشتری Long Integer Auto Number ID 1
No نام و نام خانوادگی 60 Text NameAndSname 2
No تلفن 50 Text Phone 3
No تلفن همراه 50 Text Mobile 4
No لیست سیاه 1 Yes/No BlackList 5
No ملاحظات 200 Text Notes 6

 


 

فرم های برنامه

فرم اصلی برنامه

فرم گزارشات

فرم ورود / ویرایش اطلاعات

و . . .

پروژه پایگاه داده اکسس Access سیستم ویدئو کلوپ,پایگاه داده Access ,Access,پایگاه داده اکسز,پروژه اکسز,پایگاه داده اکسس,پایگاه داده اکسس,

پروژه پایگاه داده اکسس Access سیستم ویدئو کلوپ,پایگاه داده Access ,Access,پایگاه داده اکسز,پروژه اکسز,پایگاه داده اکسس,پایگاه داده اکسس,پروژه پایگاه داده اکسس Access سیستم ویدئو کلوپ,پایگاه داده Access ,Access,پایگاه داده اکسز,پروژه اکسز,پایگاه داده اکسس,پایگاه داده اکسس,پروژه پایگاه داده اکسس Access سیستم ویدئو کلوپ,پایگاه داده Access ,Access,پایگاه داده اکسز,پروژه اکسز,پایگاه داده اکسس,پایگاه داده اکسس,پروژه پایگاه داده اکسس Access سیستم ویدئو کلوپ,پایگاه داده Access ,Access,پایگاه داده اکسز,پروژه اکسز,پایگاه داده اکسس,پایگاه داده اکسس,پروژه پایگاه داده اکسس Access سیستم ویدئو کلوپ,پایگاه داده Access ,Access,پایگاه داده اکسز,پروژه اکسز,پایگاه داده اکسس,پایگاه داده اکسس,پروژه پایگاه داده اکسس Access سیستم ویدئو کلوپ,پایگاه داده Access ,Access,پایگاه داده اکسز,پروژه اکسز,پایگاه داده اکسس,پایگاه داده اکسس,پروژه پایگاه داده اکسس Access سیستم ویدئو کلوپ,پایگاه داده Access ,Access,پایگاه داده اکسز,پروژه اکسز,پایگاه داده اکسس,پایگاه داده اکسس,

پروژه پایگاه داده اکسس Access سیستم ثبت نمرات

پروژه پایگاه داده اکسس Access سیستم ثبت نمرات

پروژه پایگاه داده اکسس Access سیستم ثبت نمرات
قیمت : 15000 تومان

پروژه حرفه ای پایگاه داده Access برنامه سیستم ثبت نمرات دارای Table 8وQueries 7 وForms 16 وReports 8 وMacro 3 می باشد.

فهرست مطالب

عنوان صفحه

توضیحات مربوط به فرم ها 3

فرم اصلی 3

فرم ورود/ویرایش اطلاعات 3

فرم ثبت رشته های تحصیلی 4

فرم ثبت درس ها 4

فرم ثبت نام دانشجویان 5

فرم انتخاب واحد دانشجویان 5

فرم مشاهده معدل ترم 6

فرم ثبت تخفیف ها 7

نمودار فیزیکی سیستم ثبت نمرات 10

نمودار منطقی سیستم ثبت نمرات 11

 

 

پروژه سیستم ثبت نمرات

لیست فرم های پایگاه داده

فرم ورود / ویرایش اطلاعات

فرم انتخاب واحد

فرم ورود رشته های تحصیلی

و …

,پایگاه داده Access ,Access,پایگاه داده اکسز,پروژه اکسز,پایگاه داده اکسس,,پایگاه داده Access ,Access,پایگاه داده اکسز,پروژه اکسز,پایگاه داده اکسس,پروژه پایگاه داده اکسس Access سیستم ثبت ,پایگاه داده Access ,Access,پایگاه داده اکسز,پروژه اکسز,پایگاه داده اکسس,پروژه پایگاه داده اکسس Access سیستم ثبت ,پایگاه داده Access ,Access,پایگاه داده اکسز,پروژه اکسز,پایگاه داده اکسس,پروژه پایگاه داده اکسس Access سیستم ثبت ,پایگاه داده Access ,Access,پایگاه داده اکسز,پروژه اکسز,پایگاه داده اکسس,پروژه پایگاه داده اکسس Access سیستم ثبت ,پایگاه داده Access ,Access,پایگاه داده اکسز,پروژه اکسز,پایگاه داده اکسس,پروژه پایگاه داده اکسس Access سیستم ثبت نمرات,پایگاه داده Access ,Access,پایگاه داده اکسز,پروژه اکسز,پایگاه داده اکسس,پروژه پایگاه داده اکسس Access سیستم ثبت ,پایگاه داده Access ,Access,پایگاه داده اکسز,پروژه اکسز,پایگاه داده اکسس,,پایگاه داده Access ,Access,پایگاه داده اکسز,,پایگاه داده Access ,Access,پایگاه داده اکسز,,پایگاه داده Access ,Access,پایگاه داده اکسز,,پایگاه داده Access ,Access,پایگاه داده اکسز,,پایگاه داده Access ,Access,پایگاه داده اکسز,,پایگاه داده Access ,Access,پایگاه داده اکسز,,پایگاه داده Access ,Access,پایگاه داده اکسز,,پایگاه داده Access ,Access,پایگاه داده اکسز,,پایگاه داده Access ,Access,پایگاه داده اکسز,

پروژه پایگاه داده اکسس Access برنامه پرداخت اقساط بانکی

پروژه پایگاه داده اکسس Access برنامه پرداخت اقساط بانکی
قیمت : 15000 تومان

پروژه پایگاه دادهMicrosoft Office Access برنامه پرداخت اقساط بانکی دارای table و query و form و report و module می باشد.

 

تعدادجدول:5

تعداد کوئری:1

تعدادفرم:10

تعداد گزارش:6

تعداد ماژول:1

امکانات برنامه:

فرم پرداخت اقساط بانکی

فرم مشخصات شناسنامه ای مشتریان

 

فهرست مطالب 3

چکیده 8

مقدمه 9

فصل اول : چشم انداز پروژه 10

Vision چیست؟ 11

موضوع پروژه 12

اهداف پروژه 12

انجام پروژه چه سودی دارد 12

ذینفعان پروژه 13

سابقه انجام پروژه های مشابه 13

فعالیتهای علمی 13

فعالیتهای تجاری 13

فعالیتهای عمومی 14

معایب پروژه های گذشته 14

زبان برنامه نویسی 14

پایگاه داده 14

سیستم عامل مورد نیاز برای پیاده سازی 15

سایر نرم افزارهای مورد نیاز برای پیاده سازی سیستم 15

فصل دوم : طراحی و تحلیل 16

شناسایی Actorها 17

نمایش ارتباط اکتورهای سیستم در حالت کلی 18

نمودار Package 19

چگونگی تقسیم سیستم به گروه بندی های منطقی را با نمایش وابستگیها بین این گروه بندیها توصیف می کند. 19

نمایش سیستم در حالت کلی 19

نمودار UseCase 20

نمودار UseCase زیر سیستم ورود اطلاعات 27

سناریوی UseCase ایجاد وام گیرنده جدید 28

نمودار توالی ایجاد وام گیرنده جدید 29

نمودار همکاری ایجاد وام گیرنده جدید 30

نمودار فعالیت ایجاد وام گیرنده جدید 31

سناریوی UseCase ایجاد کارمند جدید 32

نمودار توالی ایجاد کارمند جدید 33

نمودار همکاری ایجاد کارمند جدید 34

نمودار فعالیت ایجاد کارمند جدید 35

سناریوی UseCase ایجاد تسهیلات جدید 36

نمودار توالی ایجاد تسهیلات جدید 37

نمودار همکاری ایجاد تسهیلات جدید 38

نمودار فعالیت ایجاد تسهیلات جدید 39

سناریوی UseCase افتتاح حساب 40

نمودار توالی افتتاح حساب 41

نمودار همکاری افتتاح حساب 42

نمودار فعالیت افتتاح حساب 43

نمودار UseCase زیر سیستم مشاهده گزارشات 44

سناریوی UseCase مشاهده گزارشات 45

نمودار توالی مشاهده گزارشات 46

نمودار همکاری مشاهده گزارشات 47

نمودار فعالیت مشاهده گزارشات 48

نمودار UseCase زیر سیستم پرداخت اقساط 49

سناریوی UseCase پرداخت قسط وام 50

نمودار كلي كلاس سيستم پرداخت اقساط وام بانکی 54

توضیحات متدهای نمودار کلاس اصلی سیستم 55

متد Insert () 55

متد Delete () 55

متد Update() 55

متد Select() يا متد GetInfomation() 56

جزئیات و نام كلاسهاي سيستم پرداخت اقساط وام بانکی 56

كلاس كاربر 56

كلاس كارمند بانک 57

كلاس وام گیرنده 57

كلاس ضامن 58

كلاس اقساط وام 58

كلاس حساب 59

كلاس نوع تسهیلات 59

فصل سوم : نمودار های DFD 60

مقدمه 61

شکل 2 : نمودار سطح یک سیستم پرداخت اقساط وام بانکی 63

شکل 3 : نمودار سطح یک سیستم پرداخت اقساط وام بانکی 64

شکل 4 : نمودار سطح یک سیستم پرداخت اقساط وام بانکی 65

شکل 5 : نمودار سطح دو سیستم پرداخت اقساط وام بانکی 66

شکل 6 : نمودار سطح دو سیستم پرداخت اقساط وام بانکی 67

شکل 7 : نمودار سطح دو سیستم پرداخت اقساط وام بانکی 68

شکل 8 : نمودار سطح دو سیستم پرداخت اقساط وام بانکی 69

شکل 9 : نمودار ER سیستم پرداخت اقساط وام بانکی 70

فصل چهارم : زبان برنامه نویسی 71

برنامه نويسي VBA : ( Visual Basic Application ) 72

نقش Access در بين كاربران 72

مفهوم شی گرائی: 73

اصول برنامه نويسي پايگاه داده ها : 74

متدولوژي منظم 76

طراحي يك سيستم : 77

مقدمه اي بر مدل پايگاه داده 78

سه نوع رابطه Binary وجود دارد . 78

طراحي برنامه پايگاه داده ها : 81

طراحي ويژگي هاي امنيتي : 82

ارائه امن اطلاعات 83

انجام محاسبات : 83

بخش هاي برنامه پرداخت اقساط : 83

فصل پنجم : کدهای برنامه 85

صفحه اصلی نرم افزار 86

صفحه ورود و ویرایش اطلاعات 91

صفحه مشخصات شناسنامه ای مشتریان 96

صفحه افتتاح حساب اقساط جدید 97

صفحه ورود مشخصات کارمندان بانک 98

صفحه پرداخت اقساط – ورود تاریخ 99

صفحه پرداخت اقساط – انتخاب کد حساب 100

صفحه پرداخت اقساط – فرم پرداخت اقساط وام 102

صفحه گزارشات و نمودارها 106

صفحه گزارش اقساط پرداختی 112

صفحه گزارش لیست کارمندان 113

صفحه گزارش لیست وام گیرندگان 114

صفحه گزارش ریز حساب ها 115

صفحه گزارش لیست ضامن ها 116

صفحه گزارش لیست جریمه ها 117

صفحه تغییرات سیستمی 118

صفحه تغییرات سیستمی – ورود نوع تسهیلات جدید 120

فصل ششم: مدیریت ریسکها 121

منشاء ریسکهای پروژه 122

جدول ریسکهای پروژه (به صورت کامل) 123

نمودار ریسکهای پروژه (به صورت کامل) 125

جدول ارائه راهکار برای برخورد با ریسکها 126

4-6- جدول ریسکهای با تاثیر پذیری بالا (ریسکهای قابل مدیریت) 129

نمودار ریسکهای با تاثیر پذیری بالا (ریسکهای قابل مدیریت) 130

فصل هفتم : جمع بندی ، نتیجه گیری و پیشنهادات 131

جمع بندی 132

نتیجه گیری 133

پیشنهادات 133

فهرست منابع 134

 

پروژه پایگاه داده اکسس Access برنامه پرداخت اقساط بانکی
قیمت : 15000 تومان

پروژه پایگاه دادهMicrosoft Office Access برنامه پرداخت اقساط بانکی دارای table و query و form و report و module می باشد.

 

تعدادجدول:5

تعداد کوئری:1

تعدادفرم:10

تعداد گزارش:6

تعداد ماژول:1

امکانات برنامه:

فرم پرداخت اقساط بانکی

فرم مشخصات شناسنامه ای مشتریان

پروژه پایگاه داده اکسس Access حسابداری

پروژه پایگاه داده اکسس Access برنامه حسابداری

قیمت : 15000 تومان

پروژه پایگاه داده Microsoft Office Access برنامه حسابداری دارای table و query و form و report و module و macro می باشد.

تعدادجدول:4
تعداد کوئری:5
تعدادفرم:11
تعداد گزارش:4
تعداد ماکرو:5
تعداد ماژول:1

امکانات برنامه:
فرم مشاهده گزارشات

فرم ریزحساب ها

پایگاه داده اکسس Access برنامه کتابخانه

پایگاه داده اکسس Access برنامه کتابخانه
قیمت : 15000 تومان

پروژه پایگاه داده Access برنامه کتابخانه دارای 3 جدول، 3 کوئری ،7 فرم، 2 گزارش می باشد.

لیست فرم های پایگاه داده
فرم تحویل کتاب
فرم ورود کتاب جدید به کتابخانه
فرم سابقه تحویل کتاب ها
فرم مشاهده لیست تمام کتاب ها

لیست جدول های پایگاه داده
جدول کتاب ها
جدول پرسنل

 

 

فصل اول: مقدمه و هدف پروژه کتابخانه 4

الف- هدف 5

ب) محدوده پروژه 5

مقدمه 6

مشخصات فنی نرم افزار 6

فصل دوم: توضیحات کلی 7

الف) توضيحات کلي 8

1-چشم انداز محصول 8

2- محيط عملياتي 8

3- مستندات کاربران 9

4- مفروضات و وابستگي ها 9

5- نيازمندي هاي امنيتي 9

6- ويژگي هاي کيفيت نرم افزار 10

7- مجموعه بازنگريها و اصلاح 10

8-مزایای سیستم 10

9- نيازمنديهاي مساله جهت طراحي نرم افزار کتابخانه 11

كاربران سيستم نرم افزار کتابخانه 14

ذينفعان نرم افزار 14

فصل سوم: Source برنامه کتابخانه 15

فصل چهارم: گزارشات برنامه کتابخانه 64

گزارش 1- نمودار مقایسه ای تعداد دفعات تحویل هر کتاب 65

گزارش 2- سوابق تحویل کل کتب 66

گزارش 3- مشاهده لیست کتب 67

گزارش 4- مشاهده لیست کتب تحویلی به هر عضو به تفکیک 68

فصل پنجم: نمودار ارتباط بین موجودیتها 69

فصل ششم: در مورد زبان برنامه نویسی اکسس (VBA) 71

برنامه نويسي VBA : ( Visual Basic Application ) 72

ساختارVBA 72

نقش Access در بين كاربران 72

مفهوم شی گرائی 73

اصول برنامه نويسي پايگاه داده ها 74

متدولوژي منظم 75

طراحي يك سيستم 77

مقدمه اي بر مدل پايگاه داده 77

تغيير مدل E-R به يك مدل رابطه اي 79

طراحي برنامه پايگاه داده ها 80

به دام اندازي خطا ( Error trapping ) 81

طراحي ويژگي هاي امنيتي 81

ارائه امن اطلاعات 82

انجام محاسبات 82

بخش هاي برنامه فروش 83

فصل هفتم: نمودارهای ERD 84

فصل هشتم: نمودارهای DFD 89

منابع و مواخذ 97

کتب 97

وب سایت 97

فصل اول: مقدمه و هدف پروژه کتابخانه

الف- هدف

هدف از انجام اين پروژه ايجاد سيستمي است که بوسيله آن بتوان بر روي کامپیوتر (و يا شبکه هاي کامپیوتری) عمل ثبت تحویل و دریافت کتاب به پرسنل یک شرکت و نگهداری و مشاهده سوابق آن را بصورت خودکار و با کمترین دخالت نیروی انسانی انجام دهد.

اين سيستم مشتمل بر دو قسمت مشتري و سرويس دهنده است که تحول گیرندگان و تحویل دهندگان کتب فقط سيستم مشتري را مي بينند. همچنين اين سيستم قادر به ارائه انواع گزارشات در مورد افراد ، اشياء يا موضوعات مختلف خواهد بود.

در اين نوشته هر جا که احساس شده کلمه اي ابهام برانگيز است از معادل انگليسي آن استفاده شده است.

مخاطبان اين نوشته توسعه دهندگان ، مديران سيستم و مسئوليين کتابخانه و تحویلداران هستند. اين نوشته براي مشتریان و کاربران عادي نوشته نشده و لزومي ندارد که اين دسته از کاربران از اين نوشته با خبر شوند.

ب) محدوده پروژه

در حال حاظر توسعه اين پروژه به منظور اهداف تحقيقاتي و پروژه دانشجویی انجام مي گيرد و استفاده تجاري از آن مد نظر نيست ، ولي استفاده از اين پروژه در دنياي واقعي نيز دور از انتظار نمي باشد و ممکن است در آينده نزديک از آن در سیستمهای کتابخانه واقعي نيز استفاده شود.

در دنياي به سرعت در حال توسعه امروز(که در آن سیستمهای کامپیوتری هر روز نقش بيشتري در زندگي انسانها پيدا مي کند) راه گريزي از نهادهاي الکترونيکي اجتماعي وجود ندارد. شهرهاي اينترنتي، شهروندان اينترنتي و دولت هاي الکترونيک و نهادهاي سياسي مختلف ، همه و همه لزوم ايجاد سيستم هاي کامپیوتری را بيش از پيش مسجل مي کنند.

پایگاه داده اکسس Access برنامه کتابخانه
قیمت : 15000 تومان

پروژه پایگاه داده Access برنامه کتابخانه دارای 3 جدول، 3 کوئری ،7 فرم، 2 گزارش می باشد.

لیست فرم های پایگاه داده
فرم تحویل کتاب
فرم ورود کتاب جدید به کتابخانه
فرم سابقه تحویل کتاب ها
فرم مشاهده لیست تمام کتاب ها

لیست جدول های پایگاه داده
جدول کتاب ها
جدول پرسنل

پایگاه داده اکسس Access مدیریت تعمیرگاه کامیون

پروژه پایگاه داده اکسس Access مدیریت تعمیرگاه کامیون
قیمت : 15000 تومان

پروژه پایگاه داده Miocrosoft Access مدیریت تعمیرگاه کامیون دارای 7 جدول، 4 کوئری ،11 فرم، 3 گزارش می باشد.

 

لیست فرم های پایگاه داده
فرم ثبت نام اطلاعات کامیون
فرم ثبت محتویات کامیون
فرم گزارش ارزش قطعات موجود در هر کامیون
فرم محاسبه ارزش قطعات موجود
فرم ثبت کد ترخیص
فرم ورود مشخصات ترخیص کاران

لیست جدول های پایگاه داده
جدول کامیون ها
جدول قطعات
جدول محتویات کامیون
جدول ترخیص

پروژه پایگاه داده Miocrosoft Access مدیریت تعمیرگاه کامیون
قیمت : 15000 تومان

پروژه پایگاه داده Miocrosoft Access مدیریت تعمیرگاه کامیون دارای 7 جدول، 4 کوئری ،11 فرم، 3 گزارش می باشد.

1 2